הרדגה
...ב תונייפאתמה ,תולחמ ףסואל ללוכ םש אוה תרכוס
.(Polyuria) תמזגומ תומכב ןתש ןתמ
.(
Polydipsia) הבורמ הייתשב ךרוצו רבגומ ןואמצ
(Polyphagia) לוכאל ךרוצו תידימת בער תשוחת

םימ תחיפסו םדב רכוס תורבטצה איה םינורחאה ינשל הביסה
.בער תשוחתל םרוגה ,ףוגב רכוס רוסחמו (אמצה ןאכמ) וילא

...רתוי תורחואמ העפות

הליכא ףא לע ,לקשמ ןדבואו םילודגה םדה ילכ תושימגל קזנ
.ךרצנש ןוזמהמ רכוס ןדבוא בקע ,תרבגומ  

...תמדקתמ תרכוס ינימסת
םיבצעה תכרעמב העיגפה בקע ,דאמ תוכרו תובורמ תואיצי

לוכיעה תכרעמ לש תימונוטואה  


(םירוענ תרכוס) 1-גוס תרכוס
םירוענ תרכוס רבעב הארקנש ,(Type-1 Diabetes) 1-גוס תרכוס
ןילוסניא תייולת תרכוס םג היורקה (Juvenile-onset diabetes)
-וטוא הלחמ איה (Insulin-Dependent Diabetes Mellitus)
רציימ וניא (Pancreas) בלבלה הב ,(ןוסיחה תכרעמ לש) תינומיא
.ונממ ידמ טעמ רציימ וא (Insulin) ןילוסניא ןומרוה

םיארחאה ,בלבלב (Beta Cells) התב יאת לש ימצע סרהב רבודמ
ומכ ,םייתביבס םימרוג לש תוברועמ םג ןכתית .ןילוסניאה רוצייל
.הייעבל םימרותה ,םיסוריו

.ותריבצו ףוגה יאתב רכוס לש ידמ הטעומ הגיפס איה האצותה
.ןתשבו םדב ,תאז םוקמב

לש םירמוחה ףוליח לע העפשה שי 1-גוס תרכוסב לופיט רדעהל
ןמוש קרפמו היגרנאל רכוס רימהל לגוסמ וניאש ,ףוגב ןמושה
- (Ketones) םינוטק לש תכלוהו תרבוג הריבצ תמרגנ .ךכ םשל
.םדב תויתצמוח תובוכרת

םרוג הווהמה ,םיאתה לש המישנה ךילהתב תועגופ ולא תובוכרת
.םהב היגרנאה רוצייב בושח

הצופנ איה םויכ ךא ,הטמו 20 ינבב הצופנ הלחמה התייה רבעב
.םירגובמב םג
(םירגובמ תרכוס) 2-גוס תרכוס
תרכוס רבעב הארקb רשא ,(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס
הניאש תרכוס הנוכמו (Adult-Onset Diabetes) םירגובמ תרכוס
,(Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus) ןילוסניאב היולת
ןילוסניא רצייל ףוגה לש ורשוכ ןיב רשקה שוביש בקע תמרגנ
.ותוא לצנל ותלוכיו

היורקה םירמוחה ףוליח תכרעמב הערפה איה 2-גוס תרכוס
.(Insulin resistance) ןילוסניאל תדוגנת תערפה םג

...םיריעצ םג תפקות ךא ,םירגובמב בורל העיפומ הלחמה

.תומיוסמ תוינתא תוצובקל םיכייתשמה
.תרכוס ילוח החפשמ יבורק םהל
.10 ליג לעמ
.םינמש םישנא
םימרוג
תורגובמ תוהמאל םידלונ רשא םידליש םינעוט םייטירב םירקוח
ויוכיס ,45 תב םאל דלונש דלי .תרכוסב תולחל רתוי םיטונ
.20 תב םאל דלונש דלי תמועל 3 יפ םילודג הלחמב תולחל
ידמ תרכוסב תולחל דליה ייוכיס םילדג 20 ליג רחאל םהירבדל
.25%-ב הנש

