םויליספ
Psyllium
(Plantago ovata/P. major/
P. ispaghula)

םילדגמ .יתנש-בר חמצ אוה םויליספ
ודוהב רקיעב ,לבת יבחרב ותוא
םיפוטע ויערז .יתנשה ימלועה לוביהמ 85% םיקפסמה ,ןטסיקפבו
. (םימ) תוחל םע עגמב ואובב חפותה יחמצ רירב

...שמשמ םויליספה
.דועו תויכירפ ,םחל ,םיטיווקסיב ,תודילג תיישעתב
.בציימו רבחמ ,ךכרמכ
.תוחשמ הבעמ


לודיג יאנת
.שביו רק םילקא
.בטיה תזקונמ ,תילוח עקרק
.הייקשה עפש
.העירזה רחאל םישדוח 3-כ לבקתי לוביה


תיאופר תוליעפ
םויליספה .םיערזה תופילקבו ויערזב ,םויליספה ילעב םישמתשמ
(ולקשממ 65%) םימב םיסיסמה םייתנוזת םיביסב דחוימב רישע
תא ןיטקמ רשא יתואירב ןוזמל הלועמ רוקמ ןכל שמשמו
.תילילכ בל תלחמל ןוכיסה תאו םדב לורטסלוכה תמר

דע ןוזמה רבעמ ןמז תא דאמ הניטקמ ההובגה םיביסה תלוכת
יקדייחל הפישח ומכ ,םינוש םינוכיס ךכב התיחפמו ףוגהמ ותאיציל 
.יעמה ןטרסו ןובקיר 
ןוכיס ןיטקמ אוה תואיצי ןמזב םיצמאמ ענומ אוהש ךכל תודוה
.תוילדו םירוחטל 
תתחפהב תעייסמ ,ליגר ןוזמב בלושמ אוהשכ ,םייעמב ותוחפנתה
.בער תשוחת 
.לושליש לש םירקמב רזעל תשמשמ ודי-לע םייעמה תלועפ בוציי
,םייתודידי םיקדייח לש םתוחתפתה תא תדדועמ םייעמב ותויה
(Lactobacillus acidophilous) סוליפודיסא סוליצבוטקל ומכ 
תוליעפ תוסיוב םיעייסמ רשא (Bifidobacteria) הירטקבודיפיבו 
.םייעמה 

םילעב שומישה
לש האצות ,םיבאכ ךוכישל תשמשמ םילעה תיצמתמ החשמ
.תולק ,םיקרח תוציקע  
.תובאוכ םייניע תפיטשל שמשמ חמצה ילעמ הרשמ
םיפושפיש,תועובב לופיטל תושמשמ תותמצמה םהיתונוכת
.םימומיד תריצעו  

םיערזב שומישה
תונופמיס תקלדל םיוולנה םייוריג םיעיגרמו םינמשמ םיערזה
.ןוירסירת ביכו הביק ביכ :םייעמהו הביקה תכרעמב םייוריגו  
ןמזב עויס ידכ ךות תוריצע םיענומו האוצה תא םיככרמ םה
.םינלערמ םייעמה תא ךכ בגא םיקנמו םירוחט ,סג יעמ תקלד  

...ב לופיטל שמשמ םויליספה
.סיזאירוספ
.זיגרה יעמה 'סת
.םדב לוטסלוכ רתי
.תרכוס
.רתי תנמשה
.םיקרועה תשרט

ןונימו שומיש
םיערזהמ םרג 7.5 איה רגובמל תצלמומ תימוי הכירצ
.םילזונ עפשב םע ,םויב םיימעפ ,םיערז תופילק םרג 5 וא

תורהזא
,םיזג ,םייעמ ייוריג :חמצל תושיגר לש (םירידנ) םיבצמ ונכתי
.המישנ רצוקו העילב יישק ,תויוחפנתה ,םיבאכ  
,תוקינימ ,תורה םישנ ,םידליל תצלמומ וניא םויליזפ תכירצ
.םייעמ תומיסחמ םילבוסהו םיינורכ םילוח  
,הגרדהב הלידגהלו הכירצה תא ליבגהל הליחתב ץלמומ
.ףוגה לש תוירשפא תובוגת ינפמ תוריהז יעצמאכ  

תופורת לע תוידדה תועפשה
.(Carbamazepine) ןיפצמברק וא םויתיל ילטונ לע רוסא םויליספה
.אפור תחגשהב .תרכוסב לופיטל תופורת םילטונה לע רוסא אוה