םדב םינמוש רתי
(ההובג םידירצילגירט תמר)
Hyperlipidemia
(Hypertriglyceridemia)

?םידירצילגירט םהמ
.םדה רוזחמב םיבבוסו ןוזמב םייוצמה םינמוש םה םידירצילגירט
,לורטסלוכ ומכ ,םדה (לזונ) תמזלפב םייוצמו דבכב םירצונ םה
.ןמוש תומקרב ףוגב םינסחואמ םה .(םינמוש) םידיפיל תרוצב

.םדב םינמוש רתימ םה םג םילבוס םיבר תרכוס ילוח

םיסיסמה םינימטיוה תא םדב ליבוהל אוה ,םידירצילגירטה דיקפת
תומוקמה לא ,K ןיטיוו E ןימטיו ,D ןימטיו ,A ןימטיו :ןמושב
לע הנגהו םימייוסמ םינומרוה רוצייב עויס ךות ,םיכרצנ םה םהב
.םיאת ימורק

םירדוח םניאו םילודג םידירצילגירטה יקיקלח ,לורטסלוכל דוגינב

העיבצמ ההובג םידירצילגירט תמרש ךכ ,םדה-ילכל
בל תייעבל הרהזא ןמיס תווהל הלולעו הייעב לע
.הברק
.םידירצילגירט רקיעב םייושע חומה תומקר יאת

םיכרוצ םתוא םינמושב םרוקמ ,םדה תמזלפב םידירצילגירט
.תומימחפ ומכ ,םירחא היגרנא תורוקממ ףוגב םירצונ וא ןוזמב     
ייוור יתלב דח ןמוש ,ייוור ןמוש תרוצב אצמיהל םייושע םה
.ייוור יתלב בר ןמושו     
תורמומ ,תומקרב תידיימ תוכרצנ ןניאש ,ןוזמהמ תוירולק
.ןוסחיאל ןמוש יאתל תורבעומו םידירצילגירטל     
,תוחוראה ןיב היגרנא יכרוצל ,ןמושהמ םידירצילגירט רורחש
.םינומרוהה ידי-לע תסוומ     
קרו יתשרות אוה םדב םידירצילגירט רתיל ירקיעה םרוגה
.טירפתה םרוג אצמנ וירחא     
תופדועה תוירולקה תורגאנ ,רתי לקשמ ילעב וא םינמשב
.םידירצילגירט תרוצב ,ןמושכ     

םדב םידירצילגירט רתיב םינוכיסה
הימדירצילגירטרפיה :םדב םידירצילגירט רתי ןיב רשק םייק
.םיילילכ םד-ילכ תלחמל ,(Hypertriglyceridemia)    
םג עובנל הלולע ,םדב םידירצילגירט לש ההובג המר      
.1-גוס תרכוסמ      

םג תילילש העפשה ,םדב םידירצילגירט לש ההובג המרל
.םתוא רגוא םגו רציימה ,דבכה םשארבו םיפסונ םירביא לע      
,הלחמל ןוכיסב ןותנ ,הלודג םידירצילגירט תומכ וב דבכ      
.לוהוכלא תכירצ ןמזב תרבוגה      

תויעבב אטבתהל לולעש רבד ,שירקהל רתוי הטונ יגימצ םד
.חומהו בלה לש םדה ילכ      

םורגל הלולע םדב םידירצילגירט לש דאמ ההובג המר
,(Enlarged liver) לדגומ דבכ ,(Pancreatitis) בלבל תקלד      
רועב םיינמוש םיעקשמו (Enlarged spleen) לדגומ לוחט)      
.(Xanthoma)    


הקידב
.םדב םידירצילגירטה תמר תא םג דודמל ןתינ ,לורטסלוכל המודב
תורזנתהו תועש 12 תוחפל לש םוצ רחאל תעצבתמ הקידבה
שי ,םדב םידירצילגירטה תמר לש תקייודמ העיבקל .לוהוכלאמ
.תודרפנ תוקידב 2 עצבל
םדב םידירצילגירטה תומר גוויס

