הסוולק / תעלד
Pumpkin
(Cucurbita maxima/
Cucurbita moschata)

ןופצב הרוקמ .םיבר םינז תעלדל
הפוריאל הדדנ םשמ ,הקירמא
.םלועה יבחרב הצופנ איה םויכו

םיערזב שומישה חתופמ ב"הראב
רקיעב ,תעלדה לש יאוול רצומכ
םילדגמ םלועה ראשב .תוגועב
.דבלב היערז לשב התוא

הפילקה לעב ןזה תא .ןמשב תעלדה יערז תא םינגטמ בורל
.ותפילק לע םילכואו חלמב םיפצמ ,הקדה

םילישבתו םיקרמ ,םיטלסב םישמשמ ,םינגוטמ תעלד יערז
.םיבטר תנכהל םישמשמ םינוחט םיערז .םינוש


םיירט תעלד יערז תיילק
ירפהמ םיירטה תעלדה יערז תא ואיצוה
הלודג תננסמב ופטש
בוש ופטשו םיערזה ביבס רתונש ירפה רשב תא וריסה
הרעקל וריבעהו שובייל ,ריינ תבגמ לע ,םיערזה תא וחינה
,םושמוש ןמש תחא הפיטו) תיז ןמש תופיט רפסמ ופיסוה
הגוע תייפאל תינבתב ורזפו (םעטה תרשעהל 
חלמ טעמ םיערזה לע ורזפ
סויסלצ תולעמ 200 הרוטרפמטב ,רונתב םיערזה תא ולק
וביהזיש דע ,תוקד 45-כ ךשמ 
םוטא ילכב ורמישו ירמגל ררקתהל םיערזל וחינה
רומשל שי ןכל ,תולקב שיפעהל לולע תעלדה יערזב ןמשה
האפקה וא רוריקב תעלדה יערז תא 


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו תיבובקרב הרישע עקרק
האלמ שמש
ידי-לע ,העובק תוחל לע הרימש ךות ,היקשה עפש
הבבגב שומיש 
רתויו ג"ק 75 לקשמל עיגהל יושע ירפהו ערתשמ חמצה

,ץראה חרזמ-םורדב ,Steiermark לבחב ,הירטסואב
.תינוציח הפילק אלל ,םיקורי תעלד יערז םילדגמ

םיפיט
םהילע ,םידדצל תוחתפתה דדועת ,םירצנה תוצק תרסה
בר ירפ חתפתי 
תוחתפתהלו םתשרשהל םורגי עקרקב ירפה ילועבג יוסיכ
>רתוי לודג ירפ 


תיאופר תוליעפ
ןגנמ ,םויזנגמ ,תשוחנ ,לזרב ,םיביס ,ןובלח שי תעלד יערזב
תימטולג הצמוחו (Arginine) ןיניגרא : ונימא תצמוח ,ןחרז
.(Glutamic acid)

,תילופ הצמוח ,םוינלס ,ץבא ,ןגלשא ,ןדיס טעמ שי םיערזב
היושע רשא ,(Linolenic acid) תיאלוניל הצמוחו B3 ןימטיו
.םדה לש רתי תוישירק תעינמב רוזעל

...ב לופיטל םישמשמ תעלדה יערז
ןתשה יכרדב תוקלד

...ב לופיטל תעלדה יערז םישמשמ ןיסב
ןואכיד


םיפולק תעלד יערז םרג 30-ב יתנוזת ךרע

ג"קמג"מםרג'חיךרעה
153תוירולק
13(כ"הס) ןמוש
2.5יוור ןמוש
4.1יוור יתלב דח ןמוש
6יוור יתלב בר ןמוש
1.1םייתנוזת םיביס
7ןובלח
5תומימחפ
0לורטסלוכ
11ןדיס
2.5ץבא
5ןרתנ
0.4תשוחנ
4.3לזרב
152םויזנגמ
0.9ןגנמ
333ןחרז
0.6C ןימטיו
18תילופ הצמוח
120A ןימטיו


...תעלד יניערג / יערז ןמש ואר

...תושדח - תעלד ואר

.