אפרמ-יחמצ תנכה
   Herbal prepatations

ףוגה תרזעל אפרמה-יחמצ לש תויאופרה םהיתונוכת תא לצנל ןתינ
.תואקשמלו ןוזמל (תשבוימה וא היירטה םתרוצב) םתפסוה ידי-לע
,(Tablets) תולולגל םדוביע ידי-לע איה םהב שמתשהל תפסונ ךרד
,(Beverages) תואקשמ ,(Powders) תוקבא ,(Capsules) תוסומכ
,(Lotions) םיבילחת ,(Tinctures) תוסימת ,(Extracts) תויצמת
.דועו (Oils) םינמש ,(Salves) תוחשמ ,(Creams) םימרק
לכ ךשמב םהב שמתשהל ןתינש ךכב אטבתמ הז הרקמב םנורתי
םיחמוצה םיחמצ לצנל ךכ ןתינ ןכ .םתחימצ תנועב קר אלו הנשה
.םיקוחרו םינוש םירוזיאב

(Powder) הקבא
.(שתכמו ילע תרזעב יוצר) חמצה קלח תא ושתכ
תוסומכ וא תוילבט תנכהל הקבאב שמתשהל ןתינ
.תוארוהל םאתהב ושמשיש
.ןוזמה לע הרזפל וא קרמ ,בלח ,םימל הקבאה תא ףיסוהל ןתינ
.םישדוח 6-ל רבעמ הז לופיט םשייל ןיא

(Herbal bath) אפרמ-יחמצ טבמא
םיביכרמ
.תינומיל הזיאול
.םכתריחבכ ,םיפסונ אפרמ-יחמצ
.תושר תריחב ,(Glycerin) ןירצילג
.ילגנא חלמ
.םי-חלמ
.ןסכור תויקש
.םכילע בוהאה אפרמ-יחמצ ןמש

הנכה
.םי-חלמ דחא קלח םע ילגנא חלמ םיקלח 2 ובברע
.רועה ךוכירל ,ןירצילג תופיט 2 ףיסוהל ןתינ
.תיקשל תבורעתה תא וריבעה
.ובברעו אפרמ-יחמצ ןמש תופיט 4 ופיסוה
.תבורעתל ופיסוהו ובברע ,אפרמה-יחמצ תא וצצק
.םויב םעפ תיקשה רועינ ךות םייעובש ךשמב ורמש
.ךרוצה תעב ושמתשהו קובקבל וריבעה
.תבורעתה ךרד םימחה םימה תמרזה ךות טבמא ואלמ

(Poultice) השיבח
.תוחלו םוח םע דבב דב הפורת רועל דימצהל הדעונ השיבחה
(Corn Meal) סרית חמק םע הסיע תלבקל חמצה תא וכעמ
.הייקנ דב תסיפ לע ורזפו וממוחש בלחו םחל תבורעת םע וא  
,תבגמב תוסכלו לכה חורמל ףידע .רועל הסיעה תא ודימצה
.םימח םימב ,םעפ ידמ וביטרה .תוחלהו םוחה לע הרימשל  
.תועש הנומש דע תחא העש לופיטה ךרוא  

.לופיטה תוליעי תא לידגי םיררופמ וא םישותכ םיחמצב שומיש
.התוררקתה םע השיבחה תא ופילחה
.לימומק הת/םימב םוקמה תא בטיה ופטש השיבחה תרסה םע

(Herb Vinegar) אפרמ-יחמצ ץמוח
תונורתי
אוה םהב םימ תמועל) ץמוחב תולקב ססומתמ םיחמצב ןדיסה
.ףוגה תומצע תיינבל ליעות םילכאמל ותפסוהו (ססומתמ וניא ללכ
ףוגל רוזעת תוקרי ילכאמלו םיטלסל ץמוח ףכ תפסוה השעמל
.םיפסונ 30% דע רועישב ןדיסה תא םהמ טולקל
וא ימלוג ץע-יחופת ץמוחב ,ןבל ץמוחב אפרמה-יחמצ תא ורשה
.תועובש השולש דע םייעובש ךשמב (Malt) תתל-ב

תפסונ ךרד
.םיצוצק אפרמ-יחמצ לע םמוחמ ץמוח וגזמ
.הסוכמ ילכב ורמשו ררקתהל וחינה
.שומישל םדוק םייעובש וניתמה
.ץמוח לפס לכל אפרמ-יחמצ תויפכ 3 אוה שומישה סחי
 
