קורי הת
Green Tea
(Camellia sinensis)

םרוקמ ,םינושה םהיעבצ לע התה יגוס לכ
ןפואב וניה םהיניב לדבהה .התה חמצב
.חמצה ילע דוביע
,הססתה ךילהת רבוע וניא ,התה יגוס ראשל דוגינב ,קורי הת
.םינתשמ םניא חמצב םיליעפה םירמוחהש ךכ

ךרפמ םוי םויסל עיגרמ טבמא
...תתשורמ דב תיקשב
קורי הת ילע לפס 1/2 ובברע .1
.תיקשה חתפ תא ורגסו לעוש תלוביש חמק םע  
.טבמאה יולימ ךות ,םימחה םימב תיקשה תא ולבט .2
.תוקד 15 דע 10 טבמאב ולבטו תיקשה תא ואיצוה .3
.השדח תבורעתב םעפ לכב ושמתשה  

רכוס אלל ,שמש הת
...רטיל 2 תנצנצל וגזמ
,לימומק ,ןומיל בשע ,ענענמ לפס 1/4-ו קורי הת לפס 1/4  
.םלוכ לש תבורעת וא תינומיל הזיאול ,סוקסיביה יחרפ  
.שמש ףוטש םוקמב וחינהו םירק םימב תנצנצה תא ואלמ
.שמשה םוחו םעטה יפל ,תועש 6 דע 4 ךראת הטילחה  
.םייתעשב היהי יד תיציק שמשב  
.אלפנ חוחינ לעבו ןידע ,םיעט הקשמה
.חרק תויבוק ףיסוהל וא ןנצל ןתינ
.שבד וא רכוס ףיסוהל ךרוצ ןיא


תיאופר תוליעפ
,םיני'צטאק גוסמ םילונפילופ םה קורי התב םיליעפה םירמוחה
.ןיאפקו םילרנימ ,םינימטיו ,םיפידנ םינמש

םיני'צטאק
תונוכת ןהל ,תוידיאונבלפ תובוכרת ןה (Catechins) םיני'צטאק
תומכב קורי התב תויוצמ ןה .המצוע תובר תויטנדיסקוא יטנא
,(Black Tea) רוחש התב הנטק תומכבו (ולקשממ 27%) הלודג
.דלוקושו ןיי ,םיבנע

...םניה קורי התב םייוצמה םיני'צטאקה תעברא
.(Gallocatechin - GC) ןי'צטקולאג
.(Epigallocatechin - EGC) ןי'צטקולגיפא
.(Epicatechin - EC) ןי'צטקיפא
.(Epigallocatechin gallate - EGCG) טלג ןי'צטקולגיפא

...ב לופיטל שמשמ קורי הת
...ב לופיטל קורי הת שמשמ תיתרוסמה תיניסה האופרב
.ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.םילערמ ףוגה רוהיט
.ףוגה קוזיח
.םייחה תכראה

.שאר-יבאכ
.ףוג יבאכ
.לוכיע תויעב
.ןואכיד

קורי הת תנכה
םיחתור םימ לפסב קורי הת ילע (ג"מ 5) תיפכ ורשה
.תוקד 3 ךשמל (ג"מ 250)

םינונימ
תוצראב הגוהנה התה תכירצ לע תוססובמ תוצלמומ תויומכ
.םילפס 3 םויב םוגלל גוהנ םש ,קוחרה חרזמה
.םילונפילופ ג"מ 320 דע 240 םיקפסמ ולא

,הניש-ידודנבו תודרחב לפטל הדעונ התה תכירצ רשאכ
,(Decaffeinated Tea) ןיאפק לוטנ התב שמתשהל ץלמומ
.ןיאפקה לש יאוולה תועפותמ ענמיהל ידכ


תורהזא
...םיני'צטאק תכירצמ ענמיהל תואבה תוצובקה לע
.יתוחיטב עדימב רוסחמ ללגב ,תוקינימו ןוירהב םישנ
תוצבקתה ךילהת תא םצמצל הלולע םיני'צטאק תכירצ
םילטונה לע ןכל ,(Platelet Aggregation) םדה-תויסט    
וא ןיריפסא ומכ) םדה תוישירק לע תועיפשמה תופורת    
וא ענמיהל ,םימומידל םיטונה ולא םג ומכ ,(ןידאמוק    
.קורי הת תכירצ םצמצל    
ןה ,קורי הת לש הלודג תומכ תכירצל יאוולה תועפות
.ןיאפק תכירצ לש יאוול תועפותו הדרחו הניש-ידודנ     

...1 תושדח - קורי הת ואר
...2 תושדח - קורי הת ואר