ןיאפקו הפק
Coffee & Caffeine
תונוזמ לש לודג ןווגימב אצמנ ןיאפק
,הפק ילופב ותוא םיכרוצ לכה .תואקשמו
םג יוצמ אוה ןכלו) ואקק ילופ ,הת ילע
.(דלוקושב

.הלוק ומכ ,םיססות תואקשמ ןווגמל םג ותוא םיפיסומ
ומכ ,תונוש תופורתב ןכו םיחמצ 60-מ רתויב יוצמ ןיאפק
.(Pain Relievers) םיבאכ יככשמ

ןיאפקה תונוכת
,CNS / תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא ץירממ
תא ריבגמו םונמינ ךכ ענומ ,(Central Nervous System
.(Alertness) תונריעה 
(תוחפל תיטרואת) ךכו ןמושמ היגרנאה לוצינ תא ריבגמ
ןגוקילגה ירגאמ לש לוצינו (Glucose) זוקולג ךסוח אוה 
.ףוגהמ (Glycogen)
המישנה בצקו (Heart Rate) בלה תומיעפ בצק תא ריבגמ
.לבגומ ןמז ךשמל (Respiratory Rate
אוה ךכבו (Urine) ןתשה תשרפה תא ריבגמ אוהש ןוויכ
דחוימב ,ותוא ךרוצש ימב עגפי אוהש ןכתי ,שביימ השעמל 
.םח םילקאב 

לע ןיאפקה תעפשה תא וקדבש םירקחמ
ןויריה ןמזב ותכירצש ואצמ ,הרה השא
דלוובו השאב ןה ,הימנא םורגל הלולע
.(Labor) הדילה יריצ ךשמ תא ךיראהלו

עיגמו היילשה תא רבוע ,הקינמ השא תכרוצ ותוא ןיאפק
.ןיאפק/הפק ךורצל אלש הל ץלמומ ןכל .םאה בלחל

,ונממ הלימג תועפותמ םילבוסו ןיאפקל םירכמתמה שי
.םונמינו תושישת ,שאר-יבאכ :םימסמ םילמגנל המודב

4... 3...2... 1... תושדח-ןיאפקו הפק ואר

.