Wine & Alcohol - להוכלאו ןיי
+ News 1 תושדח +?ןיי והמ
-ךרדב ,(Yeast) םירמש תרזעב ססתוה רשא תוריפ ץימ אוה ןיי
ןפואב םייוצמה םירמש ולא בורל .(Grapes) םיבנע ץימ והז ללכ
.ירפה תפילק ינפ לע (םיקדייחו שבוע לע ףסונב) יעבט

('דכו תיבח ,לכימ) לוביקה ילכ םג םיעיפשמ הסיסתה ךילהת לע
.הביבסה תרוטרפמטו םיבנעה םיקזחומ וב

בלחה תצמוח קדייח תרזעב הססתה ןייה רבוע ךילהתה םותב
םיחופתה תצמוח תרמומ הז בלשב .(Lactic acid bacteria)
תא םיניטקמה (CO2) ןמחפה תצומחת-ודלו בלח תצמוחל
.ןייה תויצמוח

תונתשהלו ךישמהל םייושע (Bouqet/Flavor) וחוחינו ןייה םעט
וא תכתמ לכימ :ףוסב קזחומ אוה וב לוביקה ילכל םאתהב
ןמזה םע רפתשהל םייושע תונייהמ קלח .תיכוכז קובקב וא ץע
.(ושיפעי) ולקלקתי םירחאו

תפילק תרסה לש האצות אוה בהבהצה ועבצ .ןבל ןיי
.הסיסתה ינפל ,םימודא וא םינבל ולא םא ןיב ,םיבנעה
.םיהכה םיבנעה ול םינקמ םודאה ועבצ תא .םודא ןיי


ןייה לש ימיכה ובכרה
(%) םיזוחאביכרמ
85 דע 78םימ
...םירכוס
15 דע 7.5
16 דע 7.5
(ןייב ירקיעה רכוסה) זוקולג
זוטקורפ
0.3 דע 0.2 
ץוצמק
(Peptins) םיניטפפ
יחמצ רירו (Gum) ימוג
...(Organic acids) תוינגרוא תוצמוח
10 דע 5 
5 דע 2 
0.5 דע 0.2
(Tartaric acid) תירטראט הצמוח
םיחופת תצמוח
ןומיל תצמוח
...(Inorganic acids) תוינגרואנא תוצמוח
0.7 דע 0.2 
0.5 דע 0.3 
0.2 דע 0.02
(Sulphuric acid) תיתירפוג הצמוח
(Phosphoric acid) תיתחרז הצמוח
(Chloridic acid) תידירולכ הצמוח
...(Polyphenols) םילונפילופ
0.05 
0.05 
1 דע 0.02
(Flavonols) םילונובלפ
(Anthocyans) םינאיצותנא
(Leucoanthocyans) םינאיצותנאוקיול
2 דע 0.5 
ץוצמק
םינינאט
(Resveratrol) לורטרבזר


...םינימטיו
ץוצמקםידיאונובלפויבו C ןימטיו , B ינימטיו


...םילרנימ
1.5 דע 0.5 
0.2 דע 0.05 
0.1 דע 0.08 
0.05 דע 0.01 
ץוצמק
ןגלשא
ןדיס
םויזנגמ
ןרתנ
לזרב
17 דע 10 
1 דע 0.1

(Alcohol) לוהוכלא
תונוש תוצמוח1 תושדח

2000 ינוי
לוהוכלאו ץבש
...יפ-לע


2001 לירפא
בל-ףקתה ענומ לוהוכלא
תואקשמ לש העובקו הנותמ הכירצש ואצמ םיבר םירקחמ
הליג םירקחמה דחא .בל-ףקתהל ןוכיס התיחפמ םיפירח
בלה ףקתהל םדוק הנשה ךשמ (Alcohol) לוהוכלא תכירצש
.וב םיקולה לש (Survival) תודרשיהה ייוכיס תא הלידגמ
.20%-כב םהלש ןוכיסה תמר תא ותיחפה 'םילק םיתוש'
הקשמה גוסל .םישנבו םירבגב ההז ןוכיסה תתחפה תדימ
.העפשה התייה אל ילוהוכלאה

Journal of the American Medical Association


2002 ראורבפ
ןטרסו םודא ןיי
יכ וליג הילגנא Leicester's De Montfort Uni. ירקוח
ףוגב רמומ ,םודא ןייב יצמה ,(Resveratrol) לורטרבזרה
.ינטרס-יטנא םרוגל


