...יתפרצה ןרואה ץע ואר
תיצמתמ םירציימ ותוא ףסות וניה (Pycnogenol) לונגונקיפ
.יתפרצה ןרואה ץע תפילקמ

 
2004 טסוגוא
רוזחמ םדק תנומסתל לונגונקיפ תולולג
תולבוסה םישנב לופיטל תובוט לונגונקיפ תולולגש הליג רקחמ
.רוזחמ םדק תנומסתמ
יבאכ ,תויוצווכתה לע הקזח העפשה שי ץעה תפילקל יכ ררבתמ
רקחמב .רוזחמ םדק תנומסתל תוולנה תועפות ,תושיגרו ןטב
םינימסתמ דחוימב ולבסש ,45 דע 21 תונב ,םישנ 47 קלח ולטנ
.ג"מ 60 תב תימוי לונגונקיפ תנמ ולבק תוינייסנה .ולא

(Caffeic acid) תיאפק הצמוח ופסוה לונגונקיפה תולולגל
תויוצווכתה תא תוניטקמב ,(Ferulic acid) תילורפ הצמוחו
.םחרה

Journal of Reproductive Medicine


2006 לירפא
תוקלד ענומ לונגונקיפ
הליטנש ואצמ הינמרג University of Wuerzburg-ב םירקוח
(Markers) םינמס ןיטקהל היושע לונגונקיפ ףסות לש הרידס
.15%-ב תוקלדל

.םירבג 5 םהב ,םישנא 7 ופתתשה ,םימי 5 ךשמנש ,רקחמב
םד-תוקידב ושענ םיפתתשמל .םויב לונגונקיפ ג"מ 200 ולבק םלוכ
דדמב רופיש וארה תוקידבה .ןורחאה םויבו יוסינל ןושארה םויב
.15%-ב Nuclear Factor-Kappa B (NF-kB) תוקלדה

Journal of Inflammation


2006 ינוי
תיביטקארפיה בשק תערפה םהל םידלי עיגרמ לונגונקיפ
םע ףותישב היקבולס Comenius University-ב רקחמ
ליג ינב ,םידלי 57 קלח ולטנ הינמרג University of Munster
לקשמ ג"ק 1 לכל ג"מ 1 ןונימב לונגוקיפ ולבקש ,9.5 עצוממ
.(המד) ובצלפ וא
בל תמושת רסוח ותחפ לונגונקיפ ולבקש ולאב יכ וליג םירקוחה
.20%-ב תויביטקארפיהו (Inattention)

European Child and Adolescent Psychiatry


2006 רבמטפס
תרכוס ילוחב םיביכ יופיר זררזמ לונגונקיפ
הליטנש אצמ הילטיא Chieti-Pescara University-ב רקחמ
.75%-ב םיילגרב םיביכ יופיר ץיאהל היושע לונגונקיפ לש הרידס

םילבוסה תרכוס ילוח 30 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
.הלחמה בקע ,םדה-ילכב םירומח םיקזנמ

.תוצובק 4-ל וקלוח םילוחה
ג"מ100-ו הפה ךרד לונגונקיפ ג"מ 150 הלבק הנושארה הצובקה
ךרד ג"מ 150 הלבק הינשה הצובקה .םיביכה לע הרזופש הקבאב
תיעיברהו ימוקמ לופיטב ג"מ 100 הלבק תישילשה הצובקה .הפה
.ליגרה לופיטל רבעמ לופיט לכ הלבק אל

,74.4%-ב ונטק הנושארה הצובקב םיביכהש אצמנ יוסינה םותב
תיעיברה הצובקבו 33%-בו 41.3%-ב תישילשהו היינשה הצובקב
.22%-ב םיביכה ונטק

Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis


2006 רבוטקוא
תיטבאיד היתפויגנא ורקימ רפשמ לונגוקיפ
הרדרדיהש םד תמירז רפשל היושע לונגוקיפ לש הרידס הליטנ
,(Diabetic Microangiopathy) תיטבאיד היתפויגנא ורקימ בקע
םילבוס הנממו םיימינה/םינטקה םדה-ילכ םיעגפנ הנממ הלחמ
.םירקמהמ 68%-ב ,תרכוס ילוח

