1 תושדח - םד-ץחל רתי
Hypertension - News 1

םד-ץחלב תקצבו לונגונקיפ
םד-ץחל םידירומ םיטארטינ
םד-ץחל דירומ תיז ןמש
בל ףקתהו הנותמ הייתש
תרכוסו םד-ץחל תופורת
םד-ץחל דירומ יניס חמצ
םד-ץחל דירומ התשפ ןמש
1 םד-ץחלל C ןימטיוו םוש
םד-ץחלו תוריעצב לוגרית
םדה-ץחל תדרוהל 3-הגמוא
1 םד-ץחלו ההכ דלוקוש
חומב ורוקמ הובג םד-ץחל
םד-ץחל הדירומ היוס
2 םד-ץחלו דירומ דלוקוש
םד-ץחלו D ןימטיוב רוסחמ
ץבשו םד-ץחלל הפורת
םד-ץחל דירומ לצב
2 בלל ליעומ םוש
רמייהצלאו הובג םד-ץחל
יביטנגוק יוקילו םד-ץחל
בלל םיבוט םיירגרג תוריפ
םד-ץחלו ןמוש לוטנ בלח
םד-ץחל דירומ קלס ץימ
םד-ץחלו םיסוטמ שער
םד-ץחלל יטויבורפ ראד'צ
םד-ץחלו המדא-יחופת
הילכ ןטרסו הובג םד-ץחל
םדה-ץחל ידעי תרמחה
םושמוש ןמש
בלהו CRP ןובלח ,םד-ץחל
לקשמב הדיריה תוינויח
םח טמבאב ןוכיסה
לושיב ןמשב רזוח שומיש
םד ץחל תופורתו באכ יככשמ
םד ץחל תיחפמ ינפי הקשמ
תיטיא המישנל ןקתמ
םד ץחלו םירירש תסמ
ץמאמו ילוטסיס םד-ץחל
םישנ תונכסמ הלוק תואקשמ
םד-ץחל דירומ יחמצ ןובלח
םד-ץחלל תוינבגע תיצמת
םד-ץחלל ואקקב םילונובלפ
םד-ץחל רתי ןיטקמ ןינוטלמ
יבבל ןוכיסו ילוטסיס םד-ץחל
םד-ץחל דירומ זרוא ןיבוס
היצנמידל ןוכיסו םדה-ץחל
םד-ץחלו המישנ תויעב
םד-ץחלו וישאק יזוגא
םד-ץחלו יחמצ ןובלח ,םינגד
םד-ץחלו םיאלמ םינגד
םד-ץחל הלעמ ינטב ןמוש
םד-ץחלו הדילב ךומנ לקשמ
םד-ץחלו םייבויח תושגר
ןמושו תיז ןמש ,ךלמ-יזוגא


...םד-ץחל רתי ואר
 
2003 יאמ
םדה-ץחלל עגונב תושדח תויחנה
דע .'םיילמרונ' םינוכמה םדה-ץחל יכרע תא וניש ב"הראב םיחמומ
.ןיקתכ םד-ץחלל תיפסכ רטמילימ 120/80 םד-ץחל בשחנ הנורחאל
דיתעב םד-ץחל רתיל ןוכיס לע עירתמכ התעמ בשחי הז םד-ץחל
םג ומכ ,ץבשל וא בל-ףקתהל ןוכיס רתי לעו (Prehypertension)
םא תאז לכ ,הייאר ןדבואו תוילכ תקיפס-יא ,בל תקיפס-יא םג ומכ
.לפוטי אל הז םדה-ץחל רתי

םהילע ב"הראב םיאפורה ולביקש תושדחה תויחנהל םאתהב
.תופורת תרזעב תויביסרגא רתיב םד-ץחל רתימ םילבוסב לפטל
םדה-ץחל תודידמש םיארמה םינותנ תובקעב ומסרופ תויחנהה
רגובמ ליגב ,םירקמהמ 90%-ב וכפהי תוילמרונל ובשחנש 55 ליגב
.תיפסכ מ"מ 115/75 אוה שדחה דעיה .ישממ םד-ץחל רתיל ,רתוי

HCO

2003 לירפא
םד-ץחל רתי תנטקהל םוסמוס ןמש
...םירקוח

2003 רבמבונ
בל תויעבו CRP ןובלח ,םד-ץחל
לעמ וקדבנ וב ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
המרו םד-ץחל רתי לש בוליש יכ אצמ ,םינש 8-כ ךשמב םישנ 15,000
תמועל ,בל-תלחמל ןוכיס דאמ לידגמ םדב CRP ןובלח לש ההובג
.םינוכיסה ינש לש םוכיס

תמר תא דירות םדה-ץחל תדרוה יכ ןכתיש איה םירקוחה תנקסמ
.ץבש לש תוינסרהה תואצותה תא םג תיחפיש רבד ,םדב CRP-ה

Journal of the American Heart Association

2003 רבמבונ
לקשמב הדיריה תוינויח
תנטקהל רתויב בושחה ביכרמ איה לקשמה תדרוה יכ ואצמ םירקוח
.םדה-ץחלב תודוקנ 4 תדיריל איבת ג"ק 5 תתחפה .םד-ץחל רתי
.םימדוק םירקחמ לש לודג רפסמ ךמס לע וז הנקסמל ועיגה םה

Medical Journal Hypertension

2003 רבמבונ
םח טבמאב ןוכיסה
(Vasodilation) םדה-ילכ תובחרתהל תמרוג םח טבמאב הליבט
תופורתו םח טבמא לש בוליש .םדה-ץחל תדיריל ךכמ האצותכו
.םד-ץחל רתיל תופורת םילטונב תופלעתהו השלוחל םורגל לולע

