לוניטר/A ןימטיו Vitamin A/Retinol


A ןימטיו לש וידיקפת
...רובע שורד A ןימטיו
(1) .הייארה תוניקת
.הייברה תכרעמ
.םימוהיזב המחלמ
.םדה-יאת הנבמ תוניקת
.םיימינפה ףוגה יללח דופיר
.םיאת ימורקו תואיר
ףוגה יאת תקוזחתו החימצ
.(םידלי תוחתפתהב דחוימב)  
.תוקזח םיינישו תומצע
.םיאירב רעישו רוע
.תוילכה לש םתוניקת
.ןתשה תיחופלש תוליעפ

ןורוויעל ירקיעה םרוגה אוה A ןימטיוב רוסחמ (1)
.הליל תייארל ינויח A ןימטיו .עונמל ןתינ ותוא  

A ןימטיוב רוסחמ
.הנוזת תויעב איה A ןימטיוב רוסחמל תירקיעה הביסה
.A ןימטיוב רוסחמל אוה ףא םורגי טירפתב םינובלח רוסחמ
תוימוהיז תולחמל הייטנל קודה רשק שי A ןימטיוב רוסחמל
.ללכב תולחמ ינפמ הנגהלו  
ימינפה םורקל קזנ םורגת A ןימטיו לש ידמ הכומנ הכירצ
המודה העיגפ ,לושלישב תוולמה תולחמב היילעלו םייעמב  
.תואירה םורקב תמרוג תואיר תוקלדש וזל  
,(לקשמ ג"ק 1 לכל ג"מ 6) A ןימטיו ג"מ 300 ןב ףסותב יד
ג"קמ 750 םישורד ךא ,הלילה תייאר רשוכ תא בישהל ידכ  
.םדב תילמרונה ותמרל ותבשהל  

A ןימטיוב רוסחמל םימוטמיס
.םימוהיז ינפב הדורי תודימע
.הלילה תייארב תויעב
.ןיעה תימחל לש (Xerosis) רתי שבוי
.הלש ריהמ דע יטיא סרהו (Keratomalacia) תינרקה תוככרתה
.םיבצעה תמקרלו םיירירה םימורקה לש תינוציחה המקרל קזנ

A ןימטיו לש תצלמומ הכירצ
A ןימטיו 
(םויב ג"קמ) 
(םינש) ליג 
(2) םישדוח 6 דע 0 
300 
250 
300 
400 
575 
725 
750 
750 
750 
םישדוח 12 דע 6 
ינש 3 דע 1 
םינש 6 דע 4 
םינש 9 דע 7 
םינש 12 דע 10 
םינש 15 דע 13 
םינש 19 דע 16 
םירגובמ 
ןוירהב םישנ 
1,200 תוקינימ 

החנהה תלבוקמ ,םישדוח 6 ליגל תחתמ תוקונית יבגל (2)
.תקפסמ הניה ,תואיכ הנוזינ רשא ,םאה תקנהש   

A ןימטיו לש רתי תכירצ
םיפדוע םימב םיסיסמ םינימטיול דוגינבו ןמושב סיסמ A ןימטיו
הפוקת ךשמב רתי תכירצ ,וז הביסמ .ןתשב םיאצוי םניא ונממ
הלולע (םויב ג"ק 1 לכל תודיחי 25,000 דע 4,000) תכשוממ
.(Hypervitaminosis) םינימטיו תוליערל םורגל
לע םיפסות ונממ ךורצל ןתינ ןכלו ףוגב רגאנ A ןימטיו ,ךדיאמ
.ימוי סיסב לע םוקמב ,ישדוח סיסב

A ןימטיול תורוקמ
אטבמו (Retinol) לוניטרמ םה A ןימטיול תורוקמה לכ טעמכ
בלח ,םיגד ןמש ,דבכ :םייח-ילעב ירצומב יוצמ לוניטר .ןיטורק
.הציב ןומלחו האמח ,וירצומו
 
םג הנוכמה ,רזגב םודאה ןעבצה אוה (Carotene) ןיטורק
םהילעב יוצמה דיאונטורק והז .(Provitamin) A ןימטיו-ורפ
,דרת ומכ ,םיהכה םיקוריה םילעה ילעב תוקריה לכ לש
,םיבוהצ תוריפו רזג ומכ ,תומותכ הריגא תומקרבו הטטב
,לפלפ ,תעלד ,(Peach) קסרפא ,היפאפ ומכ
שמשמ ,תוינבגע ,קותמ םודא לפלפ ,תעלד
.(Turnip) וגנמ ,(Apricot)

A ןימטיו תגיפס
...םע בולישב דחוימב בוט גפסנ A ןימטיו
ןדיס ןכו E ןימטיוו D ןימטיו ,C ןימטיו ,ןילוכ ,B ןימטיו סקלפוק
.ץבאו

...תושדח - לוניטר/A ןימטיו ואר