הייטנו לקשמ ןיב רשק ואצמ םירקחמ רפסמ
לקשמהמ םימרגוליק המכ תתחפה .תרכוסל
.הלחמל ןוכיס תיתועמשמ תיחפהל היושע
טועימ וא ריעצ ליגב הרפ בלחל הפישחש תסרוגה הסיפת הנשי
.1-גוס תרכוסב תוקלל ןוכיס םילידגמ ,הקנה
םימוטפמיס
1-גוס תרכוס
...םינייפאמ וז תרכוס
.איקהל ןוצרו תוליחב
.תושישת
.ינוציק בער
.תונבצע
.הפוכת הנתשה
.גירח אמצ

איה ןמזה םע ךא ,םירענבו םידליב ,ללכ-ךרדב ,הצופנ הלחמה
.םירגובמב םג רתויו רתוי הלגתמ
הלחמהמ לבוסה דחא עגר .הריהמ ןילוסניאב רוסחמה תעפשה
.הרכה-רסוחב עוקשל לולע אוה ךכ-רחאו םדא לככ וניה

...םניה םיפסונ רכיה ינמיס

.לובליב
הריקד תשוחת וא השוחת יא
.םייתפשב הלק  
.ץאומ בל-קפוד
.העזה

...מ לובסל הלוחה לולע לופיט רדעהב
.םינושמ םישעמ עוציב
.הרכהה דוביא
.הלופכ הייאר
.דער
.תואצמתה רסוח

2-גוס תרכוס
לש תיתחפשמ הירוטסיה ,ללכ-ךרדב ,שי 2-גוס תרכוסמ םילבוסל
.הלחמה

...םינייפאמ וז תרכוס

.לוכיע תוערפה
.רוע תוקלד
.ןואכיד
.תכלוהו תרבוג השלוח
.םנמנל ןוצר
.םייטיא יופיר יכילהת
.תשטשוטמ הייאר
.דוריג תושוחת
.ינוציק אמצ
.רתי תנמשה
.זרפומ ןובאית
.השביו המודא ןושל
.םיילגרה תופכב הריקד תושוחת וא השוחת רדעה

עירפמ רבדה .קותמ םעט םישח םניא 2-גוס תרכוסמ םילבוסה
.תוטאיד תרזעב לקשמב תדרל םהל

...לש םיכשמתמו םיטלוב םיינוציח םינמיס

תונטק תובוהצ תוטילב
ףוגב םינוש תומוקמב  
.ןיפה רועב תקלדו  
.תעפש תלחמ תשוחת
.םיילגרה רעיש תרישנ
.םינפה לע רעיש
לופיטו ןוחביא
רכוסה תומכ תקידב ידי-לע השעי תרכוס לש ינושאר ןוחביא
.תועש 8 ןב םוצ םותב םדב

תועש 8 ןב םוצ רחאל םדב רכוס תקידב
!תרכוס = 126 mg/dL
.רכוס תסמעה תקידב שרודה ילובג בצמ = 126 mg/dL דע 100
.ןיקת = 100 mg/dL-מ תוחפ

...רכוס תסמעה תקידב תועצמאב השעת רתוי תידוסי הקידב

.םדב םייפיצפס םינדגונ רותיא תועצמאב השעת תפסונ הקידב
.םימדקומה היבלשב דוע 1-גוס תרכוס רתאל היושע וז הקידב

םשל םדב רכוסה תומכ תוסיוו חוקיפ ידי-לע השעי לופיטה
...לש ,תרכוסה גוסל םאתהב ,בוליש ךות םיכוביס תעינמ

.תופורת ןתמ.תינפוג תוליעפ
.רקובמ טירפת

1-גוס תרכוס
ןרפסמ .ןילוסניא תוקירז הלוחה לבקי 1-גוס תרכוס לש הרקמב
תואירב ימרוגבו הלוחה לש תינפוגה תוליעפב יולת היהי םויב
.םירחא

.םויב םימעפ רפסמ םדב רכוסה תמר תא קודבל וילע היהי
.םויב םעפ קירזהל שי ןתוא ,תוקירז םג וחתופ
!הימקילגופיה םורגל לולע ןילוסניא לש רתי ןונימ

