2007 תושדח - תרכוס
Diabetes - News 2007

ןילוסניאל ףילחת - תעלד
תרכוס ילוחל היצלאס
תרכוס ילוחל K ןימטיו
תרכוסו ןמש ןוילע ףוג קלח
תרכוס דגנ הת תיצמת
םילוח ייח רפשמ B1 ןימטיו
תרכוסו תוריפ יצימ
יתרכוס-יטנא - גנסני'ג ץימ
תרכוסל ןוכיסו 3-הגמוא
בלל ןוכיס ענומ E ןימטיו
רכוס תמר רפשמ רוחש הת
ןוכיס םיניטקמ םיביס
ןמוש התיחפמ 3-הגמוא
בצמ תרפשמ הניצקוק
םד-ילכ תרזעב םדקומ יוליג
תרכוסל ןוכיס לידגמ ןושיע
םוצב רכוס הדירומ ןיי
תרכוסו םד-ץחלל תופורת
תרכוס ילוחל ליעומ םורכ
רכוס תגיפס טאמ לונגונקיפ
רכוסו סנרט-ינמוש יפילחת
רוועתהל םילולע םייתרכוס
םייתרכוסל ליעומ ואקק
םדב רכוס תמרו העונת טועימ
תרכוסל ןוכיסו םינבדבוד
ןוכיס םיניטקמ םויזנגמו םיביס
םיביכ םיאפרמ םידחוימ םימ
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ רבצ
תוומב תנכסמ הידנבא
תרכוס ענומ ץע-תות
רכוס תמר רפשמ ןומניק
תרכוס דגנ ןדיסו D ןימטיו
תרכוס-םדקו תוילכ .מ ןמס
תרכוס תוחפ - םויזנגמ רתוי


...תרכוס ואר


2007 ראוני
תרכוסל ןוכיס תולידגמה םד-ץחל רתיל תופורת
...ירבדל


2007 ראורבפ
תרכוס ילוחל ליעומ םורכ
הלודגה תלעותה תא תרשאמ םירקחמ 15 לש תשדוחמ הריקס
(Chromium picolinate) םורכ טנילוקיפ ףסותב שומישבש
,םדב רכוסה תמר לע תיבויחה ותעפשהל תודוה ,תרכוס ילוחל
.לורטסלוכו ןילוסניא
1,505 ולפוט םהמ ,שיא 1,690 ופתתשה ורקסנש םירקחמב
שומישה .םויב ג"קמ 1,000-ל 200 ןיב ענש ןונימב ,םורכב
תמר תא ,15.3%-ב םוצב םדב רכוסה תמר תא רפיש םורכב
םדב ןילוסניאה תמר תאו 18.9%-ב החורא רחאל רכוסה
.29.8%-ב םוצב

טלוקניפו םתעפשהב םיהז םיפסותה לכ אל םירקוחה ירבדל
.רתוי הובג ןונימבו לבקל 2-גוס תרכוס ילוחל ףידע םורכ

Diabetes Technology and Therapeutics


2007 ראורבפ
רכוס תגיפס טאמ לונגונקיפ
...רקחמ


2007 ראורבפ
םדב רכוס םילעמ סנרט-ינמוש יפילחת
םילולע תודעסמב םישמתשמה סנרט ינמושל םיפילחתהמ המכ
.םדב רכוסה תמר תא תולעהל

30 וסייג ב"הרא סטסו'צסמ Brandeis University ירקוח
רקחמה ףוס דע .לושיב ןמש יגוס 3 םהילע וסינו םיבדנתמ
.םינמשה תשולשמ דחא לכ םיבדנתמה וכרצ

לש תבורעת היה ינשה ,(Palm oil) לקד ןמש היה ןושארה
לפוטש היוס ןמש 40%-ו לקד ןמש 30% ,היוס ןמש 30%
ורבעש לקד ןמשו היוס ןמש לש תבורעת היה ישילשהו ןמימב
.(Interesterification) םהב םינמוש סנרטה תפלחהל ךילהת