2002 יאמ
תואירל בוט ןבל ןיי
ב"הרא קרוי-וינ Uni. of Buffalo ירקוח לש םהירבדל
םימגול רשא םישנא .תואירב תואיר לע רומשל רזוע ןבל ןיי
םישנא רשאמ רתוי תוקזח תואיר ילעב םניה ןיי עבק ךרד
אל ךא ,תואירה תא קזחמ םודא ןיי םג.םיתוש םניא ללכש
.ןבלה ןייה ומכ


2002 רבוטקוא
בל-תלחמ ענומ םודא ןיי
'גדירבמייק Papworth Hospital-ב ךרענש יטירב רקחמ
םיילוהוכלא תואקשמל דוגינב ,םודא ןיי יכ הליג הילגנא
םירמוח יכ ואצמ םירקוחה .בלה לע ןגהל יושע ,םירחא
תוקבדיה םיענומ ,םילונפילופ :ןייב םייטנדיסקוא-יטנא
.ךכ בקע םתמיסחו םדה-ילכ ןפודל ןמוש לש

American Journal of Clinical Nutrition


2003 ינוי
ןייו םד-ץחל רתיל תופורת
,הלועפ-תוהשומ תופורתש אצמ םיאירב םישנאב ידנק רקחמ
םדה-ץחל רתי תדרוהל תולטינה ,ןדיס תולעת ימסוח גוסמ
.תויעבל םורגל תולולע ,םודא ןיי תיסוכ םע ,הקיר הביק לע

םע .םדל עיגה הפורתהמ דבלב ןטק זוחאש ולעה תוקידבה
תחורא ולכא םיקדבנהש רחאל ,רתוי רחואמ תועש 4 ,תאז
ךרע תווש הלועפ ,םמדב הפורתה תמר הקסנ ,םיירהצ
רתימ םילבוסה םישנא ןכסל הלולעש רתי ןונימ תליטנל
.םד-ץחל
הלודג הליפנו תופסונ תויעבמ ללכ-ךרדב םילבוס םילוחה
םהל םורגל הלולע (הרואכל רתי ןונימ בקע) םמד ץחלב
רבדה לולע ףסונב .בל-ףקתהל ףא ילואו הזחב באכל
.תופלעתהל םורגל
ההובג הפורתה תמר האצמנ וב ,רקחמב םיפתתשמה דחא
.םינפ תומדאהו רידס יתלב ,ץאומ בל בצק ףא הווח ,רתויב
.תוילוכשא ץימ םע תופורת לוטיל ןיאש םג שגדוה

Therapeutics & Clinical Pharmacology

2004 רבוטקוא
תואיר ןטרס ענומ ןיי
Uni. of Santiago de Compostela ירקוח לש םהירבדל
תוקלל ןוכיס ןיטקמ םוי ידמ םודא ןיי סוכ ךרוצה םדא דרפס
.13%-ב תואיר ןטרסב
תאז םיסחימ םירקוחה .הכופה ןבלה ןייה תלועפ ,תאז תמועל
.תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת שי םהל ןייב םייוצמה םינינאטל


2004 רבמבונ
ילאירטקב-יטנא םודא ןיי
Oregon State University-ב ןוזמה יעדמל הקלחמה ירקוח
םיילאירטקב-יטנא םה ונחב םהש ןייה יגוס לכש ואצמ ב"הרא
...םיאבה םיקדייחה יבגל
Escherichia coli O157:H7
Listeria monocytogenes
Salmonella Typhimurium
Staphylococcus aureus

.םלוכמ קזחה אוה םודא ןיי יכ אצמנ תונייה לכ ןיבמ


2004 רבמצד
םד-ילכב םיקדייח ידברו הנותמ הייתש
,דנלוה םדרטור Erasmus Medical Center ירקוח ירבדל
םיתיחפמ םויב םיינש וא דחא ילוהוכלא הקשמ יכ הארנ
םיילילכה םיקרועב (Plaque) םיקדייח ידבר תורבטצה
ריבסמ רבדה .בלל םד םיקפסמה ,(Coronary Arteries)
הרושק (Alcohol) לוהוכלא לש הנותמ הכירצ עודמ
.בל-תלחמל ןוכיס תתחפהל

ןדיס יעקשמ קדבש ,CT קרוס תועצמאב ושענ תוקידבה
ידבור תורבטצהל ןמס םיווהמ רשא ,םיילילכה םיקרועב
ותשש םיקדבנב ואצמנ םיילמינימ םיעקשמ .םהב םיקדייח
ולאב ואצמנ םיעקשמה ברימ .םויב םייתש וא תיסוכ
.ללכ ותש אלש