הלחמהש םיריבסמ הילטיא Chieti-Pescara University ירקוח
תוילכב תויעב ,היתפוניטר/תיתשר תלחמ ,ןורוויע םורגל הלולע
.ימכסיא יתמקר קמנו
36 םהב ,59 עצוממ ליג ינב ,תרכוס ילוח 60 קלח ולטנ רקחמב
.הרומח היתפויגנאמ םילבוסו ןילוסניאב םילפוטמה ,םירבג
תצובק) ראשהו לונגונקיפ ג"מ 150 לביק הצובקה ישנאמ קלח
.(המד) ובצלפ ולבק (הרקבה

האוושהב 34%-ב הרפתשה ,הביכש בצמב ,םימינב םדה תמירז
םייונישה .68% רופישה היה הדימע בצמבו הרקבה תצובקל
הביכש ןיב ,תיטבאיד היתפויגנאב םילוחה ימינב םדה תמירזב
.םישבושמ ,הדימעו

Angiology


2006 רבמבונ
םד-ץחל רתימ םילבוסב תוקצב תיחפמ לונגונקיפ
,(Edemas) תוקצב תיחפהל היושע לונגונקיפ לש הרידס הליטנ
.36%-ב ,םד-ץחל רתי דגנ תופורת ,ליטנל תיוולנv העפות

35%-מ רתוי הילטיא G D'annunzio University ירקוח ירבדל
תעפות ,תוקצבמ םילבוס םד-ץחל רתיל תופורת םילטונה ולאמ
תופורתהש ןוויכ הרוק הז רבדש םיריבסמ םירקוחה .ךכל יאוול
תולק רתיב םורזל םדל רשפאל ידכ ,םדה-ילכ תובחרתהל תומרוג
.םדה-ץחל תא ךכ ןיטקהלו

תוקצבמו םד-ץחל רתימ םילבוסה שיא 53 ופתתשה רקחמב
.תופורת תליטנ ללגב ,םיילגרה תופכבו םיילוסרקב

.(המד) ובצלפ ולבק רתיהו םויב לונגונקיפ ג"מ 150 ולבק םהמ 27
,םיילוסרקה תוחיפנב 35% תב הבטה הדדמנ תועובש 8 רחאל
.ובצלפ ולבקש ולא תמועל

תופורתנ ןונימ תא ןיטקהל רשפאמ לונגוקיפ םירקוחה ירבדל
.םד-ץחל רתי דגנ םילפוטמה תיברמב

Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis


2007 ראורבפ
רכוס תגיפס טאמ לונגונקיפ
הליג הינמרג Wurezburg University-ב הדבעמ יאנתב רקחמ
יעמב Alpha-glucosidase םיזנאה תא םולבל יושע לונגונקיפש
,(Glucose) זוקולג רכוס תגיפסב דיקפת שי ול םיזנא ,סגה
.תולבוקמ תופורת תמועל 94%-ב

Diabetes Research and Clinical Practice


2007 יאמ
בל תקיפס יא ינפמ ןגמ לונגונקיפ
,םירבכעב יוסינב ,וליג ב"הרא University of Arizona ירקוח
.(Heart Failure) בל תקיפס יאמ ןגהל יושע לונגונקיפ ףסותש
תא ולבקש (םישדוח 18 ינב) םישישק םירבכעב ושמתשה םה
.הייתשה-ימב ףסותה

בלה דבוע םד-ץחל רתימ לבוסה םדאבש םיריבסמ םירקוחה
בלה רירש תשלחהל םורגל לולעש רבד ,רבגומ סמוע תחת
בלה לש שדחמ בוציע הנוכמה ךילהת ,בלה רדח חפנ תלדגהלו
.(Cardiac Remodeling)
.(Heart Insufficiently) יבבל לשכב םייתסהל לולע הז ךילהת

ולפוטש םירבכעה לש םבבל רזח תועובש 5 ןב לופיט רחאל
תויעבמ הלבס אלש ,הרקבה תצובק לש הזל המוד היהו ףסותב
השודג בל תקיפס-יא ילוחב לפטל םיעיצמ םירקוחה .בל
.לונגונקיפ תרזעב (Congestive Heart Failure)

Cardiovascular Toxicology


2007 רבוטקוא
בל תואירבו םד תמירז רפשמ לונגונקיפ
(Nitric Oxide) ןקנח תצומחת רוציי ריבגהל יושע לונגונקיפ
.םירירשל ןצמחה תקפסא תאו םדה תמירז תא ךכב רפשלו

