2008 תושדח - תרכוס
Diabetes - News 2008

םיטנדיסקוא-יטנאו תרכוס
ןילוסניאל תושיגרו םיגד ןמש
התומתל ןוכיסו ינפוג רשוכ
תיביטנגוק תורדרדיהו תרכוס
תילמרונ רכוס תמרו תרכוס
תרכוסל ןוכיסו דבכ ןובלח
ןוירהב תילובג תרכוס
סרטסו הנישב רוסחמ
םישנב ןתשה יכרדב תוקלד
ןוכיס ןיטקמ C ןימטיו
םידלומ םימומו תרכוס
תרכוס יקזנ לטבמ ילוקורב
הנמשהו םידליב היצנידרואוק
ןילוסניאל תדוגנתו K ןימטיו
תרכוסו ןותמ יביטנגוק יוקיל
תרכוסו ירסיק חותינ
תרכוסו ךינרז/ןסרא
םינמשב ינלוח ןמוש
תרכוסל יעובש לופיט
םיכוביס דגנ לימומק הת
בל תלחמו לונפסיב
תרכוסל תושדח תופורת
תרכוס ילוחל גנסני'ג
תרכוס דגנ K1 ןימטיו
תרכוסו לוהוכלא
ליעומ וניא ןיריפסא
הייאר ןדבואו םייתרכוס
תרכוס ילוחל תונועבט
תרכוס ילוחל םיגד
תוילכל B1 ןימטיו
תרכוס ילוחל D ןימטיו
תרכוס םימרוג םידיאורטס
ןוכיס תוניטקמ תוינטק
תרכוס ילוחל ןומניק
תיאלוניל-הפלא הצמוח
ןואכידו תרכוס
ןיאפק אלל טירפת
ןילוסניאל תושיגרו םד תזקה
דבכב ןמוש רתי
D ןימטיו רתוי
ןיטינרקו תיאופיל הפלא 'ח
תרכוס דגנ תוקרי
עזג יאת תרזעב יופיר
אצאצ תנכסמ ןוירהב תרכוס
םייבבל םייעוריאו E ןימטיו
ןילוסניאלו תומצעל היוס
תרכוס ינפמ ןגמ רוחש הת
םידלי תנגהל D ןימטיו
ימכסיא ץבשו םוצב רכוס
ןכסמ םדקומ יביטנגוק יוקיל
1-גוס תרכוס אכדמ A ןימטיו
ןילוסניאל תושיגרו יבוריא 'ת
תרכוסב הטילשו י'צ יאט
םייתרכוסל רוחש התו ןיי
2-גוס תרכוס ילוחל היוס
הלונק ןובלח
רמייהצלאלו תרכוס
תרכוס דגנ תוריפו תוקרי
תרכוס דגנ ליעומ םוכרוכ
בלה תואירבל לונגונקיפ
בלל ואקק
הניגמ תינוכית-םי הנוזת
םילוחה תלעותל םורכ


...תרכוס ואר
...2002-6 תושדח - תרכוס ואר
...2007 תושדח - תרכוס ואר


2006 רבמצד
תרכוסל םורגל םילולע םיילארוא םידיאורטס
רשא) םיילארוא (Glucocorticoids) םידיאוקיטרוקוקולגב שומיש
.תרכוס תלחמל ץיאמ םרוג תווהל לולע (הפה ךרד םילטינ

King's College London School of Medicine ירקוח ירבדל
ירקמ ללכמ 2%-ל םרוגה תויהל תולולע ולא תופורת הינטירב
.םישדחה תרכוסה
.תרכוס ילוחכ בורקמ הז ונחבואש םילפוטמ 2,647 ופתתשה רקחמב
.םירחא םילפוטמ 5,294 ושמיש הרקב תצובקכ

תועצמאב ולא תופורת תליטנ ןיב רשק וליג אל םירקוחה ,תאז םע
.תוקירזב רידת יתלב לופיט וא םייניע תופיט ,ימוקמ לופיט ,ףאשמ

Diabetes Care


2008 ראוני
תרכוסל ןוכיס תוניטקמ תוינטק
ןיטקהל היושע היוס ילופו םינטוב ומכ ,תוינטק לש תרבגומ הכירצ
.40%-מ רתויב 2-גוס תרכוסל ןוכיס

ב"הרא ליוושנ Vanderbilt University Medical Center ירקוח
ליגב תויניס םישנ 64,227 לש םייתנוזתה ןהילגרה תא וכירעה
,ןטרס וא תירלוקסו-וידרק הלחמ ,תרכוסמ ולבס אלש ,הדימעה
.םינש 4.6 ךשמב ,ןהב 2-גוס תרכוס תלחמ תוחתפתהל האוושהב

38%-ב הלחמל ןוכיס הניטקמ תוינטק לש ההובג הכירצ יכ ררבתה
םירקוחה .47%-ב הז ןוכיס התיחפמ היוס לש ההובג הכירצו
.היוס ןובלח יבגל ןוכנ וניא הז רשקש םינייצמ

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ראוני
קפסב תרכוס ילוחל ןומניקב תלעותה
תרכוס ילוחל ליעומ ןומניקה יכ ואצמ םיבר םירקחמש תורמל
University of Connecticut and Hartford Hospital-ב רקחמ
.ךכב קפס ליטמ ,םילפוטמ 282 ופתתשה וב ,ב"הרא

1-גוס תרכוס ילוחל ליעומ וניא ןומניקש איה םירקוחה תנקסמ
.2-גוס וא

הלולע ,ןמז ךרואל ,ןומניק לש הלודג הכירצ יכ םג רוכזל שי
.וב ןיראמוקה לש הלודגה ותומכ בקע ,דבכל הליער תויהל

Diabetes Care


2008 ראוני
תיתרכוס תיפקה היתפוריונ התיחפמ תיאלוניל-הפלא הצמוח
היתפוריונל ןוכיס הניטקמ 3-הגמוא/תיאלוניל-הפלא הצמוח
אצממ ,(Diabetic Peripheral Neuropathy) תיתרכוס תיפקה
National Health and Nutrition רקחמ חותינמ הלוע הז
.Examination Survey

דנלירמ Centers for Disease Control and Prevention ירקוח
היה םהיבגל רשא ,רתויו 40 ינב ,תרכוס ילוח 1,062 והיז ב"הרא
.םדי לע ןוזמה תכירצל עגונב אלמ עדימ

בר ןמוש תוצמוח 7 תכירצ רועיש תא הז עדיממ ובשיח םירקוחה
תומכ ברימ תא וכרצש ולא יכ ואצמו תומיוסמ תויוור יתלב
.תיתרכוס תיפקה היתפוריונל תחפומ ןוכיסב ואצמנ 3-הגמואה

Diabetes Care


(2007 ילוי) 2008 ראוני
ןואכידמ לבוס תרכוס ילוחמ שילש
.תיגולוכיספ הכימתל םיקוקז 1-גוס תרכוס ילוח יכ הליג רקס
וקדבש הילרטסוא University of Western Australia ירקוח
םהמ 35%-כ יכ וליג 1-גוס תרכוסמ םילבוס רשא םירגבתמ 92
תמרב) תימקילגה םתטילש יכו םינוש ןואכיד ינימסתמ םילבוס
.הדורי (םמדב רכוסה
Diabetes UK