...ןה תוצלמה
.תוקד 15 דע 10 רשאמ רתוי טבמאב והתשת לא .1
טבמאה תפש לע רצק ןמז ובש ,תויטיאב טבמאהמ וממורתה .2
.הדימעל תיטיאב וממורתה זא קרו  
.ךפיהלו םירקל םימח םיממ רבעממ וענמיה .3

2003 רבמבצד
םד-ץחל הלעמ לושיב ןמשב רזוח שומיש
רפסמש לככ יכ ואצמ דרפס הגלמ Hospital Civil Plaza ירקוח
.םדה-ץחל םג הלוע ,לדג לושיב ןמשב םישמתשמ םהב םימעפה
שומיש רחאל ךא תוינמח ןמש לע ףידע םנמוא תיז ןמש יכ ררבתמ
םרוג רזוחה ומומיחש ןוויכ ונממ רטפיהל שי השולש דע דחא
.וביטב הדיריל

תויראלופ תובוכרתו (Polymers) םירמילופ ררחשמ םמוחמה ןמשה
,התוחפ וז העפות .ןוזמב גפסיהל םילולעש (Polar Compounds)
.תיז ןמשב ,םינמשה לכ ןיבמ

American Journal of Clinical Nutrition

2004 סרמ
םד ץחל רתיל תופורת דגנ םילעופ םיבאכ יככשמ
לש ןתעפשה תא םיתיחפמ COX Inhibitors גוסמ םיבאכ יככשמ
.ACE יענומ גוסמ ,םד-ץחל רתי דגנ תופורת

Hypertension

2004 טסוגוא
םירבגב םד-ץחל דירומ ינפי הקשמ
לש תימוי הכירצ ןפי University of Tokyo ירקוח לש םהירבדל
.םירבגב םדה-ץחל תא הדירומ ,סיפלאק ינפיה הקשמה
,םייעובש ןב לופיט רחאל ,דרי (הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה ץחל
.תודוקנ 5.2-ל הדיריה רועיש עיגה שדוח רחאלו תודוקנ 4.3-ב

ינפי הקשמ אוה ,סיפלק-ימ רתוי ןוכנ וא ,(Calpis) סיפלאק
,םיממ יושע הקשמה .ץומח טעמ םעט לעב יבלח טעמ ,לק
.ןומיל תצמוחו בלח-תקבא

American Journal of Hypertension

2004 רבוטקוא
ליעומ תיטיא המישנל ןקתמ
אצמ ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center-ב רקחמ
התוסיווב עייסמו המישנה תא רטנמה ןקתמב םירזענה םישנא יכ
.םדה-ץחל תא ןיטקהל רזוע (RESPeRATE)

עימשמו ילמיטפואה המישנה בצק תא בשחמ ,הזחל דומצה ,ןקתמה
.שמתשמה ינזואב םיעמשומה הפישנו הפיאש םיגציימה ,םילילצ 2
המישנה בצק תגשהל דע רישכמב שמתשהל שי ןמז המכ עבקנ םרט
.יוצרה

8 ךשמב ,עובשב תוקד 23-כ ןקתמב ושמתשהש ,יוסינב םיפתתשמה
ןמז .ילוטסיסה םדה ץחלמ תודוקנ 15-כ עצוממב ודירוה ,תועובש
.עובשב תוקד 45 אוה ןקתמב ץלמומה שומישה

The Journal of Clinical Hypertension

2004 רבמבונ
םד-ץחלו םירירש תסמ
םישנא יכ ואצמ ב"הרא Medical College of Georgia ירקוח
תולק רתיב םמד ץחל תא תסוול םילגוסמ ,םינמשל דוגינב ,םיירירש
.יעבט ןפואבו
.םיישפנ םיצחל בקע םד-ץחל רתימ םילבוסב ךרענ רקחמה

,הקוצמ תעב רתוי הובג םד-ץחל ומיגדה הלד םירירש תסמ ילעב
היילע ומיגדה םינמש םישנאו תוריהמב ותוא למרנל וחילצה ךא
.תוריהמב ותוא בצייל םילגוסמ ויה אל ךא ,םדה-ץחלב תימואתפ

ידכ השורד ישפנ ץחל תעב םדה-ץחלב תימואתפ היילע
תאז םע .הריהמ הבוגת םשל םירירשל ןצמח רתוי קפסל
.תיסחי רהמ תילמרונ המרל וריזחהל תלוכיה הבושח

יכ אצמנ .ןרתנ תשרפה תלוכיב רקיעב יולת הז ןונגנמ
רושק רבדה .התוחפ הז ןונגנמ תלוכי םינמש םישנאב
- (Angiotensin) ןיסנטויגנא לש רתוי תוהובג תומרל
.םינמש לש םפוגב שרפומה המצוע בר םד-ילכ ץווכמ
.םדהמ ןרתנ גופסל תוילכל םג הרומ ןיסנטויגנא

American Journal of Hypertension


2004 רבמצד
בל-ףקתהל ןמסכ ץמאמ רחאל ,םירבגב םד-ץחל
ץחל ,דנלניפ University of Kuopio-ב ךרענש רקחמ יאצממ יפל
,ינפוג ץמאמ רחאל תוששואתה תעב (הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה
.םירבגב ,דיתעב בל-ףקתה יוזיחב עייסל יושע

