תינשטע/הקינרא
Arnica
(Arnica montana)

הזל המודה חרפ לעב ,יתנש-בר חמצ הקינראה
.רטמ 1 הבוגל אשנתהל היושע איה .תינניחה לש
ב"הרא ברעמ-ןופצ ,ריביסב ,היסור םורד ,הפוריאב הלדג איה
.היסא זכרמבולודיג יאנת
.תויסיסבו תויצמוח תועקרק רחבמב חמצת הקינראה
.בטיה תזקונמ ,החלו תילוח עקרקב גשגשת איה    
.יקלח לצ דע האלמ שמש
םימח םימב לובטל שי םתוא ,םיערזמ השענ יובירה
.העירזה ינפלש הלילה ךשמל    
.טסוגואו ינוי ןיב השעי םיחרפה ףוסיאתיאופר תוליעפ
.שרושה ינקו שבוימ וא ירט ,הקינראה תחרפת שארב םישמתשמ
םיינפרטיווקסס םינוטקל םה ,הקינראב םיליעפה םיביכרמה
םיבאכו תוקלד םיככשמ רשא ,(Sesquiterpene lactones)
.יחמצ רירו ףידנ ןמש םידיאונובלפו

!םיימינפ םישומישב םהב שמתשהל ןיאו םיליער ולא םירמוח

.םינרפיצ םע דחי הקינראב שומיש בלשל גוהנ

הקינראה תונוכת
.עגפנ אל רועה דוע לכ ,םיבאכב תוולמ רוע תוקלדב לופיט
.(Pharynx) עולו (Mouth) הפ תוקלדב לופיט
.םוחו תוננטצהב לופיט
תוליעפ דודיע ידי-לע ,ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.םינבלה םדה-יאת :(Phagocyte) םיטיצוגפה    
.םילובח םירירשבו-םיקרפ ,תומקרב םילזונ יריבצ תסמה
דחוימב ,םדה ץחל תרבגהו ףוגב םדה רוזחמ רופיש
.םיילילכה בלה יקרועב    

...לש ינוציח יופיר זרזמ הקינראב שומישה

.(Diaper rashes) לותיח תחירפ ללוכ  

...לע הליקמ הקינראה

(Commission E) תופורתל ינמרגה ילרדפה ןוכמה
,תועיצפו תורובחב לופיט םשל הקינראב שומישה תא רשיא
,םיקרפמ תויעב ,ןורגיש תויעב ,(Edemas) תוקצב ,םיעקנ
םיקרח תציקע בקע תוקלד ,תויוחיפנ ,ןורגו הפ תוקלד
.תולק םידירו תוקלדו

הסימת תנכה
.םיירט םיחרפ םרג 50 לע 70% לוהוכלא רטיל 1/2 וגזמ
עובש ךשמב ,בטיה םוטאו יקנ ילכב לזונה תא וקיזחה
.םח םוקמב וא שמשב ,תוחפל    
.ושמתשהו וננס

.שמשה רואמ וקיחרהו םוטא ילכב הסימתה תא וקיזחה   

.עגפמה םוקמ לע חרפה תא םיפשפשמ :עבטב םושייה   

תורהזא
תקלד םיללוכ ,ינוציח יתדוקנ רתי שומיש בקע תוליער ינימסת
.קמנו םיביכ ,רוע תועוב ,דוריג ,רוע    
תצלמומ הניא איה .המ תדימב ליער חמצ תבשחנ הקינראה
,תוליחב םניה ימינפ שומיש בקע תוליער ינימסת .ימינפ שומישל    
יישק ,םיירירה םימורקהמ םימומיד ,לושליש ,תואקה ,ןטב יבאכ    
.תוומו המישנ םוד ,המישנ    
םילוח ,םישישק ,םירענ ,םידליל ץלמומ וניא הב שומישה
.תוקינימו (םחר תויוצווכתהל ששחמ) ןוירהב םישנ ,םיינורכ    
.ןמז ךרואל המשייל ןיא
.הקינראל םייגרלא םישנאהמ קלח