תיז ןמש
Olive oil
.םיתיזמ םיטחוס ,בוהז דע ריהב קוריה עבצה לעב ,תיזה ןמש תא
םתומלשב העיגפ לכ .םגפ אלל תויהל ךכל םישמשמה םיתיזה לע
בוחט ותויהל ,יפוסה רצומה תוצימחל םורגל הלולע קרח תציקע וא
.ותושפעתה/ותסיסתל וא
לבקתמה החשמה יומד רצומה .םתומלשב םישתכנ ורחבנש םיתיזה
רפסמ .בוביס ידכ ךות ,תופסאנו תודרפומה ,תוריעז ןמש תופיט ליכמ
.ומות דע אצומ ןמשהש תואדוומ תופסונ תוטיחס

הרק השיבכמ ןמש םג ארקנ רשא ,(ההובג תוכיאב) רוהט ןמש
םוחב וא םיסיממ םירמוחב שומיש אלל ,ךכ םיקיפמ ,(Cold Pressed)
.ורוציי תעמ הנש ךות ותוא ךורצל שיו (ןמשה תקופת תא םילידגמה)

ותוכיא יפל תיזה ןמש גוויס
ףסונ ךילהת רבע אל ךא ,ינכמ וא ינדי ךילהתב קפוהש תיז ןמש
תיתכ תיז ןמש ארקנ ובכרה תא וא ויתונוכת תא הנשמה 
.1.5%-ל עיגהל היושע וב (Acidity) תוצימחה תגרד .(Fine Virgin
ארקנ ,0.8% לע הלוע הניא וב תוצימחה תגרדש ,תיתכ תיז ןמש
.(Extra Virgin) הלועמ תיתכ תיז ןמש 
.לכאמל יואר וניאש ןמש בשחנ 3% לע הלוע ותוצימחש תיז ןמש

ןכל רבעו לקלקתה רשא ןמש אוה ,ךוכיז ךילהת רבעש תיז ןמש
.ונממ ערה חירה תאצוהלו ותוצימח תנטקהל ךילהת 
.ותוצימח הלדג ,הדורי תיזה ןמש תוכיאש לככ

ביכרמ ללגב קרקרי עבצ ןמשל הנקמ (םילע וא) םיקורי םיתיז תפסוה
בוהז עבצ ןמשל הנקמ (םירוחש) םילשב םיתיזב שומיש .וב ליפורולכה
.םהב דיאונטורקה ןעבצל תודוה

תיזה ןמש בכרה
תוצמוח טעמ ,(Triacylglycerols) םילורצילגליצאירט ליכמ תיזה ןמש
הצמוחו (זוחא 83 דע 55) 9 הגמוא/תיאלוא הצמוח רקיעב) ןמוש
םהב) םינימטיו ,(Polyphenols) םילונפילופ ,6 הגמוא/תיאלוניל
םיסיסמ םירמוחו םיפידנ םירמוח ,(Glycerol) לורצילג ,(E ןימטיו
.םימב

הייוור דח ןמוש תצמוח איה (Oleic Acid) תיאלוא הצמוח
.םיזוחא 85 דע 55 תיז ןמשב התלוכתו (Monosaturated)
יתלב בר ןמוש תצמוח איה (Linoleic Acid) תיאלוניל הצמוח
.םיזוחא 9-כ תיז ןמשב התלוכתו (Polyunsaturated) הייוור

,תוישפוח ןמוש תוצמוח ,(Phenols) םילונפ םג שי תיזה ןמשב
,(Triacylglycerols) םילורצילגאירט ,(Peroxide) ןמימה תצומחת
םילורצילגליצאונומו (Diacylglycerols) םילורצילגליצאיד
.דועו ליפורולכ ,(Monoacylglycerols)

לככ .תיזה ןמש לש ותונצמחתה רצות הניה ןמימה תצומחת
.ןמשה תוכיא הדורי ,הלודג ןמשב התומכש