רקחמה ףוסבו ןמזב ,ינפל םד תומיגד םיקדבנהמ ולטנ םירקוחה
רכוסו םידירצילגירט ,LDL, HDL ,לורטסלוכה ךס תא וקדבו
םינמוש-סנרטה ופלחוה םהב םינמשלש הלגתה םיאצממהמ .םדב
םירמוחה ףוליח לע הקיזמ העפשה התיה (Interesterified fat)
הלעש) זוקולגה רכוס לעו (Lipoproteins) םיניאטורפופילה לש
.לקדה ןמשל וא היוסה ןמשל האוושהב ,(20%-ב
 

םיבכרומה םיקיקלח םניה (Lipoproteins) םיניאטורפופיל
םינובלח םה השעמלו (Protein) ןובלחמו (Lipids) םידיפילמ
לורטסלוכו ןמוש לש רבעמ םירשפאמה ,ינמוש הטעמב םיפוטעה
.םדב

Metabolism & Nutrition


2007 סרמ
40 ליג ינפל רוועתהל םילולע תרכוס ילוח
םעיגה ינפל רוועתהל םילולע 1-גוס תרכוסמ םילבוסה םיריעצ
.הדימעה ליגל

םילבוס 30 דע 18 ינבמ 1/3-ש הליג ,הינטירבב ךרענש ,רקחמה
םנורוויעל םורגל הלולעש (Retinopathy) תיתשר תלחממ
50%-כש ררבתה .תלפוטמ הניא הלחמה םא ,םהייח ךשמהב
.לופיט לבקלו קדביהל םיכלוה םניא ללכ םיריעצ םתואמ

Annual Diabetes Conference, Glasgow


2007 סרמ
םייתרכוסל םיליעומ ואקקב םילונפילופ
םידינאיצותנאורפ םיליכמה םייתנוזת םיפסותש אצמ ינפי רקחמ
לש םמדב זוקולגה תמר תא םיתיחפמ (Proanthocyanidins)
.םדא-ינבל םג ליעוהל יושעש רבד ,םייתרכוסו םינמש םירבכע

םהיתונויסנ תא םירקוחה וכרע ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
וא ןוזמ תכירצ הייושע םהירבדל .תועובש 3 תונב תורבכעב
.2-גוס תרכוס תעינמב ליעוהל ואקק ילופמ םירצוימה תואקשמ
.םדא-ינבב םרג 5-ל ךרע תווש תורבכעל הנתנש ואקקה תומכ

.הכרצנש ואקקה תומכב היולת םדב רכוסה תדירי תמרש אצמנ
ןוזמה תומכו לקשמ .םדב רכוסה תמר הדרי הלדג וזש לככ
.ואקקה תעפשה תא התניש אל הכרצנש

ןילוסניאל תדוגנת תרפשמ ואקק ילופ תכירצש אצמנ ,םוכיסל
.תיטנדיסקוא-יטנא העפשה הל שי יכו

Nutrition


2007 סרמ
םדב רכוסה תמר תא הלעמ העונת טועימ
תידרשמ הדובע ומכ ,העונת טועימ ןיב קיזמו רישי רשק םייק
.םדב רכוסה תמרו ,היזיבלטב הבורמ הייפצו
הילרטסוא ןרובלמ International Diabetes Institute ירקוח
םוצב םדב רכוסה תמרו היזיבלטב הייפצ ןיב רשקה תא וקדב
םירבג 3,7814 ופתתשה רקחמב .החורא רחאל םייתעשו
.רקחמה תליחתב םיאירב ויה םיפתתשמה לכ .םישנ 4,576-ו

Diabetes Care


2007 לירפא
תרכוסלו בל תלחמל ןוכיס םיניטקמ םינבדבוד
...תכירצ


2007 יאמ
תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םויזנגמו םיביס
היושע םויזנגמב םירישע רשא םינגדו םיביס לש תרבגומ הכירצ
.25%-מ הלעמלב תרכוס לש התוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל

םדסטופ German Institute of Human Nutrition ירקוח
תאטבתמ םיביס םרג 29 לש תימוי הכירצ יכ םיחוודמ הינמרג
.םויב 'ג 15.1 תכירצל האוושהב ,27%-ב תרכוסל ןוכיסב הדיריב
םיבושח םיאלמ םינגד םיליכמה תונוזמש םימכסמ םירקוחה
.תרכוס תעינמל

