ךינרז/ןסרא
Arsenic

.רתויב ליערו ךירפ ,דבכ ,רופא יתכתמ דוסי אוה ןסרא
ץימב יוצמה רמוח :(Taurine) ןירואטה זוכיר לע העפשה ול שי
רפסמ תוליכמה תבוכרת :(Polyamine) ןימאילופ לעו (Bile) הרמה
םדה לש ילזונה וקלח :(Plasma) המזלפה לעו ונימא תוצמוח
.תומקרב םג יוצמה ,(Lymph) הפמילה לשו

וניאש ןסרא ,המגודל .םדאל בושח ןסרא תומיוסמ תוביסנב
ןכתי ןכל .םומיד ןמז ךיראמ ,3-הגמוא ןמוש תוצמוחל רושק
.םיגדב ךורא םומיד ןמז םרוגה הז אוהש
בויסנ לש הכומנ המר ןיב רשק ואצמ םדא-ינבב םייוסינ
תולחמ ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמב תוערפהו םדב ןסרא
.ןטרס תולחמ םג הארנכו םד-ילכ

ץלמומ ןונימ
התשענ ךכל העיבקה .םדא-ינבל תצלמומ תומכ עובקל ןתינ אל
.םייח-ילעבב םירקחמ לע ססבתהב ,הקסהב ןכל
.םויב ג"קמ 25 דע 12.5 איה תצלמומה תומכה ךכל םאתהב
.םיכרצנה םימבו ןוזמב ללכ-ךרדב היוצמ וז תומכ
תורוקמ
.32.1% םיגדו רשב ,14.9% םיינלימע תוקרי ,18.1% םחלו םינגד
.ינגרואנא םרוקמ ,תימויה הכירצה ךסמ 20%-כ
תגיפסל םתמורת .ינגרואנא אוה ,הייתשה ימב ןסראה לכ טעמכ
.םויב ג"קמ 20-כ איה ףוגב ןסראה

ןוכיס ימרוג
.הצחמל םיכילומה תיישעתב הנומט תירקיעה הנכסה
.ןסרא תובוכרתב שומיש בקע ןוכיס םייק תואלקחב
יחלמ תובורעתב םישמתשמ ץעה רומיש תיישתב
.תשוחנ-םורכ-ןסרא
ידי-לע ןסרא תוליערו הפישח דודמל ןתינ
.רעישב ותואצמיהו ןתשב ותשרפה רוטינ

...םיללוכ ינגרואנא ןסרא תוליערל םינמיס
.זוכירה תלוכיב העיגפ
.תוישיאב םייוניש
תיפקיה םיבצע תקלד
.(Peripheral neuritis)   
.רוע ןטרס
.תוימינפ ןטרס תולחמ
.(Dermatosis) סיסוטמרד
.דבכל םיקזנ
.העימש ןדבוא
רקיעב ,השוחתה ןדבוא
.תועבצאה תוצקב    
.היסקרונא

תושדח
2003 סרמ
בל תולחמו ןסרא
היתש-ימב ןסראש וליג National Taiwan University ירקוח
.ץבשו בל ףקתהב םייתסתש םד-ילכ תאולחת םורגל לולע
תצאומ תוחתפתהו ךורא חווטב ןסראל הפישח ןיב רשק אצמנ
.חומל םיליבומה םד ילכב םיקרוע תשרט לש

בקע ,ןסראב םימהוזמ םלועב םיבר םייעקרק תת םימ תורוקמ
ןוילימ 100-מ רתוי .הז לרנימ יוצמ םהב םיעלס ןיב םרבעמ
.ולש םיהובג םיזוכירל םיפושח םדא ינב

2004 רבמפס
םד ןטרס דגנ ןסרא
ןאריא ןרהט University of Medical Sciences ירקוח ירבדל
יושע ,םיבשע ריבדמ לער :(Arsenic trioxide) ינסרא דיסקואירט
תיטיצוליימורפ הימקולב לופיטב ,היפרתומיכל ףילחת שמשל יושע
.(Acute Promyelocytic Leukaemia - APL) הפירח
רתי תושיגרו םומיד ,הימנא םרוג םינבלה םדה יאת לש הז ןטרס
.םוהיזל
.לופיט לכ ליעוה אל םהב םירקמב וז ןסרא תבוכרת השמש הכ דע

ראשה לש עצוממה תודרשיהה רועיש .6 ותמ םילפוטמ 63 ךותמ
11-ו תטלחומ הגופהב םתיברמ וכז םכותמ ,םישדוח 34 היה
.ישילשה לופיטה רחאל הגופהל וכז הלחמה הבש םהב םילוח

2007 ראוני
תיבב תודבכ תוכתמ ינלערב ןוכיס
ןכתית תיפסכו תרפוע ,ןסרא ןהב ,תודבכ תוכתמל תיבב הפישח
:ןוזמ ,םייחמצ םיפסות ,םיגגוזמ סרח-ילכ םע עגממ האצותכ
םיקיזמ יריבדמב שומישו ןומלסו הנוט םהב ,םימיוסמ םיגד
.ןסרא ליכמ םקלח רשא ,הניגב םיבשע ילטוקו
.היינבל ץעב ץחלב לופיט ךילהתב ןסרא שמיש רבכמ אל דע

.Mayo Clinic Health Letter