תוששואתה רחאל תיפסכ מ"מ 195-מ הובג םד ץחל
לכו 1.7 יפ ןב ןוכיס רתי לע עיבצמ ,תוקד 2 תב
,תוששואתה ןמז תוקד 2 רחאל ,מ"מ 10 תב תפסות
.ידיתע בל ףקתהל םיזוחא 7 תב ןוכיס תפסות העמשמ

ומכ ,םילבוקמ ןוכיס ימרוגל ,םירקוחה ירבדל ,ףרצל שי הז עדימ
.הזחב םיבאכו ECG

Hypertension


2005 רבמבונ
ןוכיס םרוגכ םיססות תואקשמ
יכ הליג ב"הרא Harvard School of Public Health-ב רקחמ
םיליגר ,םינושה ויגוס לע הלוק תואקשמ לש הלודג תומכ תייתש
םג אצמנ .םישנב םד-ץחל רתיל ןוכיס לידגהל תולולע ,טאיד וא
ססבתה רקחמה .המוד העפשה ןיא הפק לש הלודג הכירצל יכ
.Nurses' Health Studies I & II רקחמ ינותנ לע

JAMA

2006 ראוני
םד-ץחל דירומ יחמצ ןובלח
טירפתש הליג הינטירב Imperial College London-ב לודג רקחמ
םד-ץחל רתי עונמל יושע ,יחהמ ןובלח אלל ,יחמצ ןובלחב רישע
,ןיסמ שיא 4,680 קלח ולטנ רקחמב .וב תורושקה תורחא תולחמו
.הינטירבו ב"הרא ,ןפי

בכרהש ןוויכ ,הבושח יחהמ הז תמועל יחמצ ןובלח ןיב הנחבאה
םניא םירקוחה .ןיטולחל הנוש םירקמה ינשב ונימאה תוצמוח
םידירומש םה (ןובלח אקווד ואלו) םירחא םיביכרמש תורשפא
.םדה-ץחל תא

Archives of Internal Medicine


2006 ראוני
םד-ץחל דירוהל תעייסמ תוינבגע תיצמת
דירוהל היושע ליגרה טירפתל תוינבגע תיצמת לש תימוי הנמ תפסוה
תטיסרבינוא ירקוח ירבדל .ןותמ םד-ץחל רתי ילעבב םדה-ץחל תא
תודוקנ 10-ב ילוטסיסה םדה-ץחלב הדירי התייה לארשי ןוירוג-ןב
.תועובש 8 רחאל תאז,תודוקנ 4-ב ילוטסאידבו

יבר םיטנדיסקוא יטנא הליכמ ,ץראה תרצותמ ,תוינבגעה תיצמת
16 ךשמנש רקחמב .E ןימטיוו ןיטורק הטב ,ןפוקיל םהב ,המצוע
.70 דע 30 ינב שיא 31 ופתתשה תועובש

American Heart Journal


2006 ראורבפ
םד-ץחל םידירומ ואקקב םילונובלפ
...השענש רקחמ


2006 ראורבפ
םד-ץחל רתי ןיטקמ ןינוטלמ
יכ אצמ הילטיא הנדומ Policlinico di Modena -ב ןטק רקחמ
תוצרא רפסמב יתנוזת ףסותכ תונקל ןתינ ותוא יעבט ןומרוה ,ןינוטלמ
םישנב םדה-ץחל תא ןיטקמ ,הניש תויעב תרדסהל הפה ךרד תחקלו
.םד-ץחל רתימ תולבוסה

רתימ ולבס ןתיצחמש ,הדימעה ליגב םישנ 18 קלח ולטנ רקחמב
.10%-ב ןהב םדה-ץחל דרי יוסינה תובקעב .םד-ץחל

American Journal of Hypertension


2006 ראורבפ
םירבגב יבבל ןוכיסל ןמס אוה ילוטסיס םד-ץחל
םד-ץחל ב"הרא ןוטסוב VA Health Care System ירקוח ירבדל
ןוכיס הזוחהה ,בושחה רטמרפה אוה (הובגה ךרעה) ילוטסיס
.םירבגב תוומל ירלוקסו-וידרק

ילוטסאידה ךרעהש דועב ,ץמאתמ בלה המכ דע הארמ הז ךרע
.בלה תחונמ ןמזב םיקרועב ץחלה והמ הארמ (ךומנה)
,םיפתתשמ 53,000 ללכו םינש 5.7 ךראש ,רקחמה ןמזב
תויעבמ שיא 459 ותמ (Physicians' Health Study cohort)
.תוירלוקסו-וידרק

American Journal of Hypertension


2006 סרמ
םד-ץחל דירומ זרוא ןיבוס ףסות
הייושע םייתנוזת םיפסותל (Rice Bran) זרוא ןיבוס טעמ תפסוה
דוביע ךילהתב יאוול רצומ אוה זרוא ןיבוס .םדה-ץחל תא דירוהל
םילרנימ ,םינימטיוב בר רשוע וב שי .תלוספל בשחנו זרואה
.םיטנדיסקוא-יטנאבו