,עצוממ ליג ינב ,םישנ 15,365-ו םירבג 9,702 ופתתשה רקחמב
.רחא לודג רקחמב קלח ולטנש ,םינש 49.6 עצוממ ליג ינב
םיסיסמ םיביס תכירצ לש תועפשהב םילדבה וליג אל םירקוחה
.םיסיסמ םניאשל

Archives of Internal Medicine


2007 יאמ
םייתרכוס םיביכ םיאפרמ םידחוימ םימ
(Super Oxidised Water) םינצמוחמ רפוס םימ לש דחוימ גוס
.תרכוס ילוחל םג וליעוי םיעצפ לש םתמלחה תא ץיאהל םייושע

,ב"הרא הינרופילק Oculus תרבחב םיניכמ םתוא ,ולא םימ
ןירולכיסקוא ינוי םינוכמו תילמשח םינועט םימוטאמ םיבכרומ
.תוירטפו םיקדייח ,םיסוריו םילטוק םהו (Oxychlorine Ions)

ולפוטש ,םיילגרב םישק םיביכ ילעב ,תרכוס ילוח תצובקב ןויסינב
עצוממ ןמז ךות ומילחה םה ,הקיטויביטנא לע ףסונב ,ולא םימב
ולפוטש םילוח יביכ לש יופירה ןמז ,םוי 55-ל האוושהב ,םוי 43
.הקיטויביטנאבו דויב - ילנויצבנוק ןפואב

New Scientist


2007 יאמ
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ רבצ
ךומנה דמעמה ברקב לבוקמ רבדהש יפכ ,יוצמ רבצ תופכ תכירצ
םדב רכוסה תמר תא תיחפהל היושע ,וקיסכמב םייניבה דמעמו
.50%-ב החורא רחאל
Universidad Autonoma de Baja California-ב רקחמב
.2-גוס תרכוסב םיקולה ,72 דע 47 ינב םיבדנתמ 36 ופתתשה
הללכש החורא ,תועש 18 ןב םוצ רחא ,םהל ונתנ םירקוחה
תפסותב ,ליקליי'צו תוינבגע סוטירובו תושקשוקמ םיציב
.רבצ תופכ םרג 85 (אלל וא)

הדיריה .החוראה םע ןמזב וב רבצה ילע תא וכרצ םיפתתשמה
30 ןיב הענ ,החוראה בכרהמ תולתב ,רכוסה תמרב הדדמנש
.םיזוחא 48-ל

Diabetes Care


2007 יאמ
תוומב תנכסמו בל-ףקתה תמרוג הידנבא
יכ םינעוט ב"הרא University of Washington-מ םירקוח
תרכוס ילוחב לופיטל תשמשמה (Avandia) הידנבא הפורתה
םינייצמ םה תאז םע .43%-ב בל-ףקתהל ןוכיס הלידגמ 2-גוס
.תיפוס הניא ןיידע וז הנקסמש

םיאצממ התחד GlaxoSmithKline תרבח - הפורתה תינרצי
.רסחב תוקולה תויאר לע ססבתה רקחמהש הנעטב ולא

ךשמנ רשאו תרכוס ילוח 4,300-מ הלעמל ופתתשה וב ,רקחמה
תמועל וז הפורת לש תוליעיהו תוחיטבה תא הוושיה ,םינש 6
.תרכוסב לופיטל ,הפה ךרד תולטינה ,תורחא תופורת

New England Journal of Medicine


2007 ינוי
תרכוס תענומ ץע-תות תיצמת
תבוכרתב הרישע רשא ,(Mulberry) ץעה-תות ירפ תקבא
,תומימחפ לש לוכיע תענומה ,Deoxynojirimycin (DNJ-1)
תא תאכדמ איהש ךכ ידי-לע ,תרכוס תוחתפתה עונמל היושע
לוכיעב טלושה (Glucosidase) זאדיזוקולג םיזנאה תלועפ
.תומימחפה

