יאקירמא/יתאיסא גנסנ'יג
Asian Ginseng (Panax ginseng)
American ginseng (P. quinquefolius)
יבחרב םינוש םירק םירוזיאב חמוצה יתנש-בר חמצ אוה גנסני'ג
.םינז 11 חמצל .מ"ס 80 דע הבוגל אשנתמ אוהו םלועה

(שומיש םשל) ,תולשבל עיגמו טאל חתפתמ שרושה
.םינש 6 דע 4 םותב
גנסני'גה בשחנ הקירמא ןופצב םינאידניאה ברקב
.שדוקמ חמצ

.היגרנא תואקשמב ביכרמ שמשמ גנסני'ג


לודיג יאנת
.רק םילקא
.עקרק יגוס ןווגמ
.אלמ לצ דע יקלח לצ
.עקרקה יופיחל םילע עפש
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םירוחייו הקולח ,(בר ןמז תכרוא הטיבנה) םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
שבוימ/ירט (םדא תרוצ ריכזמש) גנסני'גה שרושב םישמתשמ
.ירגרגה ירפבו

םידיסונסני'ג יגוס 25 םה גנסני'גב םיליעפה םיביכרמה רקיע
ןינופאס דיאונפרט ידיסוקילג ולא ,(Ginsenosides)
תוטולב לע םילעופה ,(Saponin triterpenoid glycosides)
.(Adrenal gland) הילכה תרתוי
.ףרשו ימוג ,ץבא ,B6 ןימטיו ,A ןימטיו םג שי ויגוסל גנסני'גב

םינושה גנסני'גה ינז תונוכת

.םדב רכוס תיחפמ
.םייעמב םיזג ךכשמ
.םיבצע עיגרמ
.ץירממ
.תונוש תולחמ ינפמ קזחמ
.(1) למרנמ
.תינימ הקושת ררועמ
.לורטסלוכ דירומ
.האקה דדועמ
.חייכמ

קזחמו ףוגה לש תונוש תויוליעפ (Adaptogen) למרנמ (1)
.תישפנ ותוא    
.םהיתונוכתב הזמ הז טעמ םילדבנ םינושה גנסני'גה ינז

...ב לופיטל תימינפ שמשמ

.םד-ץחל רתי
.2-גוס תרכוס
.תונוא ןיא
.ישפנ ץחל
.(Shock) םלה
.תוינורכ תולחמ
.ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.(הנקז בקע) השלוח
.ןורכיז תויעב
.לוכיע תוערפה
.ןובאיתב רוסחמ
.הניש תויעב

םג שמשמה ,רתויב ץופנה יניסה אפרמה חמצ אוה גנסני'גה
.תיברעמה האופרב
רשיא (Commission E) תופורתל ינמרגה ילרדפה ןוכמה
.המלחהב עויסו תושישת ןמזב קוזיח םשל גנסני'גב שומיש

רשוכ ריבגהלו ןורכיז םקשל רומא גנסני'גה
רוסחמ בקע ועגפנש ,תיביטנגוק תלוכיו זוכיר
.חומל םד תקפסאב

תורהזא
.תופיצרב תועובש 3-ל רבעמ גנסני'גב שמתשהל אלש גוהנ
,םד-ץחל רתי ,תונבצע ,שאר-באכ םורגל לולע רתי ןונימ

...(FDA) יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ תויחנה יפל

,םיינורכ םילוח ,םירענ ,םידליל ץלמומ וניא גנסני'גב שומישה
.תוקינימו ןוירהב םישנ    
םישמתשמה םילוח ,םישק םילוח ידי-לע רוסא וב שומישה
,םד-ץחל טועימ וא םד-ץחל רתימ םילבוסהו םידיאורטסב    
תרכוס ,תורחא תוישפנ תויעב וא תונבצע ,בל-תלחמ    
.םומיד תויעבו    
.העפשה רתיל ששחמ ,לוהוכלא/ןיאפק םע גנסני'ג ךורצל ןיא

תויתפורת ןיב תועפשה

תופורת לש ןתליעפ לע עיפשהל לולע גנסני'גב שומישה
,תויטוכיספ יטנא תופורת ,םיצירממ ,השירק תוענומ    
.םינומרוהו ןילוסניא    
.גנסני'גב שומיש ינפל לפטמה אפורב וצעוויה

...תושדח ואר