םימיזנא
Enzymes
.ףוגה לש הניקתה ותוליעפל םיינויח רשא םינובלח םה םימיזנא
.ףוגב תוטולב ידי-לע םישרפומ םה ,םינומרוהל המודב
תושחרתמה ,תוימיכ תובוגת לש םיזרז :םירוטזילטק םה םימיזנא
.ולא םיכילהת םיטיאמ וא םיציאמ םה .ןמזה לכ ףוגב

עצבל לוכי וניא דחא םיזנאו ולשמ ידוחי דיקפת ףוגב םיזנא לכל
.םתלועפ בקע םילכתמ םניא םימיזנא .רחא םיזנא דיקפת


.ףוגה ידי-לע 2 םירצוימ םכותמ ,םימיזנא יגוס 3 םנשי
...לוכיעה ימיזניאו םירמוחה ףוליח ימיזנא
:םירביאהו ףוגה תכרעמ תא םיליעפמ םירמוחה ףוליח ימיזנא
.םהמ םינלער קוליסו םיאתב היגרנא יכילהת לע םיחקפמ םה   
רפסמ) ןוסיחה תכרעמ לועפתב בושח דיקפת ולא םימיזנאל   
.(םינבלה םדה יאתב אצמנ רתויב לודגה םימיזנאה   

ןוזמה קוריפ םשל ,לוכיעה תכרעמב םישרפומ לוכיע ימיזנא
תלוספהו םדב וגפסי הנוזתה ירמוח :תלוספו הנוזת ירמוחל   
.ףוגהמ שרפות   

.ודוביעב קלח םילטונ ולאו ןוזמהמ ןוזמ ימיזנא גפוס ףוגה
ןוזמ ,רטסופמ ןוזמ ,םירומיש ומכ) ןכומ וא יולק ,לשובמ ןוזמ   
תעב וסרהנ ולאש ןוויכ ,םימיזנא וב ןיא (ןגוטמ ןוזמו הדואמ   
.ותנכה   

,סויסלצ תולעמ 54-ל העיגמ ןוזמה תרוטרפמט רשאכ
!יעבט ןפואב ,וב םימיזנאה לכ םיסרהנ

םינבל םד יאתו לוכיע ימיזנא
.םימיזנא רסח ,ומומיח בקע ,דבועמ ןוזמ
ומצעל קפסל ףוגה תא ץלאת דבועמ ןוזמ ירצומ לש תרבגומ הכירצ
םירביאב םימייק םירגאמ לוליד ןובשח-לע ,ול םירסחה םימיזנא
.תונוש ףוג תומקרו

םינבל םד יאת םג םישמשמ לוכיעה תכרעמ ימיזנאמ קלח ,המגודל
יאת לש םרוצי תרבגהל םרוג ,םימיזנא ןיא וב ,דבועמ ןוזמ תכירצו
.לוכיעב עייסל תעכ םיארקנ םהש ןוויכ ,םינבלה םדה
םהב יובירו ןוסיחה תכרעמב עירכמ ביכרמ םיווהמ םינבל םד יאת
.ףוגב םוהיז וא השק הלחמ :הרומח הייעב לע ,ללכ-ךרדב ,עיבצמ

םדה יאת לש םדוקפת םשל םיילובטמ םימיזנאל קוקז ףוגה רשאכ
לוכיעה תכרעמ דוקפתו לוכיע יכרצל םהב עציהה עגפי ,םינבלה
.עגפי

םימיזניאב רוסחמ
,םייטילואטורפ םימיזנא 2-ב רוסחממ םילבוס ,תרכוסה ילוח תיברמ
.(Trypsin) ןיספירטו (Lipase) זאפיל :םינובלח קרפל םדיקפתש

הנגהל ,םינבל םד יאתב םהב רוסחמ םורגי ,לוכיע ימיזנאב רוסחמ
,ףוגב םימיזנאה תמר תלדלדמ ,תוינורכ תולחמב םילוחב .ףוגה לע
.ףוגה ידי-לע ,םייקה רגאמה לוצינ בקע
.ולא םימיזנאב תעייתסמה ,ןוסיחה תכרעמ שלחת ךכמ האצותכ

םע הלועפ ףותישב םילעופ םה :םימיזניא-וק םישמשמ םינימטיו

.ףוגה לש הניקתה ותלועפ לע םיחקפמ םה דחיו םימיזנא

רוסחמ אצמנ ,תדרגו רוע תקלד ,סיזארוספ ומכ ,רוע תולחמ ילוחב
תמחש ומכ ,דבכ תולחמ ילוחב םג .(Amylase) זלימע םיזנאב
סיכ תקלדו (Hepatitis) דבכ תקלד ,(Cirrhosis of the liver)
.הז םיזנאב רוסחמ ונשי , (Cholecystitis) הרמה
.םילוחה בצמ תא דאמ הרפיש זלימע םיזנאה תמר תאלעה


הזוטקלל תוליבס יאו זטקל םיזנא
הזוטקלה תא לכעמ ,קדה יעמב יוצמה ,(Lactase) זטקאלה םיזניא
.בלחב יוצמה רכוסה אוה ,(Lactose)
עגופ רבדהו ליגרהמ ןטק זטקלה םיזנא רוציי םהב ,םישנא םנשי
.זוטקלל תוליבס יא ואר :ואר .בלח לכעל םרשוכב
.םילושלישו םיזג ,םייעמ תותיווע ומכ ,תועפותמ םילבוס ולא םישנא
תימצע הקידב
ומישו הקיר הביק לע בלח תוסוכ 2 תוחפל ותש
םייעמה תכרעמב הקוצמ ינמיס תעפוהל בל
.ןכמ רחאלש תועשה 4-ב ,הביקהו
הזוטקלה תלוכת הב ,הבוהצ הניבג םרג 140 םע יוסינה לע ורזח
.הכומנ
רחאל אל ךא ,בלחה תכירצ רחאל ועיפוי הקוצמה תועפות םא
.זוטקלל תוליבס יאמםילבוס םתאש ,אוה ןמיס ,הניבגה תכירצ

םילבוס םתאש אוה ןמיס ,םירקמה ינשב הקוצמ ינמיס ועיפוה םא

.בלח-ירצומל היגרלאמ
...םיאבה םירקמב ליעוהל יושע זטקל םיזנא ףסות