תודלוחב השענ ,ןפי National Research Institute-ב ,רקחמה
םרג 60 סחיב זרוא ןיבוס ולבק ןה .ץבשל הייטנו םד-ץחל רתי ןהל
20%-ב ךומנ ןמד ץחל אצמנ תועובש 8 םותב .לקשמ ג"ק 1 לכל
.הז ףסות הלבק אלש הרקב תצובקל סחיב
רכוסה תמרב רופישו םינמושה תמר תדירי לע חווד ףסונב
.תודלוחה לש ןמדב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 לירפא
םישישקב היצנמידל ןוכיס ןיטקמ םדה-ץחל ןוסיר
ךופה סחיב םירושק לופיטה ךשמו םישישקב םד-ץחל רתיב לופיט
םילוע ולא םיאצממ .תילכש תורדרדיהו היצנמידב תוקלל ןוכיסל
סחייתהל שי ןכלו ינילק רקחמ לש ולאל דוגינב ,יתיפצת רקחממ
.תוריהזב םהילא

םינייצמ ב"הרא דנלירמ National Institute of Aging ירקוח
םד-ץחל רתי דגנ לופיטבש תלעותל עגונב תועיד יקוליח םימייקש
הלולע םישישקב הז לופיטלש םינעוטה םנשיש ןוויכ ,םישישקב
.יביטינגוקה דוקפיתה לע העפשה תויהל

םירבג 848-ב רקחמב ףסאנש עדימ םג ונחבו ופיסוה םירקוחה
ורטונ רשא םד-ץחל רתימ םילבוסה ,ולולונוהב םיאקירמא-םינפי
תנשב ,היצנמידמ ולבס אלו הדימעה ליגב םתויהב ,1965 תנשמ
.76.6 עצוממ ליג ינב ויה םה הז בלשב .1991

הקידבה תעב .םינש 6 רחאלו םינש 3 רחאל בוש וקדבנ םה
םלועמ םהמ 146-ו םד-ץחל רתי דגנ םהמ 706 ולפוט הנורחאה
149 ,הנש 12-מ הלעמל ךשמ ולפוט םישישקהמ 362 .ולפוט אל
ךשמב ולפוט 195-ה תרתיו הנש 12 דע 5 ךשמב ולפוט םהמ
.םינש 5-מ תוחפ

ולפוטש ולא ,םד-ץחל רתי דגנ ולפוט אל םלועמש ולאל האוושהב
בצמל המודב ,60% ןב תחפומ ןוכיסב ויה רתוי וא הנש 12 ךשמב
ןוכיסל ךרע הווש אצמנ הנש 12 דע 5 ןב לופיט .הרקבה ץצובק
ןוכיסב ויה םינש 5-מ תוחפ ךשמ ולפוטש ולאו 48%-ב תחפומ
.דבלב 6%-ב תחפומ

Stroke


2006 יאמ
םדה-ץחלו הניש ןמזב המישנ תויעב
ןקתמ ידבוע ברקב השענש ןפי University of Tsukuba-ב רקחמ
םדה-ץחל לע תועיפשמ הניש ןמזב המישנ תויעב יכ הליג יניערג
רתויב הצופנה הייעבה .רתוי םירגובמ וא 40 ינב תורמשמ ידבועב
.(Obstructive Sleep Apnea) הנישב המישנ םוד איה

American Journal of Hypertension


2006 ינוי
םד-ץחל תסוומה סקלפר םיקזחמ וישאק יזוגא
הכירצש וליג North-West University-מ םיאקירפא םורד םירקוח
- בושח סקלפר לש ותושיגר תא תרפשמ וישאק יזוגא לש הלודג
תאז תמועלו םדה-ץחל לע רמושה ,(Baroreflex) סקלפרוראב
.וב תעגופ ךלמ יזוגא לש הלודג הכירצ

American Journal of Hypertension


2006 ילוי
םד-ץחל רתי םימצמצמ יחמצ ןובלחו םינגד יביס
דרפס הנולפמפ University of Navarra-מ םיידרפס םירקוח ירבדל
ןוכיס םצמצל היושע םינגדמ םיביסו חמוצהמ םינובלח תכירצ תרבגה
.50% דע רועישב םד-ץחל רתיל

םדוק רקחמב ופתתשה רשא הטיסרבינוא ירגוב 5,880 ויה םינייסנה
םירקוחה יאצממ .Seguimiento Universidad de Navarra-ב
רתיב וקל רשא שיא 180 לע חווד וב םישדוח 28 ןב בקעממ םיעבונ
.םד-ץחל

Archives of Medical Research


2006 רבמטפס
םד-ץחל םידירומ םיאלמ םינגד
קדבש ב"הרא US Department of Agriculture-ב ןטק רקחמ
לע םיסיסמ םניאשו םיסיסמ םייתנוזת םיביס לש םתעפשה תא
ההובג טעמ לורטסלוכ תמרמ םילבוסה םישנאש הליג םדה-ץחל
.םטירפתל םיאלמ םינגד לש הלודג תומכ תפסוהמ תלעות וקיפי
הרועש ,אלמ זרוא/םוח זרוא ,האלמ הטיח תויהל לוכי רוקמה
.םהיניב בוליש וא

6.7 דע 1.4-ב דרי (השאו שיא 25) םינייסנב ילוטסיסה םדה-ץחל
3.7 דע 2.9-ב דרי ילוטסאידה םדה ץחלו (mm Hg) תיפסכ מ"מ
.יוסינה לש םייעובשה םותב עצוממב ,תיפסכ מ"מ

3 לכ תא ובלישש ולאב רתויב הלודג הדיריה התייה םירבגב
.הרועש וכרצש ולאב הלודג הדירי התיה םישנבו םיביכרמה

Journal of the American Dietetic Association


2006 רבמטפס
םד-ץחל הלעמ ינטב ןמוש
םילולע ףוגה זכרמב םלקשמ ףדוע תיברמ תא םיאשונה םירגובמ
.הובג םד-ץחלל דחוימ ןוכיסב אצמהל

