םירובד סראב לופיט
Bee Venom Therapy
(Apitherapy - הייפרתיפא)
םירובדה סרא תונוכת
.םיבאכ לע הלקה
.םדה-רוזחמ דודיע
.תויוחיפנ תנטקה

תוטישש רחאל ,םיקזח םיבאכ לע הלקהל דעונ םירובד סראב לופיט
 .וליעוה אל תורחא

ילדגמש רחאל ,יארקאב התלגתה הטישה
ומש ,םיקרפ תקלד יבאכמ ולבסש ,םירובד
ידי-לע םימעפ רפסמ וצקענש רחאלש ,בל
.יתועמשמ ןפואב ושלחנ םהיבאכ ,םירובד

...םיאבה םירקמב םשוימ לופיטה
.(תויתכרעמ תוקלד לש םירחא םירקמ וא) םיקרפ תוקלד
.(םיילגרו םיידי) תווצקה ירביאב השוחת רדעה
.(Bursitis) תחתמאה תקלד
.הצופנ תשרט
.םיינורכ םיעצפ
.(Tendonitis) םידיג תקלד
...דועו    

.ינווינ ןורגישו ןורגיש
.םירגוסה לע הטילש יא
.סגה יעמה לש תיביכ תקלד
תויתקלצ תומקר תנטקה
.חותינ בקע ,תויוקבדיהו    
...ב לופיטל םג וז הטיש םימשיימ םיאפרמ
.עובש ךשמב ,םירובד סרא תוקירז רפסמ תונתינ לופיטה תליחתב
.תועובש השולש דע םייעובשב םעפל תוקירזה בצק ןטקומ ךשמהב
.םילופיט 12-כ רחאל ולש תא לופיטה השוע ללכ-ךרדב

...ואצמנ םירובדה סרא יביכרמ חותינב
התמצועש ,תיתקלד יטנא הנוכת לעב ,(Mellitin) ןיטילמ
.(Cortisone) ןוזיטרוקה לש וזמ 4 יפ הקזח    
תיתקלד-יטנא :הלופכ תוליעפ לעב ,(Adolapin) ןיפלודא
.םיבאכ תמסוחו    
 
:(םייבצע תותוא יכילומ) םירטימסנרט-וריונ םג סראב
(Norepinephrine) ןירפניפרונ ,(Dopamine) ןימפוד
.(Serotonin) ןינוטורסו
דדועמ ,םירובדה סרא יביכרמ בולישש איה הרבסה
.םיימינפ םיבאכ ךוכישו הנגה ירמוח שירפהל ףוגה תא

תורהזא
 
דמעומ לע ןכל ,םירובד סראל םייגרלאש םישנא שי
.תיגרלא תושיגר תוקידב רובעל הז לופיטל    
.היסקליפאנא :ואר    
.ךשוממ תויהל יושע לופיטה