ןגלשא
Potassium


ןגלשאה ידיקפת
(Hypokalemia) הימלקופיה/םדב ןגלשא טועימ/רוסחמ
רתויב ההובגה ןגלשאה תלוכת ילעב ןוזמה תורוקמ תרשע
(Hyperkalemia) הימלקרפיה/םדב ןגלשא ףדוע/רתי

.ותואירב לע הרימש םשל ןגלשא לש תיסחי הלודג תומכל קוקז םדאה
 
ןגלשאה ידיקפת
.תושבייתה תעינמל ,ףוגב ןרתנה תומכ תוסיו
.םדב םילרנימה תומר ןוזיאב עויס
.ןיקת םד-ץחל לע הרימש
.ףוגה יאת לש ימינפהו ינוציחה ץחלה ןיב ןוזיא לע הרימש
הצוחמ לא אתהמ תלוספ ירמוח ורבעוי אל ןגלשאב רוסחמ תעב  
םתומו םיאתב םיליער םירמוח תורבטצה רורגי רבדה .תואיכ ול  
.תע םרטב  
דבכב רגאנה רכוסה אוה ,(Glycogen) ןגוקילגל םדב רכוסה תרמה
.הניקת תינפוג היגרנא תמר םויקל שורד רשא םירירשבו  
.תישפנו תיזיפ תושישתל רהמ םדאה עיגי וידעלב  
.םדה תויצמוח תגרד לע הרימש
.ןילוסניא רוציי דודיע
.םתמר לע הרימשו לוכיעה ימיזנא לש םדוקפיתל תוירחא
.םתוצווכתהל יארחאה ןדיסה לומ םירירש תייפרהל תוירחא

ץלמומ ןונימ
.ג"מ 3,500 איה רגובמ םדאל תצלמומה תימויה ןגלשאה תכירצ
.1-ל 5 תוחפל לש סחיב ןרתנו ןגלשא ליכהל ןוזמה לע

.ןגלשאה תכירצ תא ליבגהל תושק הילכ תולחממ םילבוסה לע
תונתשמ תופורת ,תינועבצא סיסב לע תופורת םיכרוצה ולא לע
ףסות תליטנ ינפל אפורב ץעוויהל םדה-ץחל תדרוהל תופורת 
.ןגלשא 

 

(Hypokalemia) הימלקופיה/םדב ןגלשא טועימ/רוסחמ
.םדב ןגלשא לש ילמרונהמ הכומנ המר איה הימלקופיה
בלה יאתב ידמ הובג יאת-ךות ןגלשא תמר תמרוג וז הכומנ המר
ןחבאל ןתינ .בלה יאת םורק לש רתי תוכילומו רתי תושיגר ךכבו
.(ECG) םרגוידרקורטקלא תקידבב תאז

הריהמ הקידב
.ותוא וררחשו דיה בג רוע תא וטביצ
.ימוגמ יושע היה אוה וליאכ ,םדוקה ובצמל דיימ רוזחל רועה לע
ךראיו רשבה חשקתי ,ףוגב (ןרתנ רתי וא) ןגלשאב רוסחמ שי רשאכ
.םדוקה ובצמל רוזחי אוהש דע בר ןמז
םיאתה וידעלב .ףוגב םויזנגמ לש התואנ תומכב היולת ןגלשאה תמר
.ןגלשאה לע רומשל םילגוסמ םניא

ולא םג ךכמ םילבוס .ןגלשאב רוסחמב תוקלל םיטונ םירגובמ
גנישוק תלחמב םילוחה םישנא ,תרכוס ילוח ,בלל תופורת םילטונה 
םילבוס וא ןיאפק ידמ רתוי םיכרוצה ולאו (
Cushing's Disease
.(Liver Disease) דבכ תלחממ 
שומיש בקע וא לושלישב ,ןתשה ,העיזה ךרד ןגלשא דבאמ ףוגה
.תופסונ תופורת רפסמו ןיריפסאב 
לש לודג ןדבואל םורגת ,שושה שרוש לש תכשוממ/ההובג הכירצ
.ףוגהמ ןגלשא 
לושיבה תעב שמתשהל שי ןכל ןגלשא ןדבואל םרוג ןוזמ תנכה/דוביע
.רשפאה לככ ורצקלו םימ טעמב 

ןגלשאב רוסחמ בקע םימרגנה םיכוביס
.ףוגב (Lactic Acid) בלח תצמוח תורבטצה
.קותיש/םירירש תשלוח/םירירש תויוצווכתה
.םייבצע תותוא רבעמב תויעב
.בלה תלועפב תוערפה
.ילכש לובליב
.(Paresthesia) תומודמ תושוחת
טארטיצ תומכ הנטק ,ידמ תוכומנ ןגלשאה תומר רשאכ .הילכ ינבא
.הילכ ינבא תורצוויה עונמל ודיקפתמש (Urine Citrate) ןתשה  
.ןטרס תולחמ