(Infusion) הטילח
חמצהמ םיתש דע תיפכ תפסוה ידי-לע םיניכמ תיטרדנטס הטילח
הזש םימ לפסל (ירטה חמצהמ תויפכ עברא דע םיתש וא) שבוימה
.תוקד 10 ךשמב םימב םתיירשהו חתר התע
.םיחמצה תבורעת לע םיחותר םימ גוזמל ןתינ ןיפוליחל

םימב םיכרה חמצה יקלח ראשו םיחרפה ,םיכרה םילעה תיירשה
רשא םיבושח םיביכרמ הטילחב ריתות דבלב תוקד 5 ךשמב םימח
.דיימ וסכו תיכוכז ילכל וריבעה ,וננס .םמומיח תעב םיפדנתמ

םהב םירקמל טרפ ,הרק וא תרשופ איהשכ הטילחב ושמתשה
.לועישב לפטל וא םוח תדרוהל ,העזהל םורגל הנווכ הנשי
.םויב םילפס העברא דע דחא לפס אוה לבוקמה ןונימה
.םעטה רופישל רכוס וא שבד ףיסוהל ןתינ

התו הטילח ןיב לדבהה
תבורעתמ וא דחא חמצמ םיניכמ ותוא םיעט הקשמ אוה הת
התה תמצוע .הנהמ םעט ול תונקהל ידכ םיחמצ רפסמ לש 
.םימב חמצה תיירשה ןמזל םאתהב םיעבקנ ועבצו 
.תוחפ וא תוקד 5 אוה עצוממה ןמזה ,היירשהה ןמז 
הטילח תנכה םשל .העינמ וא יופיר יעצמא תשמשמ הטילח
,תובשחתה ךות ,אפרמה חמצ תא הדיפקב רוחבל שי 
תרכהו הטילחב שמתשמה םדאה לש ינפוגה ובצמב ויתונוכתב 
.לפטל שי הב הייעבה 
תומכל סחיב םיכרוצש חמצה תומכ הבושח הטילח תנכהב 
רומשלו הטילחה תא םיניכמ וב ילכה תא תוסכל שי .םימה 
10 ןיב ענ היירשהה ןמז .ונממ ופדנתי אל םימה ידאש ךכ-לע 
.תוקד 20-ל 

   (Herbal Wine) יחמצ ןיי
ןיי ילפס השולשב אפרמה חמצמ םרג 100 וסכ
.רתוי וא זוחא 12 לוהוכלאה תלוכת וב ,םודא
.וננסו םימי עובש וניתמהה
 
(Juice) ץימ
ופיסוה .ץימה תא וטחסו ושבכ ,תונטק תוסיפל חמצה תא וצצק
םירמוחה םילבקתמ ךכ .טוחסל וכישמהו תבורעתל םימ טעמ  
תניוצמ הטישה .םוחל םישיגרה ולא דחוימבו םימב םיסיסמה  
.חמצהמ םילרנימהו םינימטיוה יוצימל  
םיסרהנ םינימטיוהש ןוויכ ותטיחס רחאל רצק ןמז ץימה תא ותש
.הסיסת ךילהת ליחתמו רהמ  

(Ointment) םרקו (Salve) החשמ
.רועב ינוציח לופיטל ודעונ םהינש ,םרקו החשמ

םרקו החשמ ןיב לדבהה
תורישי לובטל שי החשמ תנכהל שמשמה אפרמה חמצ תא
.ינונמשה רמוחב  
.םימ הליכמ הניא םלועל החשמ
.םרקה לש ולאמ הברהב םיכורא החשמה לש ףדמה ייח

וא קודסו שבי רועב לופיטל ,רועה לע החירמל ודעונ תוחשמ 
,ללכ ךרדב ,ומיאתי םדא-ינבל ודעונש תוחשמ .יוריג לע הלקהל 
.םייח-ילעבב המוד לופיטל םג 


סיסב לש םיקלח העבראל חמצה תקבאמ דחא קלח ופיסוה .1
(Beeswax) םירובד-גנוד ,Petroleum Jelly) םח (Salve) החשמ 
.בטיה ובברעו המוד רמוח וא 
...אוה שורדה דויצה .2
.לושיבל םוחדמ
.החשמל תנצנצ
.תילמשח תבחמ
.שא תניסח הרעק