Hiroshima University Graduate School of-מ םירקוח
היוצמה ,ןקנח תצומחתש םיריבסמ ןפי Biomedical Sciences
םתייפרהל תמרוגו םדה-ילכ ירירשל תתואמ ,םדה-ילכ תונפדב
.םכרד םד רתוי לש רבעמ רשפאמה רבד ,םדה-ילכ תבחרהלו
םירמוח ףוליח תענומו םירירשל ןצמח תקפסא תרפשמ וז הלועפ
.(Anaerobic Metabolism) יבוראנא
,םיאירב םיריעצ 16 ןפתתשה ,םייעובש ךראש ,ינפיה יוסינב
םירחאהו לונגונקיפ ג"מ 180 תב תימוי הנמ ולבק םקלחש
.(המד) ובצלפ ולבק
.42%-ב םדה-ילכ תייפרה תא רפיש לונגונקיפ ףסותש אצמנ

Hypertension Research


2007 רבמבונ
םיקרפ תקלד דגנ לונגונקיפ
םיקרפ תקלדמ םיעבונה תוחישקו םיבאכ תיחפהל יושע לונגונקיפ
.(Knee) ךרבב
ילוח 37 ופתתשה ב"הרא University of Arizona-ב רקחמב
םדוקפיתש ,48.2 עצוממ ליג ינב ,סיטירתראואיטסוא/ינווינ ןורגיש
.52%-ב רפתשה ינפוגה
.(המד) ובצלפ וא לונגונקיפ ג"מ 150 ולבק יוסינב םיפתתשמה

Nutrition Research


2008 סרמ
םישישקב ןורכיז רפשמ לונגונקיפ
...רקחמ


2008 לירפא
סיטירתראואיטסוא ילוחל לונגונקיפ
םיוולנ רשא םיבאכ ןיטקהל היושע לונגונקיפ ףסות לש ותליטנ
.56%-ב םייכרבב תינווינ יקרפ תקלדל

םילבוס רשא םישנ לש המוד רפסמו םירבג 78 ופתתשה רקחמב
48.2 היה םיפתתשמה לש עצוממה םליג .סיטירתראואיטסואמ
.ובצלפ וא ג"מ 100 היה םלוכ ולביק ותוא ןונימהו
הדדמנ וז .רקחמב םיפתתשמה לש םתודיינב רופיש םג אצמנ
.ןוכילה לע הכילה ךות
תא םלוכ ותיחפה לונגונקיפה ףסות תא ולבקש םיפתתשמה
.58%-ב ,םילטונ םה ןתוא ,תוליגרה תופורתה ןונימ
יטנאה ותעפשהל לונגונקיפה לש וחוכ תא םיסחיימ םירקוחה
.תיתקלד

Phytotherapy Research


2008 יאמ
תרכוס ילוחב בל תואירב רפשמ לונגונקיפ
תופורת ןונימ ןיטקהלו םדה-ץחל תא דירוהל יושע לונגונקיפ
.ךכל
48 ופתתשה וב ,ב"הרא University of Arizona-ב רקחמב
ליעי ףסותהאצמנ ,תועובש 12 ךשמנו 60 עצוממ ליג ינב שיא
ידכב תופורתב ךרוצה תנטקהל איבהו םיפתתשממ 58.3%-ב
.ג"מ 125 היה ,םיפתתשמל ןתינש ,לונגונקיפה ןונימ .תיצחמ

םייוצמ רשא תרכוס ילוח רובע דחוימב םיבושח ולא םיאצממ
.בל תלחמל ןוכיס רתיב

Nutrition Research


2008 ינוי
רוזחמ יבאכ תוליקמ לונגונקיפ תולולג
לונגונקיפ תליטש הליג ,םילוח-יתב 4-ב ךרענש ,ינפי רקחמ
.ישדוחה רוזחמל םיוולנה םיבאכה לע לקהל היושע
,48 דע 18 תונב םישנ 116 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
.(המד) ובצלפ וא םויב ג"מ 60 ןונימב לונגונקיפ תולולג ולבקש

םירקוחה ירבדל .דיימ ובש אלםיבאכה יוסינה תקספה םע
ותלעותו ןמזה םע הלוע ףסותב םיבאכה ךכשמ ביכרמה תעפשה
.ותליטנ תקספה רחאל םג תכשמנ

Journal of Reproductive Medicine