ןומניק
Cinnamon
(Cinnamomum zeylanicum)

ולדיג ותוא ,(Cassia) היסאקה ץע תפילקב ורוקמ ןומניקה ןילבת
תיזכרמה הקירמאב ,היסאב ץופנ אוה םויכ .הקנל ירסב הליחתב
.רקסגדמבו תימורדהו

תולקמו ןמש תיצמת ,הקבאכ רכמנ ןומניק
,ולגלוגש ץעה תפילק תוסיפ ולא ,ןומניק
.ושבויו וסחדנ
יצע םעט לעב ,הייפא ןילבת אוה ןומניקה
רכומ דחוימב .רשב תונמו םינדעמ ,תוגועב שמשמ אוה .קתקתמ
.דלוקוש ינדעמ םע םה םירחא םיבוליש .ןומניקו ץע-חופת בוליש
,םינוש תואקשמ לש םמעט תרשעהו ןוויגל םישמשמ ןומניק תולקמ
.םירק וא םימח

םורגל לולע רבדה .חתור לזונל ןומניק ףיסוהל ןיא
.ןומניקה לש דחוימה ומעט דוביאלו לזונה תוקצמתהל

.שביו רירק ,ךושח םוקמב ןומניק וקיזחה

...םיקומיצו ןומניק םחל :ןוכתמ


תיאופר תוליעפ
,(Terpenoids) םידיאונפרט םניה ןומניקב םיליעפה םירמוחה
(Cinnamaldehyde) דיהדלמניס ,יופיר תונוכת םיסחימ םהל
.המצוע תובר תויתיירטפ-יטנא תובוכרת םהב ,ןומניק ןמש ידאו
.ןיראמוק ןומניקב שי ןכ

...ב לופיטל שמשמ ןומניקה
.ןובאית רסוח
.תברצ
.(Menorrhagia) רוזחמב רתי םומיד
.הביק יביכ
.(Yeast infection) םירמש ימוהיז

וחוכ תא וחיכוה ,ןומניק ןמשב םימדקומ םייוסינ
םילבוס םהמ ,(Thrush) הפ תרטפ לופיטב   
.(AIDS) סדייא ילוח   
םיביכ לש םירקמב םשוימ ילאירטקביטנאה וחוכ
ירוליפ רטקבוקילה קדייחה ידי-לע ומרגנש   
.(Helicobacter pylori)   
,ןומניקב ףידנה ןמשב (Diterpenes) םינפרטיד
.תונוש תויגרלאב לופיטב םמצע וחיכוה   

ונממ ער חיר תגפהו הפה יוטיחל הת
יבר םיאטחמ םהינש) ןרופיצו ןומניק בוליש
הלועמ גיפמ שמשמ ,אפרמ-יחמצ התב ,(המצוע
.חירה ימרוג םיקדייחה תדמשהל תודוה ,הפהמ ער חירל 

הנכהה ןפוא
ןומניק תולקמ תויפכ 2-ו םינרופיצ 4 םימ רטילל ופיסוה
.םיקסורמ    
,הנטק שא לע ,לשבתהל וחינהו וסכ ,החיתרל ואיבה
.תופסונ תוקד 5    
.תופסונ תוקד 20 גפסיהל םיביכרמל וחינהו שאהמ וריסה
.ותשו וננס ,ררקתי התהש וניתמה

ןונימ
,(Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה תצלמהל םאתהב
.םויב םרג 4 דע 2 אוה רגובמל ןונימה

ןומניק הת
,םימ לפסב ןומניק תקבא (םרג 3 דע 2) תיפכ 1/2 ותחיתרה
.ותשו וננצ ,תוקד 15 דע 10 ךשמב
.
ץלמומ ונממ ,ןומניק ןמש תופיט רפסמב שמתשהל םג ןתינ
.דבלב םימי רפסמ םוגלל
.
.םויב םימעפ 3 ,הסימת רטיל-ילימ 3 דע 2-ב שמתשהל ןתינ ןכ

תורהזא
.ןומניקב שומיש בקע רוע תקלדו תויגרלא םיחתפמה שי
דבלב הנטק תומכ ךורצל ,הנושאר םעפ וב שמתשמה לע    
.ןיטולחל ונממ ענמיהל ול םישיגרה לעו    
.ונממ תברצ םילבקמה שי
.הפ תוקלד םורגל לולע ,ןומניקב עבק שומיש
.דחוימב יתייעב תויהל לולע ןומניק ןמש
.ןוירהב םישנל ץלמומ וניא ןומניקב שומישה

תושדח
2000 ילוי
תרכוס ענומ ןומניק
היושע ב"הרא Agricultural Research Service ירקוח ירבדל
.תרכוס תלחמ תוחתפתה עונמל ןומניק לש העובק הכירצ
.ןומניק האלמ תיפכ דע 1/4 םוי ידמ ךורצל םיצילממ םירקוחה
יסקורדיהליטמ ןוקלש רמילופ וניה ןומניקב ליעפה רמוחה
לופיטל ליעי אצמנש ,(Methylhydroxy chalcone polymer)
.ןילוסניאה יאת לש הבוגת רתי םרוג הז רמוח .2 גוס תרכוסב

2003 רבמצד
2 גוס תרכוס ילוחל ןומניק
הליג ןטסיקפ ראווהספ Agricultural University-ב רקחמ
ילוח לש םמדב םידיפילהו זוקולגה תומר תא רפשמ ןומניקש
.2 גוס תרכוס
רועישב זוקולגה תומר ודרי ,םוי 40 הכשמנש ,הקידבה םותב
27%-ב LDL לוטסלוכ ,30%-ב ודרי םידירצילגירטה ,29% דע
.26% דע יללכ לורטסלוכו

.Diabetes Care

2006 ינוי
תרכוס ילוחל ןומניק תיצמת
הנמש הליג הינמרג University of Hannover-ב ךרענש רקחמ
םמדב רכוסה תמר תא תרפשמ תימימ ןומניק תיצמת לש תימוי
.10%-מ הלעמלב ,2 גוס תרכוס ילוח לש
ןומניק םרג 3 תכירצל ךרע תווש תוסומכב ושמשתשה םירקוחה
.םויב
תומרב רופיש אצמנ אל הז רקחמב ,םימדוק םירקחמבכ אלש
.םיקדבנה םדב םידיפילה
החוטב ,תימימ תיצמתב שומיש לש ,וז הטיש םירקוחה ירבדל
ןמשה ידיא ללגב תומרגנה ,תויגרלאל ןוכיס הב ןיאש ןוויכ ,רתוי
.ףידנה

.European Journal of Clinical Investigation

2006 רבוטקוא
ןומניק םע הפאמ ירצומ לע חוקיפ