2008 ראוני
תרכוסב טולשל רזוע ןיאפק אלל טירפת
ןיאפקה תאצוה ידי-לע םתלחמב טולשל םילוכי תרכוס ילוח
.טירפתהמ

ב"הרא הניילורק 'ד Duke University Medical Centre ירקוח
םילק תואקשמב וא התב ,הפקב ןיאפק לש תימוי הכירצ יכ וליג
.2-גוס תרכוסמ םילבוסה ולאב רכוסה תמר תא הלידגמ
.הלחמב הטילשב םוגפל לולע ןיאפק םהירבדל

ידמ הפק ילפס 2 תוחפל םיתושה םישנאא 10 ופתתשה רקחמב
תינפוג תוליעפ ,םיאתמ טירפת תרזעב םבצמב טולשל וסינש ,םוי
.ןילוסניא תפסות אלל ךא ,הפה ךרד תולטינה תופורתו

םויב הפק ילפס 4-ל ךרע תווש ןיאפק תוסומכ ולבק םינייסנה
ולא לש םמדב תעצוממה רכוסה תמר יכ ררבתה .(ובצלפ וא)
התלע איה ןכ ומכ ,8%-ב ךכ בקע התלע תוסומכה תא ולבקש
רקובה תחורא רחאל :ןיאפק אלל רשאמ רתויב תוחורא רחאל
ברעה תחורא רחאלו 15%-ב םירהצה תחורא רחאל ,9%-ב
.םיפסונ 26%-ב

Diabetes Care


2008 ראוני
םד ףדועב ןילוסניאל תושיגר תרפשמ םד תזקה
Bambino Gesu Hospital and Research Institute ירקוח
סיזוטמורכומהמ םילבוסה תרכוס ילוח יכ ואצמ הילטיא אמור
תיטוגיזומוה היצטומל הרושקה ,תיתשרות (Hemochromatosis)
תלעות קיפהל םייושע ,HFE ןגב (Homozygous Mutation)
.םפוגב לזרבה תומכ םוצמיצמ ךכיפלו (Phlebotomy) םד תזקהמ

ויה םכותמ ,וז היצטוממ םילבוסה םילפוטמ 17 ופתתשה רקחמב
ילוח לש םמדב לזרבה תמר הדרי םייתנש רחאל .תרכוס ילוח 8
.26%-ב םירחאבו 54%-ב תרכוסה

תושיגרהו המאתהב 20%-בו 33%-ב ולדג ןילוסניאה תושרפה
לח תוצובקה יתשב .המאתהב 25%-בו 18%-ב הלדג ןילוסניאל
.ינמושה דבכה תלחמ תוליעפב יתועמשמ רופיש

חתפל םילולעו לזרב ףדועמ םילבוסה םילפוטמ םירקוחה ירבדל
.המוד לופיטמ תלעות קיפהל םייושע תרכוס

Diabetes Care


2008 ראוני
2-גוס תרכוס ילוחב דבכב ןמוש רתי
דבכב ןמוש לש תיתועמשמ תוהובג תומר שי 2-גוס תרכוס ילוחל
ןדמואכ תאז תואור דבכה םיזנא תומר תאז םעו םירחאל סחיב
.רסח

2-גוס תרכוס ילוחב דחוימב ץופנ (Steatohepatitis) ינמוש דבכ
תמחשל רדרדיהל הלולעש הייעב ,םייטבאיד םניאש ולא תמועל
.(Liver Failure) דבכ תקיפס יאלו (Cirrhosis)

תיצחמ שיא 140 וקדב דנלניפ University of Helsinki ירקוח
ןמושה תמר האצמנ םייתרכוסב .2-גוס תרכוסמ םילבוס םכותמ
.םירחאה תמועל 80%-ב ההובגה דבכב

Diabetes Care


2008 ראורבפ
תרכוס ילוחל D ןימטיו לש רתוי תוהובג תומר
...ףסות


2008 ראורבפ
םייתרכוסל ןיטינרקו תיאופיל הפלא הצמוח
ןיטינרקו 3-הגמוא/תיאופיל הפלא הצמוח לש םבוליש
םהב רפשל יושע ,םייתרכוסל ןתינה (Acetyl-L-Carnitine)
היגרנאה תקפסא :(Mitochondria) הרידנוכוטימה דוקפית תא
.םיאתל

ינש יכ םיחוודמ ב"הרא University of California ירקוח
םהמ דחא לכל יכו הלועפ ףותישב םידבוע ולא הנוזת ירמוח
.הטעומ העפשה שי דרפינב

Diabetologia


2008 ראורבפ
תרכוס דגנ תוקרי
רוקמ םיווהמ רשא ,(תוריפ אל ךא) תוקרי לש תרבגומ הכירצ
ימקילג סקדניא ילעבו םויזנגמ ,םיטנדיסקוא-יטנא ,םיביסל רישע
.30%-ל בורקב 2-גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקהל היושע ,ךומנ

ב"הרא יסנט Vanderbilt Epidemiology Center-ב רקחמב
אלמל ושקבתהש 70 דע 40 תונב תויניס םישנ 64,191 ופתתשה
.ןהלש ןוזמה תכירצ ילגרהל םיעגונה םינולאש

ןוכיס הניטקמ םויב תוקרי םרג 428 תב תעצוממ הכירצ יכ אצמנ
םרג 121.5 תב ,תילמינימ הכירצל סחיב ,28%-ב 2-גוס תרכוסל
.הלחמל ןוכיס תנטקהו תוריפ תכירצ ןיב רשק אצמנ אל .םויב

Journal of Nutrition


2008 ראורבפ
עזג יאת תרזעב (םירבכעב) תרכוס יופיר
הינרופילק וגייד ןאס Novocell תרבחמ םייאקירמא םירקוח
.םיירבוע עזג יאת תועצמאב םירבכעב תרכוסב לפטל וחילצה

,ןילוסניא םירציימה םיאתל וחתפתה ,םירקוחה ירבדל ,עזגה יאת
וחפיט םה .םייתרכוסב יאת-לופיטב בושח דעצ לע דיעמה רבד
.םילוחה םירבכעב וליתשה םה םתוא ,בלבל יאת עזגה יאתמ

NNO


2008 ראורבפ
2-גוס תרכוסב אצאצה תא תנכסמ ןוירהב תרכוס
ןיב רשק וליג הינד Copenhagen University Hospital ירקוח
1-גוס תרכוס וא תינוירה תרכוסו םירגובמב 2-גוס תרכוס
.םהיתוהמיאב
רשאכ ,1985-ל 1978 ןיב ודלונש םירגובמ 597 ורתיא םירקוחה
.הרגשכ ,תינוירה תרכוסל ןוכיס ימרוג יבגל וקדבנ ןוירהב םישנ

העיפשמ תימחר-ךות הביבס יכ םיחיכומ םיאצממה םירקוחה ירבדל
תוהמאה לש םייחה ןונגיסב םייוניש יכו 2-גוס תרכוס תורצוויה לע
.םהיאצאצב וז תרכוסל ןוכיס ןיטקהל םייושע דיתעל

Diabetes Care


2008 ראורבפ
םייתרכסב םייבבל םייעוריא ליבגמ E ןימטיו
E ןימטיו ףסות יכ וליג הפיחב ןוינכטהמ םיילארשי םירקוח
הדימעה ליגב םילפוטמב םיירלוקסו-וידרק םיעוריא תיחפמ
HP 2-2 ןיבולגוטפה פיטונגו 2-גוס תרכוסמ םילבוס רשא
.[Haptoglobin (Hp) 2-2]