הנכהה ןפוא
.(Blender) החממ וא הפק תנחטמב וררופו אפרמה-יחמצ וקסר .1
.םינמשה תא ופיסוהו הרעקב אפרמה-יחמצ תא וחינה .2
תדוקנל דע וממחו מ"ס 1.5 הבוג דע םימב תבחמה תא ואלמ .3
.('צ תולעמ 100) החיתרה  
.םוחה-דמ תא הב ודימעהו הרעקה תא וחינה .4
הז םוח לע ורמש 'צ תולעמ 37 דע 35-ל הרוטרפטה עיגהב .5
.תועש 14 דע 12 ךשמב  
שמשמה הזג דב ךרד םינמשהו אפרמה-יחמצ תבורעת תא וננס .6
.וב רובעת ןמשה תומכ ברימש ךכ הנידע תננסמכ  
ךכ םשלו חמצה יקיקלחמ רתויש המכ דע ןנסל איה ןוניסה תרטמ  
.ןוניסה בלש לע רוזחל יוצר  
ךרוצל התוא ונייצו הלבקתהש תללוכה ןמשה תומכ תא ודדמ .7
.רתוי רחואמ שומיש  
הב הרוטרפמט) 'צ תולעמ 65 דע םינמשה תרוטרפמט תא ולעה  
.(סמנ םירובדה גנוד  
תא ופיסוה דימתמ בוברע ךותו וז הרוטרפמט תוביצי לע ורמש .8
.ררופמה םירובדה גנוד  
.D ןימטיו םג םיפיסומה שי  
הפיט ופיסוהו םוחה רוקממ ותוא וקיחרה סמנ ולוכ גנודהש רחאל .9
ןמש תומכ םרג 30 לכ דגנכ (Benzoin) ןיאוזנב תסימת לש תחא  
.7 ףיעסב הדדמנ רשא  
תקידבל תיכוכזה תנצנצ תיתחת לע רמגומה רצומהמ הפיט ופטפט  
םא .ותוא ושוחו ותושקתהל תחא הקד ךשמב וניתמה ,ותוגימצ  
תלבקל דע ררופמ גנוד ירגרג טעמ ופיסוה ידמ לילד רצומה  
ופיסוה ידמ ךימס רצומה םא .היוצרה תוכימסה תלבקלתוכימסה  
.תנצנצל ותוא וגזמ ,םכנוצר תועיבשל היהי רצומהשכ .ןמש תיפכ  

םיידיה רועל הנגה תחשמ
אפרלו השק הדובע תעב םיידיה רוע לע ןגהל הדעונ וז החשמ
.דחאכ ותוא

םירמוחה
.לותח ינרופיצ לש תרתוכ ילע םרג 20
.היוצמ תיבכוכ םרג 7
.טפנ סיסב לע וניאש ל'ג
.םיקותמ םידקש ןמש ףכ 1/2

תוארוה
.םירמוחה לכ תא ובברעו אפרמה-יחמצ תא ושתכ
עצבל וכישמהו תבחמה ימב תאצמנה תירעקה זכרמב וחינה
.םדוקמכ 7 דע 3 םיבלש  
.המיאתמ תנצנצל ,ןוניסה רחאל ,וריבעה

 
(Syrup) פוריס
.ולשבו םימ טעמו שבד וא רכוס ליכמה ילכל חמצה תא ופיסוה
רמשמ רמוחכ ןאכ שמשמ רכוסה .יונק פוריסב שמתשהל םג ןתינ
.לועישב לופיטל דחוימב בוטו

םירמוחה
.רכוס וא שבד לפס 1
.המח תיצמת וא הטילח ילפס 2
לפס 1 וא (Ethanol Alcohol) לונתא לוהוכלא לפס 1/4
.יחמצ ןירצילג  

.ררקמב לבקתמה פוריסה תא וקיזחה
.םידליל ןתמל רתויב החונה איה ,וז הרוצ
 
(Compress) סרפוק/הייטר
(הרק ללכ-ךרדב) הסימתב הנטק תבגמ וא תילטמ וליבטה
.עגפה םוקמ לע וחינהו תולק וטחס ,תוינש המכל
 
(Essential Oils) םייחמצ םינמש
יוצימ וא (םידאב וא םימב) חמצה קוקיז ידי-לע םיקיפמ יחמצ ןמש
.(Ethyl Alcohol) יליתא להוכב הטילח תועצמאב רק
תפיטשל ,הייצלהניאל םהב שמתשהלו םימב םינמשה תא בלשל
.הת הקשמב וא ףוגה  

תיב תרצות ןמש
הקדווב וסכו יתכתמ וניאש ילכב אפרמה-חמצ תא וחינה
.הלעמו 80% זוכירב  
.תועובש 3 ךשמב דומעל וחינה
תפסוה ידי-לע םימעפ רפסמ הז ךילהת לע רוזחל ןתינ
.הפוקתה םותב ירט חמצ  

ןמשה .ותאפקה ךות לוהוכלאהו ןמשה ןיב דירפהל ןתינ
ראשי לוהוכלאהש דועב ותוא ףורגל היהי ןתינו טעמ קצמתי 
.ילזונ 


