תינוסיחה תכרעמה/ןוסיחה תכרעמ
Immune System

 
?יהמ ןוסיחה תכרעמ
ףוגה לע םיניגמה םירביאו םיידועיי םד-יאתמ תבכרומ ןוסיחה תכרעמ
םימרוגב תכרעמה תמחלנ ןיקת לכה רשאכ .םירז םישלופ ינפמ
.םיטיזרפו תוירטפ ,םיסוריו ,םיקדייח ומכ ,םיימוהיז
תויגרלאמ לחה ,תובר תולחמל עיגפ ףוגה ךפוה עגפנ הז הרשוכשכ
.ןטרס תולחמ דעו םיקרפמ תקלדו

תידימת הקפסאב היולת ,ףוגב תרחא תכרעמ לכ ומכ ,ןוסיחה תכרעמ
.התואנ הנוזת לש

,C ןימטיו םניה ,ןוסיחה תכרעמ היולת םהב םיירקיעה הנוזתה ירמוח
ןוסיחה תכרעמ .ץבאו םוינלס ,ןגנמ ןכו ,ןיטורק-הטבו תילופ הצמוח
םיניגמה ,םינדגונ םינוב םהש ןוויכ ,םינובלח תקפסאל םג הקוקז
.םיקדייח ינפמ

,םיישפנו םיינפוג םיצחלמ עגפיתש הנושארה היהת ןוסיחה תכרעמ
הנקיתל בושת הל השורדה הקפסאהש עגרב הנתיאל רוזחת ךא
.רפתשת ףוגה לש תיללכה ותואירבו

  םינבל םד-יאת
םתוחתפתהל ,םתחימצל םימרות םלוכ ןוסיחה תכרעמ לש היביכרמ
םינבל םד-יאת ולא - (Lymphocytes) םיטיצופמיל לש םתלעפהלו
םירצונ םה .תינוסיחה הבוגתה סיסב תא םיווהמה םימכחותמ
םיחתפתמ םה הב ,סומיתה תטולב לא לא דדונ םקלח .םצעה חומב
.םידחוימ ןוסיח יאתל
סומיתה תטולבמו םצעה חוממ ףסאנ םינבלה םדה-יאתמ קלח
תכרעמ לש םירחא םירביאבו (Lymph Nodes) הפמילה ירשקב
,(Tonsils) םידקשה תוטולב ,(Spleen) לוחטה םהב ,ןוסיחה
קדה יעמהו (Appendix) ןתפסותה ,(Adenoids) םיפילופה
...הפמילה תכרעמ ואר .(Small Intestine)
םדה רוזחמב ,ףוגה יבחרב םיטטושמ םינבלה םדה-יאת תרתי
.(Lymphatic Vessels) הפמילה תורוניצבו
.םינבלה םדה יאת רגאמ אוה תינוסיחה הבוגתל חתפמה
 
ירקיעה םדיקפת .הבוגתה לטנ רקיע תא םילטונ (B cells) B יאת
דעוימה םיוסמ גוסמ ןדגונ רציימ B יאתמ דחא לכ .םינדגונ רוציי אוה
.םיוסמ םזינגרואורקימ ףוקתל
 
םילטוקו ןוסיחה תכרעמ תוליעפ תא םימאתמ (T cells) T יאת
םג םילעופ םה .םמיע עגמה תורצוויה םע ,םיאתב םימזינגרוא
םיניקופמיל םייורק רשא ,המצוע יבר םילקימיכ תשרפה ידי-לע
םיניקופמיל .תינוסיחה הבגתה תא םילהנמה ,(Lymphokines)
.םיסוריוב םיעוגנה םיאתו ןטרס יאת תפיקתב םג םיחמתמ
 
םרוג לכ עולבל םדיקפתש םד-יאת םה (Phagocytes) םיטיצוגפ
.םיסוריוו םינקבא דעו קבא ריגרגמ ,יוצר יתלב  
 
דיקפת שי םהל ,םיטיצוגפ גוס םה (Macrophage) םיגאפורקמ
רשא תונוש תויראשו םיתמ םיאת קוליסל םיארחא םה .ינוג-בר
.ןוסיחה תכרעמ תלעפהב בושח דיקפת םג םהל שי .םדב תובבוס
 