2-גוס תרכוס
...לע לופיטה ססבתי 2-גוס תרכוס לש הרקמב

.לקשמ תדרוה.תינפוג תוליעפ
.רקובמ טירפת

לופיטה תא םילשהל ךרוצ היהי ,וקיפסי אל ולא םיעצמא םא

,ליעוי אל הז םאו הפב תולטינה תופורת תועצמאב
.ןילוסניא תוקירזב םג רזעהל
.Avandia איה םויכ תרכומה ,רתויב הליעיה הפורתה

יתנוזת לופיט
.היגרנאלו םדב רכוסה תמר בוצייל ,םויב ג"מ 200 .םורכ
,ג"מ 500 :L-Glutamine-ו L-Carnitine ונימא תוצמוח
.ףוגב םינמושה תעסהל תועייסמ ,הקיר הביק לע ,םויב םיימעפ  
ןוזיאלו םימיזנאה ךרעמל ינויח .םויב םעפ ,ג"מ 750 .םויזנגמ
.תויצמוחה  
.ןרציה תוארוהל םאתהב .יח בלבל תיצמת
שמתשהל ןיא) .םויב 'חי 15,000 :הסומכ/בילחת .A ןימטיו
ותרמה תא תרשפאמ הניא הלחמהש ןוויכ ןיטורק הטבב  
.(A ןימטיול ףוגב  
,ג"מ 50 לוטיסוניאו H ןימטיו תפסותב ,B ןימטיו סקלפמוק
.םויב םימעפ 3  
תא ובוכיע בקע ,Bןימטיו לש רתוי תולודג תונמ לוטיל ןיא  
.םיאתב ןילוסניאה תגיפס  
.ףוגב יצמוחה ןזאמה תרימשל .םויב םעפ ,ג"מ 1,500 .ןדיס
םירמוחה ףוליח ךילהתב תעייסמ .תוארוהל םאתהב .תשוחנ
.םימיזנאה ךרעמלו םינובלחה לש  
.לוכיעל עויס .החוראה ןמזב .םימיזנא תבוכרת
.תוחוראה ןיב ,םייטילואטורפ םימיזנא

...הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט ואר
אפרמ-יחמצ

.םיירגרגה תוריפה לכ יבגל ןוכנ רבדה (1)
תוצלמה
.רכוסה תמרב תוימואתפ תוילע ותיחפי תיז ןמשו םיביס
תוקרי ,תוריפ ומכ ,םיביסב רישעו ןמוש לד ןוזמ ולכא   
.ןבל חמק ירצומב שומישמ וענמיה .םיאלמ םינגדמ םחלו   
.זרואו לעוש תלובישמםירקרק לוכאל ץלמומ   
םה רכוסה תמר לע הרימשב םיעייסמה םיפסונ םירצומ
,הציב ןומלח ,(תוניבג דחוימב) בלח ירצומ ,הסיסת ירמש    
.תוקריו היוס ילופ ,ץומח בורכ ,םוש ,םיגד    
,(Diabetic Nephropathy) תיתרכוס היתפורפנ לש הרקמב
.(םויב םרג 40-מ תוחפ) םינובלח תלד הטאיד תצלמומ   
תולודג תויומכ ליכמה דבועמ ןוזמו חלמ תכירצב וטיעמה
.חלמ לש   
.םייחמצ תורוקממ
ןובלח לבקל בושח
 ...תינפוג תוליעפב וברה

.לגרב רצק לויטל תוקספה ולצנ
.ירשפא םוקמ לכל ודעצ
.תילעמב םוקמב תוגרדמב ושמתשה
.סינט וא םיינפוא לע הביכר ומכ ,ליעפ ביבחת וצמא
.הניגב תודובעו תיבב תוינפוג תולטמ ועצב
(Gestational Diabetes) תינוירה תרכוס
ןמזב תחתפתמ רשא ,(Placenta) היילישה
אצמנב םניאש ,םינומרוה השירפמ ןוירהה
.ןוירהב הניאש הניאש השא ףוגב