תפיטשל ,(Earwash) םיינזואה תפיטשל לזונ םג םישמשמ םינמש
יוסיעל ,ינוציח שומישב ,םישמשמ םה ןכו (Mouthwash) הפה
םינמשב ולא םינמש בברעל ןתינ .תוטירשבו םיעצפב לופיטלו
.רועב לופיטל םינמושבו
 
לותח ינרופיצ ןמש
.תרתוכ ילע ןפוחה אולמ ופסא
םטוא הסכמ תלעב תיכוכז תנצנצב תרתוכה ילע תא וחינה
.תיז ןמשב וסכו  
.הסכמב תנצנצה תא וסכ
.םימי רפסמ ךשמב שמשה רואל הפושח התוא ודימעה
.ךיראתהו רצומה םש תא ונייצ הילע תיות וקיבדהו וננס
 
לושיב אלל ,אפרמ-יחמצ ןמש
.קד דע אפרמה-חמצ תא וכעמ וא וקסר
.היקנ תיכוכז תנצנצל ותוא וריבעה
,עירח ,םידקש ,תיז ןמש ומכ) הבוט תוכיאמ יחמצ ןמש וקצ
.וביקרי אלש ידכ ,לילכ וסוכי םיחמצהש דע ,('דכו ודקובא  
10 ךשמב ,שמשל ףושח ,םימח םוקמב תנצנצה תא וחינה
.םוי 14 דע  
.גירא תסיפ ךרד וטחסו וננס
 
לשובמ אפרמ-יחמצ ןמש
. ריסב ןמשה תאו אפרמה-יחמצ תא וחינה
.םיכירפ ויהי םיחמצהש דע הנטק שא לע וממח
.דב תסיפ ךרד וטחסו וננס

(Herbal Tea) אפרמ-יחמצ הת
תויפכ שולש דע תחא תיפכב ושמתשה אפרמ-יחמצ הת תנכהל
גוזמל ןתינ ןיפוליחל) םיחתור םימ לפס לכ דגנכ אפרמ-יחמצ לש
.(לפסבש םילעה לע םיחתורה םימה תא

תא השעי רתוי ךורא ןמז) תוקד 10 דע 5 ךשמב םימב ורשה
.(רירמל התה  
.אפרמה-יחמצ תומכ תא ולידגה ,רתוי קזח הת תלבקל
.םוינימולא ילכב םימה תא חיתרהל ןיא
.רואב סרהנ וחוכש ןוויכ ההכ תיכוכז ילכב ןכומ הת וקיזחה

תאז ,םוי ידמ לק םיחמצ הת ומגל הבוט תואירבו קוזיח םשל
.ששח לכ אללו תוכשוממ תופוקתל

עיגרמו אירב םיעט הת
קורי הת םע תינועשו האליכא ,(Motherwort) יראה-בנז ובברע
.שבד טעמו  

...ףיסוהל ןתינ םתוא אפרמ-יחמצ 
.אלפנ םעט תפסוהל .לימומק
.לוכיעה רופישלו תיללכ העגרהל .םילותחה תיפנ
.לוכיעה רופישל .ליבגנז
.שבדו ןומיל ,רדנוול יחרפ ,ןירמזור םג ףיסוהל ןתינ
 
(Tincture) הרוטקניט/הסימת
.לוהוכלאב שומיש ךות חמצה יביכרמ לש יוצימ הניה הסימת
.לוהוכלא זוחא 50 דע 20 תוליכמ תוסימתה תיברמ

םרג 340 דע 230-ל םיחמצ תקבא םרג 120 דע 30 ופיסוה
.חמצה קזוחל םאתהב ,לוהוכלא  
.יוצרה לולידל םאתהב ,תרחא תומכ וא םימ 50% ופיסוה
.םויב םיימעפ רועינ ךות םייעובש ךשמב דומעל וחינה
.ונסחאו וננס

.בר ןמז ךשמב תורמשנ תוסימת
.םירומח םירקמב קר תוסימתב ושמתשה
 
(Extract) טקרסקא/תיצמת
תא תרשפאמ איה .רתוי הליעיו הסימתמ רתוי תזכורמ תיצמת
ןתינ וב ,לזונה לא חמצהמ אפרמה תונוכת תרבעה תא תרבעה
.םינש ךשמב שמתשהל

...אפרמ-יחמצ תיצמת תנכהל תוטיש 2 ןנשי
.(הסימת םג ארקנ) םישבוימ אפרמ-יחמצמ .1
.םיירט אפרמ-יחמצמ .2

