(םיערז) םושמוש
Sesame
(Sesamum Indicum /
Sesamum Orientale)

היסא תוצראב ורוקמ .םינז רפסמ ול יתנש-דח חמצ םושמושה
.רטמ 1 הבוגל (םישדוח 4 ךות) אשנתהל יושע אוה .תויפורטה
.ב"הראבו ןיסב רקיעב ותוא םילדגמ

ייומדו םינבל וא םידרדרו-םילגלגס םושמושה יחרפ
םע עקפתמ רשא לימרתב םינותנ םיערזה .ןומעפ
.םתלשבה םרט םילימרתה תא םיפסוא ןכלו םתלשבה

יוצימלו םינילבת ,הניחט תנכהל ,לכאמל םישמשמ םושמושה יערז
.בר יתנוזת ךרע לעב לושיב ןמש
תוצראב דחוימב ,טלסל הפסוהלו הנירגרמ רוצייב שמשמ ןמשה
ןוזמ םושמושה הווהמ חרזמה תוצראמ קלחב .תיז יצע ןיא ןהב
.ירקיע
 
(לפס 1/2) הניחט תנכה
םירמוח
.םושמוש יערז...
.םושמוש ןמש...
.חלמ...
.םירשופ םימ...
תופכ 2
תיפכ 1/2
תיפכ 1/4
לפס 1/4
הנכה
.קד דע (רדנלב) החממב םושמושה יערז תא ונחט
.חלמה ,םושמושה ןמש תא ופיסוה
.הניחטה ךילהת ךשמה ךות ,םימה תא תויטיאב ופיסוה
.הדיחא הסיע תלבקל דע וכישמה

,הפאמו ןוזמ ירבד רחבמב שמשמ ,ותפילק לע ,םושמושה
.םינתפלו סקרוב ,םחל ,תוגוע ,םידואמ תוקרי ,םיטלס םהב
.הרבסוכו ןומכב לבותמ םושמוש חלמ ואר

'צ תולעמ 180-ב םיערזה תא ולק דחוימה םמעט יוצימל
.(תוקד 15 ךשמב


.(Au de Cologne) ןולוק ימ רוצייב םישמשמ םושמושה יחרפ
םתוא ונק ןכל ,רהמ םישיפכמ םה םיערזב ןמשה תלוכת בקע
.ןהב שמתשהל ומידקהו תונטק תויומכב  
ילכב רומשל שי (ררקמב םיקיזחמ ןיא םתוא) םושמוש יערז
ןתינ האפקהב .םישדוח 6 דע ,שביו רירק םוקמב ,ריואל םיטא  
.הנש דע םקיזחהל  
תשיבכ רחאל תרתונה תינמושה הסיעה
ןוזמ תשמשמ ,ןמשה יוצימ ךילהתב ,םיערזה  
.םינובלח ריתע רקב  
,לקלקתי אלו םינש ךשמב רמשי אוה .ביצי םושמושה ןמש
.םח םילקאב םג  


תיאופר תוליעפ
.רוע תחשמו לשלשמ םישמשמ ,םויזנגמ שי םהב ,םושמוש יערז
!אלמ בלחב רשאמ 7 יפ הלודגה תומכב ןדיס םהב שי
,ןובלח ,B3 ןימטיו ,A ןימטיו ,לזרב ,ןגלשא ,תשוחנ םג םהב שי
םורקוטיצ םיזנאהו ונימא תוצמוח ,E ןימטיו ,תילופ הצמוח
.יוור ןמוש 50% שי ךא ,לורטסלוכ ןיא םיערזב .(Cytochrome)

טנדיסקוא-יטנא אוה םושמושה יערזב (Sesamin) ןימזסה
תא ןיטקהלו לורטסלוכ תגיפס עונמל יושעש המצוע בר
.דבכב ורוציי

תפטעמ תא תובורק םיתיעל םיריסמ ,םושמושה יערז דוביעב
,(Oxalic acid) תילסקוא הצמוח םיזוחא 3 דע 2 הב ,ערזה
.ןדיס תגיפסב עוגפל הלולע איהו רמ המעטש

...מ םילבוסל עייסל היושע םושמוש יערז תכירצ

.ןוטניט
.היוקל הייאר
(1) .םירוחט
(2) .רוע תויעב
.הימנא
.תוריצע

.(םיערזה תניחט רחאל) החשמ וא המח תיצמת (1)
.הסיע הנממ םיניכמוו םימב הקבאה תא םיבברעמ  
.תובירצו תויווכ ,םיביכ לש תינוציח השיבח (2)

ףוסבלו סועלל םישנל הצילממ תיממע הפורת
ותרדסהל ,םוי ידמ ,םושמוש יערז ףכ עולבל
.ישדוחה רוזחמה לש

(םרג 155) םושמוש יערז לפסב יתנוזת ךרע


תושדח
םדה-ץחל ןוזיאל םושמוש
,ןוזמה תנכה תעב ,םוסמוס ןמשב לושיב יכ ואצמ ודוהב םירקוח
,יתועמשמ ןפואב םדה-ץחל תא ןיטקהל ,םיבר םירקמב יושע
.ךכל דעונש יתפורתה ןונימה תא ןיטקהל היהי ןתינש ךכ ידכ דע

גוסמ הפורת ולטנש םד-ץחל רתי ילעב םישנא ופתתשה רקחמב
.ג"מ 30-ל 10 ןב ימוי ןונימב ,ןדיס תולעת ימסוח

תיפסכ מ"מ 101 לע 161-מ עצוממב דרי םיפתתשמב םדה ץחל
יתפורתה ןונימב עצוממה ןוטיקה .תיפסכ מ"מ 84.6 לע 134-ל
.ג"מ 7.45-ל 22.7-מ היה ךכמ האצותכ שרדנש