םיאלמ םינגד
Whole grains
לש םוצע ןווגמ םהבו (Grains/Cereal) םינגד לש לודג רחבמ םייק
םיריעז םינוערזב הלכו (סרית ומכ) םילודג םיניערגמ לחה ,םילדג
.ןוזמכ םישמשמ םלוכו (האוניק ומכ)

םינוחט ,םהש תומכ םלכואל ןתינ .לודג םינגדב ןוזמה ישומיש ןווגמ
םתוא תולקל וא םיטבנכ םתוא לדגל ,(הפאמ ירבד תנכהל) חמקל
.לודג השגהה תורוצו םהב םישומישה ןווגימ .ףיטחכ וא תפסותכ

.אירב ןוזמל בוט סיסב םיקפסמ םהש אוה םלוכל ףתושמה

ןגדה הנבמ

.םיינובשע םיחמצ לש םיערז םה םינגד
הנוזת ירמוח םיליכמ ןגדה יקלח לכ
.םיליעומ

...ללוכ םלש ןגד

 
ןיבוס
...ל רישע רוקמ הווהמה ,ןיערגה הטעמ אוה (Bran) ןיבוס 
טבנ
.חמצה חתפתמ ונממ (רבועה) ןגדב יחה קלחה אוה(Germ) טבנ
...לש זכורמ רוקמ הווהמ טבנה
.לזרב
.ץבא
.םויזנגמ
.ןחרז
.B3 ןימטיו
.E ןימטיו
.B1 ןימטיו
.B2 ןימטיו

.ןמוש טעמו ןובלח םג ליכמ טבנה
 
םרפסודנא
.טבנה תא ףטועה ,ןיזמה הטעמה אוה (Endosperm) םרפסודגא

קלח תא הווהמו הביל וא (Kernel) ןיערג םג יורק םרפסודנאה
תומימחפו ןגדבש ןובלחה תיברמ תא ליכמ אוה .ערזה לש יראה
.םילרנימו םינימטיו טעמ ןכו

חמקו ןבל זרוא ומכ ,(Refined grains) םידבועמ/םישטולמ םינגדב
םירזחומ םילרנימהו םינימטיוהש םגה .טבנהו ןיבוסה וקחרוה ןבל
תומכ התוא םיליכמ םניא םה ,םינחטנ םה וב ךילהתה ףוסב רצומל
.םיביס םהב ןיאו םיאלמ םינגד ומכ הנוזת ירמוח

םיאלמ םינגדל תואמגוד
 
הרועש

ופידעה .םיביסל ןמוש לד רוקמ הווהמ הרועש
רתוי הליכמה (Hulled barley) תפלוקמ הרועש
,ןובלח ,(Soluble fiber) םיסיסמ םיביס רתוי
.לושיב תריהמ הרועש לע ,ןדיסו ןגלשא
 
םוח זרוא
וב שי .תינוציחה הפילקה קר הקחרוה (Brown Rice) םוח זרואב
רתוי םיענ אוה .ןבל זרואב רשאמ ,םילרנימו םינימטיו ,םיביס רתוי
.זרוא ואר .רתוי םיעט אוהו הסיעלל
 
לוגרוב
הכוכיר ידכ דע ודיא התוא האלמ הטיח איה (Bulgur) לוגרוב
.השבוי איה ךכ-רחאו (התפילק חוציפ דע טעמכ)
 
ןחוד
.לוכיעל לק ןחודה
 
התשפ יערז
.תואירבל םימרותה םיביכרמ םיליכמ התשפ יערז
םיערזה תא ןוחטל שי ,הב הנוזתה ירמוח לש תיבטימ הגיפס םשל
.םתכירצ ינפל
 
תמסוכ
(Soba noodles) הבוס תוירטאו תויתיבח תנכהב תשמשמ תמסוכ
.לעוש תלובישו הטיח רשאמ ,ןובלחב רתוי הרישע איה .תוינפי
תעינמב ליעוהל תויושעש תובוכרת/םילקימיכוטיפ םג שי תמסוכב
.תרכוסו ןטרס ,םד-ילכו בלתולחמ ומכ ,תוינורכ תולחמ
 
האוניק
ףילחת הווהמ האוניק חמק .זרואל בוט ףילחת תשמשמ האוניק
.הפאמ ירבדב ןבל חמקל בוט

שומישו היינקל םיפיט
.םידבועמ םירצומ לע םיאלמ םינגדמ תוטספו זרוא ,םחל ופידעה
ורמשי ךכ .תומוטאו תורוגס תוזיראב םירצומה תיינק לע ודיפקה
.לוקליקו תוחלמ םירצומה  
םוקמב ,ריואל םוטא ילכב ,םתחיתפ רחאל ,ולא םירצומ וקיזחה
.רצומה לש יברימה ןוסחיאה ןמזל בל ומיש .שביו רירק ,ךושח  
.איפקמ/ררקמב םירצומה תא ונסחא הגופתה ןמז תכראה םשל  
.ףלח םהלש הגופתה ןמזש םירצומב שמתשהל/תונקל ןיא

בל ומיש
.קאילצ תלחמ ילוח לע הרוסא (סריתו זרואל טרפ) םינגד תכירצ
.תילופ הצמוחל בוט רוקמ םיווהמ םיאלמ םינגד

...תושדח - םיאלמ םינגד ואר
...םייתנוזת םיביס םג ואר