םינבדבוד
Cherries

Sweet cherry ןדגדוג/קותמ ןבדבוד
(Prunus avium)
Sour cherry ץומח ןבדבוד
(Prunus cerasus)

דע הבוגל אשנתהל יושעש ןוסחו לודג ץע אוה ןבדבודה ץע
.תינופצה הקירמאבו הפוריא ,היסאב רקיעב לדג אוה .רטמ 18
היקרוט ,ןאריא תואצמנ הז ירפ תולדגמה תוצראה תמישר שארב
.םינז רפסמ שי (ץומחהו קותמה) ירפה יגוס ינשל .ב"הראו

הריחב
םהלש תורטוטפה רשא ,םיקצומ םינבדבוד תונקל ודיפקה
.תוקוריו תוירט ןהשכ ,תורבוחמ ןיידע   
ןוסחיא
םניא םהשכ ,תרוזפיתב ררקמב םינבדבודה תא וקיזחה
.קיטסלפ תיקשב ,םיצוחר   
.עובש דע ךכ קיזחהל ןתינ םיירט םינבדבוד
םתוא רומשלו ,םתציחר רחאל ,םינבדבוד איפקהל ןתינ
.הנש דע ,קיטסלפ תיקשב   
.הנכהה ךיראת ןויצ םע הקבדמ תיקשה לע וקיבדה

הכירצ/שומיש תורוצ

ץומח ןבדבוד
.ץימ
.(טעמ) ירט
.אופק
.רמושמ
קותמ ןבדבוד 
.רקיל וא ץימ
.אופק
.ירט
.רמושמ

.הביר תנכהל םימיאתמ םינבדבודה יגוס ינש
.תוגועב בולישל דחוימב םימיאתמ םיצומח םינבדבוד


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הרישע ,הקומע עקרק
.ךומס ףסונ ןדגדוג ץעל קוקז ןדגדוגה ץע ירפ תלבקל
.םירטמ 4-ל ץעה הבוג תא םיליבגמ םיירחסמ םילודיגב
.םירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
.(רוק תועש 1,000-כ) רק םילקאל םיקוקז םיצעה ינש


תיאופר תוליעפ
.ץעה תפילקבו ירפה תרטוטפב ,ירפב םישמתשמ

,(ץומחה ןבדבודה דחוימב) C ןימטיו ,ןיטקפ עפש שי ירפב
תונוכת לעב - טנדיסקוא יטנא ,ןיטצרווקו םינינאיצותנא
.תויתקלד-יטנאו תונטרסמ-יטנא
.ןורוב (396 ug/100g) רעזמו ןגלשא טעמ םג שי םינבדבודב
.ירפה לושיב ןמזב תדבוא C ןימטיו תלוכת תיברמ :הרעה
תירטרט הצמוחו םיחופת תצמוח הליכמ ירפה תרטוטפ
.תונתשמ תונוכת תלעב איהו (Tartaric acid)

ץימה דחוימבו ירפה תונוכת
.םיבאכ ךכשמ

הליג ב"הרא Michigan State University-ב רקחמ
   ,םיבאכ ךוכישל רתוי ליעי תויהל יושע ירפב ןינאיצותנאהש
העיגפ יאוולה ת לשועפות אלל תאזו ןיריפסא רשאמ
.תוילכבו הביקב
.םיקרפ תקלד יבאכ לע לקמ
.הרגדופ יבאכ לע לקמ
.(Tooth decay) םייניש ןובקיר תעינמב עייסמ
.תונתשמ (הת םיניכמ םהמ) תורטוטפה
ירפב יכ אצמ ב"הרא University of Texas-ב רקחמ
 םרגוננ 13.5 :ןינוטלמ לש תיסחי תולודג תויומכ שי ןבדבודה
.ירפ םרג 1-ב

שמשל יושע ,ירפב םיטנדיסקוא יטנאו ןינוטלמ לש הז בוליש
...ומכ ,תויאופר תויעב ןווגימב לופיטל

.ןטרס תולחמ תעינמ
.תונקדזהה ךילהת תטאה
.הניש תוערפה
.ןוסיחה תכרעמ קוזיח

.תעפשבו תוננטצהב לופיטל רבעב השמש ץעה תפילקמ הטילח

םינבדבודב לילירפ לוהוכלא
.(Perillyl alcohol) לילירפ לוהוכלא םעבטמ םיליכמ םינבדבוד
תותוא םימלובו ןובלח תולוקלומל םירשקנ ולאש וליג םירקחמ
.םילודיג תוחתפתהל םימרוג רשא (Growth signals) הלידג

(Regression) הגיסנ םרוג הז לוהוכלאש וליג םירחא םירקחמ
שמשל לאיצנטופ לעב אוה .דבכבו הזחב ,בלבלב םילודיגב
ןטרס ,רוע ןטרס ,סגה יעמה ןטרס תוחתפתהל ענומ םרוג
לופיטל יפרתומיכ םרוג שמשל יושע אוה ,ןכ ומכ .תואיר
.תינומרעה ןטרסבו (Neuroblastoma) המוטסלבוריונב


םינבדבודו היגליימורביפ
היגליימורביפ יבאכ לע םיליקמ םינבדבודש וליג םינוש תונויסנ
.רתוי הלק הליל תנש םירשפאמו
םינבדבוד יניעלג
תילונפ הצמוח םיליכמ םירחא תוריפ יניעלגו םינבדבוד יניעלג
רשא (Amygdalin) ןילדגימא תארקנה (Phenolic acid)
םתוטשפתה ךשמה תא תענומ ,םילודיג הניטקמ איה יכ אצמנ
.ינטרסה ךילהתה יבאכ לע הליקמו ןטרסה יאת לש

יכ הלגתהש רחאל לחה םיניעלגה לש הז םחוכב תויננעתהה
הז ביכרמ םיללוכה ,ןטסיקפבב (Hunza) הזנוהה טבש ינב
.ןטרסב ללכ םילוח םניא ,םטירפתב

ירפ םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

קותמ ןבדבוד  

תצלמומ תימוי הכירצמ % 


ץומח ןבדבוד  

תצלמומ תימוי הכירצמ % תושדח
2004 סרמ
רשבו םינבדבוד
בולישש אצמ ב"הרא Michigan State University-ב רקחמ
וב ןיטקהל יושע (Hamburger) רגרובמהב םינוחט םינבדבוד
.HCA ןטרסמה םרוגה תומכ תא
םינבדבוד זוחא 11.5 ובלוש םהב םירגרובמהב ןוטיקה רועיש
.םיזוחא 78-ל 69 ןיב ענ םינוחט

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 ינוי
םירירש יבאכ תיחפמ םינבדבוד ץימ
...ירקוח


2007 לירפא
בל תלחמל ןוכיס םיניטקמ םינבדבוד
לורטסלוכה תמר תא ןיטקהל היושע םינבדבוד תכירצ
.בל תלחמב םינכסמה םירחא םימרוגו

University of Michigan (UM) Health System ירקוח
םינבדבודב וליכאה םה םתוא תודלוח יכ ואצמ ב"הרא
תוחפ הברה ווח תודיטשפו ץימ תנכהל םישמשמה ,םינוחט
.וז תפסות ולבק אלש תודלוחל סחיב ,תואירב תויעב

,םדב רכוסה תמרב הדירי ,לורטסלוכה ךסב הדירי ופצנ
לודיגו תינוצמיחה הקעה תמרב הדירי ,דבכב ןמוש תוחפ
.רכוסו ןמוש םע דדומתהל ףוגל עייסמה רמוח תומכב
.תילובטמ תנומסתל ןוכיס םיניטקמ ולא לכ