ל"צד/ג"מ המרה גוויס
200-מ תוחפ
400 דע 200
400 דע 200
1,000-ל לעמ
תילמרונ
תילובג
ההובג
דאמ ההובג

לופיט
...םייחה ילגרה יוניש היהית ינושארה לופיטה תרטמ
תומכ תא ןיטקהל היהי רתי לקשמ ילעב לע
.יוצר לקשמל עיגהל ידכ ,תוכרצנה תוירולקה     
,םינובלח ,ןמוש :תורוקמה לכ הזב םילולכ     
.לוהוכלאו תומימחפ     
.לורטסלוכהו םייוורה םינמושה תכירצ תנטקה
הנטק הכירצ וליפא .לוהוכלא תכירצב תיטסרד הנטקה
.םדב םידירצילגירטה תמר לע רכינ ןפואב עיפשהל הלולע     
.עבק סיסב לע תינפוג תוליעפ רטשמ
םייוור-יתלב-דח םינמושב ,תומימחפ רימהל ךרוצ היהש ןכתי
.םייוור-יתלב-בר םינמושו     
תא תוניטקמו םידירצילגירטה תמר תא תולעמ תומימחפ     
.(HDL) בוטה לורטסלוכה תמר     

םילידגמ םד-ץחל רתיו ןושיע ומכ ,םירחא םימרוג
.םיילילכ םד-ילכ תלחמב תוקלל ןוכיס םה םג

םירחא
תא ןיטקת ,(Chromium picolinate) םורכ ג"קמ 200 ףסות
.ןילוסניא תיולת הניאש תרכוסמ םילבוסב ,םידירצילגירטה תמר    
.(Creatine) ןיטאירק
.L-carnitine ןמוש תצמוח
.B5 ןימטיו
.ןדיס
.םיגד ןמש
.B3 ןימטיו

תוצלמה
יצימו םיפוריס ,רכוס ומכ ,תוקקוזמ תומימחפ תכירצ וליבגה
.(תוריפ רכוס) זוטקורפ לש ההובג המר םהב תוריפ    
םידירצילגירט רוציי תדדועמה ,לוהוכלא תכירצ וליבגה
.םימיוסמ םישנאב    
,האמח ,אלמ בלח ומכ ,ןמוש יריתע םירצומ תכירצ וניטקה
.טרוגויו הניבג    
.ןמוש ריתע רשב תכירצב וטיעמה
.םיירט תוקריו תוריפ תכירצ ולידגה
,םוח זרוא ,םיאלמ םינגד ומכ) תובכרומ תומימחפ תכירצ
תושבוימ תוינטק ,האלמ הטיח תוטספ ,האלמ הטיח םחל    
.םדב םידירצילגירטה תמר תא ןיטקהל עייסת (אלמ ןיבוסו    
םיגד ןמש תכירצש ,וליג םירקחמ .ליעות םיהמ ןוזמ תכירצ
םידירצילגירט תמר הדירומ (3-הגמוא ןמוש תוצמוח הב)    
.ןומלס גדו םינטרס ,תופדצ :הזב םילולכ .רכינ ןפואב    

אפרמ-יחמצ
.תיז ילע הת
,תועובש 16 דע 4 ךשמב ,םויב ג"מ 900 דע 600 תכירצ .םוש
,םישדוח 4 דע שדוח ךשמ הכירצש אצמ רקחמ .ליעוהל היושע    
.27% דע 8%-ב םידירצילגירטה תמר תא דירוהל היושע    
רתיב לופיטל לוגוגב םישמתשמ ,תידוהה תידרוויאה האופרב
.םדב םינמוש    
,תיצמתהמ ג"מ 3 דע .תיארפ הטטב
.םויב םימעפ 4 דע 3