(גנובב) לימומק
Chamomile
Matricaria chamomile ינמרג לימומק
Chamaemelum nobile יאמור לימומק

...םניה לימומקה יגוס ינש
.לארשיב םג לדגה ,(Chamaemelum nobile) יאמור לימומק
,אפרמ-חמצכ רכומה ,(Matricaria chmomile) ינמרג לימומק
.ץראב לדג וניא ךא

יאמור לימומק
.מ"ס 20 דע 6 הבוגל אשנתמה ,יתנש-בר חמצ יאמורה לימומקה
.חופתה חיר תא ריכזמה חוחינ חמצלו הצונמ הוולעה

 
לודיג יאנת
שרושה תקולח ידי-לע השענ יאמורה לימומקה יוביר
.עקרקב תורישי ,ביבאב העירז וא    
.תיצמוח טעמו תילוח תויהל עקרקה לע
םימח םירוזיאל טרפ ,האלמ שמשל קוקז חמצה
.הצחמל לצב ולדגל שי םהב ,דחוימב    


ינמרג לימומק
.יתנש-דח חמצ אוה ,רתוי רכומה אוה (יארפה) ינמרגה לימומקה
םינבל תרתוכ ילע :תינניחה יחרפל םימוד ויחרפו םיצונמ וילע
.מ"ס 60 דע אשנתמו םיבר םיפנעל לצפתמ לועבגה .בוהצ זכרמו
.םיכרד ידיצלו תודשב ץופנ ינמרגה לימומקה
.סננאה חיר תא ריכזמה ,חוחינ חמצל .רבוטקואו יאמ ןיב החירפה

םע תצצוקמה ינמרגה לימומקה תוולע תא ,השיחבב בלשל ןתינ
הב ,הצומח תנמשו האמח ומכ ,םינוש םילכאמב ,תרתוכה ילע
.םייופא המדא-יחופת םיסכמ

 
.םימשב תובורעתב םישמשמ ינמרגה לימומקה יחרפ
תורדק ייומד םיציצעב לודיגל םיאתמו דאמ האנ חמצה
.יונה ןג ילוש רוטיעלו תורדסכאב    

 
לודיג יאנת
הלק עקרק השורד ינמרגה לימומקל
.שמש עפשו בטיה תזקונמו    
שרוש תקולח ידי-לע השענ יובירה
.העירז וא    
.הטיחו בורכ לצב תברקב לימומקה תא לדגל יוצר
.לובי לידגמו םיקרח החוד לימומקה
.ןמשה תקופת תא הב ריבגת הנענל ותברק
הקיטמסוקו לימומק

רעישל הפיטש ימ
.טעמ םתוא ריהבת לימומק הרשמב (םינפה רועו) רעיש תפיטש
.תוקד 15 ךשמב ,םימ לפס 1-ב םישבוימ םיחרפ תויפכ 2 וחיתרה


ינונמש רוע יוקינל בילחת
ךשמב םח ראשיהל בלחה לע .הרעקל םח בלח לפס וגזמ
רשפאל ןיאו החיתרל ואיבהל ןיא ךא ,הנכהה ךילהת ןמז לכ    
 .םורק תורצוויה    
הרעקה תחנה ידי-לע איה ,ולא םיאנת לע הרימשל הליעי ךרד    
.םימח םימ ליכמה ילכב םימה ינפ לע    
,םעפ ידמ ושחבו םיירט לימומק יחרפ תופכ 3 ופיסוה
.ורזפתי אל םיחרפהש ךכ    
.קזח לימומק חיר ףידי בילחתהש דע וכישמה    
.תיכוכז ילכב ורמשו וננס

.רוריקב בילחתה תא ורמש
!דבלב םימי העברא-דע םיימויל בוט אוה


לימומק ופמש
םירמוח
.םישבוימ לימומק יחרפ תויפכ 2-
.םיחתור םימ לפס 1/4-
.תוקוניתל ופמש לפס 1/4-
הנכה
.תוקד 30 ךשמל וחינהו לימומקה לע םיחתורה םימה תא וגזמ
.תוקוניתה ופמש םע ובברעו וננס
 

(רנושידנוק) רעיש בציימ
םירמוח
.לימומק יחרפ לפס 1/3
.תוינמח ןמש וא עירח ןמש ,םיתיז ןמש לפס 1/3
.הסכמ םע היקנ תנצנצ
הנכה
.תנצנצב םירמוחה לכ תא דחי ובברע
.םויב םעפ בטיה ורענו שמשל ףושח םוקמב תנצנצה תא וחינה
.לימומקה תא ואיצוהו וננס םייעובש רחאל
שומיש
.רעישה ךרואל םאתהב ,תויפכ 4 דע 2-ב ושמתשה
.תפקרקב עגממ תוענמיה .והצקב ומשייו רעישה תא ושירבה
.ופטשו תוקד 10 וניתמה