ןאווייט הפייט National Yang-Ming University-ב יניס רקחמ
תמאות היילע האצמנ םינשה םע לדג םהינתומ ףקיהש ולאבש אצמ
,רקחמה תליחתב ,םנטבב םינמש ויהש םיריעצ וליפא .םדה ץחלב
.םד-ץחל רתיל רבגומ ןוכיסב ויה ,ןמזה ךשמב ךכ ושענש וא
ףקיה תיילע םעש אצמנ 43 דע 30 ינב םיאירב םישנא תצובקב םג
.םדה-ץחלב הילע הלח םיינתומה
.הלעמו 30 ינב שיא 2,377 וב ופתתשהו םינש 10 ךשמנ רקחמה

American Journal of Hypertension


2006 רבמטפס
תורגבב הובג םד-ץחל םרוג הדילב ךומנ לקשמ
...םירקוח ירבדל


2006 רבוטקוא
םד-ץחל םידירומ םייבויח תושגר
םג היושעו רתוי םינהמ םתוא השוע םייחה לע תיבויח הפקשה
University of Texas-ב רקחמב .םישישקב םד-ץחל תיחפהל
.הלעמו 65 ינב םישישק 2,500-מ הלעמל ופתתשה ב"הרא
ןוזיא לע הרימשב עייסל םייושע םייבויח תושגרש חכוה רקחמב
הבוט הבוגתל עייסמ הז רבד .תנזואמ תיבצע הבוגתו ימיכ
.ץחל יבצמב רתוי

םתיצחמ ,ינקיסכמ אצוממ םיאקירמא 2,654 רקחמב ופתתשה
.72.5 עצוממ ליג ינב ,םישנ םתיצחמו םירבג

Psychosomatic Medicine


2006 רבוטקוא
קיזמ ןמוש םיתיחפמ תיז ןמשו ךלמ יזוגא
אולמ תפסוה יכ וליג דרפס University of Barcelona ירקוח
ןיטקהל הייושע ןמוש תריתע החוראל ךלמ יזוגא (םרג 40-כ) ןפוחה
24 קלח ולטנ רקחמב .םייוור םינמוש ידי-לע םרגנה יקרוע קזנ
.םינשעמ םניאש שיא

.םיקרועה ןוצמיחו תוקלד תלבגהב ליעי תיז ןמש םגש אצמנ רקחמב
,רתוי הבוט םיקרוע תושימג לע םירמוש םהש אוה ךלמה יזוגא ןורתי
.לפוטמב לורטסלוכה תמרב תולת אלל

ןתינש הניא םיאצממה תועמשמש םיריעמ םירקוחה ,תאז םע
החורא לוכאל שי אלא ,ךלמ-יזוגא תפסותב ,םיקיזמ םינמוש לוכאל
.ךלמ יזוגא הב בלשלו האירב

Journal of the American College of Cardiology


2006 רבמבונ
םד-ץחל רתי ילעבב תקצב תיחפמ לונגונקיפ
הייושע (לונגונקיפ) יתפרצה ןרואה ץע תפילק תיצמת לש ימוי ףסות
תדרוהל תונתינ רשא תופורת לש יאוול תעפות ,תקצב תיחפהל
.36%-ב םדה-ץחל

םרקחמ תא וכרע הילטיא G D'annunzio University ירקוח
תופכבו םיילוסרקב תקצבמו םד-ץחל רתימ םילבוסה םישנא 35-ב
תקצבה תמר הדרי לופיטל תועובש הנומש 8 םותב .םיילגרה
.35%-ב םיקדבנב

Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis


2006 רבמצד
םד-ץחל םידירומ טירפתב םיטארטינ
ותחלצה תא ריבסהל יושע ,םיריעצ 17 ופתתשה וב ,ןטק ידבש רקחמ
תדרוהל ,ב"הראב תויושרה ידי-לע ץלמוה רשא DASH טירפת לש
םד-ץחל רתי תמילבל תויתנוזת תושיג איה םשה תועמשמ .םדה-ץחל
.(DASH - Dietary Approaches to Stop Hypertension)
.תוקריו תוריפ לש ההובג הכירצל תארוק הצלמהה

,דרת ומכ ,םיטארטינ םיליכמה תוקרי תללכה יכ ןייצמ רקחמה
(Nitric Oxide) ןקנח תצומחת רוציי םידדועמ הסחו קלס שרוש
.םד-ילכ הפרמה
רשא (Sodium Nitrate) ןרתנ טארטינ יפסות ולבק םיריעצה
(הדידמב ךומנה ךרעה) ילוטסאידה םדה-ץחל תא םהב ותיחפה
.תיפסכ מ"מ 3.7-ב
הכ רקחממ תוזופח תונקסמ תקסהמ רהזיהל שי םירקוחה ירבדל
הרידנ םד תלחמל ןוכיס םילידגמ םיטארטינש עודיש דוע המ ,ןטק
תויומכל עיגהל ידכ ךא .ןטרסל םג ילואו (Methemoglobulinemia)
.דרת לש (םרג 250) דאמ תולודג תויומכ לוכאל שי ולא תונכסמ

New England Journal of Medicine


2007 ראוני
םד-ץחל דירומ תיז ןמש
הנותמ הכירצש הליג דרפס University of Barcelona-ב רקחמ
םילכוא םניא רשא ,םיאירב םירבגב םד-ץחל הדירומ תיז ןמש לש
.ינוכית-םי טירפת ללכ-ךרדב