DNJ תקבא ,ןפי Tohoku University-מ ,םירקוחה ירבדל
.1-גוס תרכוס תוחתפתה ענומה יתנוזת ףסות שמשל היושע

ולבקש םיבדנתמ םירקוחה וסייג רצומה תוליעי תא ןוחבל ידכ
.(זורכוס) רכוס םרג 50 וכרצ ןכמ רחאלו םינוש םינונימב DNJ
וב ןילוסניאה תמר תאו םדב רכוסה תמר תא ודדמ םירקוחה
.ןכמ רחאל תוקד 180-ו תוקד 30-ו רכוסה תכירצ ינפל

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 ינוי
םדב רכוס תמר רפשמ ןומניק
תונקורתה תא טיאהל יושע ידוקפית ביכרמכ ןומניקב שומיש
,החורא רחאל ,םדב רבוסה תמר תיילע תא ןיטקהלו הביקה
.הידבש University of Lund-מ םירקוח ירבדל תאז

,םיאירב םישנא 14-ב הביקה תונקורתה בצק תא ודדמ םירקוחה
'ג 300 ולכאש רחאל םקלח ,םוצ רחאל ,הניקת רכוס תמר םהל
.ןומניק םרג 6 ףסונבו המוד הנמ ולכא םקלחו זרוא גנידופ

התהשהו הביקה תונקורתה בצק תא הטאה ןומניקה תפסוה
העפשה התיה אל ןומניקה תפסוהל .םדב רכוסה תיילע תא
.עבושה תשוחת לע

העפשה שי ןומניק לש ההובגו העובק הכירצלש ןייצל שי
לולעש ,וב ןיראמוקה ביכרמ לש הלודגה ותומכ בקע ,הליער
הינמרגב םיסחייתמ וז הביסמ .דבכ תקלדו קזנ םורגל
.חוקיפ תחת יאופר רצומ לאכ ןומניקל

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ילוי
2 גוס תרכוס דגנ ןדיסו D ןימטיו
...ףסות


2007 ילוי
תרכוס-םדק אבנל יושע תוילכ תלחמל ןמס
םדקומ בלשב תוילכה תלועפב יוקיל יוליגל שמשמה םדב ביכרמ
.תרכוס-םדקל םדקומ ןמס שמשל םג יושע ,הייעבה לש
 

,םדב רכוס לש הובג המר איה (Prediabetes) תרכוס-םדק
הלולע איה םיאתמ לופיט אללו תרכוסכ ןיידע תרדגומ הניאש
.2-גוס תרכוסל חתפתהל

וליג ב"הרא University of Buffalo ירקוח
ןיטטסיצ לש ההובג המר שי םהל םילפוטמש
לודגה ןוכיסב םייוצמ ,םדב (Cystatin C)
.םדב הז ביכרמ ןיא םהל ולא תמועל תרכוס-םדקב תוקלל 3 יפ

Diabetes Care


2007 ילוי
תרכוס תוחפ - םויזנגמ רתוי
...תלדגה


2007 ילוי
ןילוסניאל ףילחת - תעלד
East China Normal University-מ םייניס םירקוח ירבדל
תונתינה ןילוסניא תוקירזל הביטנרטלא שמשל הייושע תעלד
.1-גוס תרכוס ילוחל

,תעלדה ירפמ תיצמתב תויתרכוס תודלוח וליכאהש םירקוחה
תיצמתהש וליג ,םימוגפ בלבל יאת לע התעפשה תא ןוחבל ידכ
.םיאתה תושדחתהל הרזע

םילבוסה תא שמשל היושע תעלדה תיצמתש םירמוא םירקוחה
.ולח רבכש ולא תא םג ומכ ,תרכוס-םדקמ

Industry & Chemistry


2007 ילוי
תרכוסה ילוח תלעותל ידוה אפרמ חמצ
וגקיש Abbott Laboratories and Radiant Research ירקוח
יתרוסמה ידוהה אפרמה חמצ תיצמת תלועפ תא ונחב ב"הרא
.תרכוס ילוחב לופיטל שמשמה ,(Salacia oblonga) היצלאס

