Aspirin ןיריפסא

 
?ןיריפסא והמ
איה ,(Acetylsalicylic Acid) תיליצילסליטצא הצמוח וא ןיריפסא
םיבאכ ךוכישל תשמשמ רשא ,תיתקלד-יטנא ,םיבאכ תככשמ הפורת
תנטקהלו (Antipyretic) םוחו תוקלד תתחפה ,(שאר-יבאכ רקיעבו)
רתוי הבוט םד-תמירז רושפיא ידי-לע םיצבשו בל-יפקתהל ןוכיס
.הברעה ץע תפילקמ ןיריפסאה רצוי רוקמב .םירצ םד-ילכב
 
תונוכת
םינסקובמורתהו םינידנלגטסורפהמ קלח לש םרוציי ענומ ןיריפסאה
ךכ ןיטקמו תוקיבד תוחפל םד-תויסט ךפוה אוה .(Thromboxanes)
.םירצ םד-ילכב םד-ישירק לש םתורצוויהל ןוכיס
ורוצייל יארחאה ימיכויב רמוח לש ותוליעפ תא םג זרזמ ןיריפסאה
.15-epi-lipoxin A4 :יפוג םינפ תוקלד דגונ ירלוקלומ רמוח לש
 
יאוול תועפות
...הערל ןיריפסאה עיפשמ םהילע ,םישנא םנשי
םילבוסה לע רוסא וב שומישה ןכלו לוכיע תוערפה רוציל לולע אוה
ולא לע וז הביסמ .רבעב קר ךכמ ולבס םה םא םג ,הביק יביכמ  
שומישב רהזיהל תורחא לוכיע תוערפה וא תוברצמ םילבוסה  
.החוראה רחאל ןיריפסאה תא לוטיל ץלמומ .ללכב םא ,וז הפורתב  
םג םיתיעל תוולמה רוע תוחירפ ועיפוי ןיריפסא םילטונהמ קלחב
.המישנ-יישקו הפהו םינפה לש השק תוחפנתהב  
 
סייר תנומסת
העפות איה (Reye's Syndrome) סייר תנומסת םידליה תלחמ
דחוימבו םידליב הרורב הניאש הביסמ העיפומה הרידנ תינלטק
הלחמ לש םימוטפמיס תעפוהל הבוגתכ ,ןיריפסאב ולפוטש ולאב
בלשב ,(המישנה יכרדב ילאריו םוהיז וא חור תועובעבא) תילאריו
.המלחה יבלשב רבכ אצמנ אוה וליאכ דליה הארנ וב
.דבכלו חומל אוה קזנה רקיעשכ ,ףוגה ירביא לכב תעגופ הלחמה

תוליכמה תופורתב וא) ןיריפסאב שמתשהל ןיא
.תוקינימ םישנב וא 12 ליגל תחתמ םידליב ,(ותוא

תורימחמו תועש תוכשמנה ,תורומח תואקה םה הלחמה ינימסת
ההוב הארנ דליה ,םיקזח שאר-יבאכ ,רפתשהל םוקמב ןמזה םע
וניא ,ןורכיז דבאמ ,םנמונמ אוה ,הריהמ ותמישנ ,םישוח ההקו
.הזוהו ותוא בבוסב אצמתמ
דיימ ותוא תונפהל שי וז המישרמ ,רתוי וא דחא ןימסת תעפוה םע
.יאופר לופיט תלבקל

הרהזא
.השק הימנאל תמרוג (G6P-Deficiency) G6P-ב רוסחמ תלחמ
ןוזמ ירצומ לש םתליכא םע םיקרפתמ םילוחב םימודאה םדה-יאת
.תומיוסמ תופורת תליטנ וא םימיוסמ
.ותליטנמ ענמיהל שיו הפירח הבוגת ולא םילוחב םרוג ןיריפסא

...רשא םישנא לע שומישל רוסא ןיריפסאה
.וילא םייגרלא
.םד-תשירק תויעבמ םילבוס
.(Anticoagulants) השירק תוענומ תופורת םילטונ

 
בל-תלחמו ןיריפסא
(American Heart Association) יאקירמאה בלה דוגיא ירבדל
(Harvard Medical School) דראוורהב האופרל רפסה תיב ירקוחו
.התומת עונמל יושע ןיריפסא

(תידיימ) תינושאר העינמ
רשא רחא ןמיס וא הזחב באכ הנושארל םישחה םישנא יכ עצומ
.ג"מ 325 ןיריפסא תלולג וסעלי ,בל-ףקתה רשבמ
םירקוחה לכ ירבדלו תומוד תונקסמל ועיגה םירחא םירקחמ םג
םינמיסה תעפוה עגרמ ,הנושארה העשב ןיריפסא לוטיל שי
.םילוחה-תיבב ןוימ רדחל העגהה ינפל ,בל-ףקתהל

(ךוראה חווטל) תינשמ העינמ
הניטקמ ןוכיס תוצובקב םייוצמה םישנאל ןיריפסאב עובק לופיט
.ג"מ 325-ל 75 ןיב םיענה םיימוי םינונימב רבודמ .ךוראה חווטב ותוא
.בצמה תא תרפשמ הניא ןונימה תלדגה

ןיריפסאב עבק לופיט
...ב םילפוטמ/...ל ןוכיס רתיב םייוצמל ןתני ןיריפסאב עבק לופיט

םד-ילכ תבחרהל םירזוח םיחותינ
.(Revascularization)  
בלה םותסש תלחמ
.(Valvular Disease)  
םייפקה םד-ילכ תלחמ
.(Peripheral Vascular Disease)  
.בלה רירש םטוא
.ץבש
.הקיטסלפויגנא
.הביצי יתלב הניגנא
.ינמז ימכסיא ףקתה
.םירודזורפ רופריפ

.25%-ב ןוכיסה תא ןיריפסא תליטנ הניטקמ ורכזוהש םירקמה לכב
םישישקו הדימעה ליגב םישנאב רבודמשכ דחוימב ליעי לופיטה
.ןיקת םד-ץחל ילעבו םד-ץחל רתימ םילבוס רשא

...תושדח - ןיריפסא ואר