היוס
Soybean/Soja
(Glycine max/Glycine hispida)

ילופ .תוינטקה תחפשמל תב היוסה
המודב םילימרתב םינותנ היוסה
םדאל ןוזמ םישמשמו הנופא ירגרגל
.תיבה קשמ תויחלו
הבוגל אשנתמו היסא חרזמב לדגה יתנש-דח חמצ איה היוס
,היוס ןמש רוצייב (םילופ) םיערזב םישמתשמ .מ"ס 60 דע
.היוס בלחו הממדא ,ופוט ,היוס חמק
 
םיירט היוס ילופ תנכה
םימ הליכמה תבחמל םיקורי היוס ילופ ג"ק 1/2 ופיסוה
.םיחולמ טעמ ,םיחתור  
תוקד 10 וניתמהו שאה תא ושילחה ,רצק ןמז ולשב
.וככרתי םילופהש דע תופסונ  
.דיימ ושיגה

םישבוימ היוס ילופ תנכה
םילופל הנקתו הנכהה ןמז ןיטקת םימב תמדקומ היירשה
.םירפושמ םעטו םקרמ ,הארמ

.םישבוימ היוס ילופ ג"ק 1 לכל םימ ילפס 12 ריסל ופיסוה
.(הלילה ךשמב) תועש 8 דע 6 ךשמל וחינה
.ולשבו םיירט םימב ופטש ,םימה תא וכפש

ופוט
ילופמ םיניכמש הכר הניבג יומד לכאמ אוה (Tofu) ופוט
בולישב וא לבותמ ותוא םילכוא .וצמחוהו וססתוהש היוס
.ואיפקהלו ונגטל ,ופוטה תא שבייל ןתינ .תורחא תונמ

.רשבל ףילחת ,םלועב םיבר תומוקמב ,תשמשמ היוסה
תשמשמ ,םיפסונ םימזינגרוא-ורקימ םע הססתוהש היוס
.היוס חרמימו היוס בטור ומכ ,םעט ינינאל םירצומב  
.הצחמל םילשב םילופה רשאכ דחוימב המיעט היוסה
שי הז הרקמב .ידיתע שומישל היוס ילופ שביל ןתינ
.םיחתור םימב תוקד המכ ךשמב ןכל םדוק םתורשהל  
ךשמב ,םוטא ילכב קיזחהל ןתינ םישבוימ היוס ילופ
.בר ןמז  
.םיעטו אירב ףיטח םישמשמ םייולקה םילופה
.םיימוי דע ררקמב קיזחהל ןתינ םיירט םילופ
.םישדוח רפסמ דע םקיזחהל ןתינ םיאפקומ
.הפקל ףילחת םישמשמ בטיה םייולקה היוס ילופ
 
ופוטה תנכה
םיביכרמה
.םישבוימ היוס ילופ (םילפס 3) 'ג 400
.(Calcium sulfate) ןדיס תרפוג (תויפכ 3) 'ג 15

הנכהה ןפוא
.(דבלב םיבוט וריאשה) םילופה תא וניימו וקנ
ךשמל 1:5 סחיב זרב-ימב םישבוימה םילופה תא ורשה
.(רדחה תרוטרפמטב תועש 8-כ) הלילה  
.םירק םיירט םימב ופטשו םימה תא וכפש
,החממב ,זרב ימ רטיל 3-ב םירשומה םילופה תא ונחט
.הלילד תבורעת תלבקל ,תוקד 3 ךשמ ,ההובג תוריהמב  
םירמוח תקחרהל הניבג ןוניסל שמשמה דב ךרד וננס
.(היוסה בלח) ילזונה קלחה תא ופסאו םייביס  
.תוקד 10 ךשמל הנטק שא לע בלחה תא ודימעה
(!ךכ לע ודיפקה) תולעמ 80 דע ןנטצהל וחינה
ןדיס תרפוג 'ג 15 :תממוחמה השרקהה תסימת ופיסוה
תליחת םע דיימ וקיספהו השיחב ךות ,םימ ל"מ 100-ל  
.תושבגתהה  
.תוקד 10 ךשמל ,תוברעתה אלל ,ךילהתל וחינה
דע 1/4 אוה היוסה בלחל שירקמה רמוחה ןיב סחיה
.זוחא 1/2  
דבב תדפורמ תינבתל וריבעהו שירקה תא ודירפה
.הניבג ןוניסל  
תינבתה תא וסכיש ךכ המינפ דבה ילוש תא ולפק
.התלוכתו תאו  
.תוקד 15 ךשמב וילע וצחלו הסכמב תינבתה תא וסכ
.ןכומה ופוטה תא ואיצוהו תינבתה הסכמ תא וריסה
.םירק םימב ולבטו םייוצרה םילדגל וכתח
.םוי ידמ היירשהה ימ תא ופילחהו ררקמל וסינכה
ןוגרט ,תינרוק ,לצב ,טקסומ 'א ,םרוימ ,תיריעב ולבת
.ןירמזור וא  

(Edamame) הממדא
םש ,ןפיב ץופנה ןיזמו הנכה ריהמ לכאמ אוה הממדא
היוס ילופמ יושע אוה .(Mao Dou) ואד ואמ יורק אוה
לכאמ והז םילימרתב םדועב טעמ ולשיב םתוא םיירט
ספי'צ/םינגוטל ףילחתכו ןבאתמכ שמשמ רשא םיעט
,תיתנוזת הניחבמ םילדו ןמוש יריתע םירחא םילכאמו
.שונשינל םישמשמה
ותוא םיבברעמ וא רשב םע הממדא םילשבמ ןיסב
.תוקרי םע