ןילוסניאה תכירצ תא םיריבגמ ולא םינומרוה
.ןוירהה ןמזב הדי-לע

ןילוסניאה יפדועל תודוה ,הייעב אלל ךכב דומעת ,האירב השא
.הלעת אל המדב רכוסה תמרו הל שיש

ןוירהה ןמזב .הלעת םדב רכוסה תמר ןילוסניא יפדוע אלל השאב
םידמימל חתפתי אוהו תוהובג רכוס תויומכ דלווה םג גופסי
.ליגרהמ םילודג

,הזכ קונית .ג"ק 5 ףאו 4 ולקשמל עיגהלו חתפתהל לולע קונית
.חותינב הדילב ךרוצה ףא ןכתיו ותדיל תעב םיכוביס םורגל לולע

הב רכוס תסמעה תקידב דעומ דועב עצבל שי תאז עונמל ידכ
חקפל ןתינ הלגתמ וזו הדימב .תינוירה תרכוסל הייטנ קדבת
.םיכוביסה םתוא לכ תא עונמלו דעומב רכוסה תמר תא בציילו

,(הדילה רחאל תפלוחה)תינוירה תרכוס התלגתה ןהב םישנ
.הנש 15 דע 10 רובעכ 2-גוס תרכוס חתפל תולולע

,םדב םירכוס תקידב רובעלו דימתמ בקעמב תויהל תאז השא לע

רתאל ידכ ,לכואה רחאל םייתעשו םוצב םעפ :הנשב םעפ תוחפל
.התוצרפתה דעומל רשפאה לככ ךומס תרכוסה תא

...תושדח - תינוירה תרכוס ואר
ןורוויעו תרכוס

,(Ischemy) הימכסיא רצוית םדב רכוס תמרב ךשמתמ ןוזיא-יא בקע
.םדה-ילכ לש םתורציה בקע ,םד תקפסאב רוסחמ וניהד

ידי-לע ,תאז ןקתל הסנת ,הלשמ םד תקפסא שי הל ,ןיעה תיתשר
ןתינ ותוא ןורוויעל ליבוי הז רבד .םד-ילכ לש השדח תשר תריצי

.המוקואלג ואר .רזיילב לופיט תועצמאב עונמל
םיעצפו תרכוס
ונייהד ,תיתרכוס (Neuropathy) היתפוריונמ םילבוס תרכוס ילוח
,םישח םה ןיא הב ,רתויב הלק העיצפ ןכלו םייפגב השוחת רדעה
.ךכ בקע העיטקב ךרוצו קמנ ,םוהיז רורגל הלולע

םישנאב ומכ ,תוריהמבו תולקב םיאפרנ םניא תרכוס ילוחב םיעצפ
.עוגפה רוזיאל םד-תקפסא תויעב ללגב ,םיאירב


לע .העינמ אוה ,הז בצמב רתויב ליעיה לופיטה
תופכ ללוכ) תועיבקב וילגר תא קודבל הלוחה
לפטלו (רחא םדא וא הארמ תרזעב ,םיילגרה
.הייעב לכב דיימ

ץחל-את תועצמאב ,תרכוס ילוחב םיעצפה יופיר תא ץיאהל ןתינ
...הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט ואר
בל-תלחמו תרכוס
תוקלל (אירב םדא רשאמ 3 יפ) הובג ןוכיסב םייוצמ תרכוס ילוח
דחוימבו םדה-ילכב תעגופ םדב ההובגה רכוסה תמר .בל-תלחמב
.בלה לש ולאב

תשוחת רסוח לש הייעב שי תרכוס ילוחלש ןוויכ
ףקתה ןמזב וליפא ,באכ לכ םישח םניא םה ,באכ
תכרעמב הרומח העיגפ תרצונ תאז בקע .ומצע בלה
.ףוגה לש הארתהה

בל תוקידב םהב עצבלו תדחוימ הדיפקב תרכוס ילוח קודבל שי
.ץמאמבו החונמב בל יופימ ומכ ,תודחוימ

2002-6 תושדח - תרכוס ואר
2007 תושדח - תרכוס ואר
2008 תושדח - תרכוס ואר