הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט
Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)
(Bio-Oxidative Therapy)
עצובמ הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט
לודגה ץחלב ,לפוטמל ןצמח תקפסא ךות
.ילמרונה ירפסומטאה ץחלהמ 3 יפ דע 2 יפ

רשא תיטמרה רוגס אתל סנכומ לפוטמה
.רוהט ןצמחב םשנומ וב וב ,ץחל-אתל ךפוה

םשנומ אוה םש ץחלב ריוא םע אתל לפוטמה סנכומ תרחא ךרדב
.דחוימ המשנה להואב וא הכיסמ תועצמאב רוהט ןצמחב
דעו םימי רפסממ ךוראל יושע ,הלוחה בצמב יולתה ,לופיטה ךשמ
.תועובש 4 דע 2 םיכרוא םילופיטה תיברמ .םישדוח רפסמ

ןורקיעה

העובק הקפסא אוה וכרוצ רקיעשכ םיממ ובורב בכרומ םדאה ףוג
.םינוש םיאולחתל םורגי ןצמחה תמרב לודליד .ןצמח לש

ןיבל (ףוגה יאת ומכ) םיריפש םימזינגרוא-ורקימ ןיב ירקיעה לדבהה
ךילהת בקע ,ןצמח תוחפ הברה שורד םינורחאלש אוה הלחמ ימרוג
.ןצמח תלד הביבסל םמצע ומיאתה םה וב יביטימירפה םתוחתפתה

שורדהמ הברהב הנטק ןצמחה תומכ הב ,הביבס ףוגב תרצונ רשאכ
.םיקיזמ םיטיזרפ וב חתפתהל םילולע האירב תיאת תוחתפתהל

,איהש הביס לכמ ,הרידס ןצמח תקפסא תולבקמ ןניאש תומקר ,ןכ ומכ
.וז המקר לא תורישי עיגמה ןצמחה ץחלל תודוה תעכ ותוא תולבקמ

הטישה םושיי

שומיש ידי-לע םה ףוגל שורדה ןצמחה ןזאמ רזחהל תוטושפ םיכרד
.םושיילו הגשהל תולקב םינתינה ןצמח-ימב וא ןוזואב
שומיש רבעב הענמש הדבוע ,רתויב םיליער ולא תזכורמה םתרוצב
.(רועל יטפסיטנא רמוחכ שומישל טרפ) םימזינגרוא ילטוקכ םהב
הב 1%-מ תוחפ לש המרל םתוא םיללדמ םלוצינ תא רשפאל ידכ
.ףוגל םיליעומ אלא ,םיליער םניא םהש קר אל

לופיטל תומלשה

תועצמאב ,ךילהתב לטקנ םקלחש ,םיבוט םייעמ יקדייחב בוליש .1
.טרוגוי וא תולולג  
,(Super Oxide Dismutasae) SOD םיזנא סקלפמוק תפסוה .2
,טנדיסקוא-יטנא הווהמו (Wheat germ) הטיח יטבנמ רצוימה 
.לופיטה ןמזב ורצונו ןכתיש םיישפוח םילקידאר לורטינל 

תצומחת-דח תטילפ זרזמ הז לופיט םימזינגרוא תליטקל טרפ
.םייבצע םיקזנ ךכב ענומו ןיבולגומההמ ןמחפ  
.3 יפ דע םיעצפ תומקרל ןצמח תעסה תרפתשמ לופיטל תודוה
.רוע תלתשהב ךרוצ אלל ,המלחהה ךילהת תא זרזמ ךילהתה  
.תירוקמה התמרל ןצמחה תקפסא הבש לופיטה רחאל  