2004 רבמצד
בלה לש סיזורביפו ןיי
םודא ןייב (Resveratrol) לורטרבזרה תבוכרתש וליג םירקוח
(Cardiac Fibrosis) בלה לש סיזורביפ תעפות עונמל הייושע
(Fibroblasts) םייטסלורביפ בל יאת רשאכ תשחרתמה
בל תקיפס יא וא םד-ץחל רתי ומכ ,הלחמ ידי-לע םילעפומ
.(Heart Failure)
רבד ,ןגלוק רוביחה ןובלח תא םישירפמ םייטסלורביפ םיאת
.ץמאמב בלה לש הביאשה תוליעי תא ןיטקהל לולעש

ןומרוהה תוליעפ תא אכדמ לוטרבזרה יכ וליג םירקוחה
.םיטסלורביפ ליעפמ רשא (Angiotensin II) ןיזנטויגנא
םד-ץחל רתי בצמב תוהובג תומרב רצוימ ןיזנטויגנאה
בלה תמקר תא ןקתל הסנמ ףוגה רשאכ בל תלחמ וא
.הקוזינש

,םיטסלורביפ םיאת לש רתי יוריגל ןיזנטויגנא םרוג בורל
תומכש הארנ .ןגלוק לש רתי תשרפהל ,ךכ בקע ,םימרוגה
סוכ 1/2 איה תיבבלה תלעותה ברימל ,תילמיטפואה ןייה
.קזנל םורגל הלולע רתוי הלודג תומכ .םויב סוכ דע

Heart and Circulatory Physiology


2004 רבמצד
תילובטמ תנומסתו לוהוכלא
ב"הרא Boston Medical Center םירקוח לש םהירבדל
רתי תנמשה ומכ תויעב ףסוא הווהמה ,תילובטמ תנומסת
החיכש ,בל-תלחמלותרכוסל םורגל תולולעש םד-ץחל רתיו
.תוניתמב םיילוהוכלא תואקשמ םיכרוצש םישנאב תוחפ

>יביכרמו לוהוכלאה תכירצ רועיש תא וקדב םירקוחה
וללכ רשא ,םילוחה ולבס םהמ תילובטמה תנומסתה
,תוהובג רכוס תומר ,םד-ץחל רתי ,לודג םיינתומ ףקיה
.תוכומנ HDL לורטסלוכ תומרו םדב םידירצילגירט

םיכרוצב תילובטמ תנומסתב תוקלל תוריבסה יכ אצמנ
תמועל ,43% דע רועישב הנטק ,םעפ ידמ לוהוכלא
.לוהוכלא ללכ םיכרוצ םניאש ולא
19 דע םעפ הקשמ ומגלש םישנאב ,וז תנומסתל ןוכיסה
20 לעמ ותשש ולאבו 35%-ב ןטק היה ,שדוחב םימעפ
.ןוכיסב 66% רועישב הדירי התיה שדוחב תואקשמ

לש הכומנ המר דחוימב רפשמ לוהוכלא יכ הארנ
ףקיהו םידירצילגירט לש ההובג המר ,HDL לורטסלוכ
.לודג םיינתומ


2005 רבוטקוא
תילילכ בל-תלחממ םילבוסל םודא ןיי
וליג ןוי הנותא Alexandra University Hospital ירקוח
רוזעל םייושע לוהוכלא לוטנ ןיי ןכו םודא ןיי תייתש יכ
.תילילכ בל-תלחממ םילבוסל
(Arterial Stiffness) םיקרוע תוישק ותיחפה ןייה יגוס ינש
,תוקד 90 דע ךשמל ,(Systolic BP) ילוטסיס םד-ץחלו
.היתשה רחאל
םדה ילכש ןוויכ ,הבר תובישח ךכל םיסחיימ םירקוחה
.אלימב םיחישק ולא םילוחב


2005 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמל ןוכיס תיחפמ םודא ןיי
Research Center for the Study of Alzheimer's ירקוח
ואצמ ב"הרא קרוי-וינ Disease and Memory Disorders
,םודא ןייב יוצמה ,(Resveratrol) לורטרבזר לונפילופהש
דיטפפ קיזמה קאלפה ידבור תומכ תא תיחפהל יושע
לש םחומב (Amyloid-Beta Peptides) אטב דיולימע
.רמייהצלא ילוח

Biological Chemistry


2006 סרמ
םייכינח תלחמב לופיטל ןיי
ןייב םילונפילופ הדנק Universite Laval ירקוח לש םהירבדל
ידי-לע ,םייכינח תלחמב לופיטבו העינמב עייסל םייושע םודא
.הלחמל םימרוג רשא םיישפוח םילקידאר רוציי תעינמ