םיעוריאב עירכמ םרוג הווהמ Hp יכ םינייצמ םירקוחה
םיזוחא 3 דע 2 .םייתרכוס םילפוטמב םיירלוקסו-וידרק
.Hp 2-2 פיטונג יאשנ םניה תרכוסה ילוח ןיבמ

18 םות דע .הלעמו 55 ינב ,שיא 1,434 ופתתשה רקחמב
םטואמ E ןימטיוב םילפוטמב ןיבמ 2.2% ולבס םישדוח
4.7%-ל האוושהב ,ירלוקסו-וידרק תוומ וא ץבש ,בלה רירש
.תרוקיבה תצובק ןיבמ

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology


2008 סרמ
ןילוסניאלו תומצעל היוס
תאו םצעה תואירב תא רפשל םייושע היוסמ םינובלפוזיא יפסות
סיזורופואטסואב תינמז וב לפטלו םדב רכוסה לש םירמוחה ףוליח
.תרכוסבו

םיאצממהמ ןפי Mukogawa Women's University ירקוח ירבדל
ג"מ 24 וב ,ססתומ היוס קרמ לש תועובש 4 תב הכירצ יכ הלוע
לש םירמוחה ףוליח תא תרפשמ ,(Aglycone) ןוקילגא ןובלפוזיאהמ
(Bone Resorption) שדחמ םצע תגיפס לש העינמ ידי-לע םצעה
.רבעמה ליג רחאל םישנב םצע תריצי דודיעו תמזגומ

47 תונב ,רבעמה ליג רחאל תואירב םישנ 56 ופתתשה רקחמב
תיתועמשמ היילע הרכינ רקחמה תליחת רחאל תועובש 4 .70 דע
ותוא רחאל ,ףסונב .ותוא ולבקש םישנה ןתשב ןובלפוזיאה תמרב
ןמס - (Osteocalcin) ןיצלקואטסואה תומר ולדג ןמז קרפ
.תיתועמשמ הרוצב - םצע תורצוויהל

ןמדב ןילוסניאה תומרב תיתועמשמ הדירי האצמנ תועובש 4 םותב
יתשב רכוסה תומרש דועב ,היוסה ףסות תא ולבקש ,םישנה לש
.תומוד ורתונ תוצובקה

Gerontology International & Geriatrics


2008 סרמ
תרכוס ינפמ ןגמ רוחש הת
הליג דנלטוקס University of Dundee-ב ךרענש יתדבעמ רקחמ
(Thearubigins) ןיגיבוראתו (Theaflavins) ןיבלפאת תובוכרת יכ
ןילוסניאה תלועפ תא תוקחל תויושע (ליגרה התה) רוחש התב
.תרכוס עונמלו

ילואו יחה ףוגה לע וז העפשה קודבל תעכ רתונ םירקוחה ירבדל
תרכוסב לופיטל םיפסות וא תופורת ולא םיאצממ חתפל היהי ןתינ
.ליגב תויולתה תולחמ תוחתפתהה בוכיעלו

Aging Cell


2008 סרמ
1-גוס תרכוסמ םידלי תנגהל D ןימטיו תולולג
,הינטירב Manchester Children's University Hospital-ב רקחמ
תוטועפ 6,455 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 5-מ םינותנ ףסאש
תחפומ ןוכיסב ואצמנ ולא םידליש הליג ,D ןימטיו ףסות ולביקש
.הז ףסות ולביק אלש םידלי תמועל 1-גוס תרכוס חתפל 29% ןב

Archives of Disease in Childhood


2008 סרמ
ימכסיא ץבשל רושק תרכוסב םוצב רכוס
רשק םייק יכ ואצמ ב"הרא קרוי-וינ Columbia University ירקוח
ימכסיא ץבש לש םירקמ ןיבל תרכוס ילפוטמב םוצב רכוס ןיב קזח
.םיירלוקסו-וידרק םיעוריאו

רבע אלל שיא 3,298 יבגל עדימ ףסאנ םינש 6.5-כ ךראש ,רקחמב
ךלהמב .םינפסיהו םירוחש ,םינבל םהב ,79 דע 59 ינב ,ץבש לש
עוריא ווח שיא 585-ו ץבשב רקחמה יפתתשממ 190 וקל הז ןמז
.ירלוקסו-וידרק

,םוצב ההובג רכוס תמר ילעב ,תרכוס ילוח םיפתתשמ יכ אצמנ
.םיירלוקסו-וידרק םיעוריאלו ץבשל ןוכיס רתיב ויה

לע רתוי דיפקהל שיש איה םיאצממה תועמשמ םירקוחה ירבדל
.ינושאר ץבש עונמל ידכ םדב רכוסה תמרב הטילש

Diabetes Care


2008 סרמ
2-גוס תרכוסב ןכסמ םדקומ יביטנגוק יוקיל
יביטנגוק יוקיל ןיב רשק וליג הידבש Uppsala University ירקוח
2-גוס תרכוסל ןוכיס רתיו 11 ליגב (Cognitive Impairment)
.םייחה ךשמהב

ידכ ,42-ו 33 ליגבו 16 ליגב תינש ינייאור רקחמב םיפתתשמה
.תרכוסב םייתניב ולח םה םא קודבל

עיפשמ ריעצ ליגב יביטנגוק יוקיל יכ תורשפא םילעמ םירקוחה
.2-גוס תרכוסל ןוכיס םיריבגמ רשא םייח ןונגיס ימרוג לע
םיעיפשמ םירחא ןוכיס ימרוג וא הדורי תימקילג הטילש ,ךפהלו
.2-גוס תרכוס תוחתפתה לעו יביטנגוק יוקיל תוחתפתה לע ןה

Diabetes Care


2008 סרמ
1-גוס תרכוס אכדמ A ןימטיו
,1-גוס תרכוס תוחתפתה אכדל תויושע תוהובג A ןימטיו תומר
.ןילוסניא םירציימה ,התב יאת לש ףקתה ינפמ תוניגמ ןהש ךכב

תאטבתמ A ןימטיו תכירצש וליג ,תורבכעב תאז וקדבש םירקוחה
ןובלח ,(Tumour Necrosis Factor-Alpha) TNF-alpha תומרב
.רתוי תוכומנ ,1-גוס תרכוסל ,םירחא םירקחמב ,רושק אצמנש

םילולע ,A ןימטיוב ףדוע ןהו רוסחמ ןה יכ םיפיסומ םירקוחה
לכ לש ,תונוש תועפשהמ האצותכ תרכוס תוחתפתהל םורגל
םייפיצפס הטב יאת לש
תינוסיחה הבוגתה לע ,םהמ דחא
.(Beta Cell-Specific Immune Response)

Journal of Nutrition


2008 סרמ
ןילוסניאל תושיגר רפשמ יבוריא לוגרית
(Aerobic Exercise) יבוריא לוגריתב םיקסועה 2-גוס תרכוס ילוח
.םפוג לכב ןילוסניאל תושיגרה תא ךכל תודוה םילידגמ

,ב"הרא ליוושנ Vanderbilt University Medical Center-ב רקחמ
7 רחאל יכ הליג ,םייתרכס טעמ ,םינמש םירגובמ 18 ופתתשה וב
.ןילוסניאל םפוג לש תיפקיהה תושיגרה הרפתשה לוגרית ימי