.םימ וא לוהוכלא ומכ סיממב םישמתשמ
.1:2 דע 1:1 אוה אפרמ-יחמצל יוצרה סחיה

םניאש םיפידנה םינמשה תא חמצהמ תוצמל הדעונ תיצמת
.םימב םיסיסמ

הסימתה יפדועל וחינהו סיממה רמוחב חמצה תא ורשה
.תודאתהל  
.אפרמ-יחמצ םושייל רתויב ליעיה יעצמאה איה תרתונה תיצמתה
.רתויב הליעיה איה לוהוכלא תלוטנ תיצמת
.םימב תיצמתה תא לוהמל שי הב שומישה ינפל

(Decoction) המח תיצמת
ראשו םינימטיוה אלל םילרנימה יוצימל תשמשמ המח תיצמת
.לפסל םרג 15 אוה שומישה סחי .חמצבש םיפידנה םירמוחה
.םיערזו תופילק לש הלוכת יוצימל ללכ-ךרדב תשמשמ וז הטיש

םירגרגה ,םיערזה ,שרושה ,םילעה תא (החתרה אלל) ולשב
וא יתכתמ וניאש ילכב (שורדל םאתהב) ץעה תפילק תא וא  
.תוקד 30 דע 20 ךשמב ,ליימאב הפוצמה ילכב  
.ךורא ןמז ,החתרה אלל ,הנטק שא לע לשבל שיש םיסרוגה שי
.ונסחאו וננס
.םויב םילפס העברא דע לפס ןונימה היהי תרחא רמאנ םא אלא
.םעטה רופישל רכוס וא שבד ףיסוהל ןתינ

(Cold extract) הרק תיצמת
.הטילחל סחיב תולופכ ויהי יוצימל תויומכה
ילכב וא יתכתמ וניאש ילכב ,םירק וא םירשופ םימב ושמתשה
.ליימאב הפוצמ  
תומכ ךא ,םיפידנה םירמוחהו םינימטיוה ורמשי הרק תיצמתב  
.הטעומ היהית םילרנימה  
.ותשו וננס ,תועש 12 דע 8 ךשמב דומעל וחינה

שומישל שרושה תנכה
תא ושירבה ,רחא ךולכל לכו עקרקה תויראש תא תינדי וריסה .1
השקו שרושב קבדש ךולכל תרסהל .הכר תשרבמב שרושה  
ופשפש ךכ-רחאו תוקד 20 ךשמב םימב ותוא ולבט וריסהל  
.םימרוז םימ תחת ותוא  
רפסמל ותוא ודירפהו וכרואל שרושה תא ועסש שוביי םשל .2
.רשפאה לככ בר םיקלח  

שומישל םינוילעה חמצה יקלח תנכה
הלק הפיטש (ללכ-ךרדב) םיכירצמ םילועבגו םיחרפ ,םילע .1
.םהילע אצמיהל םילולעש םיקרחו קבא תקחרה םשל דבלב  
.הפיטשה יממ שובייל םחינהל שי הפיטשה רחאל  
.ריואב שוביי ףידע .שוביי יעצמא רחבמב שמתשהל ןתינ  
.ביקרמו לובנ ,םוגפ קלח לכ וקיחרה .2
.ךפוהמב תולתל שי ,שובייל ודעונש םימלש םיפנע  

תויללכ תויחנה
.תכתממ ןוסחיא יעצמאבו םילכב שמתשהל ןיא
.תוחלמו שמשה רואמ אפרמה-יחמצ תא וקיחרה
.שביו רק םוקמב שבוימה חמצה תא ונסחא יפוסה שובייה םותב

תורהזאו תורעה
.רתוי ירט היהי אוהש לככ הבוט היהת חמצה תעפשהש ורכז
.ושבויש רחאל קר שמתשהל שי םימיוסמ אפרמ-יחמצב
קר אפרמה-יחמצב שומישה תעפשהב ןיחבהל ןתינ ללכ-ךרדב
.תועובש רפסמ ךשמב שומיש רחאל  
העפשה הנשי תינפוגה תוליעפה תדימלו םייחה ןונגסל ,טירפתל
.אפרמה-יחמצ לש םתעפשה תדימ לע הלודג  
.ןמז תלבגה אלל תוחשמ קר רומשל ןתינ דוביעה תורוצ לכמ
תא וכיראה הדורי תוכיאמ איה סיסבה תחשמ םהב םירקמב
בובריעו (Benzoin) ןיאוזנב תסימת תפיט תפסוה ידי-לע הייח  
.(רטיל 0.3 לכל תחא הפיט) הסיעה  
.דבלב ץע תופכב ושמתשה
.שתכמבו ילעב שומיש ךות חמצה תא ושתכ