הבליח
Fenugreek
Bockshornklee :תינמרג
(Trigonella foenum-graecum)

,תוינטקה תחפשמ ןב ,יתנש-דח חמצ איה הבליחה
תשמשמ איה .מ"ס 60 דע הבוגל אשנתהל יושע
םישבוימ םיערז .םדאל ודוהבו םייח-ילעב לכאמ
.ידוהה (Curry) יראקה ןילבתב םישמשמ
 
.םישדוח המכ ךשמ ,ץיקה תליחתמ תכשמנו הנבל החירפה
.םיכורא םילימרתב םינותנ םיבוהצה םיערזה.בוהצ עבצ רוצייל םישמשמ םישבוימ םיערז
,תואקשמ לש םמעט ןוויגלו הפקל ףילחתכ םתוא םילוק
.קבטו ןוזמ ירבד    
.ןושידל םינוש תומוקמב םישמשמ םהו ןקנח םיערזבלודיג יאנת
.הרישע וזש יאנתב ,עקרק גוס לכב טעמכ חתפתת הבליחה
.האלמ שמש הל השורד
.מ"ס 10 ינב םיחוורמב לותשל שי םיריעצ םיחמצ
.םישדוח 4-כ רחאל ,םיערז חתפל ליחתת הבליחה
תליחת םע ,ולוכ חמצה תא רוקעל שי ,םיערז ףוסיא םשל
,שובייל ךופה ותולתל שי .םוחל וילימרת עבצב יונישה    
לצומו םח םוקמב    
.(לרטנל ןתינ ותוא) רמ םעט םהל ,םיערז 16 ךוראה לימרתב
.םוטא ילכב קיזחהל שי ,ופסאנש םישביה םיערזה תא    תיאופר תוליעפ
םיביסב םירישע ולא .םיערזב םישמתשמ
.ףידנ ןמש םיקיפמ םיערזהמ .םייתנוזת

 םיילדיורטס םינינופאס םה הבליחב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
,תוביטמה היתונוכת תיברמל םיארחא םה .(Steroidal saponins)
.ותגיפסו לורטסלוכ רוציי תעינמ דחוימב
תדדועמה 4-hydroxyisoleucine ונימאה תצמוח םג הבליחב
.ןילוסניא רוציי
הבליחה תונוכת
םיחפוס םה .(Mucilage) יחמצ רירב םירישע הבליחה יערז
הניא וז הדבכ הסמ .םיקלקלח םישענו םיחפנתמ ,םילזונ
תויוצווכתה םהב תמרוג ,םייעמב תרבוע איה .ףוגב תגפסנ
.םתלוכת ןוקיר זוריזו

.םדב רכוס תגיפס תא הטיאמ םיערזה לש תרחא הנוכת


...הבליחה
.תותיווע תדגונ
.תקזחמ
.רוזחמה תא תדדועמ
.םא בלח תשרפה תדדועמ
.םד ץחל התיחפמ

.תחייכמ
.תוקלד תדגונ
העיגרמו תככרמ
.רועה תא    
.םיעצפ תאפרמ
...םיאבה םירקמב רוזעל יושע הבליחב שומיש
.םדב רכוסה תמר תא םידירומ םיביסה (1) 

...ב לפטל עייסל היושע איה ןכ
.השאה רוזחמ דודיע
.תותיווע ךוכיש
.ןונעירו קוזיח
.םד-ץחל טועימ
.הקינימב בלח תבונת דודיע
.השאה הזח תלדגה

(2).טיכנורב
.חויכ
.רועה תעגרה
(3).םיעצפ
(4).תוקלד
.תינימ הקושת רדעה

 
.ןורג באכ ךוכישל הבוט הבליח ,רוגריגב (2)
.תוצווכמה היתונוכתל תודוה (3)
.(תואיר תקלדו תורובח (4)
לופיטל הבליחה תשמשמ תיניסה האופרב
.רבגב תוירופ תויעבבו הילכ תויעבב

םינונימ
החורא לכב םרג 30 דע 5 איה רגובמל תוצלמומה תומכה
.תחא החוראב םרג 90 דע 15 וא
 ,ל"מ 2 דע 1 איה ,תצלמומה תומכה ,(םיערזהמ) הסימתכ
.םויב םימעפ 3 דע
 
הנכה
השיבח 
.קד דע םיערזה תא ונחט
(הקינימב בלח תבונת דודיעל) תיצמת 
ולשבו וחיתרה ,םימ לפסל םיערז תושודג תויפכ 1.5 ופיסוה
 .תופסונ תוקד 10 ךשמ ,הכומנ שא לע
.םויב םימעפ 3 לפסה אולמ ותש
.סינא/ןונמכ יערז השודג תיפכ ופיסוה ,םעטה רופישל
תורהזא
םורגל הלולע ,םויב הבליח יערז םרג 100-מ רתוי לש הכירצ
.הליחבו םייעמ תויעב    
.הבליחב ינויפ שומישמ ענמיהל ןוירהב םישנ לע
םורגל לולע ,םוקמ ותואב ,רזוח (רועה לע) ימוקמ שומיש
.רועב החירפו יוריג תשוחת ,תומדאתה    
.םדב רכוס טועימ םורגל לולע ,דאמ ךשוממ ימינפ שומיש
.(תוינטקל םישיגרל) תיגרלא תושיגר ןכתית הבליחב שומישל
.הבליחב שומיש ינפל אפורב וצעייתה

.םחרה לש תויוצווכתה ומרגנ םייח ילעבב םייוסינב 
 

תופורת תליטנ לע העפשה
...לע העפשה היהית תולודג תויומכב שומישל
.(השירק ידגונ) םד לולידל תופורת 
.תרכוס ילוחל תופורת