הלחמב לופיטל תופורתה תליטנ תא וקיספה רקחמב םיפתתשמה
תומימחפ 50% ללכש (ןוזמ יביכרמ הווש) ירולקוזיא טירפתל ורבעו
.םוי 15 ךשמב ,ןובלח 20%-ו ןמוש 30%
ךות ,םוי ידמ ילמשח ןוכילה לע הכילה תוקד 50 ללכ לוגריתה
.ןצמחה תכירצ םומיסקממ 70% תכירצ

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2008 לירפא
תרכוסב הטילש רפשמ י'צ יאט
רוזעל יושע עבק ךרד (Tai Chi Chuan) ןאו'צ י'צ יאט ןומיא
.םתלחמב טולשל 2-גוס תרכוס ילפוטמל

רשא ,2-גוס תרכוס ילוח םתיצחמ ,םילפוטמ 60 וסייג םירקוחה
םילפוטמה יכ וליג םה .תועובש 12 ךשמב ולא םינומיא ועצב
בושח ביכרמ םיווהמה ,T יאת לש תרבגומ תוליעפמ ונהנ
.(Interleukins) םיניקיולרטניא םירציימ רשאו ןוסיחה תכרעמב

תבוגת תא אכדמ ץמואמ לוגריתש איה םירקוחה לש םתנקסמ
.התוא קזחמ ,י'צ יאט ומכ ,ןותמ לוגריתש דועב ,ןוסיחה תכרעמ

British Journal of Sports Medicine


2008 לירפא
םייתרכוסל תוליעומ רוחש התבו ןייב תובוכרת
,הדבעמ יאנתב ,ב"הרא University of Massachusetts-ב רקחמ
רוזעל םילוכי התו םיטנדיסקוא-יטנאב רישעה םודא ןיי יכ הליג
.תרכוסב טולשל

זאדיזוקולג-הפלא םיזנאה לש ותוליעפ תא ענומ םודא ןיי
םייעמב זוקולג תגיפס תלועפל יארחאה ,(Alpha-Glucosidase)
.100% טעמכב ,םיקדה

אצמנ וקדבנש הת תויצמת יגוס 4 ןיבמ יכ םיפיסומ םירקוחה
.רתויב הקזחה ,המוד תוליעפ לעב אוה (ליגר הת) רוחש הת יכ

Journal of Food Biochemistry


2008 לירפא
תוילכ תלחמו 2-גוס תרכוס ילוחל הליעומ היוס
םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג לע הבוטל עיפשמ היוס ןובלח
תוילכ תלחמו 2-גוס תרכוס ילוחב תוילכ תוליעפ ינמס לעו
.(Nephropathy)

ושקיב ןאריא Isfahan University of Medical Sciences ירקוח
לע היוס ןובלח תכירצ לש חווטה תכורא העפשהה תא קודבל
.תוילכ דוקפית יסקדניאו CRP םתוא ושמיש םידדמכ .ולא םילוח

.םילפוטמ 41 ופתתשה ,םינש 4 ךשמנש ,רקחמב

Diabetes Care


2008 לירפא
יתרכוס-יטנא לאיצנטופ הלונק ןובלחל
היושע תיתפל/סופנה-בורכ ינובלחב בלחה ינובלח תפלחה
.תרכוס ינפמ ןגהלו ןילוסניאל תדוגנת תוחתפתה בכעל

Institut National de la Recherche Agronomique ירקוח
םירישע רשא ,תיתפל/סופנה-בורכ ינובלחב ושמתשה ,תפרצ
.תודלוחב יוסינב ,(Cysteine) ןיאטסיצ ונימאה תצמוחב

תעפשה תאש העיד םירקוחה ועיבה ,תועובש 9 ןב ,רקחמה םויסב
.םהב ןיאטסיצה תלוכתל סחייל שי תיתפל/סופנה-בורכה ינובלח

British Journal of Nutrition


2008 לירפא
רמייהצלאל ןוכיס הלידגמ םייחה עצמאב תרכוס
הבוגתב יוקיל יכ וליג הידבש Uppsala University-ב םירקוח
תוקלל ןוכיס 1.5 יפ לידגמ ,םייחה עצמאב שחרתמה ,ןילוסניאל
.רמייהצלא תלחמב

,חומב םד-ילכב תועגופ ןילוסניא תויעב יכ ןכתי םירקוחה תעדל
.רמייהצלא תלחמלו ןורכיז ןדבואל םרוגה רבד

.םירבג 2,269 ופתתשה ,הנש 35 ךשמנש ,רקחמב

Neurology


2008 לירפא
2-גוס תרכוס דגנ תוריפו םיקורי תוקרי
(ילוקורב ומכ) הקוריה הוולעה תא םילכוא םהב תוקרי תכירצ
תוריפ יצימ ךא ,םישנב 2-גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמ תוריפו
םיאקירמא ירקוח וליג תאז ,הז ןוכיס ןהב םילעמ
.סנילרוא-וינ Tulane University School of Public Healt-מ

תליחתב רשא 63 דע 38 תונב ,תויחא 71,346 ופתתשה רקחמב
.יהשלכ תירלוקסו-וידרק הלחממ ולבס אל 1984-ב רקחמה

םינולאש אלמל תוינייסנה ושקבתה (םינש 4 ידמ) הנש 18 ךלהמב
.תויחאהמ 4,529 ולח וז הפוקתב .ןהלש הליכאה יגהונ יבגל

Diabetes Care


2008 לירפא
תרכוס דגנ ליעומ םוכרוכ
אצמ ב"הרא Columbia University-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
תא םוכרוכ ןילבתל הנקמה ןעבצה ,(Curcumin) ןימוכרוכ יכ
.תרכוס תוחתפתה עונמל יושע ,בוהצה ועבצ

,םלקשממ תוחפ םג ודביא םהו הנטק םירבכעה םדב רכוסה תמר
זאניקוקולג םיזנאה תמר יכ םג אצמנ .הרקב תצובקל האוושהב
םירבכעב רתוי ההובג התייה ,דבכב שרפומה ,(Glucokinase)
.ןימוכרוכב ולפוטש

ןגוקילגל זוקולגה תרמה ךילהתב חתפמ דיקפת שי הז םיזנאל
תיחפמ הז רבד .ףוגה לש ירקיעה תומימחפה רגאמ ,(Glycogen)
.החורא רחאל םדב רכוסה תמר תיילע תא

םימיזנא לש םהיתויוליעפ תתחפהל םג רושק אצמנ ןימוכרוכה
,תירלוקסו-וידרק תואירבל םינמס רוצייל םירושקה םירחא
תנטקהב ןכו (Free Fatty Acids) תוישפוח ןמוש תוצמוח ומכ
.םידירצילגירטהולורטסלוכה לש םהיתומר

איהש העפשה התייה אל ןימוכרוכב לופיטלש םג וליג םירקוחה
.םיאירבה םירבכעב זאניקוקולגהו ןילוסניאה ,רכוסה תומר לע

Food Research & Molecular Nutrition


2008 יאמ
תרכוס ילוחב בל תואירב רפשמ לונגונקיפ
...לונגונקיפ


2008 יאמ
תרכוס ילוח לש םביל תואירבל ואקק
ואקקבםילונובלפ יכ הליג ב"הראו הינמרגמ ףתושמ םירקוח תווצ
.2-גוס תרכוס ילוחב םדה-ילכ תואירב תא רפשל םייושע

