הקיטויביטנא
Antibiotics
 
םיסוריוו םיקדייח ימוהיז
.תינרדומה האופרה רתויב בושח קלח הווהמ הקיטויביטנא
םיקדייח ידי-לע םימרגינה (Infections) םימוהיזב םחליהל אוה הדיקפת
!דבלב (Germs/Bacteria)
םיקדייח לש םימיוסמ םינז דגנ קר לעופ תויטויביטנאה תופורתהמ קלח
.םיקדייח לש בחר םוחתב החלצהב םחליהל תולגוסמ תורחאש דועב

...םינמנ םימהזמה םיקדייחה לע
.ןורגה לש (Streptococcus) סוקוקוטפרטס-ה קדייח
.םיינזוא ימוהיזל םימרוג רשא םיקדייחה תיברמ
.(Sinus) םיסוניסה יקדייחמ קלח
.(Lung) תואירו (Bladder) ןתשה תיחופלש יקדייח

טיכנורב ,תוננטצה ומכ ,םיצופנה םימוהיזה תיברמ
.(Viruses) םיסוריו םיפיגנ ידי-לע םימרגנ ,ןורג תקלדו
ןוויכ הקיטויביטנאב שמתשהל ןיא ולא םימוהיז דגנ
.תוילילש יאוול תואצותל םורגל הלולע ףאו הליעומ הניא איהש

םרות רשא רתי שומיש איה הקיטויביטנאב שומישה לש תירקיעה הייעבה
.הדגנ םידימע ויהיש םיקדייח תוחתפתהל

קלחבו (Herpes) תקבלשה סוריו לש ומכ ,םיילאריוה םימוהיזהמ קלחב
.תוילאריו-יטנא תופורתב לפטל ןתינ ,(AIDS) סדייאהו תעפשה ינזמ

(ךכב ךרוצ שי רשאכ) הדבעמ תוקידבו הלחמה ינימסת לע ססבתהב

.רתויב המיאתמה תיטויביטנאה הפורתה תא אפורה םושרי
 
יאוול תועפות
תועפות ןהמ ותוא ולאש תיטויביטנא הפורת םכל םשור אפורה רשאכ
.הלש יאוולה

...ל םורגל הלולע הקיטויביטנא

.(Diarrhea) םילושליש
.(Tongue) ןושלה לע םינבל םימתכ
.(Stomach Pain) הביק-יבאכ
.(Nausea) תוליחב
.(Vomiting) תואקה
.(Rash) החירפ

...דחוימב םירומח םירקמבו
.(Wheezing) תינפצפצ המישנ
.(Breathing Difficulty) המישנ יישק
.(Swallowing Difficulty) העילב יישק
.(Drooling) ריר לש רתי תלזה
.(Swollen Joints) םיחופנ םיקרפמ

 
הקיטויביטנאל היגרלא

תועפות חתפל םילולע רשאו הקיטויביטנאל םייגרלא רשא םישנא םנשי
.המישנ-יישק םיינוציק םירקמבו דוריגל ףחדב הוולמה החירפ ומכ ,יאוול
...היגרלא ואר

ףוגב םיקדייחה ןזאמ

ךרדמ ףוגב םייוצמ רשא םיקדייח לטוק תויטויביטנאה תופורתהמ קלח
ידי-לע םמוקמ תסיפתל םורגל הלולע םתליטק .ול םישורדו עבטה
.(Yeast Infections) םירמש ימוהיז וא לושליש ימרוג םיקדייח
םיבוט םיקדייחב הז רוסחמ םילשהל יוצר הקיטויביטנא תליטנ םויס םע
.הקיטויבורפ תליטנ ידי-לע ףוגל םישורדה

 
הקיטויביטנאב םידימע םיקדייח

םילולע הליעי תמיוסמ הקיטויביטנא רבעב התייה םדגנ רשא םיקדייח
לופיט לש םירקמב חתפתמ הז תודימע רשוכ .הדגנ םידימעל ךופהל
תבחר) םיקדייח ינז לש לודג רפסמ תלטוקה הקיטויביטנאב ךשוממ
.(חווט
דיתעבש ששח םייק ,הז (Resistance) תודימע רשוכ תוחתפתה בקע
.םימיוסמ םימוהיז דגנ תוליעי הקיטויביטנא תופורת רתוי ויהי אל

