ילוקורב
Broccoli
(Brassica oleracea)

לש ףופצ רובצממ בכרומ ריעצ ילוקורב שאר
חתפיהל ליחתמ רובצמהש עגרב .ויחרפ ינצינ
.קריכ וב םישמתשמ (החירפה ינפלש בלשה)

םיבר םישדח הנשמ ישאר וצוצי יזכרמה שארה תרסה רחאל
.םרפסמ תא רתוי לידגת םיבלשב םתרסה .רתוי םינטקו  
.םייעמב םיזג תרצוי ותליכא .ולוכ ילוקורבה תא לוכאל ןתינ  
תיקשב ףוטע ילוקורבה שאר תא ורמיש ותיינק רחאל דיימ
.C ןימטיו תלוכת תיברמ וב רמשית ךכ .ררקמב ןוליינ  
חמצה לע ידמ בר ןמז ראשנש ילוקורב שארב םירכוסה
לושיב םגש השק יביס רמוח ,(Lignin) ןינגילל םיכפוה  
.ותוא ךכרי אל ךשוממ  
םמצמצל ידכ ,רשפאה לככ רצק ןמז ךשמב ילוקורב ולשב
וחיר תא םג רפשי רצק לושיב .וב יוצמה ליפורולכה ןדבוא תא  
.ובש תירפוגה תובוכרת תויארחא םהל םיינייפואה ומעט תאו  
.ליימא הפוצמ ילכב וא דלח-לא-תדלפמ ילכב ילוקורב ולשב
םעטב יוניש ,ער חירל םורגי תשוחנ וא םוינימולא ילכב לושיב  
C ןימטיוו B הצובקמ םינימטיו ןדבואו  
לועבגה לושיבב וליחתה ילוקורבה יביכרמ תיברממ תונהיל ידכ
ךרואל וכותיח ידי-לע ותוא ושרפ וא םיקלחה רתי ינפל המ ןמז  
.םימ תוחפש המכב ושמתשה לושיבה ןמזב .לדגי וינפ חטשש ךכ  


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו ןקנחב הרישע עקרק
.האלמ שמש
ותיחפה ,תולשבל שארה עיגה םע .תופוכת וקשה הליחתב
.םימה תומכ תא  
.(!םיזגהל ןיא) תופוע לבז אוה רתויב םיאתמה ןושידה
.םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
לועבגה .ןיטורק-הטבל הלועמ רוקמ םיווהמ תחרפתהו םילעה
םיביסו ןחרז ןגלשא B3 ןימטיו B1 ןימטיו C ןימטיוב רישע

ןפרופלוס םהב םיליעומ םילקימיכ-וטיפ ליכמ ילוקורבה
ןטרס תולחמ תעינמב עייסמה (Sulforaphane)  
וב תויוצמה (Indole) לודניא תובוכרת םג םירזוע ךכל  
.ןוזמב םינוש םינלער לטנמה םיזנא רוציי תוריבגמו  
,(Glucoraphanin) ןינאפארוקולג שי ילוקורב יטבנב
.הסיעלה ןמזב (Sulforaphane) ןפרופלוסל ףוגב ךפוהה  
,100 דע 10 יפ תומכב ןטרס תענומה תבוכרת שי הז רמוחב  
ישילשה םויב עיגמ אוה תומכה אישל .רגוב חמצב רשאמ  
.טבנה תחימצל  

,(Brussels sprouts) םינצינ בורכ יטבנב םג הייוצמ המוד הנוכת
,םילחנה ריגרג ,(Chinese cabbage) יניס בורכ ,תיבורכ ,בורכ
.(Turnip) תפלו לדרח ,(Kohlrabi) יברלוק

ןיטולחל הנושה םמעט אוה ילוקורבה יטבנ לש ףסונה םנורתי
.רגובה חמצה לש הזמ

לשובמ ילוקורב םרג 180-ב םייתנוזת םיכרע

ג"מ (%)םרג (%)'חיךרע
50(1) תוירולק
47 (2)
526 (15)

5 (21)

ןרתנ
ןגלשא
םיביס
9 (3)
1
163
תומימחפ
ןובלח
םימ
0.6 (1%)כ"הס ןמוש

.ןמושמ תוירולק 6 (1)

...תושדח - ילוקורב ואר