,(Neutrophils) םיליפורטיונ םה םיפסונ םיאת יללוז םיאת
.(Basophils) םיליפוזבו (Eosinophils) םיליפוניזואא  

תואירה תקלד קדייח ומכ ,םייח תנכס הווהמ שלופה םא ןיב
ידי-לע לסוחי אוה .תוננטצה סוריו ומכ ,(תיסחי) םימת וא
לולע ,דורשיש דדוב םזינגרואורקימש ןוויכ ,ןוסיחה תכרעמ
.הלחמ םורגלו שדחמ תוברתהל

ומכ ,םיטיזרפו םיסוריו ,םיקדייח םיללוכ םימהזמ םימזינגרוא
.(Protozoa) הזוטורפ גוסמ םייאת-דחו םיעלות ,תוירטפ

  הנגהה תכרעמ הנבמ
יזיפ םוסחמ
ינפמ ןגמה ,רועה אוה ץוחהמ םישלופ ינפב ןגמה ןושארה םוסחמה
.ביוא וא דידי אוה םא ןיב ,שלופ לכ

המישנה תכרעמ
רירהו ףאה רעיש תרזעב יוריג ימרוג םירמוח תדכול המישנה תכרעמ
היוצמ רשא (תוקיקד תורעיש) םיסיר תכרעמ לא םהזמה תא אשונה
.שוטיע וא לועיש תועצמאב ףוגל ץוחמ לא םשמו המישנה תכרעמב
לוכיעה תכרעמו המישנה תכרעמ תא םידפרמה ירירה םורקהו רועה
.םיגאפורקמ םיליכמ

םילזונ
.םיינסרה םימיזנא םיליכמ תועמדו העיז ,קור ומכ ,ףוג ילזונ

הביק תצמוח
םיעלבנ רשא םימזינגרואורקימה תיברמ תא תלטוק הביקה תצמוח
.הייתשו הליכא ןמזב

תויללכ תונגה
םיינלטק םיאתב םילקתנ יזיפה הנגהה ךרעממ םיקמוחה םינגיטנא
.םתוא םידימשמו םיפקות ,הפמילבו םדב םיבבוסה ,(Killer Cells)
 
תיתקלד הבוגת
ותרזעבש יללכ הנגה ךרעמ איה (Inflammation) תיתקלד הבוגת
.(Infection) םוהיזה ללגב תקלדה תווהתה םוקמב שלופה רצענ

לש םתובחרתהל תמרוג ןוסיחה תכרעמ .םיברתמ עצפב םיקדייחה
תמרוגה ,תרבגומ םד-תקפסא לבקמ עגפנש רוזיאהו םדה-ימינ
.שלופה תא דימשהל ידכ ,וב םוחה תאלעהל

.חפנתהל הל תמרוג העגפנש המקרה רוזיא לא םדה תמרזה
םימזינגרואורקימה תא םידכול הבריקב םייוצמה הפמיל ירשק
םיעייסמ רשא םיקדייח ילטוק ןוסיח יאת לש תפסונ הריציל םימרוגו
...הפמילה תכרעמ ואר .תקלדה תריצעב

המלשה
תאו םיתמה םיקדייחה תא םיקלסמ (Macrophages) םיגאפורקמ
המילשמ םידדונ םינובלח לש וז תבכרומ הרדס .תועוגפה תומקרה
לא דמצנה םינובלח ךרעמ הניה האצותה .םינדגונה תדובע תא
.ולש אתה םורק בוקינ ידי-לע ותוא דימשמו םזינגרואה חטש ינפ

ינשב םילקתנ ינושארה הנגהה ךרעמ תא םירבוע רשא םינגיטנא
B יאת תחפשמל םיכייתשמ רשא רתוי םימכחותמ הנגה יכרעמ
.םאתהב םיפקותו םייפיצפס םינגיטנא םיהזמ ולא ,T יאתו