לפטל ןתינ ןהב תויעב
םד-ילכו בל תולחמ

.(יוקל םד רוזחמ) תיפקה םד-ילכ תלחמ
.ןורכיז תויעבו ץבש ומכ ,םייחומ םד-ילכ תולחמ
.בלה רירש םטוא
.סירוטקפ הניגנא
.רידס יתלב בל בצק
.םיילגרהו םיידיה תועבצאב (Gangrene) הנירגנג/קמנ
.(Clostridial myonecrosis) ידירטסולק קמנ
.(Raynaud's Syndrome) דונייר תנומסית
.(Temporal Arteritis) הקרה קרוע תקלד
.(Sickle Cell Anemia) תישמרח הימנא
הפירח םייפקיה םד-ילכ תקיפס יא
.(Acute peripheral vascular insufficiency)  
.(Vascular and Cluster Headaches) ימינו יררצמ - שאר יבאכ
.הנרגימ
יוריעל םיאתמ םד אצמנ אלשככ בר םד דוביאמ האצותכ הימנא
.תורחא תוביסמ יוריע עצבל ןתינ אל וא  
.םיילגרב ,תרכוס יעצפ

המישנו האיר תולחמ

.תינורכ תיתמיסח האיר תלחמ
.(Emphysema) המיזפמא/תחפנ
.המתסא
.(Bronchiectasis) תונופמיסה תובחרתה
.(PCP) סדייאה תלחמב תבלושמה תואיר תקלד
.תינורכ תונופמיס תקלד/טיכנורב
.(Air and Gas Embolism) זגו ריוא יפיחסת
.ןשע תפיאשו ןמחפה-תצומחת-דח תלערה
הפירח ירולכ הרטט ןמחפ תלערה
.(Acute Carbon Tetrachloride Poisoning)  
.(Hydrogen Sulfide Poisoning)יתרפוג ןמימ תלערה
.(Decompression sickness/The Bends) םיאדומאה תלחמ

תוימוהיז תולחמ

.תעפש
.תרגוח תקבלש
.סקלפמיס ספרה/הטושפ תקבלש
.הדידנק תרטפ
.תינורכה תופייעה תנומסת
.(AIDS) סדייא ימוהיז
.םיינורכו םיפירח םיילאריו םימוהיז
.תופורתל םיביגמ םניאש ,םיינורכ םיילאירטקב םימוהיז
.םייליפט םימוהיז
.(Tetanus) סונטט/תדפצ

ןוסיחה תכרעמב תוערפה

תועיצפ

.טרופס יעצפו הכר המקר יעצפ
.הכיעמ (Bedsores) ץחל יעצפ
.(Hard-To-Heal Wounds) יופיר יישק םיעצפ

תויגולוריונ תוערפה

.(Cerebral Palsy) יזופ לרברס/ןיחומ קותיש
.(המלחה) ץבש
.ןוסניקרפ תלחמ
.רמייהצלא תלחמ
.(Cerebral Edema) תיחומ תקצב
.(Reflexive Sympathetic Dystrophy) RSD,RSDS
.וב םדה-ילכו חומה עגפנ ןהב תונואת
.(Meningitis) חומה םורק תקלד
.תוילינס
.םיינורכ םיבאכ תונומסת/היגליימורביפ

רוע תויעב

.(םייבוריאנאו םייבוריא) םיברועמ רוע ימוהיז
.רוע תולתשה
.(Thermal Burns) םוח תויווכ
םהנימל (Mycoses) תרטפ יגוס

תומצע

תינורכ תיתלגומ םצע תקלד
.(Chronic refractory osteomyletis)  
.(Osteomyelitis) תיתלגומ םצע תקלד
.תומצע תלתשהו םירבש יוחיא

םייניע

תיתשרה קרוע לש הפירח המיסח
.(Acute Retinal Arterial Occlusion)  
.(Diabetic Retinopathy) תיטבאיד תיתשר תלחמ
.(Retinal Detachment) תיתשרה קותינ
יזכרמה תיתשרה קרוע תמיסח
.(Central Retinal Artery Occlusion)  
.הייארה בצעל הנירק יקזנ

תורחא תולחמ

.(Metastatic Carcinoma Pains) תיסטסטמ המויצרק יבאכ
.הפמיל ירשקו םד ןטרס
.(Osteoradionecrosis) תיביטקא-וידר הנירק תאצות תויעב
.(Ionizing Radiation) תנניימ הנירק יקזנ
.םייל תלחמ
.(Cyanide Poisoning) דינאיצ תלערה
.הרדישה דומעב הרומח הלבח
.ןתשה תיחופלש תקלד
.(Enteritis) םייעמ תקלד
.(Proctitis) תעבטה-יפ תקלד

...תושדח - הובג ץחלב ןצמחב לופיט ואר