רבצ
Prickly Pear
(Opuntia humifusa
Opuntia phaeacantha)

ינרשב חמצ אוה רבצה (Cactus) סוטקק
חמצ והז .ולוכ םלועב ץופנ רשא יתנש בר
אטבתמ רבדה לדג אוה הב הביבסה יאנתל ומצע םיאתמה
,לישבי אל ירפה דחוימב םישק םיאנתב .ירפהו םיחרפה לדוגב
תעפשה .תושדח (Pads) תופכ איצויו לועבגל ךופהי אלא
ינשב הנוש תוארהל יושע אוהש ,הלודג הכ רבצה לע הביבסה
םיאנתל םאתהב ,לדג אוה הילע ,העבג ידיצ

תוסיפל ךתחי אוה םא .רבצ דימשהל השק
םיחמצו םישרוש הסיפ לכ חתפת ,תונטק
ןהמ וחמצי םישדח

וחתפי עקרקב םיעגונה (Spines) רבצ יצוק
םישרוש הרהמב

המוצע םימ תומכ טולקל תלגוסמ ולש הדודרה םישרושה תכרעמ
.רבדמ יאנתב דימע ותוא השועה הנוכת ,רתויב רצק ןמז ךות
הוועש תבכש םיסוכמה ,וילועבגבו רבצה תופכב םירגאנ םימה
םאתהב תוצווכתמ וא תוחפות תופכה .םתודאתה תעינמל ,הבע
חמצה יכרצו םשגה תומכל

,םלועב תומוקמ רפסמב ירקיע ןוזמ שמשמ רבצה ירפ
םייח-ילעב לש לודג ןווגמל ןוזמ םג שמשמו וקיסקמב דחוימב 
,פוריסכ ,ירט ותוא םיכרוצ .ןדעמ בשחנ אוה םיבר תומוקמב
קתממכו יל'ג 
.יחה קשמל הקשמו ןוזמ רוקמ תושמשמ תוירט רבצ תופכ
(Cottonseed meal) הנתוכ יערז חמקו תופכה בולישש אצמנ 
הנוזתה ירמוחו םילזונה תא קפסי (Cottonseed meal
םייחה-ילעבל םישורדה 

הז בוליש לע ןכל ,לושליש םורגת הלודג תומכ תכירצ :הרהזא
ןוזמה תורוקמ ךסמ 50% לע תולעל אל

(Horses) םיסוס ,(Sheep) םישבכ םהב ,קשמ תויח רפסמ
דבלב רבצ תופכ לע לדגל ןתינ ,(Ostriches) םינעיו 
תוכועמו תולשובמ תופכמ םיקיפמ ותוא ,קיבדה רבצה ץימ
...שמשמ 
תכראהו םתודמציה תלדגה םשל ,דיסו היינב חיטל ףסות
הנבמה ייח 
(Betacyanins) םינינאיצטבב ורוקמ .ינש עבצ תנכהל
םינש שמיש אוה .(Carminic acid) תינימרקה הצמוחבו 
םיגירא תעיבצלו יטמסוק עבצו לכאמ עבצ תובר 
קיטסמ / הסיעל ימוג תנכהב
(Candles) תורנ תנכהב
הנתוכ ידגבב השקמ רמוח

ץמוח תקפה םשל ,רבצה ץימ תא (Ferment) סיסתהל ןתינ
ירפה לש האלפנהו הרישעה המוראה רתווית םהב ,ןייו

תקפהל םילצנמ ,שובייו טוביח רחאל ,רבצה תופכ תא
תופינמ ,םילס ,תולצחמ תנכהל םישמשמה ,םיקזח םיביס
ריינל ףילחת םישמשמ שבכמב וקדהנש םיביס .םיגיראו
לוכאלו תופאל ןנתינ םיריעצה םיחרפה ינצינ תא
תוכיסו םיטחמ ,םייניש-ימסק םישמשמ םיכוראה םיצוקה
היינבב םישמשמ רבצה לש םישבוימהו םיצועמה םידלשה
םיטושפ םיטישכת רוצייו לוז טוהיר לש הנכהו


תיאופר תוליעפ
ירפבו רבצה תופכב םישמתשמ

,לזרב ,ןדיס ,C ןימטיו :הנוזת ירמוחב תורישע רבצה תופכ
תויודע שי .דועו םייתנוזת םיביס ,תוינויח ןמוש תוצמוח 17
רבצה ילע תכירצמ תלעות קיפהל םייושע תרכוס ילוחש ךכל

תשיבחל רבצה תופכב םישמתשמ ,ב"הרא ידילי ,םינאידיניאה
םיעצפו תורובח

,רבצ תופכ תכירצ תבלשמ תוילדב לופיטל תיממע הפורת
ןומיל ץימו תיאופר הוורמ

הרזע ,הרוולאה ץימל המודב ,שמשל יושע רבצה תופכ ץימ
ייוריגו הרובח ,שמש תיווכ ,הייווכ ,העיצפ ירקמב הנושאר
ץימה תא וריגהו התוא וכעמ ,רבצה ףכמ הסיפ וכתח .רוע
המלחה זרזיו םוקמה תא עיגרי ץימה .עגפמה םוקמ לע 

םמושיי ךות תוממוחמ תופכב םישמתשמ םייממע םיאפרמ
השק תוננטצה בקע שודג הזח לעו באוכ בג לע

...ןתניחט וא תוריעצ רבצ תופכמ תיחמ
תלשלשמ
2-גוס תרכוסב תלפיטמו םדב רכוסה תמר תא הדירומ

םישותי תייחדל רבצה תופכ ץימ שמשמ הקירפא זכרמב

לע ססורש רבצ ץימ יכ םסרופ Scientific American-ב
(Mosquito larvae) םישותיה ילחז תא דימשי ,םימ ינפ
הנש דע ךשמית וז הלועפ תעפשה .םהב םינכושה

הרהזא
םניה ךכל רכיהה ינמיס .רבצל םייגרלא רשא םישנא םנשי
תשוחת ,המישנ יישק ,הזחב םיבאכ תוחפנתה ,רועב החירפ 
ןורגב וא / ו הזחב הקעומ 

.