,הינמרג) תוינוכית-םי ןניאש תונידממ םירבג 110 ופתתשה רקחמב
.(הילטיאו דרפס) ינוכית-םי רוזיאמ םירבג 45-ו (קרמנדו דנלניפ
.םויב תיז ןמש רטיל-ילימ 25 ולבק םלוכ

Journal of Nutrition


2007 ראוני
בל ףקתהל ןוכיס הניטקמ הנותמ הייתש
םייושע םויב םייתש וא תיסוכ םימגולה הובג םד-ץחל םהל םירבג
.ללכ םיתוש םניאש ולא תמועל בל-ףקתהל תחפומ ןוכיסב אצמיהל

ולטנ וב ,דנלוה טכרטוא University Medical Center-ב רקחמב
,םד-ץחל רתי דגנ םילפוטמה ,75 דע 40 ינב ,םירבג 11,700-כ קלח
ןוכיס לע העפשה ןיא הנותמ הייתשלש אצמנ ,הנש 16 ךשמנש
.תרחא הביס לכמ תוומל וא ץבשל

םיפקת םיאצממה םא רורב אל ןכלו םישנ ופתתשה אל רקחמב
ןב תחפומ ןוכיסב ואצמנ םויב תחא תיסוכ םימגולה .ןהיבגל םג
דע תיסוכ םיתושה םירחאו תרחא הביסמ תוומ וא ץבשל 32%
.תוחפ 28%-ב םינכתסמ םויב םייתש

Annals of Internal Medicine


2007 ראוני
תרכוסל ןוכיס תולידגמה םד-ץחל רתיל תופורת
רפסמ ב"הרא וגקיש University Medical Center- ירקוח ירבדל
תיתועמשמ לידגהל תלולע םד-ץחל רתיב לופיטל תוצופנ תופורת
.וז הלחמל ןוכיסב רבכ םייוצמה ולאב דחוימבו תרכוסל ןוכיס

ןיזנטויגנא ינטלוק ימסוח ןה תרכוסב תונכסמ תוחפה תופורתה
ריממ םיזנא יענומו (Angiotensin-Receptor Blockers - ARB)
.(Angiotensin-Converting-Enzyme - ACE) ןיזנטויגנא

ןה תרכוסל רבגומ ןוכיס םיסחיימ ןהב שומישל רשא תופורתה
םילבוסה שיא 143,000 ופתתשה רקחמב .םינתשמו התב ימסוח
.תרכוסמ ולבס אל רקחמה תליחתב רשאו םד-ץחל רתימ

The Lancet


2007 ראוני
םד-ץחל דירומ יניס חמצ
ב"הרא יזר'גוינ Medicine and Dentistry ינעדמ לש םהירבדל
תדרוהל שמשל (Salvia miltiorrhiza) ןשנאד יניסה חמצה
םרוג חמצב Tanshinone IIA ביכרמה יכ ררבתמ .םד-ץחל
.הובג םד-ץחל ילעב םירגואב השענ יוסינה .םד-ילכ תבחרהל

רתיבו בל תויעבב לופיטל תיניסה האופרב םישמשמ חמצה ישרוש
(Nitric Oxide) ןקנח תצומחת רוציי ץיאמ חמצב שומישה .םד-ץחל
.ולש יאוולה תועפותו תוליערה ויתועפשה תא קודבל רתונ .ףוגב

American Journal of Physiology


2007 ראורבפ
םד-ץחל דירומ התשפ יערז ןמש
(Alpha-Linolenic Acid) תיאלוניל הפלא הצמוח ריתע טירפת
.םיזוחא 6 דע 3-ב םד-ץחל דירוהל יושע 3-הגמוא תיחמצ
ינב ,שיא 59 וסייג ןווי הנותא Harokopio University ירקוח
.םדב תוהובג םינמוש תומר ילעב ,53 עצוממ ליג

.תועובש 12 ךשמב ,םויב התשפ יערז ןמש םרג 8 ולבק םינייסנה
120-מ ילוטסיסה םדה ץחל לש הדירי וארה םדה-ץחל תוקידב
.תיפסכ מ"מ 72-ל 80-מ ילוטסאידו תיפסכ מ"מ 100-ל

Journal of Clinical Nutrition


2007 סרמ
1 םד-ץחל םיתיחפמ C ןימטיוו םוש
...ירקוח ירבדל


2007 סרמ
םד-ץחל רתיל ןוכיס ןיטקמ ריעצ ליגב לוגרית
חווטב םד-ץחל רתי עונמל יושע םירשעהו הרשעה ליגב ינפוג לוגרית
וחתינ ב"הרא סילופאנימ University of Minnesota ירקוח .ךוראה
.הנש 15 ךשמב ,30-ו 18 םיליגב םירבגו םישנ 4,000-כ יבגל עדימ
.וז הפוקתב םד-ץחל רתי וחתיפ םכותמ שיא 634
300 ופרשו עובשב םימעפ 5 עצוממב ולגריתש הצובקה ךותמ ולא
17% רועישב התוחפ תוריבסב ואצמנ םעפ לכב תוחפל תוירולק
.םיליעפ תוחפ ויהש ולא תמועל ,םד-ץחל רתיב תוקלל

רתיל ןוכיס ותיחפה רקחמה ןמז ךשמב לוגריתה תא וריבגהש ולא
.עובשב ופרש םהש תוירולק 1,500 לכל 11%-ב םד-ץחל

