האליכא
Yarrow/Milfoil
(Achillea millefolium)

םילע לעב ,ףוקז יתנש-בר חיש האליכאה
.ירמצ רעיש םיסוכמה ,ךרש ייומד ,םיצונמ
הקירמא ןופצו היסא ,הפוריאב רקיעבו םלועה יבחרב הצופנ איה
.םיכרד ידיצלו הערמ ירכ ,רוב תודשב
דע ינוימ תחרופ איה .מ"ס 80 דע הבוגל תאשנתמ האליכאה
.םיבוהצו םימותכ ,םידורו ,םינבל םיחרפה .רבוטקואביכרמ הקיטמסוקה תיישעתב שמשמ האליכאה
.רועה יוקינל םיבילחתב   
 םעבצו םתרוצ לע םירמוש םישבוימה היחרפ
.םיחרפ ירודיסבו םיחרפ ירזב בטיה םיבלתשמו   
.ותחימצ תביבסמ םיבובזו םילמנ החוד חמצה
.םיפירח תואקשמ םמעט ןוויגל תשמשמ איהלודיג יאנת
,בטיה תזקונמ ,הרישע עקרק השורד האליכאל
.תיסיסב טעמ   
.יקלח לצ דע ,האלמ שמש
,הדרפה ידי-לע וא םיערזמ השענו לק יובירה
.ויתסב וא ביבאב   
.םימי 10 דע 5 ךראת הטיבנה
ומכ ,םיליעומ םיקרח תכשומ איה
.ונבר השמ תרפ תישופיח   
התוא ןסרל ןתינו םילודג ןג יחטש יוסיכל המיאתמ האליכאה
.תרוצבב הדימע איה .אשד תחסכמ תועצמאב   
תולחמ ינפב םנסוחל עייסי ,הניגה יחמצ ןיב האליכא לודיג
.תיפותיש הייחמצ :ואר .תונוש   תיאופר תוליעפ
ץיקה ףוס תארקל םיפסוא םתוא ,םיחרפבו םילעב םישמתשמ
.ףידנ ןמש םהמ םיצממו

טטצא ,(Borneol) לואנרוב ,(Pinenes) םינניפ ליכמ הז ןמש
ןליפויראק ,(Camphor) רופמק ,(Bornyl acetate) לינרוב
ןזנראפ ,(Eugenol) ןרופיצ תצמוח ,(Caryophyllene)
,(Sabinene) ןניבאס ,(Myrcene) ןצרימ ,(Farnesene)
,(Terpineol) לואניפרט ,(Salicylic acid) תיליצילס הצמוח
םינוטקאל םהב ,םיפסונ םיבר םירמוחו (Thujone) ןו'זו'ת
.םידיאולקלאו (Sesquiterpene lactones) םיינפרטיווקסס

האליכאה ןמשה תונוכת
.ילאיבורקימ-יטנא
.ןתשמ
תכרעמ תא אטחמ
.תוילכהו ןתשה    
.דבכה תא קזחמ
.העזה דדועמ
.םדה ץחל תיחפמ
.םומיד רצוע/ץווכמ
.לוכיעל עייסמ
.יתקלד-יטנא
...ב לופיטל שמשמ אוה
שומיש יבוליש
םישמשמ ליבגנזו ףירח לפלפ ,ענענ ,קובמס םע האליכא
.םוחב לופיטל   
יפוריא ןבל ןוקבדו היליטה ץע יחרפ ,דרזוע םע האליכא
.םד-ץחל רתי תדרוהל םישמשמ   

הטילח
םילע תושודג תויפכ 2 לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.תוקד 15 וניתמהו םישבוימ םיחרפו
,םוח תעבו םויב םימעפ 3 ,לפסה אולמ ותשו וננס
.העש לכ לפס