תונוש תומר םיליכמה תואקשמ לש םהיתועפשה וקדב םירקוחה
וקדבנ ןכמ רחאלו ג"מ 963-ו ג"מ 371 ,ג"מ 75 :םילונובלפ לש
,רקחמב תרכוסה ילוח םיפתתשמה 10 ברקב םדה-ילכ ידוקפית
.תופורת םג ולטנ רשא

תאצות ,(Flow-Mediated Dilation/FMD) םדה-ילכ תבחרה
.ןונימל תיסחיו תידיימ התייה ,םילונובלפה תכירצ

Journal of the American College of Cardiology


2008 ינוי
2-גוס תרכוס ינפמ הניגמ תינוכית-םי הנוזת
הנוזת .2-גוס תרכוס ינפמ הבושח הנגה תקפסמ תינוכית-םי הנוזת
בלח ירצומו רשב טעמ ףא ,םיגדו תוקרי ,תוריפ ,תיז ןמשב הרישע
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ ינפמ הניגמ
וקבדש ולא University of Navarra-מ םיידרפס םירקוח ירבדל
.83%-ב תרכוסל ןוכיס וניטקה תינוכית-םי הנוזתב
ידמ ואלימ רשא ,שיא 13,000-מ רתוי לש םטירפת תא חותינ םה
2007-ו 1999 םינשה ןיב ,םטירפת תא םיטרפמה םינולאש םייתנש
.רקחמה תליחתב תרכוס לש רבע אלל

British Medical Journal


2008 ינוי
תרכוס ילוח תלעותל םורכ
םורכ לש םיפסות יכ הליג תויתרכסו תונמש תודלוחב רקחמ
תירלוקסו תקלד ןיטקהל םייושע (Niacin-Bound Chromium)
רשאמ רתוי בוט תאז ,םביל תואירב םע ביטהלו תרכוס ילוחב
.(Chromium Picolinate) ליגרה םורכה ףסותב שומישב

National Inst. of Diabetes and Digestive Kidney Diseases
ושמתשה םירקוחה .תועובש 8 ךשמנש ,הז רקחמ הנמימ הינטירב
.ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל ג"קמ 400 ןונימב םורכ ףסותב

,TNF-alpha םהב ,םידדמ רפסמ יפל הדדמנ תירלוקסוה תואירבה
לורטסלוכ ,Monocyte Chemoattractant Protein 1, CRP
.םידירצילגירטו

American Diabetes Association's 68th Annual Sc. Sessions


2008 ינוי
םיטנדיסקוא-יטנאו תרכוס ילוח
,ימוי סיסב לע ,E ןימטיוו 'חי 800-ו ג"מ 1,000 ןונימב C ןימטיו
תרכוס ילוחב ןורכיז ןדבוא ןיטקהלו ילטנמ דוקפית רפשל םייושע
.תומימחפב הרישע החורא רחאל ,2-גוס

החורא רחאל תמרגנה תינוצמיחה הקעה יכ םיזמרמ רקחמה יאצממ
תרזעב תאז ןיטקהל ןתינ יכו יביטנגוקה דוקפיתב העיגפל תמרוג
.םיטנדיסקוא-יטנא

16 ופתתשה ,הדנק University of Toronto-ב ךרענש ,רקחמב
ולביק םיפתתשמה .63.5 עצוממ ליג ינב ,2-גוס תרכוס ילוח
.ןמוש תוריתע תוחורא

Nutrition Research


2008 ינוי
ןילוסניאל תושיגר רפשמ םיגד ןמש
ויתועפשה תא ןחבש הינטירב University of Surrey-ב רקחמ
.ןילוסניאל תדוגנתל תלעות וב תויהל הייושעש אצמ םיגד ןמש לש

תליטנ תעפשה הקדבנ םהב םינמש םישנא 5 ופתתשה וב רקחמב
םדב רכוסהו ןילוסניאה תומר וקדבנ .עובשב םיימעפ םיגד ןמש
.ןמזה ךרואל רכוסל תוליבסו םוצב

תומרב תיתועמשמ הנטקהו ןילוסניאל תושיגרב רופיש הלגתה
.םידירצילגירטהולורטסלוכה

םיגדה ןמש תעפשהל עגונב ,ויאצממל ןיא ,ןטק רקחמה תויה ללגב
בושח אצממ תאז םע .תיטסיטטס תועמשמ ,ןילוסניאל תושיגרה לע
.(דדמנה ךומנה ךרעה) ילוטסאידה םדה-ץחל תדירי איה

Journal of Human Nutrition and Dietetics


2008 ינוי
2-גוס תרכוס ילוחב התומתל ןוכיס תיחפמ ןותמ ינפוג רשוכ
George Washington University Hospital-ב חווט ךורא רקחמ
ילוח םירבגל יתודירש ןורתי קינעמ ינפוג רשוכ יכ אצמ ב"הרא
.ילמרונ ולקשמ לעב וא ןמש הלוחה םא ןיב ,2-גוס תרכוס

ילעבו םינמש ,2-גוס תרכוס ילוח םירבג 2,690 ופתתשה רקחמב
.איהש הביס לכמ תוומ ירקמ םירקוחה רטינ םהב ,ילמרונ לקשמ
לקשמ רתי ילעב 344-ו ילמרונ לקשמ ילעב שיא 172 ותמ הז ןמזב
.רתי לקשממ ולבסש שיא 256-ו

,התומתל ןוכיסו ינפוג רשוכ תמר ןיב םירקוחה וכרעש האוושהב
הובגהו ןותמה ינפוגה רשוכה ילעב ולא .יתגרדה ךופה רשק אצמנ
.ךומנ רשוכ ילעבל האוושהב ,רתוי ההובג תודירש ילעב םג ואצמנ

לקשמה תתחפה אלש םיארמ רקחמה יאצממ םירקוחה ירבדל
.ינפוג רשוכו תינפוג תוליעפ אלא ,הז הרקמב הבושח

ENDO 2008: The Endocrine Society 90th Annual Meeting


2008 ינוי
םישישקב תיביטנגוק תורדרדיהל הרושק 2-גוס תרכוס
...םישישק


2008 ילוי
ילמרונה םוחתב וליפא ,םדב רכוסה תמרל הרושק תרכוס
Kaiser Permanente Center for Health Research ירקוח
לודג 2-גוס תרכוס חתפל ןוכיסה יכ םינעוט ב"הרא דנלטרופ
עבוקה ךרעל תחתמ הברה ןניה םדב זוקולגה תומר רשאכ ףא
.םוצב רכוסה תמר יבגל םויכ

תמר תא קר אל לולכל הכירצ תרכוסל ןוכיסה תכרעה םהירבדל
,םד-ץחל רתי ומכ ,םירחא ןוכיס ימרוג ףא אלא ,םוצב רכוסה
.רתי תנמשהוםדב םינמוש רתי

ילעבו תרכוס לש הירוטסיה אלל שיא 46,578 ופתתשה רקחמב
ורטינ םתוא ,ל"ד/ג"מ 100-מ תוחפ הברה םוצב רכוס ךרע
.םישדוח 81 ןב עצוממ ןמז ךשמב ,תרכוסב ולחש דע םירקוחה

