הרדגה
לכ ול ןיא ללכ-ךרדבש ןוויכ טקשה חצורה הנוכמ םד-ץחל רתי
יחומ עוריא/ץבש ,בל-ףקתהל םורגל לולע אוהו םימדקומ םינמיס
.(Renal/Kidney Failure) תוילכ תקיפס-יאו

(Systolic Pressure) ילוטסיסה ץחלה רשאכ הובג בשחנ םד-ץחל
םדה-ץחלו תיפסכ מ"מ 140-מ הובג ץווכתמ בלהש ןמזב דדמנה
בלה רשאכ דדמנה םדה-ץחל ,(Diastolic Pressure) ילוטסאידה
.תיפסכ מ"מ 90-מ הובג ,בחרתמו הפרתמ
.םיכרעה תדירי ךות ,תורידת ןכדעתהל םייושע ולא םינותנ :הרעה

ירקיע םרוג םיווהמה ,םייחומה םדה-ילכ תלחמו בל-תלחמ
רשאמ םד-ץחל רתי ילעבב רתוי םירידת ,תויוכנו התומתל
.ןיקת םד-ץחל ילעב םישנאב

ןכל ,תושגרתה תמחמ רצוויהל לולע םד-ץחל רתי
עצבל שי .תימעפ-דח הדידמ לע ךמתסהל ןיא
.םינוש םינמזב תורזוח תודידמ
 
םימרוג
.םייפקהה םדה-ילכ תורציה אוה םד-ץחל רתיל ירקיעה םרוגה
תאצות אוה םאש ןוויכ םרוגה תא קיודמב עובקל שי הרקמ לכב
.תופורת תרזעב הב לפטל היהי ןתינ הלחמ

יפסותו (אפור םשרמב ךרוצל אלל תופורת ללוכ) תונוש תופורת
העיגפל םורגל ןכו םדה-ץחל תא תולעהל םה םג םילולע ןוזמ
.םד-ץחל רתי דגנ לופיטל תופורתה ןתלועפב

םדה-ץחל תא תולעהל תולולעש תופורת
.(Tylenol/Acetaminophen) םיבאכ ךוכישו םוח תדרוהל תופורת
קודבל ולא םילפוטמ לע  .(Antidepressants) ןוכיד דגנ תופורת
.םמד-ץחל תא תורידת  
.(Stimulants) תוצירממ תופורת
.(Birth Control Pills) ןוירה דגנ תולולג
.ןיאפק םיליכמה םיפסותו תואקשמ ,תופורת
.(Decongestants) שדוג תודגונ תופורת
.(Immunosuppressant) ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמה תופורת
תוילדיורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת
.(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs - NSAIDs)  
.םימס

םדה-ץחל תא תולעהל םילולעש אפרמ-יחמצ

 
םימוטפמיס
.םד-ץחל רתיל םידקמ הרהזא ןמס תויהל הלולע םיקרוע תשרט
.םכרד םדה תמירז לע השקמה לורטסלוכב םימוסח םיקרועה
םרוגה רבד ,רתוי םירצ םירבעמב םרוז םדה
.םדה-ילכ תונפד לע ץחלה תיילעל
לשכב םייתסהל לולעש רבד ,רתוי השק דובעל בלה לע הז בצמב
.ץבשבו (Heart Failure) בל תקיפס-יא/בלה תלועפב

לש םדה-ילכ לש) תילילכ בל-תלחמל םג רושק םד-ץחל רתי
,רתי תנמשה ,הילכ תולחמ ,םיקרוע תשרטל ,(ומצע בלה
.ןגמה תטולב לש תוליעפ רתילו תרכוס

תאז םע ,םימדקומ םינמיס םד-ץחל רתיל ןיא בורל םנמוא
...םיאבה רכיהה ינמיס ונכתי

.הייאר תוערפה
.םימודא םינפ
.המישנ רצוק
.שאר-יבאכ
.תועזה
.תורוחרחס
.ריהמ בל-קפוד

תוקידב עצבל שי םד-ץחל רתיל םימדקומ םינמיס רדעה ללגב
.הנש יצחל תחא תוחפל ,ותוניקת תא אדוול ידכ תורידס תויתפוקת
 
