ץע ,ררזוע
Hawthorn tree/Haw
(Crataegus oxyacanthas)

ץופנה רישנ ינצוק ץע/חיש אוה ררזועה
הפוריא ,הקירפא ןופצ ,ןוכיתה חרזמב
.הקירמא ןופצו
וייח ךרוא .םירטמ 5 דע הבוגל אשנתהל םייושעש םיבר םינז ררזועל
ירגרג ירפה ,זע חוחינ םיפידמה םינבל תרתוכ ילע םיחרפל .הנש 400-כ
ויובירל תועייסמ רשא ,םירופיצ לע רתויב בוהאו תולוכשאב ןותנ ,םודא
.םיערזמ
.לשובמ וא יח לוכאל ןתינ ירפה תא
.םירחא םילכאמו םיטלסל טושיק םישמשמו םיליכא םיחרפה
.(תוקד 20 דע 10) םלשבל ןתינ .תיעועש םעט םילעה ינצינל
.םינוש םילישבתו םיקרמל ןייוצמ ףסות םיווהמ םה  
.(וננסל שי) תוריפ בטורו יל'ג ןיכהל ןתינ םירגרגהמ
.(ןיטוקינ לוטנ) קבטל ףילחת םישמשמ םיריעצה םילעה
רשא דחוימב ההובג הרוטרפמט הקיפמו בטיה תרעוב הצעה
.ימלוג לזרב תסמה תרשפאמ  


לודיג יאנת
.תיסיסב עקרק הז ללכב ,עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.דחוימ ןושיד תשרוד הניאו הדודר םישרושה תכרעמ
חורפל יושע ץעה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םילקאהמ תולתב ,הנשב םיימעפ  
םירקבמו רקב ינפב הדימעה היח רדגכ בטיה שמשמ ררזועה
.םייוצר םניאש םירחא  


תיאופר תוליעפ
,B1 ןימטיו ,C ןימטיו שי םלוכב .םירגרגבו םיחרפב ,םילעב םישמתשמ
,ןילוכ ,תילופ הצמוח ,B6 ןימטיו ,B5 ןימטיו ,B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו
,לוטיסוניא ,A ןימטיו/ןיטורק ,םינינאט ,(Glycosides) םידיסוקילג
(Tartaric Acid) תירטרט הצמוח ,םינינופאס ,(Crataegin) ןי'גאטארק
.םירכוסו םידיאונובלפ

תויאופר תונוכת
.םיזג ךכשמ
.ןתשמ
.בל קזחמ
.םד ילכ ביחרמ
ץווכמ
.תותיווע דגונ
.עיגרמ

ררזועה יריגרג
,םישמשמ םה םילועמ בל יקזחמל םיבשחנ (תוריפה) םיריגרגה
...ב לופיטל ,םדה-ילכ ביחרהל םתנוכתל תודוה
.םד-ץחל רתי

...םירגרגה ףסונב
.לוכיעה תכרעמ תא םיקזחמה לוכיע ימיזניא רוציי םידדועמ

...ב לופיטל םישמשמו בלה רירשב ןצמחה לוצינ תא םירפשמ םה (Palpitations) רידס יתלב בל קפוד
בלה בצקב תוערפה
.סרוטקפ הניגנא
.(Tachycardia) ריהמ בל קפוד
.(Myocarditis) בלה רירש תקלד
.םיקרועה תשרט

ררזועה ילע
...םיריעצה םילעה תסיעל
.בער תשוחת לע רהמ הליקמ
.םיבר הנוזת ירמוחל רוקמ הווהמ
.הבוט תיללכ השגרה הרשמ
.יללכ קזחמ הווהמ

...ב לופיטל םישמשמ םילעה
.(Anxiety) תודרח.ןואכיד.הניש ידודנ

תורהזא
אפרמ-יחמצ בולישב וב שמתשהל שי .דאמ הקזח ררזועה תלועפ
.אשונב החמומב ץעוויהל ץלמומ .םירחא  
,םיינורכ םילוח ,םישישק ,םירענ ,םידלי לע רוסא ררזועב שומישה
.קיפסמ וניאש עדימ תמחמ ,תוקינימו ןוירהב םישנ  
תועזה ,תושישת ,תוליחב ,םד-ץחל תתל םורגל לולע וב שומישה
.םיידיה לע החירפו  
תובוגתל ששחמ ,אפורב ץעוויהל עבק ךרד תופורת םילטונה לע
.תויתפורת-ןיב  
.תרוחרחסל םורגל לולע רתי ןונימ
.ררזועב שומישה ינפל ,אפורב ץעוויהל בל תויעבמ םילבוסה לע

תושדח - ררזוע ואר