The American Journal of Medicine


2008 ילוי
2-גוס תרכוסל ןוכיסל רושק דבכ ןובלח
םישישקש וליג ב"הרא וגייד ןס University of California ירקוח
םינותנ ההובג םפוגב (Fetuin-A) ןיאוטפ דבכה ןובלח תמר רשא
.2-גוס תרכוסל ןוכיס רתיב

תדוגנתל תורושק ונממ תוהובג תומר יכ עודי םימדוק םירקחממ
.עודי היה אל הלחמה תוחתפתהב ודיקפת ךא ,ןילוסניאל

אל ותליחתב רשא ,79 דע 70 ינב םישישק 406 ופתתשה רקחמב
םמדב ןיאוטפ ןובלחה תומר תא ודדמ םירקוחה .תרכוסמ ולבס
ולח 135 .םינש 6 ךשמב ותוא רטנל וכישמהו רקחמה תליחתב
.הלחמל ןובלחה תמר ןיב םאתמ אצמנו תרכוסב

לופכ ןוכיס רתיב ואצמנ ההובג המר התייה םמדבש םישישק
יאמצע וניה הז ןוכיס .הכומנ המר האצמנ םמדבש ולא תמועל
.תוליעפ רסוחו רתי תנמשה ומכ ,םירחא ןוכיס ימרוגב יולת וניאו

The Journal of the American Medical Association


2008 ילוי
תוילובטמ תויעבל הרושק ןוירהב תילובג תרכוס
םישנ יכ ואצמ הדנק לואירטנומ Mount Sinai Hospital ירקוח
הניא ןיידעש ההובג המר) תילובג תרכוסמ תולבוסה ןוירהב
תולבוס ןהמ תועפות ןתואמ לובסל תולולע (תרכוסל תבשחנ
.(תינוירה תרכוס) 2-גוס תרכוס תולעב ןוירהב םישנ

תסמעה תוקידב וכרוא לכל ורבעש ,םישנ 361 ופתתשה רקחמב
.רכוס

Diabetes Care


2008 ילוי
תרכוסב םירבג םינכסמ סרטסו הנישב רוסחמ
ןוכיס רתיב םייוצמ יגולוכיספ ישפנ חתממ םילבוסה םישישק
.2-גוס תרכוס חתפל (לופכמ רתוי)
הדרח יכ אצמנ ,הידבש Karolinska Institute-ב ךרענש ,רקחמב
,(Depression) ןואכיד ,(Insomnia) הניש תויעב ,(Anxiety)
ןוכיס לע עיפשהל םילולע (Fatigue) תושישתו (Apathy) תויתאפא
.המוד רשק אצמנ אל תושישק יבגלש ןייצל שי .םישישקב תרכוסל

תומר ילעב םישישק 2,127 ופתתשה ,םינש 8 ךשמנש ,רקחמב
רושק וניאו יאמצע וניה הז ןוכיס יכ אצמנ .תוניקת רכוס
.תרכוסל םירחא ןוכיס ימרוגל

Diabetic Medicine


2008 ילוי
תויתרכוס םישנב רתוי תוצופנ ןתשה יכרדב תוקלד
לופיט תובורק םיתיעל תולבקמ תרכוסמ תולבוסה םישנש תורמל
רתוי תווח ןה ,ןתשה יכרדב תוקלד דגנ המצוע ברו ךשוממ
.תורחא םישנ רשאמ םימוהיז

םישנ דנלוה םדרטור Erasmus Medical Center ירקוח ירבדל
.ןתשה יכרדב תוקלדמ האצותכ םיכוביסמ רתוי םג תולבוס ולא
תורחא םישנ 200,000-ו תויטבאיד םישנ 10,000 ופתתשה רקחמב
.ןתשה יכרדב תוקלד ןיגב תולפוטמ ןלוכ .הרקב תצובקכ

לופיטל תוקוקז רבעמה ליג רחאל תויתרכוס םישנ יכ םג ררבתה
.רתוי יביסרגא

Diabetes Care


2008 ילוי
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ C ןימטיו ריתע טירפת
תרכוסל ןוכיס ןיטקהל תויושע םדב C ןימטיו לש תוהובג תומר
.62%-ב

ךשמנש ,הינטירב 'גדירבמייק Addenbrooke's Hospital-ב רקחמב
.58.4 עצוממ ליג ינב ,םישנו םירבג 21,831 ופתתשה ,הנש 12
.תרכוסל ןוכיס תנטקהו תוקריו תוריפ תכירצ ןיב שולק רשק אצמנ

ברקב תרכוס ירקמ 735 ונחבוא וכלהמבו הנש 12 ךשמנ רקחמה
.וב םיפתתשמה

Archives of Internal Medicine


2008 ילוי
םידלומ םימומו תרכוס ןיב רשקה
National Center on Birth Defects & Developmental ירקוח
תרכוס תולוחכ תונחבואמה םישנ יכ ואצמ ב"הרא Disabilities
יפ ןב ,ןוכיס רתיב תויוצמ (תינוירה תרכוס) ןוירהל ןסנכיה ינפל
,(Birth Defects) םידלומ םימגפ םע תוקונית תדלל ,4 יפ דע 3
.ןוירהה ינפל לקשמ רתימ ולבס ןה םא (בורל) תאז

ודלונ ןהל ,תוקונית 13,000-מ רתויל תוהמא ופתתשה רקחמב
.םידלומ םימומ םע תוקונית 5,000-ל בורק

Gynecology & American Journal of Obstetrics


2008 טסוגוא
תרכוס יקזנ לטבמ ילוקורב
ןפארופלוס יכ וליג הינטירב University of Warwick ירקוח
היושע ילוקורבב היוצמה תירפוגה תבוכרת ,(Sulforaphane)
הלועפל םבישהלו תרכוס ידי-לע ומרגנש םייאת םיקזנ ןקתל
.הניקת

םימיזנא רצייל ףוגה תא תדדועמ וז תבוכרת יכ וליג םירקוחה
ידמ תוהובג תומר ידי-לע םרגנה קזנ ינפמ םדה-ילכ לע םיניגמה
.(Hyperglycaemia) זוקולג לש

תוארקנה קזנ תומרוגה תולוקלומ תיחפהל םג רזוע ןפארופלוס
דע לודגל תולולע רשא ,(Reactive Oxygen Species) ROS
.תורקובמ יתלבה זוקולגה תומר בקע 3 יפ

Diabetes


2008 טסוגוא
דיתעב תרכוסו רתי תנמשה ,תודלי תעב היצנידרואוק
םידלי יכ ואצמ הידבש Orebro University hospital-ב םירקוח
םייוצמ תויוקל היצנידרורוקו תינפוג הטילשמ 7 ליגב םילבוסה
ליגב יוקל ינפוג דוקפית יכו םתורגבב םינמש תויהל ןוכיס רתיב
.33 ליגב רתי תנמשהל רושק 11

דוקפית ןיב רשק םייק יכ הסיפתה תא םיקזחמ ולא םיאצממ
.םירגובמב| 2-גוס תרכוסו רתי תנמשהל תודליב יוקל יביטנגוק

לחהש לודג רקחמב ופתתשהש שיא 11,042 ופתתשה רקחמב
ידכ ,םהירומ ידי-לע 7 ליגב וכרעוה םהמ 8,000-כ .1958 תנשב
.תוינולמגו היצנידרואוק ,תינדי הטילשב תויעב םהב תולגל