480-ו 240 :חמצהמ םינונימ 2 לש םתעפשה תא וקדב םירקוחה
,2-גוס תרכוס ילוח 66 לש םמדב ןילוסניאהו רכוסה תמר לע ,ג"מ
,המוד החוראל האוושהב ,תומימחפב הרישע החורא רחאל
.היצלאסה ףסות אלל ךא
22-ו 18-ב החורא רחאל רכוסל הבוגתה תא ודירוה םינונימה ינש
19-ו 14-ב הדרי םיקדבנה םדב ןילוסניאה תמרו המאתהב םיזוחא
.המאתהב םיזוחא

,תרכוסל תופורתל המודב תלעופ היצלאסה יכ םיחינמ םירקוחה
(Alpha-Glucosidases) זאדיזוקולג -הפלא ימיזנא תרישק ידי-לע
הניטקמש הלועפ םירכוסל תומימחפ םיקרפמה םימיזנא - םייעמב
.וב ןילוסניאה תמר םג הנטק ןכלו םדב רכוסה תמר תא

American Journal of Clinical Nutrition


2007 טסוגוא
תרכוס ילוחל K ןימטיו
וניה ,K ןימטיוב יולת רשא ןובלח ,(Osteocalcin) ןיצלקואטסוא
תאז ,תרכוסו רתי תנמשה תנטקה לע תיבויח העפשה לעב
.םירבכעב רקחמ יאצממל םאתהב

,היגרנאה תוסיו לע םצעה יאת תעפשה תא וקדבש םירקוחה
לש ותוליעפ תוסיווב חתפמ דיקפת שי ןיצלקואטסואל יכ ואצמ
.ןילוסניאה

תואירב לע הרימשב דיקפת שי K2-ו K1 :K ןימטיו יגוס ינשל
שורדה ,ןיצלקואטסואב םיינשמ םייוניש לע העפשה ךות ,םצעה
.םצעה הנבמ תוניקתל שורדה

שירפהל ןמוש יאתל תתואמ ןיצלקואטסואה יכ םג וליג םירקוחה
תושיגר לידגמ רשא ,(Adiponectin) ןיטצנופידא ןומרוהה תא
.ןילוסניאל

Cells


2007 טסוגוא
תרכוסו ןמש ןוילע ףוג קלח
םייוצמ (בגב וא הזחב) ןוילעה ףוגה גלפב בר ןמוש ילעב םישנא
ירקוח ועיגה תאז הנקסמל ,2-גוס תרכוס חתפל ןוכיס רתיב
.ב"הרא וקסיצרפ ןס VA Medical Centre

תוקלל םיטונ ,בר ןמז ךשמנש רקחמה יאצממ יפל ,ולא םישנא
(Precursor) ןמדוק הווהמה ,ןילוסניאל תדוגנתב םירחאמ רתוי
.2-גוס תרכוסל

Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes


2007 טסוגוא
תרכוס דגנ הת תיצמת
HFCS סריתמ רכוס פוריס תיצמת לש הלודג הכירצ
דחוימבו תרכוסל הרושק (High Fructose Corn Syrup)
.תאז ןיטקהל הלוכי התב תבוכרת םירקוח ירבדל .םידליב

זוקולגו זוטקורפ :םירכוס 2 ליכמה קיתממ לזונ אוה HFCS
.הייתשו ןוזמ ירצומב בורל וב םישמתשמו

יגוס 11 וקדב ב"הרא יזר'ג-וינ Rutgers University ירקוח
םילינוברק לש דאמ תוהובג תומר םהב ואצמו םילק תואקשמ
םיסחיימ םהל תובוכרת ,(Reactive Carbonyls) םייביטקאר
.תרכוסה תלחמ תמירגו תומקרלו םיאתל קזנ תמירג
גוסמ (Catechins) םיני'צטאק תפסוה יכ וליג םירקוחה
,התב היוצמה תבוכרת :(Epigallocatechin Gallate - EGCG)
,םייביטקארה םילינוברקה תמר תא םהב התיחפה ולא תואקשמל
.הפסוהש םיני'צטאקה תומכל םאתהב תאז

אצממ לצנל םילק תואקשמ תורציימה תורבח לע םירקוחה ירבדל
.רתוי םיאירבל םהירצומ תא ךופהלו הז

