תיארפ הטטב
Wild yam
(Dioscoreaceae villosa)

.לודג םינז ןווגמ לעב ,האנ יתנש-בר רב חמצ איה תיארפה הטטבה
.יונה תוניגב םילצומ םירוזיאל המיאתמו תערתשמ איה
.היסא יבחרו תיזכרמה הקירמא ,תינופצה הקירמאב הצופנ הטטבה
.המיעטו הליכא הטטבה ,תלבותמ איהשכלודיג יאנת
תיקלח הרישע דע ,תילוח עקרק השורד תיארפה הטטבל
.האלמ דע תיקלח שמשו תיבובקרב     
.םינושרושה תקולח ידי-לע השענ תיארפה הטטבה היוביר
.תוחלו יקלח לצ שורד יוביר םשלתיאופר תוליעפ
םיקטצאהו היאמה ינב תא ושמש תיארפה הטטבה תועקפ/ישרוש
םינומרוה יפילחת םהמ םיניכמ םויכ .אפרמ חמצכ ,םינש תואמ
.תותויווע ידגונו רבעמה ליגב  םישנל
.הינז ןווגמ לכב תויוצמ הטטבה לש אפרמה תונוכת

םה ,תיארפה הטטבב םיליעפה םיביכרמה
ןינגזואיד ומכ ,םייידיאורטס םינינופס
:תופורתה תיישעתב םישמשמה ,(Diosgenin)
הרמהלו ןגורטסא תויומד תובוכרת ,ןוזיטרוק
.םינינאטו (Progesterone) ןורטסגורפל
ולא הרמה יכילהת תוקחל לגוסמ וניא ףוגה
!ומצעב

.טנדיסקוא-יטנא הווהמ תיארפה הטטבה תיצמת

.תיניסה האופרב םג תשמשמ הטטבה

,הטטבב רחא ביכרמש אצמ רקחמ
דירומ ,(Dioscoretine) ןיטרוקסידה
.תויתרכוס תובנראב םדב רכוסה תמר תא

...ב לופיטל תשמשמ תיארפה הטטבה
...ל תיארפה הטטבה השמש רבעב
.חויכ
.םיבצע יבאכ
.םייעמו הביק תויעב

...לע הלקהל תשמשמ המח תיצמת

המח תיצמת תנכה
תבחמב ץוצק שרוש םרג 200 וחינה
.(תכתממ הניאש)    
.וחיתרהו םימב וסכ
.תוקד 30 דע 20 דוע חיתרהל וכישמהו שאה תא וכימנה
.ררקמב וקיזחהו וננס

.םויב םיימעפ ,דחא לפס ותש 

הרהזא
!הליחב םורגל הלולע תיארפה הטטבהמ הלודג תומכ תכירצ