הנכהה ןפוא
תוקד 10 ךשמב (חלמ אלל/םע) םימב םילופה תא ולשב
.תוקד 3 ךשמב םיחתור םימב םילופה תא ולבט וא  
.םהילע הציחל ידי-לע םילימרתהמ םילופה תא ופליש

.וב שומישל דע איפקמב הממדאה תא קיזחהל ןתינ  

היוס ןמש

:ןוזמה תיישעתבו ומצע ינפב שמשמ היוס ןמש
.תינוימבו טלסל ןמשכ ,לושיבל הנירגרמ רוצייב
,יוקינ ירמוח רוצייב היוסה ןמש שמשמ הישעתב
,לייאמא יגוגיז ,םיעבצ ,םואלוניל ,םיקרח ילטוק
,תופורת ,תוכל ,לייאמא ,לייאמא ,תופורת ,תוכל
.קיטסלפו םיבילחת ,הקיטמסוק
 
היוס חמק
.היוסה ילופ ןמש יוציממ רתונ רשא רמוחה אוה היוס חמק
ךרע לעב אוה ,ההובגה ןובלחה תלוכתל תודוה ,הז חמק
.תיבה קשמ תויח תסבאהל רקיעב שמשמו הובג יתנוזת
.ןובלח 45% דעו ןמש 20% םיליכמ םיערזה


לודיג יאנת
.האלמ שמשו שביו םח םילקא
.בטיה תזקונמו החל ,הירופ עקרק יגוס ןווגמ
.עקרקב ןקנח תעבקמ היוסה תוינטקה תחפשמל תבכ
.הלועמ קורי ןשד שמשמ ולוכ חמצה
.םיקרח ידיב םיקבואמו (םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.מ"ס 4 העירזה קמוע .םיערזמ יובירה
,העירזה ינפלש הלילה ךשמל ,םימח םימב םיערזה תליבט
.םייעובשכ תכשמנה ,הטיבנה תא רפשת  
.ולוכ ץיקה ךשמב בינת ,םייעובש ידמ העירז
.רתויב אירב ןוזמל תבשחנ תטבנומ היוס
.למק חמצהו םירשונ םילעה היוסה ילופ תלשבה םע


תיאופר תוליעפ
ןובלח .םישרושבו םילועבגב ,םיחרפב ,היוסה ילופב םישמתשמ
,ונימא תוצמוח ליכמ אוה .םילופה תלוכתמ 36% הוהמ היוסה
,ןדיס , (Phytic Acid) תיטיפ הצמוח ,םינינופאס ,םינובלפוזיא
.םיביסו (Trypsin Inhibitors) ןיספירט יבכעמ ,םויזנגמו ץבא

היוסה תונוכת
(3).םייניע תלפטמ
(1).לוכיעל תעייסמ
(4).תותיווע תדגונ
(1).העזה תדדועמ
(2).תצווכמ
(4).תלשלשמ

.םיססתומ היוס םילופ (1)
תפילק לש המח תיצמתו םישותכו םיסועל רסוב ילופ (2)
םישרושה וא לועבגה  
.תינרקה תוריכעב לופיטל .היוסה יחרפ (3)
.םיטבנה (4)

...לופיטל םישמשמ םיססתומה םילופה
.שאר-יבאכ
.תונבצע
.תוננטצה
.םוח

...לופיטל םישמשמ םיטבנה
.העזה טועימ
.(Arthralgia) םיקרפמ באכ
.תקצב
.(Dysuria) הנתשהב באכ

.תונקדזה םיטיאמו תונוש תולחמ םיענומ היוס ילופ
םיענומו םדב LDL - ערה לורטסלוכה תא םיתיחפמ םה
םיריאממ) םילודיג ,הזובמורט/תקקפ ,םיקרוע תשרט ךכב
.סיזורופואטסואו תונוש ןטרס תולחמ ,(םיריפשו

הווהמ םלצא יניסה םעהו ינפיה םעה םניה ךכל החכוה
.טירפתהמ 10%-מ הלעמל היוסה

היוסב םינובלפוזיאה לש הנותמה תינגורטסאה םתוליעפל
תועפות אלל רבעמה ליגב םישנ םע הביטמה העפשה שי
...םינומרוהב לופיט ואר .ןגורטסאב שומיש לש יאוולה


היוס ילופ לפס 1/2-ב יתנוזת ךרע
םילשובמםיירט
םרג'חיםרג'חי
60149תוירולק
2
1
7.7
1.1
כ"הס ,ןמוש
יוור ןמוש
1
3
6.6
8.5
יוור יתלב ןמוש
תומימחפ
8
-
1.8
3
םייתנוזת םיביס
םירכוס
6
88
14.3
-
ןובלח
ןדיס
4.4
1.0
לזרב
ץבא
0.1
0.3
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
0.3
0.2
46.2
 
B3 ןימטיו
B6 ןימטיו
תילופ הצמוח
 


(םרג 100) הרפ בלח תמועל היוס בלח
היוס בלחהרפ בלח
3361
1.91
0
3.34
14
ןמוש
לורטסלוכ
1.3
4 יפ
0םיביס
B1 ןימטיו
2 יפ
42 יפ
B3 ןימטיו
ןגנמ


הרהזא
בטיה םלשבל םיבייח ןכלו םיליער םניה םייח היוס ילופ
.םתליכא ינפל  

...4 ...3 ...2 ...1 'דח - היוס ואר