םד ילכ תויעב
Vascular Problemsםידירו תקלד
םימרוגו הרדגה
םיבורקה םידירוה לש (תוחיפנב הוולמה) תקלד איה םידירו תקלד
.םיילגרה ידירוב בורל הרוק רבדה .רועה ינפל
,ףירח םוהיז בקע תחתפתמ איה בורל .עודי וניא הייעבל םרוגה
.הדיל וא חותינ
םימוטפמיס
.עוגנה דירוה ךרואל עגמל תושיגרו באכ
.רועה ןווגב םייוניש
.עגנה זכרמל תחתמ השק תקצבו תיתקלד תוחפנתה
.ךומנ םוחו ריהמ בל קפוד
.אפורל דיימ תונפל שי ,ולא תועפות יוהיז םע    
אפרמ-יחמצ
ףיחסת
םימרוגו הרדגה
,םדה תמירזב המיסח וא הערפה אוה (Embolism) ףיחסת
ואשינש ריוא תעוב וא המקר ,םד שירק ,רז ףוג ידי-לע הרצונש
.םדה םרזב
הזובמורט/תקקפ
הרדגה
םד-שירק לש תוחתפתה וא תורצוויה ,תואצמיה הניה תקקפ
,ליגר ינוציח םומיד בקע הרוק רבדה רשאכ .םדה-ילכ תכרעמב.
ףטש תא רצוע אוהש ןוויכ ,ןיקת ךילהת והז ,העיצפ בקע רמולכ
ךכש ןוויכ ,ןכוסמ אוה ,ףוגה ךותב שחרתמ אוה רשאכ ךא .םדה
וא רביאל םד תקפסאב הערפהו םדה-ילכב המיסח רצווית
.ףוגב םיוסמ רוזיאל
.ףיחסת היורק ,םדה-םרזב הענו המוקממ תקתנתמה ,וז המיסח
םוקמב ,םדה-םרז תמיסחל םורגל לולע (Embolism) ףיחסת
רצויו קתנתמה לגרב םד-שירק ומכ ,רצונ אוה וב םוקמהמ קחורמ
.יתאיר ףיחסת
םימרוג
.חותינ תאצות דחוימב ,השק תינפוג העיגפ
.הדיל
.בלב וא םדה-רוזחמב תויעב
.רתי תנמשה
.השרות
.םדקתמ ליג
.םד תויסטו םימודא םד-יאת/םיטיצורתירא רתי
.רתי תוישירק :ואר .(Fibrinogen) ןגונירביפ לש רוציי רתי
.םד תלערה :ואר .(Sepsis) םד-חלא
.םדה-רוזחמב םיקיזמ םימזינגרוא/םיקדייח
םימוטפמיס
באכב אטבתמה םטוא .םינטקה םדה-ילכב הערפה תואיר
םורק תקלד לש הזל המוד באכה .הזחה דצב ימואתפ 
.תואירה םורקב עלצ לש ךוכיח ,קורב םד ,(Pleurisy) תואירה 
.וב םינטק םד-יפטשמ האצותכ רועב םימתכו ןתשב םד תוילכ
.ןטבה לש ןוילעה ילאמשה דצב םיבאכ לוחט
,עורזה קרוע ומכ ,םייפגה יקרועמ דחא תמיסח תעב םייפג
תחתמ קפודב שוחל ןיאו לחלחכ/רוויח ,רק הז רביא השענ 
.עוריאה םוקמל 
,םיילגרה/םיידיה תועבצאב (Gangrene) קמנ םרגיהל לולע 
.ולוכ ףגה לש קמנ ףאו ,הרקמה יפל 
.אפורל דיימ תונפל שי ולא תושוחתמ תחא תעפוה םע 
תוצלמה
.ץחל-יעצפ תעפוהל בל ומיש ,חופנ רביא לש הרקמב
.בצמל םאתהב ,הטימב תכשוממ החונמב ךרוצ ןכתי
םרוג תקחרהל חותינו םד-תשירק דגונ לופיטב ךרוצ ןכתי
.המיסחה    
לכ ומלענ אל דוע לכ ,םיילרוא העינמ יעצמאב שמתשהל ןיא
.אפורב ץעוויהל שי שומישה שודיח ינפל .םימוטפמיסה   
אפרמ-יחמצ