יתנוזת לופיט
.םויב ג"מ 3,000 דע 1,500 .ןדיס
.םויב ג"מ 1,000 דע 750 .םויזנגמ
.הקיר הביק לע םויב םיימעפ ג"מ 500.L-Carnitine ונימא תצמוח
.םויב ג"מ 500 .L-Glutamine ונימא תצמוח
.םויב ג"מ 200 .םוינלס
.םויב ג"מ 100 .Q10 םיזנא-וק
.ג"מ 90 .םוינמרג
.םויה ךשמב ג"מ 6,000 דע 3,000 .C ןימטיו
.תיותה לע ןיוצמכ .ןיטיצל
.'חי 400 דע שדוח לכ 'חי 100-ב הלדגה ךות ,'חי 100 E ןימטיו
.םויב תוילבט 5 .פלק תצא
.םויב םיימעפ ,ג"מ 100 .B ןימטיו סקלפמוק
.םוש

...םירובד סראב לופיט ואר
אפרמ-יחמצ

 
תוצלמה
.ותכירצ תנטקהב יד ןיא ,חלמ לוטנ טירפת לע ודיפקה
.ןרתנ םיליכמ םילכאמ ךורצל ןיא
.ךכל בוט רוקמ איה לעוש תלוביש .םיביסב רישע טירפת וכרצ
,סוגרפסא ,תוננב ,בורכ ,ץע-יחופת :תוקריו תוריפ לוכאל וברה
,הקוריה הוולעה תא םילכוא םהב תוקרי ,ילוקורב ,םוש ,ליצח  
.תוטטבו םיקומיצ ,םיפיזש ,תעלד ,הנופא ,ןולמ ,תוילוכשא  
חיטבא ,דרת ,רדה-ירפ,ירלס ,רזג ,קלס יצימ תייתש תצלמומ
.ןחודו תמסוכ ,םוח זרוא טירפתל ףיסוהלו היליזורטפו  
ידכ ,תועיבקב לגרתל בושח .ךומנ לקשמ לע רומשל ולדתשה
.םדה-רוזחמ לש הניקת תוליעפ לע רומשל  
.התשפ יערז ןמש תויפכ 2 םוי לכ ותש
.ישפנ ץחלמו תצמואמ תינפוג תוליעפמ וענמיה
.ןושיעמ ןיטולחל ורזניה
.אפור תוארוהב אלא ,תוינימטסיה-יטנא תופורתמ וענמיה
.ןימ-יסחי םויק תעב רתי ץמאממ וענמה
,הייפאל הדוס ,טמטולג םוידוס ונומ םיליכמה םילכאממ ורזניה
.םייטטאיד םילק תואקשמו םירמושמ תוקרי  
,םירמשמ םירמוח,שבוע יענומ םהב םילכאממ וענמיה
םיככורמ םימ ,רשב יככרמ ,םהינימל םייתוכאלמ םיקיתממ  
תוחפנתה םורגל םילולע ,ליעל םירכזומה לכ.היוס בטורו  
תדרוהל םישמשמה ,םינתשמ םירמוח תלועפל עירפהלו םיאת  
.םדה-ץחל  
.ההובג תוחלב וא םח ריוא-גזמב הדימה לע רתי וצמאתת לא
,יבושנא ,ירט וניאש רשב ,תוירט ןניאש תוניבג תליכאמ וענמיה
הקשמ) ירש ,דבכ ,תנמש ,תואספוקמ חולמ גד ,דלוקוש ,ףוע  
.ןשועמ וא דבועמ רשבו קינקנ ,טרוגוי ,רמושמ רשב ,ןיי,(ילוהוכלא  
.אוהש גוס לכמ ןמוש טירפתב לילכהל ןיא
םד-ץחל רתימ םילבוסל הת

.םיחתור םימ סוכ 1/2-ב תחא תיפכ ורשהו לכה ובברע
.תולודג תומיגלב ,םויב יצחו סוכ דע סוכ ותשו הת וניכה
18 ליג לעמ ינבב םדה ץחל גוריד

(מ"מ) ןוילע לובג(מ"מ) ןותחת לובגגוריד
13085ילמרונ
130-13985-89הובג טעמ
140-15990-99הובג ןותמ
160-179100-109ינוניב
180-209110-119רומח
209 לעמ119 לעמדאמ רומח
 
םישנב סיזורופואטסואו םד-ץחל רתי
תריבשו תוקדסה תנכסו םד-ץחל רתיןיב רשק וחיכוה םירקחמ
הנכס ןיטקת חלמ תכירצב הטעמה ךכיפל .תורגובמ םישנב םצע
.ולא םישנב םייכריב םירבשו סיזורופאטסואל
ףוגה תלוכי-יאל ליבומ םד-ץחל רתיש וארה םייח-ילעבב תונויסנ
.תומצעה תיינבל ינויחה לרנימ ,ןוזמההמ ןדיס דבעל

...םד-ץחל רתיב לופיטל תופורת ואר

...1 תושדח - םד-ץחל רתי ואר
...2 תושדח - םד-ץחל רתי ואר