,11 ליגב היצנידרואוקבו הביתכב םתטילש יבדל ונחבנ 6,875
.אפור ידי-לע

BMJ


2008 טסוגוא
םישישקב ןילוסניאל תדוגנת תיחפמ K ןימטיו
תכירצ יכ וליג ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University-ב םירקוח
ןוזמ תכירצמ םלבקל ןתינש םינונימב ,םישדוח 36 ךשמב K ןימטיו
.םישישקב ןילוסניאל תדוגנת תוחתפתה טאהל היושע ,הנוכנ

ןב ימוי ןונימ ולבקש ,80 דע 60 ינב שיא 355 ופתתשה רקחמב
.תושישק יבגל אל ךא ,םישישק יבגל ןוכנ הז אצממ .ג"קמ 50

Diabetes Care


2008 טסוגוא
התרמוחו תרכוס ךשמל רושק ןותמ יביטנגוק יוקיל
,ב"הרא הטוסנימ College of Medicine, Mayo Clinic ירקוח
1,640 םכותמ ,89 דע 70 ינב שיא 9,953 ופתתשה וב רקחמב
יכ וליג ,הרקב תצובקכ ,היצנמיד וא יביטנגוק יוקיל אלל שיא
.ןורכיז תויעבל ןוכיס הלידגמ הרומח וא תכשוממ תרכוס

Archives of Neurology


2008 טסוגוא
1-גוס תרכוסו ירסיק חותינב ודלונש תוקונית
םירקחמ 20 ןחבש הינטירב טספלב Queen's University-ב רקחמ
(Cesarean Section) ירסיק חותינב ודלונש תוקונית יכ הליג וינפל
20%-ב לודגה ןוכיס ךות ,םתודליב 1-גוס תרכוס חתפל םייופצ
.תיעבטה ךרדב ודלונש ולא תמועל
Diabetes UK


2008 טסוגוא
תרכוסו ךינרז/ןסרא ןיב רשקה
,הייתש-יממ ןסרא תלערהל םיפשחנ םלועה יבחרבו ב"הראב םיבר
,הייתש-ימב ןסרא לש רתומה יברימה זוכירה .תרכוסב ןכסמה רבד
אוה ,(EPA) ב"הראב הביבסה תוכיאל דרשמה תוצלמהל םאתהב
.רטילל ג"קמ 10

ב"הרא Johns Hopkins Bloomberg School of Health ירקוח
ןסראל הפישח יוליגל ןתש תקידב ורבע רשא םירגובמ 788 וקדב
.2004 דע 2003 םינשב

יפתתשמ ןיבמ ,2-גוס תרכוס ילוח לש םפוגב ןסראה תמר אצמנ
.םיאירבה ולא תמועל 26%-ב ההובג התיה ,רקחמה

יתלבה תינגרואה ותרוצ - (Arsenobetaine) ןיאטבונסראה תמר
יתשב המוד האצמנ - םיהמ ןוזמב היוצמה ,ןסראה לש הליער
.תוצובקה

Journal of the American Medical Association


2008 טסוגוא
םינמש םישנאב ינלוח ןמוש
תולחמל תמרוג רתי תנמשה ךיא ,תיאתה המרב ,ריבסמ שדח רקחמ
.2-גוס תרכוס ומכ

חקלנש ןמוש ונחבש ב"הרא היפלדליפ Temple University ירקוח
םתוגהנתה ןפואב לודג לדבה וליג ,םיזר םישנאמו םינמש םישנאמ
הקע הארמ םינמש םישנאמ ןמוש .תוצובקה יתשמ ןמושה יאת לש
אתה קלח - (Endoplasmic Reticulum) יטמסלפודנא םולוקיטרב
םייפיצפס םינובלח תריציל תמרוג וזו - םינובלח זוטניסל יארחאה
.ןילוסניאל תדוגנתל םירושקה

.תיתקלד רתוי הברה םג התיה םינמשה םישנאהמ ןמושה תמקר

,לקשמה תא הלעמ קר הניא תוירולק רתי תכירצ םירקוחה ירבדל
תפייעתמ איה הב וזכ המרל דע ,ןמושה תמקרל הקע תמרות אלא
.לקלקתמ הדוקפיתו

Journal of the American Medical Association


2008 רבמטפס
2-גוס תרכוסל יעובש לופיט
םיימעפ תוקירזב לבוקמה לופיטה תא ףילחהל יושע יעובש לופיט
ךשוממ ןמז תלעופ ,(Exenatide) דיטנזקא השידחה הפורתה .םויב
רצוימה ,(Glucagon-Like Peptide) GLP-1 ןומרוהה תא הקחמו
.לכואה רחאל

Samuel Lunenfeld Research Institute ירקוח וכרעש הקידבב
םילגוסמ םהמ 75% יכ אצמנ םילפוטמ 300-ב הדנק וטנורוט
.תואיכ םמדב רכוסה תמרב טולשל

לבוקמה לופיטב רשאמ יאוול תועפות תוחפ ווח ולא םילפוטמ
.(םדב רכוס טועימ) הימקילגופיה םהל המרגנ אלו הכ דע

Lancet


2008 רבמטפס
תרכוס יכוביס דגנ לימומק הת
םיכוביסו םדב רכוסה תמרב היילע עונמל יושע גנובב/לימומק הת
.תרכוסל םירושקה םירחא

תייקשה יכ וליג University of Toyama-מ םיינפי םירקוח
לוטיברוס ירכוסה לוהוכלאה רוציי תא םג הניטקמ התב תודלוח
.בצע יאתבו םייניעב םיקזנל הרושק ותריבצש ,(Sorbitol)

.םדא-ינבב ולא םיאצממ קודבל ידכ םישורד םיפסונ םירקחמ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבמטפס
2-גוס תרכוסלו בל תלחמל רושק לונפסיב
ימיכה רמוחהש וליג ב"הרא Peninsula Medical School ירקוח
.2-גוס תרכוסלו בל תלחמל רושק (Bisphenol A) לונפסיב

םייוצמ לונפסיב לש תוהובג תומר ולגתה םהלש ןתשבש םישנא
.תרכוס חתפל 2.4 יפו בל תלחמ חתפל 3 יפ ןוכיס רתיב
תוילמרונ יתלב תומרל תורושק לונפסיב לש תוהובג תומר ,ףסונב
.דבכ ימיזנא לש

Journal of the American Medical Association


2008 רבמטפס
תרכוסב לופיטל תושדח תופורת יתש
תופורת 2 ,(Aaxagliptin) ןיטפילגסקסו (Alogliptin) ןיפילגולא
רשא ,(DPP-IV inhibitors) DPP-IV ימלוב תחפשממ תושדח
םינובלח לש םתוליעפ תורשפאמו DPP-IV םיזנאה תא תומלוב
קושל ואצי ,ןילוסניאה לש רתוי תכשוממ תוליעפ םירשפאמה
.ב"הראב

2008 רבמטפס
תרכוס ילוחל גנסני'ג
St. Michael's Hospital and the University-מ םירקוח ירבדל
,(יאקירמאה גנסני'גהמ םרג 3) ךומנ ןונימב גנסני'ג הדנק וטנורוט
םדב רכוסה תומר תא ןיטקהל יושע ,החוראה ינפל םייתעש לטינה
.בצמה תא תרפשמ הניא ןונימה תלדגהש הארנ .20%-ב

