חיטבא
Watermelon/Tsamma Melon
(Citrullus Lanatus)

םיעולדה תחפשממ יתנש-דח חמצ חיטבאה
עיפומו ערתשמ חמצה .(Cucurbitaceae)
ורוקמ .בוהצו םותכ ,(רתויב רכומה) םודא םהב ,םיעבצ המכב
ץפוה אוה םשמו (ארפ חמצכ לדג אוה םש) הקירפא םורדב
.םלועה יבחרל

.ןנערמו םיעט ירפה
.םימכ (Kalahari) ירהלק רבדמב שמשמ שותכ חיטבא
םישמשמ םהו ןמש יזוחא 40 דע 20-ו ןובלח 30% שי םיערזב
.לכאמ ןמש תנכהל  
.םייולק וא םייח ,םיחוציפכ םישמשמ חיטבאה יניערג/יערז
.יתנוזת ךרע ילעב םהו יזוגא םמעט  
.ןייו הביר ,פוריס תנכהל שמשמ חיטבאה ץימ
.קשמה תויחל לכאמ חיטבאה שמשמ הקירפאב תרוצב תונועב
הב שמתשהל ןתינ .םינוש הנוזת ירמוח שי חיטבאה תפילקב
.התוא ץימחהלו קריל המודב  
.םלושיב רחאל םיליכא םילעהלודיג יאנת
.בטיה תזקונמו תיסיסב טעמ ,הדודר עקרק יגוס ןווגמ
.שמשל האלמ הפישח
הרוטרפמטב ,רטמ 1,400 דע 50 ןיבש םיהבגב השענ לודיגה
.'צ תולעמ 35 דע תולעמ 20 תב  
.תונקונק תרזעב זחאנו םירטמ 10 קחרמ דע ערתשהמ חמצה
םייושע םהינש .םייבקנ וא םיירכז :םיינימ-דח םיחרפה
.םיקרח ידי-לע השענ קוביאה .חמצ ותוא לע אצמיהל  
.ומצע תא תורפהל יושע חמצה  
.תרוצבב דימע חמצה
.םיערז תועצמאב השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
.ויערזבו ותפילקב ,(חיטבאה) ירפה רשבב םישמתשמ

...ירפה תונוכת
(2).הזחב תויעב עיגרמ
(1).ןנערמ
(5)(2).םיעלות דימשמ
(1).לק לשלשמ
(1).לק ןתשמ

ןפוקילה תלוכתל תודוה (4) 
.םודאה חיטבאב   
.םיערזה תיצמת/ןמש (5) 

(1).םוח דירומ
(2).םד-ץחל דירומ
(2).ינוט/קזחמ
(4)(1).ןוסיחה תכרעמ קזחמ
(4)(1).בלה תא קזחמ
(2).רועה תא עיגרמ

.ירפה רשב (1) 
.םיערזה ןמש (2) 
.ירפה תפילק (3) 


חיטבאה ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע


.A ןימטיול ףוגב ךפוהה ןיטורק אטב השעמל (6) 
.ןפוקילב דחוימב רישע םודאה חיטבאה (7) 
תדדועמ (ותפילקב דחוימבו) חיטבאב ןילורטיצה תלוכת (8) 
.ףוגב ןקנח תצומחת רוציי   

תימיכ תבוכרת איה (Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת
םתליחתל ןמיס ןתמל רמוחכ ףוגב תשמשמה תיזג
...םהב ,םינוש םיכילהת לש
.ךכב םדה-ץחל תדרוהו םדה-ילכ לש םתייפרה
םטוא ינפמ הנגה ךכל תודוהו םדה-תוישירק תנטקה
.ץבשו (Myocardial Infarction) בלה רירש  

לועפל ,יושע אוה חיטבאב ןילורטיצה תלוכתל תודוה
.ינימ קשח ררועלו (Viagra) הרגאיו הפורתל המודב  
.הילכ תולחמב לופיטל שמשמ חיטבאה יערזמ הת

הרהזא
רמוח :(Cucurbitacin) ןיצטיברוקוק ליכמ ירט חיטבא
.הפה תא טעמ ברוצ רשא - חמצה לש הנגה  

...תושדח - חיטבא ואר