תיזה ןמשב םיטנדיסקוא-יטנא
ןווגמ ילעב םיטנדיסקוא-יטנא םה תיזה ןמשב םייוצמה םילונפילופה
...הנגה תונוכת
.םדה ץחל תדרוה
.תילילכ בל תלחמל ןוכיס תנטקה
.שמש תויווכ יופיר
.םדב לורטסלוכה תדרוה

םירחא םינמש תמועל ,תיזה ןמשב שומישה
!לורטסלוכ ןיא חמוצהמ רחא רצומ לכבו םייחמצ םינמשב
תומכב םהיניב םילדבנ (סרית ןמשו תיז ןמש ומכ) םייחמצ םינמש
.םהב םייוצמה (Monounsaturated) םייוור יתלב דחה םינמושה
,םייוור יתלב דח םינמוש לש תיסחי הלודג תומכ שי תיזה ןמשב
ליכמ תיזה ןמש .םדב לורטסלוכה תמר תדרוהל םיארחא רשא
.סרית ןמשב 24% תמועל ,םייוור יתלב דח םינמוש 72%

םירחא םינמש תמועל ,תיזה ןמשב ןוגיט
עגופ אוה .וחוחינבו ומעטב עגופ (רחא ןמש לכ וא) תיז ןמש םומיח
םירמוח לש םתורצוויהל םורגל לולעו וב םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכתב
םידיהדלא ,םינוש םילוהוכלא ,ןמימה תוצומחת ומכ ,םיקיזמו םישדח ,תוישפוח ןמוש תוצמוח ,(Hydrocarbons) םינמימחפ ,(Aldehydes)
םינארופ ,(Lactones) םינוטקל ,(Ketones) םינוטק ,(Esters) םירטסא
.דועו (Furans)

תא קדב היקרוט Ankara University-ב ךרענש יתאוושה רקחמ
ןמשו (Sunflower Oil) תינמחה ןמש ,תיזה ןמש םומיח תעפשה
.'צ תולעמ 180 דע (Soy Oil) היוסה

םיטנדיסקוא-יטנאב תילמינימ העיגפ) רתויב תובוטה תואצותה
.תיזה ןמשב שומישב ולבקתה (םיקיזמ םירמוח תורצוויה טועימו
תיאלונילה הצמוחה תלוכתל ולא תואצות םיסחיימ םירקוחה
.תיזה ןמשבתיזה ןמש ןוסחיא
.תיזה ןמשב םיעגופ םוחו רוא
.ההכ תיכוכז קובקב ומכ ,ךושחו רירק םוקמב תיזה ןמש תא וקיזחה
.יצחו הנש דע רמשיהל יושע הלועמ תיתכ ןמש
הכירצה תומכל םאתהב ןמש ונק .ןוסחיאב וקיזחהלו ןמש תונקל ןיא
.בורקה דיתעב תננכותמה 

םייאופר םישומיש
.ינוציחו ימינפ שומישל ןה םיאתמ תיזה ןמש

תיזה ןמש תונוכת
םילרנימו ןדיס תגיפס דדועמ
.םירחא  
.תומצעה קוזיחל עייסמ
.רועה הנבמ רופישל עייסמ
טירפתב בושח ביכרמ הווהמ
.הליפנה תלחמ ילוח  
.יוסיעב ,רועה תא ךכרמ
.תברצ לע לקמ
.ןייוצמ היגרנא רוקמ שמשמ
.לוכיעל עייסמו תולקב לכענ
.הביק תצמוח תיחפמ
.םדב לורטסלוכ תמר דירומ
(1).םיטנדיסקוא-יטנא ליכמ
.םיביכ יופירב עייסמ
(2).תוריצע לע לקמ
,בלבלה תוליעפל עייסמ
.הרמה סיכו דבכה  

.K ןימטיוו E ןימטיו ,D ןימטיו ,A ןימטיו (1)
ותשו תיז ןמש ףכל ןומיל 1/2-מ ץימ ופיסוה .תוריצעמ םילבוסל (2)
.הקיר הביק לע רקובב  

ןכלו תוינויח ןמוש תוצמוח לש תקפסמ תומכ ןיא תיזה ןמשב :הרעה
.םירחא תורוקממ ןלבקל שי

...תיז ילע ואר
...תושדח - תיז ןמש ואר