םויזנגמ
Magnesium

.םויזנגמ ג"מ 28 דע 20 שי םדאה ףוגב
םויזנגמה ידיקפת
.םיבצעה דוקפית
.םירירשה תלועפ
.םד תוישירק
.ףוגה תייגרנא :ATP
.םינובלח רוציי
.ןמוש תוצמוח רוציי
.םישדח םיאת תיינב
.ןילוסניאה דוקפית
.(סיזורופואטסוא תלחמ תעינמו) םצע תיינב
.B הצובקמ םינימטיוה לש םדוקפית
.םד-ץחל ייונישמ םדה ילכ תונפד לע הנגה

ןדיס תולעת תומסוח תופורתו םויזנגמ
ןדיס תולעת תומסוח גוסמ תופורת לע העפשה שי םויזנגמל
תומיוסמ תוביסנבש ךכל יארחאה הז אוהש הארנ וז. הביסמו
.המוקואלגמ םילבוסה םישנא תייאר רפשמ וב שומישה
.םדה-ץחל םויזנגמה דירומ הביס התואמ
.תונרגימב לופיטל שמשמ םויזנגמה

תוליער תוכתמו םויזנגמ
,תרפוע ,תיפסכ ,םוינימולא ינפמ ףוגה יאת לע ןגמ םויזנגמה
.לקינו םוילירב ,םוימדק
תוכתמה תומכ תיילעל םרוג םויזנגמב רוסחמש וליג םירקחמ
רמייהצלא ,ןוסניקרפ תלחמ ףוסבל םרוגה רבד ,חומב תודבכה
.הצופנ תשרטו
,תודבכ תוכתמ תוליער םרוג םידליב םויזנגמב רוסחמש הארנ
.הדימל ייוקילב תאטבתמה
םידליב תויביטקארפיהו םויזנגמ
דחא .םידליב תויביטקארפיה תיחפמ םויזנגמש ואצמ םירקחמ
.הז לרנימ םירסח םייביטקארפיה םידליש הליג םירקחמה
,ולא םידליל ,םויב םויזנגמ ג"מ 200 ןתמש הליג רחא רקחמ
.יתועמשמ ןפואב תויביטקארפיה םהב ןיטקמ ,םישדוח 6 ךשמ

רוזחמה םדק תנומסתו םויזנגמ
תורסח ,רוזחמ םדק תנומסתמ תולבוס רשא םישנש אצמנ
בצמ תודונת תא ןהב לקהל ליעוהל יושע הז ףסותו םויזנגמ
.רתיה לקשמו הזחב תושיגרה ,חורה

תינורכה תופייעה תנומסתו םויזנגמ
תינורכה תופייעה תנומסתמ םילבוסב םג האצמנ םויזנגמ טועימ
חילצה אל רחא רקחמ .םבצמ תא רפשל תויושע םויזנגמ תוקירזו
.ךכ לע רוזחל
םילבוסה לש םמדב םויזנגמה תמר תא קודבל שי איה הנקסמה
.רוסחמ וב אצמנ אצמנ םהב ולאל קר ותוא קירזהלו הלחמהמ

תורוקמ
םילכוא םהב ולא דחוימבו) תוקרי ,ופוט ,תוינטק ,םינגד ,םיזוגא
,םיגד ,ודקובא ,בלח ירצומ ,(דרת ומכ) ההכ הקוריה הוולעה תא

ץלמומ ןונימ
.ג"מ 350 דע 250 הניה רגובמל תצלמומה תימויה הכירצה
ןכלו B6 ןימטיו םע בולישב דחוימב הבוט םויזנגמה תגיפס
.דחי םהינש תא ,ללכ-ךרדב ,םילטונ
םירחא םילרנימ םע ותגיפס לע תורחתהל לולע םויזנגמה
.לרנימ-יטלומ תליטנ אוה ןורתפה .ןדיס םע דחוימבו

רוסחמ
.'ןגלשא תוללדמ' תופורת םיכרוצב ץופנ םויזנגמב רוסחמ
.םויזנגמב רוסחמ םורגי תולשלשמ תופורתב רתי שומיש םג