American Association for Dental Research

2006 לירפא
םישנב םייבטינגוק םחעוציב תרפשמ הנותמ הייתש
ינתא-בר רקחמב ,וליג Columbia University-ב םירקוח
ןהיעוציב תא הרפיש הנותמ הייתש יכ ,תושישק םישנב
אוה רבודמה .םלועמ ותש אלש ולא תמועל ,םייביטנגוקה
.םויב םיינש דע עובשל דחא הקשמב

וגישה ןה ,ןהל US Mini Mental State Exam ןחבמב
לש עצוממה ןליג .ראשל סחיב 20%-ב תובוט תואצות
.םינש 69 היה תוקדבנה
םירקוחה .תומוד תואצות ולבקתה אל םירבגה ברקב
םיתוש םניאש םירבג ןיאו טעמכש ךכל תאז םיסחיימ
.ללכ

Stroke


2006 לירפא
םיינטרס םילודיג ץיאמ לוהוכלא
ב"הרא University of Mississippi-ב םירבכעב רקחמ
םתוחתפתה תא זרזל ידכ םויב תואקשמ 2-ב יד יכ הליג
.רתוי םילודג תויהל םהל םורגלו םיינטרס םילודיג לש

לודיג םרוג רוצי לש ותלדגהל םרוג לוהוכלאש הארנ
(Endothelial Growth Factor/VEGF) ליאילתודנאה
חותיפ תרזעב םילודיג לש םתוחתפתהל עייסמ רשא
לש םתנקסמ .ועווגי םה םהידעלבש ,םד-ילכ תכרעמ
.לוהוכלאמ ןיטולחל ענמיהל ןטרס ילוח לעש איה םירקוחה


2006 יאמ
תושרח ענומ םודא ןיי
ב"הרא University of Michigan ירקוח לש םהירבדל
,וב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכתל תודוה ,יושע םודא ןיי
.(Age-related Deafness) ליגב היולתה תושרח עונמל

לע ןגהל תורזוע ןייב םיטנדיסקוא-יטנאה תובוכרת
תימינפה ןזואהמ קלח תווהמה תונידעה תורעשה
הקיטויביטנאב שומיש בקע םרגנה קזנ תעינמ ךות
.קזח שערמ האצותכו םיינזוא תקלדב לופיט תעב


2006 יאמ
ץבש ינפמ ןגמ לורטרבזר
National Taiwan Normal Uni.-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
היוצמה תבוכרת :(Resveratrol) לורטרברזר יכ אצמ ןאווייט
חומל םדה תמירז תא רפשל יושע םינטובו םודא ןייב ,םיבנעב
.ץבשל ןוכיס ךכב תיחפהלו

,תיחומ הימכסיא המרגנ ןהל ,תודלוח לש ןחומל םדה תמירז
.65%-ב הדרי איה הב תרוקיב תצובק תמועל 35%-ב הנטק

(Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת זוכירב 25% ןב לודיג היה
תא תדפרמה הלוקלומב רבודמ .חומב םיעוגפה םירוזיאב
םמצע תופרל םיפטועה םירירשל תתואמו םדה-ילכ תונפד
.םדה תמירז תא ךכב לידגהלו

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 ילוי
םישישק לש םביל לע הניגמ םויב ןיי סוכ
תכירצ יכ הליג Cardiovascular Health Study רקחמ
ןוכיסה תא ןיטקהל הייושע הנותמ (Alcohol) לוהוכלא
.םישישקב (Heart Failure) בל תקיפס-יאל

,הלעמו 65 ינב ברקב ךרענו םינש 10-כ ךשמנש ,רקחמב
ןוכיסב ויה עובשב תואקשמ 10 דע 7 ותשש ולא יכ אצמנ
.בלה תייעבל 34% ןב תחפומ

Journal of the American College of Cardiology


2006 רבמטפס
רמייהצלא תלחמ טיאמ םודא ןיי
Mount Sinai School of Medicine-ב םירבכעב רקחמ
םתומו ןורכיזה ןדבוא תא טאמ םודא ןיי יכ הליג ,ב"הרא
דיאולימע ידברמ םילבוס רשא םירבכעב חומ יאת לש
.םחומב (Amyloid Plaques)

ל"מ 150-ל ךרע תווש התייה םירבכעה ולבקש ןייה תומכ
.ךובמב תואצמתה ידי-לע התשענ םנורכז תקידב .םדאל

Federation of American Societies for Experimental
Journal Biology

...2 תושדח - לוהוכלאו ןיי ואר

.