רעישל הפיטש ימ
םירמוח
.םיחתור םימ לפס 1
.לימומק יחרפ תיפכ 1
הנכה
.לימומקה לע םימה תא וגזמ
.םימה תוררקתהל דע היירשהב וכישמה
.לימומקה תא ואיצוהו וננס
שומיש
.תפקרקה תעגרהל ודעונ הפיטשה ימ
.הליגר הפיפח רחאל ומכ ,רעישה תא םהב ופטש


םיילגרל לימומק הרשמ
םירמוח
.לימומקו ןירמזור ,ענענ :םיירט םיחמצ תבורעת םרג 60
.םיחתור םימ ילפס 4
.(Borax) סקארוב ףכ 1
.ילגנא חלמ ףכ 1
הנכה
.סג ןפואב םיחמצה תא וצצק
.םיחתורה םימה תא םהילה וגזמו הרעקב םיחמצה תא וחינה
.וננסו העש 1 ךשמל וחינה
.םיילגרל םיאתתש ,השדח הרעקל ראשנש לזונה תא וריבעה
.ילגנאה חלמה תאו סקארובה תא בוברע ךות ,המינפ ופיסוה
.תוקד 20 דע 15 ךשמב לזונב םיילגרה תא ורשה
הרוטרפמטה לע הרימשל שרדנל םאתהב ,םימח םימ ופיסוה
.המיאתמה-- -
וברגו יתוכיא בילחתב םיילגרה תא וחרמ לופיטה םויס םע
.ברעה ךשמל רמצ יברג- .--תיאופר תוליעפ
,(Anthemic acid) תימתנא הצמוח ליכמ ינמרגה לימומקה
,ןגנמ ,לזרב ,ןדיס ,(Apigenin) ןינגיפא ,(Anthesterol) לורתסתנא
(Tannic acid) תינאט הצמוח ,ןגלשא ,םיפידנ םינמש ,םויזנגמ
.A ןימטיוו
(Alpha-bisacolol) לולוקסיב אפלא 50%-דע שי םיפידנה םינמשב
.(Chamazulene) ןלוזאמקו

...תינוציחו תימינפ שמשמ לימומק הת
חרפה שארב םישמתשמ אפרמ טבמאו (םיסרפמוק) תויטר תנכהל
.חמצה ילע תא םג םיבלשמה םנשי .שבוימה

לימומק הת
.שומישה ינפל ,תוקד 10 ךשמב גפסיהל םיליעפה םירמוחל וחינה
.םעטה תא רפשת שבד טעמ תפסוה .חופת ריכזמה םעט התל

...הת תונוכת
.לק ןתשמ .עיגרמ .יללכ קזחמ

...התה

 
תויגרלא תועפות לע לקמ
.(םינימטסיה יטנאל המודב)    
תפסותב ץלמומ) ןובאית ררועמ
.(ליבגנז ץוצמק   
.םדרהל עייסמ
.(החוראה רחאל םוגלל) לוכיעה תכרעמ תוליעפל רזוע
.סגה יעמה תקלד ינימסת לע לקמ
.תינומרעה תטולב תויעב לע לקמ
.(תויתקלד יטנא תונוכת לעב) םיקרפ תוקלדב עייסמ
.שאר יבאכ לש םיבצמב רזוע
.ללכב םיבאכו םירירש תויוצווכתה תעב עייסמ
.ןוירה ןמזב רקוב תוליחב לע לקמ
.(ינוציח שומישב) תויווכו םיעצפ ,רוע יביכ יופיר זרזמ
 
...םיאבה םיבצמב םג רזוע לימומק הת

...התב םיינוציח םישומיש
.רוע תוקלד לע לקמ אוה השיבחב
.תובאוכ םיילגרו םירירש תעגרהל תשמשמ טבמאל ותפסוה
תא בכעיו רועה תא הסכיש ,ןובס טבמאל ףיסוהל ןיא    
!לימומקה תלועפ    
.יביטקא-רפיה דלי תעגרהל דחוימב ליעי אוה
םירוחט תעגרהו לופיטל החשמ תנכהל םישמשמ םיחרפה
.םיעצפו    
תורהזא
.תוילילש יאוול תועפות ,ללכ-ךרדב ,ןיא לימומקב שומישל
...תאז םע

.לימומקל םייגרלאש םישנא שי
,ןוירהב םישנ ,םיינורכ םילוחל ץלמומ וניא לימומקב שומישה
.םידלילו תוקינימ    

...לימומקב שומישל תורושקה ,תוילאיצטופ יאוול תועפות
.(Anaphylaxis) םינובלחל רתי תושיגר
.לוכיעה תכרעמב תוערפה
.רוע תקלד
 
.תלזנ
.םישוטיע

תופורת לע תוידדה תועפשה
תוענומ תופורת לע עיפשהל לולע לימומקב שומישה
.(Anticoagulants) השירק