American Chemical Society


2007 טסוגוא
תרכוסה ילוח ייח תא רפשי B1 ןימטיו ףסות
ןהב ,תויעב ןווגמ םורגל לולע תרכוס ילוחב B1 ןימטיו לש רוסחמ
.ץבשו (Retinopathy) תיתשר תלחמ ,תוילכ תלחמ

הז רוסחמ יכ וליג הינטירב University of Warwick-מ םירקוח
.ףוגהמ ולש תרבגומ הקחרה בקע אלא ,הנוזת ילגרהב וניא ורוקמ
2-גוס תרכוס ילוחבו 76%-ב ןטק 1-גוס תרכוס ילוחב B1 ןימטיו
.75%-ב ןטק אוה

םיאתה תונפד תואירבל רושק B1 ןימטיוב רוסחמ םירקוחה ירבדל
.םדה-ילכ תונפדו

Diabetologia


2007 רבמטפס
תרכוסל םימרוג םניא תוריפ יצימ
ץימ יכ ואצמ ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University-ב םירקוח
.תרכוסל םרוג םיווהמ םניאו טעמכ (100%) יעבט תוריפ

קודבל הרטמל ול םש ,םישנו םירבג 2,500 ופתתשה וב ,רקחמה
ןמדוק הווהמה ןילוסניאל תדוגנתל םיצופנ תואקשמ ןיב רשקה תא
.2-גוס תרכוסל
םייוצמ םניא רוהט תוריפ ץימ םיתושש םישנא יכ ואצמ םירקוחה
םיקתוממ תואקשמ תייתשש ,תאז םע .2-גוס תרכוסל ןוכיס רתיב
לכמ םיאירב רשא םירבגב וליפא ,ןילוסניאל תדוגנתל הרושק ןכא
.תוניחבה ראש

The Journal of Nutrition


2007 רבמטפס
יתרכוס-יטנא יתנוזת ףסות - גנסני'ג ץימ
ץימ/תיצמת יכ אצמ ב"הרא University of Chicago-ב רקחמ
רכוסה תמר תא ןיטקהל םייושע יאקירמאה גנסני'גה ירפ ירגרגמ
.לקשמ דירוהל רוזעלו 40%-ב םדב
ילעב םירגוב םירבכע לע תימימ תיצמת תעפשה וקדב םירקוחה
תיצמתה תעפשהב .םימי 10 ךשמב ,םדב רכוס לש ההובג המר
תצובקל האוושהב ,31%-ב םימיה 10 םותב ,רכוסה תמר הדרי
.םוי 20 רחאל םג הדדמנ וז העפשה .הרקבה

םייושע גנסני'ג ירגרג ץימש םיארמ ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
.הב לופיטבו 2-גוס תרכוס עינמב ליעוהל

Journal of Food Science


2007 רבמטפס
1-גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמ 3-הגמוא
תרכוסל ןוכיס ןיטקהל היושע םיגדמ 3-הגמוא תכירצ תלדגה
.הלחמל יטנג ןוכיס רתיב םייוצמה םידליב 1-גוס

תא ונחב רשא ב"הרא רבנד University of Colorado ירקוח
1-גוס תרכוסל ןוכיס רתיב םידלי 1,770-ב הלחמה תוחיכש
.55%-ב הז ןוכיס תיחפמ 3-הגמוא ףסותש וליג

Journal of the American Medical Association


2007 רבוטקא
םייתרכוסב בלל ןוכיס ענומ E ןימטיו
ןוכיס רתיל םירושקה ,םיכוביס עונמל היושע E ןימטיו ףסות תליטנ
.2-גוס תרכוס ילוחב ,בל-תלחמל

,הילטיא הנוקנא Polytechnic University of Marche-ב רקחמ
הליטנ יכ הליג ,2-גוס תרכוס ילוח םישנ 13-ו םירבג 24 ופתתשה וב
ןובלחה לש ותמר תא התיחפמ E ןימטיו 'חי 500 לש העובק
.םיקרוע תשרטל ןוכיס רתיל רושקה (Fibrinolysis) סיסילונירביפ

