םויזנגמ
Magnesium


םיאבה ףוגה ידוקפיתב ףתתשמ םויזנגמה
.םיבצעה דוקפית
.םירירשה תלועפ
.םד תוישירק
.אתה תייגרנא .ATP
.םינובלח רוציי
.ןמוש תוצמוח רוציי
.םישדח םיאת תיינב
.ןילוסניאה דוקפית
.(סיזורופואטסוא תעינמו) םצע תיינב
.B הצובקמ םינימטיוה דוקפית
.םדה-ץחלב םייונישמ םדה ילכ תונפד לע הנגה

.םויזנגמ ג"מ 28 דע 20 שי םדאה ףוגב

ןדיס תולעת תומסוח תופורתו םויזנגמ
ןדיס תולעת תומסוח תופורת לע העפשה שי םויזנגמל
תוביסנבש ךכל יארחאה הז אוהש הארנ וז הביסמו
םישנא לש םתייאר תא רפשמ וב שומישה תומיוסמ
םויזנגמה דירומ הביס התואמ .המוקואלגמ םילבוסה
.תונרגימב לופיטל שמשמ םויזנגמה .םדה-ץחל תא
תוליער תוכתמו םויזנגמ
,תרפוע ,תיפסכ ,םוינימולא ינפמ ףוגה יאת לע ןגמ םויזנגמה

םויזנגמב רוסחמש וליג םירקחמ .לקינו םוילירב ,םוימדק
איבמה רבד ,חומב תודבכה תוכתמה תומכ תיילעל םרוג
.הצופנ תשרטו רמייהצלא תלחמ ,ןוסניקרפ תלחמל ףוסבל
תוכתמ תוליערל םרוג םידליב םויזנגמב רוסחמש הארנ
.הדימל ייוקילב תאטבתמה ,תודבכ

םידליב תויביטקארפיהו םויזנגמ
.םידליב תויביטקארפיה ןתממ םויזנגמש ואצמ םירקחמ
הז לרנימ םירסח םייביטקארפיה םידליש הליג רקחמ
,ולא םידליל ,םויב םויזנגמ ג"מ 200 ןתמש הליג רחא רקחמו
.תיתועמשמ תויביטקארפיה םהב ןיטקמ ,םישדוח 6 ךשמב

רוזחמה םדק תנומסתו םויזנגמ
תורסח רוזחמ םדק תנומסתמ תולבוסה םישנש אצמנ
תודונת לע לקהל ןהל ליעוהל יושע הז ףסותו םויזנגמ
.רתיה לקשמו הזחב תושיגרה ,חורה בצמ

תינורכה תופייעה תנומסתו םויזנגמ
םילבוס רשא םישנאב םג האצמנ םויזנגמב רוסחמ
רפשל תויושע םויזנגמ תוקירזו תינורכה תופייעה תנומסתמ
הנקסמה .ךכ לע רוזחל חילצה אל רחא רקחמ .םבצמ תא
םילבוסה לש םמדב םויזנגמה תמר תא קודבל שיש איה
.רוסחמ אצמנ םהב ולאל קר ותוא קירזהלו הלחמהמ
םויזנגמל תורוקמ
םילכוא םהב דחוימבו) תוקרי ,ופוט ,תוינטק ,םינגד ,םיזוגא
,ודקובא ,בלח ירצומ ,(דרת ומכ) ההכה הקוריה הוולעה תא
.דלוקושותוננב ,םישבי תוריפ ,ואקק ,הזר רשב ,םיגד

ץלמומ םויזנגמ ןונימ
.ג"מ 350 דע 250 הניה רגובמל תצלמומה תימויה הכירצה
.B6 ןימטיו םע בולישב דחוימב הבוט םויזנגמה תגיפס
םירחא םילרנימ םע ותגיפס לע תורחתהל לולע םויזנגמה
.לרנימ-יטלומ תליטנ אוה ןורתפה .ןדיס םע דחוימבו

םויזנגמב רוסחמ
.'ןגלשא תוללדמ' תופורת םיכרוצב ץופנ םויזנגמב רוסחמ
.םויזנגמב רוסחמל םורגי תולשלשמ תופורתב רתי שומיש