...הקיטויביטנא ואר

  ןגיטנא-ןדגונ תנגה
(Antigen) ןגיטנא .שלופל יתודידי את ןיב ןיחבהל תעדוי ןוסיחה תכרעמ
אוה (Antibody) ןדגונ .ןוסיחה תכרעמ תא ליעפמה רז רמוח לכ אוה
םיוסמ ןגיטנא דגנ לועפל םיאתמ ןדגונ לכ .ןגיטנא דימשהל ודיקפתש
.דבלב דחא
םיאתהל ידכ .לבגומ םינדגונ רפסמו םינגיטנא לש םוצע ןווגימ םייק
תמאתהו םיבוליש תטיש םינדגונ םיטקונ ,תורשפא לכל םמצע תא
תוילמיטפוא תוינבתל םינוש םיפוריצב םירבחתמ ולא .םיעטקמ
.ןגיטנא לכל םימיאתמה םינדגונ תורצויה
  תויאת תונגה
רשא םיסוריו רותיא ומכ ,רתוי תוימומרע תומישמל םיפסאנ T יאת
ןיב םיגאפורקמה םיטטושמ וז הרטמל .ףוגה-יאתב םירתתסמ
.ץוציש עגרב ,ביואה יוהיזו בקעמ םשל ,םיאתה
יוהיז םע .ותוא ןמסמו ותוא קסרמ ,ןגיטנאה תא עלוב גאפורקמה
םילהנמו עוגנה אתל םירבחתמ ,T-ה יאתמ קלח םיררחתשמ סוריו
.הפקתהה תא
  םייחה ךלהמב תונסחתה
,תקזחתמו תכלוה איה ןמזה םע .השלח ןוסיח תכרעמ םע דלונ םדא
.םינוסיח תרזעבו תעל תעמ םינוש םימוהיז הווח איהש ךכ ידכ ךות

גוסמ ןורכיז יאת ןוסיחה תכרעמ תרצוי ןגיטנאל ףשחנ ףוגהש םעפ לכ
םעפבו ףוגה הווח םתוא םוהיזו הלחמ לכל םימאותה ,B גוסמו T
תריצע םשל ולא ןורכיז יאת וברתי ההז םרוגב לקתי אוה הב האבה
.וביאב ודועב םוהיזה
םדא רשאכ .רוכזל ןוסיחה תכרעמ תלוכיל תודוה םילעופ םינוסיח
,םיתמומ וא םישלחומ םיימוהיז םימזינגרוא תרוצב םא ,ןוסיח לבקמ
םימרוג םה הל הלחמה תורצוויה אלל ,תינוסיחה הבוגתה תלעפומ
לכל םיתיעלו םינש ךשמל ןוסיח םיקינעמ ןורכיזה יאת .ללכ-ךרדב
.םייחה
  תינוסיחה הבוגתה לע םיעיפשמה םימרוג
לש ותואירב בצמ ,ןגיטנאה גוסמ תעפשומ תינוסיחה הבוגתה תמצוע
תכרעמה תמרוג ,הניקת איה רשאכ .תויתשרותה ויתונוכתמו עגפנה
.םוהיזה יגוס תיברמ תדמשהל

ןוסיחה תכרעמ שילחהל םילולעש םימרוג
ליג
.ןמזה םע רפתשהל יושעש ,ינוסיחה הנגהה רשוכ רמשנ ללכ-ךרדב
םע ,תוילאריו תולחמ ומכ ,תולחמ רתויל תונסחתה איה ךכל המגוד
הז רבד .ןמזה ךשמב תושלחנה תוינוסיח תובוגת םג ןנשי .ןמזה
הנטקו תכלוה תויביטקפאבו T יאת לש רתוי תיטיא הבוגתב אטבתמ
.םיינשלופ םימזינגרוא דגנכ

השרות
יאת תא תנמסמו םינגה ידי-לע תעבקנ תירלוקלומה תוהזה תינבת
.םירחא ןוסיח יאתו םינדגונה הנבמ תא םיעבוק םה .ול םיכיישכ ףוגה
לגוסמ דחא םדאש הדבועב ינושה תא םיריבסמ םייטנג םילדבה
עודמ הביסה םג וז .ךכל לגוסמ וניא רחאש דועב ,םוהיז ינפב דומעל.םיאצאצל תורבוע תויגרלא

  םיטנדיסקוא-יטנאב םירישע םיחמצ

  תוצלמה
...םיצלמומ םיפסות