םיטנדיסקוא-יטנא
Atioxidants
םיישפוח םילקידאר תוקנל תורזועה תובוכרת ןה םיטנדיסקוא-יטנא
םירצונש - ףוגב ןוצמיחה יכילהתב םירצונה םיקיזמ יאוול ירצות -
.ותפירש ךות ,היגרנאל ןוזמ ךפוה ףוגה רשאכ

םהב ,םידיאונטורק :ןוצמיח ידגונ םירמוח ואצמנ םיחמצב םירקחמב
ןיטורק אטבו ןיטורק אפלא ,ןיאטול ,בלל רתויב בושח ןגמ - ןפוקיל
.בלל בושח ןגמ אוה םג - (םימותכו םיבוהצ תוקריב יוצמה)


ןטק קלח קר לצונמ תורידנ םיתיעל םילשבמ תוריפש ןוויכ
תלצונמה תומכל המודב ,םתליכא תעב םיטנדיסקוא-יטנאהמ
.לושיב ורבע אלש ,תוירט תוינבגע תליכאמ

'בוטה ליעפה' רמוחה םנמוא אוה ןפוקיל יכ חכוה םרט
ןפוקילהו ההוז םרטש ףסונ רמוח םע ףותישב לעופ אוהש ןכתיו
.הז רמוח לש ותואצמיה תא קר ןייצמ
לושיח לע ןוצמיחה ידגונ תעפשה תקידבל םג םיכרענ םירקחמ
.ןוזוא ומכ ,ריוא ימהזמ ינפב םדאה

...םהב םיטנדיסקוא-יטנא/םימיזנא רפסמ ומצעב רציימ ףוגה
.(Superoxide Dismutase/SOD) זאטומסיד דיסקוארפוס
.(Catalase) זאלטק
.(Glutathione Peroxidase) זאדיסקורפ ןויתטולג

םיטנדיסקוא-יטנא םה םירחא םירמוחו םילרנימ ,םינימטיו רפסמ
.םמצע תוכזב

,ןפוקיל ,ןיטנסקאיזו ןיאטול ,ןיטורק הטב ,E ןימטיו ,C ןימטיו
,Q10 םיזנא-וקו B6 ןימטיו ,B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,םידיאונטורק
ןידינאיצורפ ,םידיאונובלפ ,(Cysteine) ןיאטסיצ ונימאה תצמוח
.םינינאטו (Anthocyanins) םינינאיצותנא ,(Procyanidin)
 
תיאופיל אפלא הצמוח
-יטנא הניה (Alpha Lipoic Acid/ALA תיאופיל אפלא הצמוח
רשא םיטנדיסקוא-יטנא רוציל תלגוסמ איה .יתילכת-בר טנדיסקוא
.E ןימטיו ומכ ,ןמושב םיסיסמהו C ןימטיו ומכ ,םימב םיסיסמ
םינורבא :(Mitochondria) הירדנוכוטימב בושח םרוג איה ALA
.וב היגרנא רוצייב םיעייסמה ,אתב
.דבכבו תוילכב ,ילוקורב ,דרת ,םודא רשבב היוצמ איה
זוקולגה תמר תא ןיטקהל ,תרכוס תוחתפתה עונמל תלגוסמ ALA
תינורכ הימקילגרפיהב םירושקה םיכוביס עונמלו םדב (רכוס)
.דוריו (Neuropathy) היתפוריונ ומכ ,(Chronic hyperglycemia)

םייטנדיסקוא-יטנא םיליכמה םיחמצ
.םוכרוכ
.יתפרצה ןרואה ץע תפילק
.םוש
.קורי הת
.תולוחכ תוינמכוא
.תורוחש תוינמכוא
.הבוליב וקני'ג
.םיבנע ינצרח

.תיקלח המישרה

...תושדח - םיטנדיסקוא-יטנאו םיישפוח םילקידאר ואר