ולבק רשא ,2-גוס תרכוסב םיקולה םישנא 10 ופתתשה רקחמב
תוקד 80 ,תוקד 40 ,ןוחט גנסני'ג םרג 9-ו 3, 6 תוליכמה תוסומכ
.רכוס תריתע החורא ינפל תוקד 120-ו

רחאל אלא ,םדב רכוסה תמר לע העפשה ןיא גנסני'גל יכ אצמנ
.(םדב רכוס טועימ) הימקילגופיהמ שושחל ןיאש ךכ ,החורא

Diabetes Care


2008 רבמטפס
תרכוס דגנ ליעומ K1 ןימטיו
םישישקב ןילוסניאל תדוגנת תוחתפתה ןיטקמ K1 ןימטיו ףסות
.תרכוס ינפמ הנגה ךכב קפסמו

355 ופתתשה ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University-ב רקחמב
ג"קמ 500 ףסות ולבקש 80 דע 60 ינב םייטבאיד םניאש שיא
.םישדוח 36 ךשמנ רקחמה .ובצלפ וא K1 ןימטיו

Diabetes Care


2008 רבוטקוא
2-גוס תרכוסל ןוכיסל ךופה סחיב הרושק לוהוכלא תכירצ
הכירצש וליג דנלוה University Medical Center Utrecht ירקוח
.תרכוסמ ןהילע הניגמ (דבלב) םישנ ידי-לע לוהוכלא לש הנותמ

ופתתשה וב רתוי לודג רקחמ ךותמ רקחמ-תת הוויהש ,רקחמב
תולפוטמה םישנ 705 קלח ולטנ ,55 דע 35 תונב תויחא 121,700
.הרקב תצובקכ םישנ 787-ו תרכוס דגנ

Diabetes Care


2008 רבוטקוא
תרכוס ילוחל ליעומ וניא ןיריפסא
.תרכוס ילוחב בל ףקתהל ןוכיס ןיטקמ וניא ןיריפסא לש ימוי ןונימ
רשא ,רתויו 40 ינב ,תרכוס ילוח לש םירקמ 1,276 וחתינ םירקוחה
.םד-ילכ תולחממ םילבוס

Dundee University's Institute of Cardiovascular ירקוח
םירקמב בלה ףקתה ירקמ תוחיכש יכ וליג הינטירב Research
.הנוש הניא תיללכה היסולכואבו וחתונש

British Medical Journal


2008 רבוטקוא
הייאר ןדבואל םידעומ םייתרכוס
U.S. Centers for Disease Control investigators ירקוח
תרכוסמ םילבוסה םישנא יכ וליג ,וכרע םה ותוא רקסב ,ב"הרא
.(Vision Loss) הייאר ןדבואל ןוכיס רתיב םייוצמ

ב"הראב תרכוסה ילוח םירגובמה ךותמ 11% יכ וליג םירקוחה
דועב ,ןוקיתל ןתינ וניאש הייאר יוקילמ יהשלכ תדימב םילבוס
.םתייארב םיקול 5.9% קר ,םילוח םניאש ולא ןיבמש

Archives of Ophthalmology


2008 רבוטקוא
2-גוס תרכוס ילוחל הבוט תונועבט
תולחמל ןוכיס םהב ןיטקהל תרכוס ילוחל ליעוהל היושע תונועבט
דוגיא ץילממ וילע טירפתה רשאמ רתוי בוט תוירלוקסו-וידרק
.(American Diabetes Association) ב"הראב תרכוסה ילוח

ךכ ,ץבש וא בל ףקתהמ םיתמ תרכוס ילוח 3 ךותמ ךותמ 2
.תינויח איה תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס תנטקהש

22 ךשמב ולבקש ,2-גוס תרכוס ילוח 99 ופתתשה רקחמב
םאתהב טירפת וא רכוס לדו ןמוש לד ינועבט טירפת תועובש
.דוגיאה תויחנהל

םיפתתשמה וכרצ ותוא ןוזמה תואירב תא וכירעה םירקוחה
רשא ,(Alternate Healthy Eating Index) AHEI דדמ יפל
.תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסה ןטק הובג אוהש לככ

לש הז לע הברהב הלע ינועבטה ןוזמה תוכיא דדמ יכ ררבתמ
,תוקרי לש תרבגומ הכירצ ללכ םטירפת .תרכוסה ילוח דוגיא
.םינגד יביסו היוס ןובלח ,םיזוגא ,תוריפ

תימויה םתכירצ תוצלמהב ודמע אל םיטירפתה 2 יכ ןייצל שי
ץעוויהל וז ךרדב תכלל םיצורה ולא לע .E ןימטיוו D ןימטיו לש
.םירסחה הנוזתה ירמוח תא ומילשיש ךכ ,אפורב

WebMD


2008 רבמבונ
הירונימובלא םע תרכוס ילוחל םיגד
הירונימובלאורקמל ןוכיס םיתיחפמ םיגד םילכואה תרכוס ילוח
.(Macroalbuminuria)
Medical Research Council Epidemiology Unit ירקוח ירבדל
ןובלח תואצמיהל ןוכיס ימרוג לש םתנטקהל הינטירב 'גדירבמייק
,םיכוביס לע הכלשה שי (Albuminuria) הירונימובלא /ןתשב
םיעייסמ םיגד ןמשו םיגד .הלוחה ייח תוכיא רופישו יפסכ ןוכסיח
.היכוביס תא עונמלו תרכוסב טולשל

21,867-ו תרכוס ילוח 517 םכותמ ,שיא 22,384 ופתתשה רקחמב
תכירצ יגהונ תא דומלל ידכ םינולאשב ורזענ םירקוחה .םיאירב
.םהלש ןוזמה

.הירונימובלאל ןוכיסה ןטק ,הלדג םיגדה תכירצש לככ יכ אצמנ

American Journal of Kidney Diseases


2008 רבמצד
םייתרכוס לש םהיתוילכל ליעומ B1 ןימטיו
לש םהיתוילכ לע ןגהל םייושע B1 ןימטיו לש םילודג םיפסות
.םילוחהמ שילש םילבוס הנממ הייעב ,יתיילכ קזנמ תרכוס ילוח

ילוחב םיתיחפמה ,םישדוח 3 ךשמב ,םויב ג"מ 300-ב רבודמ
.41%-ב (Albumin) ןימובלאה תשרפה תא 2-גוס תרכוס
ןימובלאה תשרפה הרזח הירונימובלאורקימ ילוחמ 35%-ב
.הנקתל

B1 ןימטיו הינטירב University of Warwic ירקוח ירבדל
םיבלשב תרכוס ילוחל רפושמ לופיט הווהמ הובג ןונימב
.(Diabetic Nephropathy) תיתרכוס תוילכ תלחמ לש םימדקומ

Diabetologia


2008 רבמצד
תרכוס ילוחל D ןימטיו
קקדזהל םילולע םיריעצה 1-גוס תרכוסה ילוחמ 75%-מ לעמ
.D ןימטיו יפסותל

ינב 128 וקדב ב"הרא ןוטסוב Joslin Diabetes Center ירקוח
םהמ 61% יכ ררבתה .1-גוס תרכוס ילוח 17.5 דע שדוח 18
.רומח ןפואב ךכב וקל 15%-ו D ןימטיו טועימב םיקול

ןוכיס לידגהל לולע D ןימטיוב רוסחמ יכ םיריכזמ םירקוחה
.םייחה ךשמהב תומצעה תשלחהל

The Journal of Pediatrics