CRP תקידב
CRP Test
ךילהתל דדמ תשמשמ (C-Reactive Protein) CRP תקידב
.ףוגב שחרתמה יתקלד
 
תימוקמ הנגה תבוגת איה (Inflammation) תקלד
העיגפ תובקעב תשחרתמה ןוסיחה תכרעמ לש
.יוריג וא םוהיז ,הלחמ ,העיצפ ונייהד ,היח המקרב

,םוח ,תוחיפנ ,באכ ,תוימומדאב תאטבתמ תקלדה
.עוגפה רביאה דוקפית יאו


תועש 6 ךותב םדל שרפומו (Liver) דבכב רצונ CRP-ה ןובלח
ותמרב רתויב הלק היילע .ותשרפהל םרוגה תורצוויה עגרמ
רומח בלשל ןמס םג ןכלו הבוגת הניה םדה (לזונ) בויסנב
.הליעפ תינורכ תיתקלד הלחמב

.בצמה רופיש םע תוריהמב ןטקיתו רוזחת CRP-ה תמר
הלולע םדה לזונ/בויסנב CRP-ה ןובלח לש ותואצמיה
...ומכ תויתקלד תולחמ לש ןמויק לע עיבצהל

.(Reiter's Disease) רטייר תלחמ
.תינורגיש םיקרפמ תקלד
.בלה רירש םטוא
.תואיר תקלד
.ןורק תלחמ
.תפחש

...ןכו
.(Ankylosing Spondylitis) תחשקמ תוילוח תקלד
.(Systemic Vasculitis) תיתכרעמ םד ילכ תקלד
.(Acute pancreatitis) הפירח בלבל תקלד
.(Rheumatic Fever) תינורגיש תחדק

...ומכ תוריאממ תולחמו
.(Sarcoma) ריאממ לודיג/המוקרס
.המופמיל


...לש םירקמבו
.םירבש
.תויווכ


...םיאבה םירקמב םג תיבויח היהית הקידבה תאצות
.ןויריהה תפוקת לש היינשה תיצחמב
.הפב העינמ יעצמא תליטנ תאצות


(Mg/dL) םילבוקמה הקידבה יכרע
12-מ תוחפ......םיאירב םישנא
20-מ תוחפ.......ןויריהב םישנ


םיקרועה תשרטו CRP
םדה-ילכ תונפד םינפ לע םירבצנה (Plaques) םידבר/םיקאלפ
.םייתקלד םיאת תלוכתב ,ראשה ןיב ,םינייפאתמ
םטואל ירקיעה םרוגה איה ולא םיאת תוקתנתהש איה הרבסה
.(Acute Myocardial Infarction) בלה רירש לש ףירח
.תילילכ בל תלחמו CRP-ה תמר ןיב רשי סחי ואצמ םירקחמ


? CRP תקידב עצובת יתמ
תוימוהיז ,תויתקלד תויעבב םדקתמ בלשב בצמ תכרעהל
.תוילודיגו 
.בלה רירש םטואל ןוכיס ימרוג תכרעהל


CRP-ה תמר תדרוה
םייושע ,םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל םישמשמה םיניטאטס
םיסנמ םירקחמ .CRP םהב ,תקלדל םינוש םינמס ןיטקהל
ילכלו בלל ןוכיס תיחפהל ידכ שי וז הנטקה םצעב םא תולגל
רשא יעצמא לאכ CRP תקידבל סחייתהל שי הז בלשב .םדה
.בל-תלחמל ןוכיס ימרוג רתאל עייסמ

תמר תנטקהל ןיריפסאו תויניטאטס תופורת תושמשמ םויכ
ויהי הלועפה תויאדכל רשאב תויפוס תונקסמ ךא ,CRP-ה
.םינש רפסמ דועב קר


הלחמב לופיטל הבוגת רוטינ
תבוגת רוטינל דדמ שמשל CRP-ה יושע הלחמ הנחבואשמ
...לופיטל הלוחה
.(Pyelonephritis) הילכהו הילכה ןגא תקלד
.(Pelvic Infections) םייכריה ןגאב םימוהיז
.(Meningitis) חומה םורק תקלד
.(Endocarditis) בלה םינפ תקלד

תפסונ הקידבכ בושח CRP-ה תמר רחא ךשמתמ בקעמ
תופורתמ תעפשומ הניא איהש רחאמ ,םוחה תדידמל
תדימל ןייוצמ ןמס שמשמ CRP-ה רוטינ .םוח תדרוהל
.תינורגיש םיקרפמ תקלדב לופיטה תומדקתה

...תושדח - CRP תקידב ואר

.