...םה םויזנגמב רוסחמל םיפסונ םימרוג
.תרכוס
.(Heart failure) בל תקיפס-יא
.םזילוהוכלא
.תורומח תויווכ
בלבל תקלד ,ינורכ לושלישל רושק םויזנגמב רוסחמ
.היוקל ןוזמ תגיפס תויעבו (Pancreatitis)  
ףוגהמ םויזנגמל רתי-תשירד יבצמ
.ןילוסניאב שומיש
.תונקדזה
.הטאיד לע הרימש
.ןמוש ריתע טירפת תכירצ
.תצמואמ תינפוג תוליעפ
.ישפנ חתמב תואצמה
.תונתשמ תופורתב שומיש

,ןדיסל םויזנגמ לש ךומנ סחי םג ומכ ,םויזנגמב רוסחמ
.הילכ ינבא םירצוי

םויזנגמ םיללדמה םילכאמ
לוהוכלא תכירצו ןמוש ריתע ןוזמ ,(Fast food) ריהמ ןוזמ
תכירצ ,(םויזנגמה לודליד תא ריבגמה ןתשמ םרוג הווהמה)   
בקע ,ףוגב םויזנגמה רגאמ תא תללדמ םיססות תואקשמ   
.םהב ןיאפקהו םיטפסופה תלוכת   
םויזנגמה תלוכתמ לודג קלח דבוא םידבועמ םילכאמב
.תומימחפ יבגל דחוימב ןוכנ רבדה .דוביעה ךילהתב   
תלוכתמ 85%-כ דבאמ אוה ,חמקה תניחט תעב ,המגודל   
.וב םויזנגמה   
.ןוזמב םויזנגמה תא םיללדמ לושיבו יודיא ,היילצ
לוליד םורגת ,(רשעומ בלח ומכ) D ןימטיותכירצ רתי
.ףוגב םויזנגמה רגאמ   
םינכתסמ ,סיזורופואטסוא ללגב ,ןדיס ףסות םילטונה ולא
.םפוג לש םויזנגמה רגאמ לולידב   

םיפסונ לוליד ימרוג
.הפק
.םיחותינ
.העזה
.םינימטפמא
.(Cocaine) ןיאקוק
.(גוס לכמ) םיינורכ םיבאכ
.ןרתנ לש ההובג הכירצ

םימוטפמיס
.ןובאית רדעה
.תונבצע
.תושידא
.ילטנמ לובליב
.ןגלשא לודליד
.תושישת
.רידס יתלב בל-בצק
.תותיוועו םירירש תשלוח
.ןואכיד
.תוליחב

רתי תכירצ
.לושליש ,םישנאהמ קלחב ,םורגל םילולע ,םויזנגמ יפדוע
.ךכל םורגל ידכ םויב ג"מ 500 דע 350-ב יד   
אפורב ץעוויהל בל תלחמ וא תוילכ תלחממ םילבוסה לע
.םויזנגמ יפסות תליטנל םדוק   

בלה רירש םטואמ תוומו הייתש-ימב םויזנגמ
(Acute Myocardial Infarction) 
תוומ ירקמ 854 קדב 1989 דע 1982 םינשב הידוושב ךרענש רקחמ
רפסמ ןיב ,ךופה סחי אצמנ .זרב ימ תכירצל סחיב ,69 דע 50 ליגב
.םימב םויזנגמה תומכו תוומה ירקמ
האצותכ תווממ ןגמ הייתש ימב םויזנגמש איה םירקוחה תנקסמ
םויזנגמה תלוכת בקע םישקתמ םימש ןוויכ .בלה רירש םטואמ
הניגמ םימב םאצמיהש איה הנקסמה התייה ,םהב ןדיסהו
.בל-תלחממ

םויזנגמב רוסחמו המתסא
.המתסאה תלחמ לע םויזנגמ תעפשה תקידבל ושענ םיבר םירקחמ
,בורל ,עייסי ונממ ףסות ןכלו ףוגהמ םויזנגמ תלדלדמ המתסא
.םיילאיכנורבה םירבעמה לש תותיווע תעינמב
םויזנגמ ג"מ 6 תכירצ תצלמומ הלא םירקחמ תואצותל םאתהב
אל הכירצלש יאנתב ,ג"מ 10 דע תאז ,ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל ,םויב
.ךכ בקע ,לושליש הוולתי
.ףקתה דיימ רוצעל יושע הקרזהב םויזנגמ
.לושליש עונמל הייושע ,םויה ךשמב ,תונטק תונמל הקולח

.תושדח :ואר