ילוקורב
Broccoli
(Brassica oleracea)

רובצממ יושע ריעצ ילוקורב שאר
וב עגרב .ויחרפ ינצינ לש ףופצ
ינפל) חתפיהל ליחתמ רובצמה
.קריכ וב םישמתשמ (החירפה
םיבר םישדח הנשמ ישאר וצוצי יזכרמה שארה תרסה םע
.םרפסמ תא רתוי לידגת םיבלשב םתרסה .רתוי םינטקו 
.םייעמב םיזג תרצוי ותליכא .ולוכ ילוקורבה תא לוכאל ןתינ 

תיקשב ףוטע ילוקורבה שאר תא ורמיש ותיינק רחאל דיימ
.C ןימטיו תלוכת תיברמ וב רמשית ךכ .ררקמב ןוליינ 

חמצה לע ידמ בר ןמז ראשנש ילוקורב שארב םירכוסה
לושיב םגש השק יביס רמוח ,(Lignin) ןינגילל םיכפוה 
.ותוא ךכרי אל ךשוממ 

םמצמצל ידכ ,רשפאה לככ רצק ןמז ךשמב ילוקורב ולשב
וחיר תא םג רפשי רצק לושיב .וב יוצמה ליפורולכה ןדבוא תא 
.ובש תירפוגה תובוכרת תויארחא םהל םיינייפואה ומעט תאו 

.ליימא הפוצמ ילכב וא דלח-לא-תדלפמ ילכב ילוקורב ולשב
םעטב יוניש ,ער חירל םורגי תשוחנ וא םוינימולא ילכב לושיב 
C ןימטיוו B הצובקמ םינימטיו ןדבואו 

לועבגה תא ולשב ילוקורבה יביכרמ תיברממ תונהיל ידכ
,ךרואל וכותיח ךות ותוא ושרפ וא םיקלחה ראש ינפל המ ןמז 
תוחפש המכב ושמתשה לושיבה תעב .לדגי וינפ חטשש ךכ 
.םימ 


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו ןקנחב הרישע עקרק
האלמ שמש
ותיחפה ,תולשבל שארה עיגה םע .תופוכת וקשה הליחתב
םימה תומכ תא  
(!םיזגהל ןיא) תופוע לבז אוה רתויב םיאתמה ןושידה
םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
לועבגה .ןיטורק-הטבל הלועמ רוקמ םה תחרפתהו םילעה
םיביסו ןחרז ןגלשא B3 ןימטיו B1 ןימטיו C ןימטיוב רישע

ןפרופלוס םהב םיליעומ םילקימיכ-וטיפ ליכמ ילוקורבה
ןטרס תולחמ תעינמב עייסמה (Sulforaphane
וב תויוצמה (Indole) לודניא תובוכרת םג םירזוע ךכל 
.ןוזמב םינוש םינלער לטנמה םיזנא רוציי תוריבגמו 
,(Glucoraphanin) ןינאפארוקולג שי ילוקורב יטבנב
.הסיעלה ןמזב (Sulforaphane) ןפרופלוסל ףוגב ךפוהה 
דע 10 יפ תומכב ןטרס תענומה תבוכרת שי הז רמוחב 
םויב עיגמ אוה תומכה אישל .רגוב חמצב רשאמ ,100 
.טבנה תחימצל ישילשה 

םינצינ בורכ יטבנב םג תוייוצמ תומוד תונוכת
יניס בורכ ,תיבורכ ,בורכ ,(Brussels sprouts)
,םילחנה ריגרג ,(Chinese cabbage)
.(Turnip) תפלו לדרח ,(Kohlrabi) יברלוק

הנושה םמעטב אוה ילוקורבה יטבנ לש ףסונה םנורתי 
.רגובה חמצה לש הזמ ןיטולחל 

לשובמ ילוקורב םרג 180-ב םייתנוזת םיכרע

ג"מ (%)םרג (%)'חיךרע
50(1) תוירולק

47 (2)
5 (21)ןרתנ
ןגלשא
526 (15)


9 (3)
םיביס
תומימחפ
1
163
ןובלח
םימ
0.6 (1%)כ"הס ןמוש

ןמושמ תוירולק 6 (1)

ואר
...1 'דח - ילוקורב
...2 'דח - ילוקורב

.