ךשמב ורטונ םה זאו תועובש 10 ךשמב E ןימטיו ולבק םינייסנה
ךילהתב 32% תב הדירי הדדמנ רקחמה םותב .תועובש 20
.ירוקמה הלדוגל הבש איה םיפסונה תועובשה 20 םותבו יתשרטה

םרוג ,(Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת תמר הלדג ךכל ףסונב
,םינושארה תועובשה 10 רחאל ,רתוי הבוט םד תמירזל חתפמ
.50%-ב

הלבקש הרקב תצובק וב הללכנ אל :רסחב הקל רקחמהש ןוויכ
ינפמ םיריהזמ םירקוחה ,תוימס לופכ היה אל אוהו (המד) ובצלפ
.תוזופח תונקסמ תקסה

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2007 רבוטקא
םדב רכוסה תמר תא רפשמ רוחש הת
תא לידגהל ידכ (ליגר הת) רוחש הת לש דחא םרג תייתשב יד
.םדב רכוסה תמר תא דירוהלו ןילוסניאל הבוגתה

םישנא 16 וסייג הינטירב King's College London ירקוח
זוקולג רכוס םרג 75 וסמוה םהב םימב םתוא וקשיהו םיאירב
םע םימ ל"מ 250-בו ןיאפק 0.052 תפסותב ל"מ 250-ב סמומ
.רוחש הת םרג 0.3 תפסותב
,ודדמנש םדב רכוסה תומר ןיב לודג לדבה היה אל הליחתב
.התה יתוש ברקב דאמ ודרי ולא תומר םייתעש רחאל ךא
.התב םילונפילופה לש םתלועפל תאז םיסחיימ םירקוחה

Journal of the American College of Nutrition


2007 רבמבונ
תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םיביס
םינגדב םרוקמש םיביס לש תרבגומ הכירצ םירקחמ 2 יאצממ יפל
ןוזמ תכירצש דועב ,םישנב 2-גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקהל היושע
.הז ןוכיס הלידגמ רכוסל ףוגב ךפוהש הזכ וא רכוסב רישע

ב"הרא Boston University School of Public Health-ב רקחמ
עגונב ןולאש ואלמש ,ב"הראב םישנ 40,078-מ לבקתהש עדימ ןחב
יבגל ןולאש אלמל וכישמה םישנה .1995 תנשב ןנוזמ תכירצ ילגרהל
.ןכמ רחאל םייתנש לכ ןתואירבו ןלקשמ
רתיב ואצמנ רכוס יריתע תונוזמ וכרצש ולאש ררבתה םינותנהמ
.הז ןוכיס וניטקה םינגדמ םיביס רתוי וכרצש ולאו הלחמל ןוכיס

יסנט Vanderbilt University Medical Center-ב ינשה רקחמב
.םינש 5 ךשמב תויניס םישנ 64,227 תב הצובק הרטונ ב"הרא
.תרכוסל ןוכיס ולידגה תומימחפ רתוי וכרצש ולאש וליג םירקוחה
.תרכוסל ןוכיסה לדג זרואו תוירטא ,םחל רתוי וכרצ ןהש לככ

תולחל ןוכיס ולידגה םויב רתוי וא זרוא םרג 300 ולכאש םישנ
.םויב םרג 200 וכרצש ולאל סחיב ,78%-ב

Archives of Internal Medicine


2007 רבמצד
תרכוס ילוחב ןמוש התיחפמ 3-הגמוא
תרכוס ילוחב ןמושה תסמ תא ןיטקהל יושע 3-הגמוא ףסות
.םיקרועה תורציה ךילהתל הרושקה ,םידיפילה תמר תא רפשלו

27 פתתשה ,םיישדוח ךשמנש ,INSERM-ב יתפרצה רקחמב
,םיגד ןמש םרג 3 יערקאב ולבק ןה .2-גוס תרכוסב תולוח םישנ
.(המד) ובצלפ וא 3-הגמוא םרג 1.8 קפסמה