American Journal of Public Health


2007 סרמ
םדה-ץחל תדרוהל 3-הגמוא
םה הינטירב King's College London ירקוח וכרעש ינילק יוסינב
םיתיחפמ DHA - 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש םינטק םינונימ יכ וליג
.תיפסכ מ"מ 3.3-ב ילוטסאידה םדה-ץחל תא
םהל 48.6 עצוממ ליג ,הדימעה ליגב שיא 38 ופתתשה רקחמב
,םישדוח 3 ךשמב ,ולבק םיקדבנה .122/79 עצוממ םד-ץחל היה
.DHA םרג 0.7 םוי ידמ

Journal of Nutrition


2007 לירפא
1 םד-ץחל דירומ ההכ דלוקוש
...ואקק יריתע ןוזמ ירצומ


2007 לירפא
חומב ורוקמ הובג םד-ץחל
University of Bristol ירקוח ירבדל .הובג םד-ץחלב םשא חומה
םרוגו ןצמחה תקפסא תא םצמצמ חומב םדה-ילכב יוצמה ןובלח
Jam-1 תלוקלומ םירקוחה לש םהירבדל .םד-ץחל רתיל ךכב
ולא - םיטיצוקיול תדכול (Junctional Adhesion Molecule 1)
.חומב םד-ילכ תקלדל ךכב תמרוגו םינבל םד יאת

Hypertension


2007 יאמ
םישנב םד-ץחל הדירומ היוס
Beth Israel Deaconess Medical Center ירקוח ירבדל
,ליגר טירפתל ,םינובלחל רוקמכ ,היוס תפסוה ב"הרא ןוטסוב
רבעמה ליג רחאלש םישנב םדה-ץחל תא דירוהל היושע
.לורטסלוכה תמר תדרוהל ףסונב תאז ,10% דע רועישב

תונב תואירב םישנ 60 ופתתשה ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמב
היוסה לש החוכ תא םיסחיימ םירקוחה .56 עצוממ ליג
.הב םינובלפוזיאל םד ץחל תדרוהב

Archives of Internal Medicine


2007 ילוי
2 םד-ץחל דירומ דלוקוש םוסרכ
...דלוקוש תסיפ םוסרכ


2007 ילוי
םד-ץחל רתיל רושק D ןימטיוב רוסחמ
ףסאנש עדימ לצינש דנליז-וינ University of Auckland-ב רקחמ
D ןימטיו לש הכומנ המר ילעב םישנא יכ אצמ םימדוק םירקחמב
ןתינ התוא הייעב ,םד-ץחל רתיל הובג ןוכיסב אצמיהל םילולע םדב
.ףסות תרזעב תולקב רותפל

American Journal of Hypertension


2007 טסוגוא
תוומלו ץבשל ןוכיס התיחפמ הובג םד-ץחלל הפורת
ימואל ןיב רקחמב ופתתשה םד-ץחל רתימ םילבוסה ,80 ינב 3,800
.Hypertension in the Very Elderly Trial - HYVET
.םויב םעפ ,ACE ענומ ףוריצב ,ךומנ ןונימב ןתשמ ולבק םיפתתשמה

ןוכיס תיחפמ ולא תופורת לש בוליש יכ םיארמ הז רקחמ יאצממ
.תוומלו ץבשל


2007 רבוטקוא
םד-ץחל הדירומ לצבב תבוכרת
דירוהל יושע ,םיפסונ םיבר םיחמצבו לצבב יוצמה לונובלפ ,ןיטצרווק
.תיפסכ מ"מ 5-ב םדה-ץחל תא

השענ ,ב"הרא University of Utah-ב ,םוי 28 ךראש רקחמה
.ג"מ 730 ימוי ףסות ולבק רשא ,םד-ץחל רתי ילעב ,שיא 22-ב
מ"מ 5-ב ילוטסאידו 7-ב יוטסיס :עצוממב היה םדה ץחל תדירי רועיש
.תיפסכ

Journal of Nutrition


2007 רבוטקוא
2 בלל ליעומ םוש
רציימ ינייפואה וחיר תא םושל הנקמה רמוחה ,(Allicin) ןיצילא
-ילכל תוא ןתונ רשא ,(Hydrogen Sulphide) ןמימ תרפוג ףוגב
םדה-ץחל תא דירומ רשא רבד ,םד רתוי םירזהלו תופרתהל םדה
.בלל ךכב ליעומו

ועצבש ,ב"הרא המבלא University of Alabama ירקוח ירבדל
םדה יאת חטש ינפ לע שחרתמ ךילהתה ,תודלוחב םרקחמ תא
.הכרצנש םושה תומכב היולת םדה ילכ תייפרה תדימ .םימודאה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2007 רבמבונ
רמייהצלאב ןכסמ הובג םד-ץחל
הובג םד-ץחל ב"הרא University of Pittsburgh ינעדמ ירבדל
אוהש ןוויכ ,רמייהצלא תלחמ לש םימוטפמיסה תא ערמו םרות
.חומב םדה תמירז תא תיחפמ

האצותכש הובג םד-ץחלמ םילבוסה םישישק 68 ופתתשה רקחמב
תמר תתחפהל םרגש רבד ,חומב םדה תמירזב הדירי הלח ונממ
.וב ןצמחה