םויזנגמב רוסחמל םיפסונ םימרוג
.תרכוס
.(Heart failure) בל תקיפס-יא
.(Pancreatitis) בלבלה תקלד
.םזילוהוכלא
.תורומח תויווכ
.ינורכ לושליש
.ןוזמ תגיפס תויעב
םויזנגמל רתי-תשירד הנשי םהב םיבצמ
.ןילוסניאב שומיש
.תונקדזה
.הטאיד
.ןמוש תריתע הנוזת
.תצמואמ תינפוג תוליעפ
.ישפנ חתמ
.תונתשמ תופורת

.הילכ ינבא ורציי ךומנ ןדיסל םויזנגמ סחיו םויזנגמב רוסחמ
 
םויזנגמה תא םיללדמ רשא םילכאמ
לוהוכלא תכירצו ןמוש ריתע ןוזמ ,(Fast food) ריהמ ןוזמ
.(םויזנגמה לודליד תא ריבגמה ןתשמ םרוג הווהמה)  
םויזנגמה רגאמ תא םיללדמ (Sodas) םיססות תואקשמ
.ןיאפקו (Phosphates) םיטפסופב םתלוכת בקע ,ףוגב  
םויזנגמה תלוכתמ לודג קלח דבוא םידבועמ םילכאמב
.תומימחפ יבגל דחוימב ןוכנ רבדה .דוביעה ךילהתב  
תלוכתמ 85%-כ דבאמ אוה ,חמקה תניחט תעב ,המגודל  
.וב םויזנגמה  
.ןוזמב םויזנגמה תא םיללדמ לושיבו יודיא ,היילצ
לולידל םורגת (רשעומ בלח ומכ) D ןימטיו תכירצ רתי
.ףוגב םויזנגמה רגאמ  
,סיזורופואטסוא תעינמ םשל ,ןדיס ףסות םילטונה ולא
.םפוגב םויזנגמה רגאמ לולידב םינכתסמ  
םיפסונ לוליד ימרוג
.הפק
.םיחותינ
.העזה
.םינימטפמא
.(Cocaine) ןיאקוק
.(גוס לכמ) םיינורכ םיבאכ
.ההובג ןרתנ הכירצ

םויזנגמב רוסחמל םימוטפמיס
.ןובאית רדעה
.תונבצע
.תושידא
.ילטנמ לובליב
.ןגלשא לודליד
.תושישת
.רידס יתלב בל-בצק
.תותיוועו םירירש תשלוח
.ןואכיד
.תוליחב

םויזנגמ לש רתי תכירצ
.לושלישל ,םישנאהמ קלחב ,םורגל םילולע םויזנגמ יפדוע
.ךכל םורגל ידכ םויב ג"מ 500 דע 350-ב יד  
אפורב ץעוויהל בל תלחמ וא תוילכ תלחממ םילבוסה לע
.םויזנגמ יפסות תליטנל םדוק  

  בלה רירש םטואמ תוומו הייתש-ימב םויזנגמ
(Acute Myocardial Infarction)
854 קדב 1989 דע 1982 םינשב הידוושב ךרענש רקחמ
אצמנ .זרב ימ תכירצל סחיב ,69 דע 50 ליגב תוומ ירקמ
.םימב םויזנגמה תומכו תוומה ירקמ רפסמ ןיב ךופה סחי
תווממ ןגמ הייתש-ימב םויזנגמש םירקוחה תנקסמ התיה
.בלה רירש םטואמ האצותכ
 
םויזנגמב רוסחמו המתסא
.המתסא לע םויזנגמ תעפשה תקידבל ושענ םיבר םירקחמ
,עייסי ונממ ףסות ןכלו ףוגהמ םויזנגמ תלדלדמ המתסא
.םיילאיכנורבה םירבעמה לש תותיווע תעינמב ,בורל
ג"מ 6 תכירצ תצלמומ הלא םירקחמ תואצותל םאתהב
,ג"מ 10 דע תאז ,ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל ,םויב םויזנגמ
.לושליש ,ךכ בקע ,הוולתי אל הכירצלש יאנתב
.ףקתה דיימ רוצעל יושע הקרזהב םויזנגמ
.לושליש עונמל הייושע ,םויה ךשמב ,תונטק תונמל הקולח