 
םד-ץחל רתיו ןגלשא
.םדה-ץחל תיילעל ול םורגת אירב םדא לש וטירפתמ ןגלשאה תאצוה
הבוגת ,לדגת הבוגתה תמצוע םד-ץחל רתימ אליממ לבוס אוה םא
.ןרתנה תומכ תנטקה לש וזל הכופה
םדה-ץחל תדרוה םשל .חלמ תכירצ תנטקהב יד ןיאש אוה ןיינעמה
.ןגלשא תכירצ תרבגה ידי-לע הלועפה תא םילשהל שי
 
לורטסלוכו ןגלשא
ןיטקמ אוה םדה-ץחל תא ןיטקמ קר אל ןגלשא ףסותש וארה תונויסנ
.לורטסלוכה תמר תא םג
 
לופיט
רבדהש ןוויכ תויטיאב עצובת הלועפה .ידירו ךות ןגלשא לבקי לפוטמה
.םיבאכל ול םורגל לולע
.םימב ןגלשאה ללודי הז הרקמב .הפה ךרד םג תאז עצבל ןתינ

ןגלשאל ןוזמ תורוקמ
,בורכ ,(Turnip) תפל ,הסח ,ירלס תוקריה לש םיקוריה םהילעב
,םירמת ,(Oranges) םיזופת ,םיקומיצ ,םיאלמ םינגדב ןכו ,תיבורכ
,םינאת ,(Cucumbers) םינופפלמ ,הפילקב דחוימב ,המדא-יחופת
.תוננבו יראה ןש ,(Peach) קסרפא ,תינמח יניערג

ותומכ המדא-יחופתב ,ןגלשאל בוט רוקמכ העודי הננבהש םגה
.1-ל 440 אוה המדא-יחופתב ןרתנל ןגלשא סחיהו הלופכ

(ג"מ) ןגלשאתומכןוזמה רוקמ

903

'ג 200
,יופא המדא-חופת
ותפילק לע
498
406
405
'ג 225
'ג 225
'ג 225
ןמוש לד ,טרוגוי
בלח
רמושמ ,תוילוכשא ץימ
312
247
228
לפס 1
לפס 1
לפס 1/2
יח ,דרת
הדש-תות
לשובמ ,ילוקורב
207
186
לפס 1/2
לפס 1
םירמושמ םירגרג ,סומוח
חיטבא


.וב היוצמה ןגלשאה תומכ תא לדלדמ (ולושיב) ןוזמה דוביע
.B6 ןימטיו בולישב דחוימב בוט גפסנ ןגלשאה
 
רתויב ההובגה ןגלשאה תלוכת ילעב ןוזמה תורוקמ תרשע
הנבל תיעועש ג"מ 100-ב .(White Beans) הנבל תיעועש
.תצלמומה תימויה הכירצה תומכמ 16% םהש ןגלשא ג"מ 561 שי  
ןגלשא ג"מ 1,004 ליכמ (ג"מ 179) תלשובמ הנבל תיעועש לפס  
.תצלמומה תימויה הכירצה תומכהמ 29% םהש  
,םיהכ םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב םייח תוקרי םרג 100-ב
...16% םהש ןגלשא ג"מ 558 שי דרת ומכ  
לשובמ דרת לפס .5%.. םהש ג"מ 167 ליכמ (םרג 30) יח דרת לפס  
...24% םהש ןגלשא ג"מ 839 ליכמ (םרג 180)  
םהש ג"מ 535 שי םרג 100-ב .םתפילק לע ,םייופא המדא-יחופת
...15%  
.ןגלשא ג"מ 926 ליכמ (םרג 173) ינוניב המדא-חופת  
הליכמ (םרג 114) התפילק לע תינוניב הטטב .ןתפילק לע ,תוטטב
...15% םהש ןגלשא ג"מ 542  
...33% םהש ןגלשא ג"מ 1,162 שי םרג 100-ב .םישבוימ םישמשמ
ןגלשא ג"מ 755 ליכמ םישבוימ םישמשמ (םרג 65) לפס יצח  
...22% םהש  
םינומרע תעלד םרג 100-ב .(Acorn Squash) םינומרע תעלד