ןמושה תסמב הדירי האצמנ רקחמה םותבש םיחוודמ םירקוחה
.3-הגמואה ילבקמב ,רועה ינפל תחתמ ןמושה יאת רטוקבו
לורצילגאירטה תמרב תיתועמשמ הדירי התיה ךכ לע ףסונב
םהינש ,HDL לורטסלוכל ולש סחיבו (Triacylglycerol)
.ירלוקסו-וידרקה בצמה רופישל םינמס

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמצד
םייתרכוס לש םבצמ רפשמ ידוה אפרמ חמצ
Institute of Population Health & Clinical Research ירקוח
חמצה תיצמתמ םרג 1 תב תימוי הכירצ יכ וליג ודוה רולגנב
רכוסה תמר תא ןיטקהל היושע (Coccinia indica) תידוה הניצקוק
.החורא רחאל ,םדב

2-גוס תרכוסמ ולבסש ,60 דע 35 ינב ,שיא 60 קלח ולטנ רקחמב
חמצה תיצמתמ םרג 1 םקלח ,יערקאב ולבק םיפתתשמה .הנותמ
.תופורת לטנ אל םיפתתשמהמ שיא .םוי 90 ךשמב ,(המד) ובצלפ וא

.16%-ב םוצ רחאלו 18%-ב הדרי החורא רחאל רכוסה תמרש אצמנ

Diabetes Care


2007 רבמצד
םד-ילכ תרזעב תרכוס לש םדקומ יוליג
יפל ,תרכוס תוזחל ןתינ יכ ואצמ הניי ריעהמ םיינמרג םירקוח
.הלחמה יוליג ינפל םינש 10-כ ,םייניעב םדה-ילכ לש םבצמ

תושימג ןיב רשק אצמנ ,םילפוטמ 300 ופתתשה וב ,רקחמב
תיתשר תלחמ תוחתפתהו םייניעהלש ירוחאה קלחב םדה ילכ
.(Retinopathy)
תא ותועצמאב ןוחבל ידכ בהבהמ רואב ושמתשה םירקוחה
ךכ רתאל ןתינ םהירבדל .םייניעב םדה-ילכ תבוגת תוריהמ
.םאתהב םהב לפטלו םייניעל קזנ םרגנ םרטב הייעבה תא

.תואבה םינשה 10-ב וז הטיש ןוחבל םירקוחה תנווכב

NNO


2007 רבמצד
תרכוסל ןוכיס לידגמ ןושיע
םירקחמ 25 ונחב רשא ץיווש University of Lausanne ירקוח
ןוילימ 1.2 ופתשה םהב ,2006-ו 1992 ןיב ומסרפתהש ,םימדוק
.2-גוס תרכוסל ןוכיס לידגמ ןושיעש הנקסמל ועיגה ,שיא

44% אוה םיליעפ םינשעמב ,29% אוה ןוכיסה םילק םינשעמב
םייוצמ רבעשל םינשעמ .61%-ל ןוכיסה עיגמ םידבכ םינשעמבו
.23% רועישב ןוכיס רתיב םה םג

American Medical Association


2007 רבמצד
2-גוס תרכוס ילוחב םוצב רכוס הדירומ הנותמ תייתש
ברעה תחוראב ,םוי ידימ ,ןיי טעמ םיתוש רשא 2-גוס תרכוס ילוח
.םוצב רכוסה תמר תא ךכב םידירומ

תרכוס ילוח 109 לע תאז ונחב ןוירוג-ןב תטיסרבינואמ םירקוח
ולבק םילפוטמה .הייתשמ רבעב וענמנש ,74 דע 41 ינב ,2 -גוס
,לוהוכלא תלוטנ תיטטאיד הריב הלבק הרקבה תצובקו ןיי ל"מ 150
.םישדוח 3 ךשמב ,ברעה תחורא ןמזב

,ברעה תחורא תעב הקדבנ ןייה תעפשהש םיריבסמ םירקוחה
םורגל הלולע הקיר הביק לע הייתש .תומימחפ הליכה וזש ןוויכ
2-גוס תרכוס ילוחל םיצעיימ םירקוחה .הימקילגופיה/םדב רכוס-תת
.םהב לפטמה אפורה םע ךכ-לע חחושל

Diabetes Care