(תיקלח םישקומ םינמוש) סנארט ינמוש
Trans Fats (Partially Hydrogenated Oils)
ורצונ רשא ןמוש תוצמוח םה תיקלח םישקומ םינמוש וא סנארט ינמוש
ןומימ ךילהת והז .(Hydrogenation) היצנגורדיה יורקה ימיכ ךילהתב
.היוס ןמשו הלונק ןמש ומכ ,םייחמצ םינמש לש (ןמימ הלימהמ)
וניאש קצומ ןוזמ רצומכ ךכ שמשמ רשא ,ןמשה תא קצממ הז ךילהת
.םיכורא רדח תרוטרפמטב ולש ףדמה ייחו םיכלכלמ ןמוש ימתכ ריתומ

,םירקרק :םיירחסמ הפאמ ירצומב אוה סנארט ינמושב שומישה רקיע
.םינגוטו תוינגפוס :ןגוטמ ןוזמ תנכב םג םישמשמ םה .תויגועו תוגוע
לש הרוצייב (היוס ןמש ומכ) םייחמצ םינמש הז ןפואב ושמיש רבעב
...דימלירקא ואר .הנירגרמ
ילעמ םייח-ילעבב םינמושב תיעבט הרוצב םייוצמ סנארט ינמוש
הניא תיגולויבה םתעפשהש ררבתה ךא ,םישבכו תורפ ומכ ,הריג
.תואירבל הקיזמ

תויוור-יתלב סנארט ןמוש תוצמוח תורצונ היצנגורדיהה ךילהתב
ינמוש םמשב רתוי תורכומה ,(Trans Unsaturated Fatty Acids)
םתכירצ לש ההובג המר ןיב רשק אצמנש ןוויכ .(Trans Fats) סנארט
םה ,תילילכ בל תלחמו םיקרועה תשרט ומכ ,םד-ילכו בל תולחמל
היילעל םימרוג םהש ןוויכ תאז לכ ,תואירבל רתויב םיקיזמל םיבשחנ
ערה לורטסלוכה ,(Total Cholesterol) תיללכה לורטסלוכה תמרב
.(HDL) בוטה לורטסלוכה תמרב הדירילו (LDL)

ועמשמ "תיקלח השקומ יחמצ ןמוש" בותכ ויבג לע רשא ןוזמ רצומ
.סנארט ןמוש

תא ןייצל ב"הראב םינרציה לע הבוח הלח 2006 ראוניב 1-מ לחה
רצומל הדומצה יתנוזתה ךרעה תיוות יבג לע סנארטה ינמוש תומכ 
.(Nutrition Facts) ןוזמה 
,2003 תנשב דוע ,הליבגהש םלועב הנושארה הנידמה איה קרמנד
.2%-ל ,ןוזמה ירצומב סנארטה ינמוש תלוכת תא 

...תושדח - סנארט ינמוש ואר