 
תוארוהל םאתהב הקיטויביטנא תליטנ תובישח

!אפור תארוהב קרו ךא הקיטויביטנא לוטיל שי
...םיאבה םיחנמה םיווקה תא טוקנל שי הב שומישה תוליעי תחטבהל
ליעות אל תקפסמ יתלב תומכ .לופיטה תחלצהל רתויב בושח ןונימה
ותודרשיה בקע םהזמה קדייחה לש ותודימע רשוכ תריציל םורתתו  
.הקיטויביטנאל תודימע חתפל ורשוכו  
תומכה אולמב ,אפורה םשר התוא ,הקיטויביטנאה תא לוטיל שי
תא לוטיל לפוטמה קיספמ םיבר םירקמב .שרדנה ןונימל םאתהבו  
.הפלח הלחמהש הבשחמ ךותמ בוטב שח אוה רשאכ הקיטויביטנאה  
לש ןטק רפסמ ןיידע רתונ םימוטפמיסה לכ ופלחש רחאלש ררבתמ  
םיברתמו הקיטויביטנאה תליטנ תקספה תא םילצנמ רשא םיקדייח  
לידגהל איה ףא הלולע ,תשרדנה תומכה תליטנ יא .שדחמ תוריהמב  
.קדייחה לש ותודימע רשוכ תא  
לוטיל שיש ןוויכ .דיתעב שומישל הקיטויביטנא הפורת רומשל ןיא
תורתוויה לש בצמ רצוויהל רומא אל המות דע הקיטויביטנאה תא  
הדעונש הקיטויביטנא הרתונ רשאכ וא הזכ הרקמב םג .הנממ תויראש  
.הב שמתשהל ןיא ,תרחא הלחמל  
 
תיעבט הקיטויביטנא
םיתיעלו תויטויביטנא תונוכת ילעב םיחמצ םנשי
תיטויביטנאה ותנוכת .תוילאריו-יטנא תונוכת םג
החתופ םרטב דוע תרכומ התייה ,םושה לש
.הקיטויביטנאה
הקיטויביטנא .םיקדייחמ רוהיטל םושה וז הנוכת תא לצינ רטספ יאול
ךכ םיקדייחה לש אתה ימורק דוקפיתב העיגפ ידי-לע תלעופ תיחמצ
.םיתמ םהו עגפנ םהלש םירמוחה ףוליח ךילהתש

,םיפסונ םיחמצב וז הנוכת התלגתה ןמזה ךשמב
.םיפסונ םיבר םיחמצו ףירח לפלפ ,םוכרוכ ומכ

...ןוסיחה תכרעמ תא םיקזחמ רשא םיחמצ
 
חמוצהמ ןוזמב הקיטויביטנא
תולודג תויומכב הקיטויביטנאב םייח-ילעב םיניזמ םלועב םיבר תומוקמב
.םיציבו בלח ,רשב ומכ םינוש ןוזמ ירבדל םיעיגמ ןהמ תונטק תויומכו

הקיטויביטנאב םיקדייחה לש םתודימע תא הלידגמ וז ךרדב התגיפס
.ליעות אל איה ,ךרוצ הב היהי וב הרקמבו

.הקיטויביטנא ליכל םילולע םייח-ילעבמ םירצומ קרש וחינה הכ דע
,םינגדו םיטלס :םייחמצ םילכאמל םג העיגמ וזש הליג הינמרגב רקחמ
.ןושידה תועצמאב

ןשדמ תרבוע איה .םיחמצב םג תטלקנ הקיטויביטנאה יכ ררבתמ תעכ
םידירש אוצמל ןתינ םישדוח 8 רחאל םג .חמוצל םשמו עקרקל ילזונ
.הז ןשדב ושמתשה םהב תודשב הנוילעה עקרקה תבכשב הנממ

.םייח-ילעב לש םלודיגב הקיטויביטנאב רתוימ שומיש איה תפסונ הייעב
,יופיר תורטמל םייח-ילעב ןוזמל םיפיסומ התוא ,הקיטויביטנא תויראש
לש תונטק תויומכ םדאה ךרוצ ךכ .ןוזמה תרשרשל ןכרד תא תואצומ
.הדגנ תודימע חתפל םיקדייחל עייסמ ,הז דימתמ ןונימו הקיטויביטנא

המות דע הנמה תא םייסל בייח הקיטויביטנא לטונש ימ לע :הרעה
םיקזחה םיקדייחה לש םתודרשיהל םורגת התליטנ תקספהש ןוויכ
.ףוגב ורתונ דוע רשא

....תושדח - הקיטויביטנא ואר