...12% םהש ןגלשא ג"מ 437 שי םייופא  
ןגלשא ג"מ 899 ליכמ (םרג 205) םינומרע תעלד תויבוק לפס  
...26% םהש  
תומכמ 7% םהש ג"מ 255 שי םרג 100-ב .ןמוש לד ,ליגר טרוגוי
ג"מ 625 ליכמ (ג"מ 245) טרוגוי לפס .תצלמומה תימויה הכירצה  
...18% םהש  
םהש ןגלשא ג"מ 628 שי םרג 100-ב .(Salmon, Fish) ןומלס גד
.תצלמומה תימויה הכירצה תומכמ 18%  
...15% םהש ןגלשא ג"מ 534 םיליכמ הליפ םרג 85  
...14% םהש ןגלשא ג"מ 485 שי ודקובא םרג 100-ב .ודקובא
...28% םהש ןגלשא ג"מ 975 ליכמ (םרג 201) עצוממ ודקובא  
...16% םהש ןגלשא ג"מ 558 ליכמ (ג"מ 115) ודקובא תיחמ לפס  
ןגלשא ג"מ 396 שי תונבל תוירטפ םרג 100-ב .תונבל ,תוירטפ
ג"מ 428 ליכמ (םרג 108) תוסורפ תוירטפ לפס ...11% םהש  
...12% םהש  
...10% םהש ןגלשא ג"מ 358 שי תוננב םרג 100-ב .תוננב
...12% םהש ןגלשא ג"מ 422 שי (םרג 118) תעצוממ הננבב  
...23% םהש ןגלשא ג"מ 806 ליכמ (ג"מ 225) תוננב תיחמ לפס  

 
(Hyperkalemia) הימלקרפיה/םדב ןגלשא ףדוע/רתי

.םדב ןגלשא לש ילמרונהמ ההובג המר איה הימלקרפיה
 
יאוול תועפות
.םירירש תויוצווכתה
.תוליחב
.הפוכת הנתשה
.לושליש
.תושבייתה
.תושוחתב םייונישו תומודמ תושוחת
.טקש יא/תונבצע
.לובליב
.קותיש דע םירירש תשלוח

 
םימרוג
.םדהמ ןגלשא יפדוע קלסל אוה תוילכה לש ןדיקפת .הילכ תולחמ
...(Chronic Renal Failure) תינורכ תוילכ תקיפס-יא ומכ הייעב  
...(Glomerulonephritis) סיטירפנולורמולג
...(Lupus Nephritis) תיתיילכ תבאז
...(Aldosterone Deficiency) ןורטסודלאב רוסחמ
...(Rhabdomyolysis) סיזילוימודבר
...(
Dialysis) הזילאיד תלועפ רוציק וא עוציב יא
...1-גוס תרכוס
,(Adrenal Glands) הילכה תרתוי תטולב תוליעפ תת
...(Addison's Disease) ןוסידא תלחמב ומכ  
.(תרחא תיאופר הייעבב תבלושמה) תינפוג הלבח/המוארט
,םייעמהו הביקה תכרעמב םומיד ,תויווכ ,חותינב תבלושמ וזשכ  
...(Hemolytic Conditions) תויטילומה תויעבו המוק/תמדרת ,לודיג  
...םזילוהוכלאו םימסב שומיש
ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת ,ACE יבכעמ ומכ, תופורת
...ןדיס תולעת ימסוחו םד תוללדמ תופורת ,םויתיל ,תוילאידורטס  
...ןגלשא ףסות לש רתי תליטנ
 
לבוקמ לופיט
.בלב העיגפ תעינמ םשל ידירו-ךות ןדיס יוריע
.(Dextrose) זורטסקדו ידירו-ךות ןילוסניא
.הפה ךרד םילטינה ןגלשא ירשוק םירמוחב שומיש

 
תיתנוזת תוענמיה/יתנוזת לופיט
...םיאבה םילכאמהמ ענמיהל ולדתשה
.תוננב
.רזג
.(Fish) םיגד
.וירצומו בלח
.תיבורכ
.(Cucumbers) םינופפלמ
.(Salt Substitutes) חלמ יפילחת
.המדא-יחופת
.ץע-יחופת
.דרת
הנוכנה ןגלשאה תמר תלבקל םיאנתה
רבסה אלל ההובג ןגלשא תמר לש האצות תלבקתמ םהב םירקמב
...םיאנת רפסמ לע הדפקה ךות הקידבה עצובת ינויגה עקר וא
.םיקרוע םסוחב שמתשהל ןיא
.הבע טחמב שמתשהל שי
תמיגד תליטנ רחאל תוקד רפסמ ךות השעת הדבעמב הקידבה
.םדה  

,וסרהנש םימודא םד יאתמ ןגלשא תגילז עונמל ידכ השעי תאז לכ
.םדה לזונ לא ,המיגדה תליטנ ידכ ךות

...תושדח - ןגלשא ואר