Radiological Society of North America


2007 רבמצד
יביטנגוק יוקילל ןוכיס לידגמ םד-ץחל רתי
...םד-ץחל רתי לש הירוטסיה


2008 ראורבפ
בלל םיבוט םיירגרג תוריפ
לש ותמר תא תולעהל יושע (רעי ירגרג) םיירגרג תוריפב רישע טירפת
,תורוחש תוינמכוא .םדה-ץחל תא רפשלו םדב בוטה לורטסלוכה לש
ילוטסיסה םדה-ץחל תא ודירוה הדש-יתותו תוינמדמד ,Lingonberries
ןכ ומכו 5%-מ רתויב הלע HDL בוטה לורטסלוכה ,תיפסכ מ"מ 7.3-ב
.11%-ב םדה-תויסט לש םתוליעפ התחפ

ונוויג דנלניפ יקניסלה National Public Health Institute ירקוח
הרקמב ,הקידבה לע דיחי ביכר תעפשהמ ענמיהל ידכ רעיה תוריפב
.דיחי לונפילופ הז

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ראורבפ
םד-ץחל דירומ ןמוש לוטנ בלח
ןיטקהל הייושע ןמוש אלל בלח ירצוממ D ןימטיוו ןדיס תכירצ תרבגה
.םד-ץחל רתיל ןוכיס

לש ןתכירצ ילגרה תא ורטינ ב"הרא Harvard University ירקוח
.םינש 10 ךשמב ,54 עצוממ ליג תונב ,םישנ 28,886

Hypertension


2008 ראורבפ
םד-ץחל דירומ קלס שרוש ץימ
תא דירוהל היושע םוי לכב קלס שרוש ץימ רטיל-ילימ 500 תמיגל
.תיתועמשמ םדה-ץחל

סטראב William Harvey Research Institute ירקוח ירבדל
תוקנח יריתע םירחא תוקרי תכירצ וא הז ץימ תייתש הינטירב
תירלוקסו-וידרק תכרעמ לע הרימשל הטושפ ךרד תויהל היושע
.האירב

לכ קדבנ םמד-ץחלש םיאירב םיבדנתמ 14-ב ךרענ רקחמה
תועש שולש דעו הקשמה תמיגל ינפל תחא העשמ ,תוקד 15
.ךכ-רחא תועש 24 םג הרכינ הקשמה תעפשה .ןכמ רחאל

רמומה ,(Nitrite) טירטינה תמר תיילעל המאת םדה-ץחל תדירי
.ןושלה לע קורב דודמל ןתינ ותוא רשאו וכרצנש םיטארטינהמ
,הביקב תפסונ הרמהה רבועו ףוסבל עלבנ טירטינב רישעה קורה

רזח אוהש וא (Nitric Oxide) ןקנח תצומחתל ךפה אוה הב
.טירטינכ םדה רוזחמל

Hypertension


2008 ראורבפ
םינשי רשא םישנאב םד-ץחל הלעמ םיסוטמ שער
ידכ ,(dB) לביצד 60 תב המצועב ,דחא ףלוח סוטממ שערב יד
.םינשי רשא םישנאב ,14%-ב הובג םד-ץחלל ןוכיס לידגהל
רשא שיא 149-ב ךרענ ,הינטירב Imperial College-ב ,רקחמה
.הפוריאב לודג הפועת הדש תברקב הלילב ונשי
תב המצועב שערב רבכ תולעל לחה םיקדבנה לש םמד ץחל
.רחונ םדא רשאכ םג תמרגנה שער תמצוע ,לביצד 35
תיפסכ מ"מ 6.2-ב ילוטסיסה םדה-ץחל תיילעב אטבתמ הז שער
המ .תיפסכ מ"מ 7.4-ב ילוטסאידה םדה-ץחלב היילעו עצוממב
.ורוקמ אלו שערה תמצוע איה תאז עבוקש

European Heart Journal


2008 סרמ
םד-ץחל רתי דגנ יטויבורפ ראד'צ
(Lactobacillus) סוליצבוטקל ינזמ םייטויבורפ םיקדייח תפסוה
ידירומ םינובלח תריצי םורגל היושע (Cheddar) ראד'צ תניבגל
ןיזיטויגנא ריממ םיזנא םיענומה םידיטפפ ומכ ,םד-ץחל
.(Angiotensin Converting Enzyme Inhibitory Peptides)

האצותה הילרטסוא ןרובלמ Victoria University ירקוח ירבדל
.םדה-ץחל תדרוהו םדה תמירזב רופיש איה

Journal of Food Science


2008 סרמ
םד-ץחל םידירומ המדא-חופתב םינובלח
דוביע םירבוע רשא ,המדא-יחופת תלוספמ םידדובמ םתוא םינובלח
.תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת ילעב םהו םד-ץחל דירוהל םייושע ,יתיישעת

רשא תוליעפ ילעב (Hydrolysates) םיטזילורדיה םירצוי ולא םינובלח
םייניפ םירקוח םירסומ תאז ,ןיזנטויגנא םיזנאה תרמה תא תענומ
.MTT Agrifood Research

Food Chemistry


2008 סרמ
הילכ ןטרסל רושק הובג םד-ץחל
םדסטופ German Institute of Human Nutrition ירקוח ירבדל
יאת לש המוניצרקל ןוכיס ליפכמ רשאמ רתוי הובג םד-ץחל הינמרג
.(Renal Cell Carcinoma - RCC) הילכ

ךרענש ,תוצרא 8-מ שיא 300,000-ל בורק ופתתשה וב ,רקחמב
ןוכיס .הלחמה לש םירקמ 250 ולגתה ,1998-ו 1992 םינשה ןיב
רתוי טעמ הובגה ,דבלב (ךומנה) ילוטסאידה ךרעל רושק הז
.םישנב רשאמ

American Journal of Epidemiology