תינורכה תופייעה תנומסת
(Chronic Fatigue Syndrome/CFS)
היגליימורביפו
(Fibromyalgia/FMS)


 
תינורכה תופייעה תנומסת
  הרדגה
תופייעה תנומסת ילפוטמ ברקב תוצופנה תונולתה תחא איה תושישת
דחוימב .הנולת אלל םילבוס םיפסונ םיבר יכ הרעשה תמייק .תינורכה
-יא תנומסת' הלחמה התנוכ רבעב .(70%-כ) םישנ הלחמהמ םילבוס
'ןוסיחה תכרעמו תינורכה תופייעה דוקפית
(
Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome/CFIDS)
.(Chronic Epstein-Barr virus/CEBV) ינורכ רב-ןייטשפא סוריו םגו
  םימרוג
...תואבה תוכרעמהמ תחאב תויעב םה וז תנומסתל םימרוגה

...םה תאז ררועל םילולעש םיפסונ םימרוג
(Liver) דבכ תלחמ ,בל-תלחמ ,תרכוס ןהב ,תודחא תולחמ
.תינורכה תופייעה תנומסתל רתי ןוכיס תווהמ רשא ןטרס תלחמו  
.(Contraceptives) ןוירה תעינמל תולולגו העגרה תופורת
.ישפנ חתמ/סרטס
  םימוטפמיס
...ש ךכל תמרוגה תטלחומ תושישת
.יאליע ץמאמל תוכפוה תוימוי-םוי תומישמ
.םיירשפא יתלב םישענ םירצק םילויטו תיב תודובע
.םירבחו םתחפשמ ינב םע םיארתמ םניא םילוחה
.הליעומ הניא הנישה ךא ,בר ןמז םינשי םה
.ןוחביאה לע השקמו ןואכידל המוד רבדה

...םיפסונ םיינפוג םינימסת

.הליל תועזהו םוח
.רוע תחירפ
.תוריצע/לושליש
.תורוחרחס
.םיקרפ יבאכו םירירש יבאכ
.שאר יבאכ
.ןורגב םדוא
.הפמילה ירשקב םיבאכ
.הלופכ וא תשטשוטמ הייאר

םיישפנ םינימסת םג ונכתי םישקה םיינפוגה םינימסתה לע ףסונב
...ומכ ,םיישגרו
.תומוקמו תומשל ןורכיזו רצק ןמזל ןורכיזה ןדבוא
.ןואכיד
.תובכרומ תוילטנמ תודובע עוציבב ישוק

...תינורכה תופייעה תנומסת לע דיעמ םיאבה םינימסתה לש בוליש

.הליקמ הניא החונמ.תוחפל םישדוח 6 תוכשמתה
.תושישת לש עתפ יפקתה

...םיאבה םינימסתה ךותמ 4 לש םמויק ןכו

.םיקרפמ יבאכ
.םישדחתמ שאר יבאכ
.תננערמ הניאש הניש
.ץמאממ תושישת/תוחונ-יא
.זוכירה רשוכ/ןורכיזב העיגפ
.ןורג יבאכ
.הפמילה ירשקב תוחיפנ
.םירירש יבאכ
  הטאידו ינפוג לוגרית
תנומסתמ םילבוסה תא תיעבהל היושע ינפוג לוגרית לע הבשחמש םגה
תא קזחי ןותמ ינפוג לוגרית יכ ימיכסמ םיחמומ ,תינורכה תופייעה
.םתשגרהה תא רפשיו ןוסיחה תכרעמ
.חונל שי תופייע םישח וב עגרבו הדימה לע רתי ץמאתהל ןיא ,תאז םע
  הנוזתו לופיט
...םיללוכ הלקה םשל לופיט יכרד
.הקיסומ וא היצטידמ תועצמאב תועגרתה
.היגרנאה תרבגהו םדה-רוזחמ רופיש םשל ,הגוי
.העיגרו םדה-רוזחמ רופישל ,יוסיע

...רופישל איבהל םייושע רשא םייתנוזת םיפסותו
.ץחל יבצמב ןוסיחה תכרעמ קוזיחל בושח .C ןימטיו
םה םיבר .םיאת לופכישו םינובלח ,היגרנא רוציי םשל שורד .םויזנגמ
.וב רוסחממ םילבוסה  
דבכ תיצמת .הימנאלו תינורכ תופייעל םורגל לולע וב רוסחמ .לזרב
.לזרבל בוט רוקמל תבשחנ  
בושח אוה .B הצובקמ םינימטיו 11 דגאמ .B ןימטיו סקלפמוק
.B12 ןימטיול בושח דחוימב  
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמוםינלערמםיאתה לע ןגמ .E ןימטיו
.םירירש תשלוחו תושישתו ןגלשאב רוסחמ ןיב רשק םייק .ןגלשא
.םילוחהמ קלחב היגרנאה תמר תא רפשל יושע ןגלשא  

...תללוכ תצלמומ הנוזת

רימחהל םילולע (הבר לוכיע תייגרנא םישרודה ולא) םימיוסמ םילכאמ
....םהב םילולכ .היעבה תא

אפרמ-יחמצ
...םיללוכ היגרנאה תמר תאלעהב עייסל םייושע רשא אפרמ-יחמצ

...ןואכידמ םילבוסלו חורה בצמ רופישל םיחמצ

...ןוסיחה תכרעמ קוזיחל םיחמצו

.םוש
.בהז םתוח
.גנסני'גו האצניכא תויצמת
.(Shiitake Mushroom) הקטייש תיירטפ
  היגלאימורביפ
םירירש יבאכ םיווח ונממ םילבוסה רשא ,ינפוג יוקיל איה היגלאימורביפ
דחוימבו היסולכואהמ 5%-כ ךכמ םילבוס .תומצעה ירוביח ירוזיאב
םייח תנכסמ הניא הלחמה .40 דע 20 ינב (םירבג רשאמ 7 יפ) םישנ .ףוגל קזנ לכ תמרוג הניאו
  םימוטפמיס
,תורחא תולחמ לש ולאל םימוד םהש ןוויכ ,םיעטמ היגלימורביפ ינימסת
רוביחה תומקר לש ינורכ באכ תנומסת ,תינורכה תופייעה תנומסת ומכ
הקרו תסל קרפמ תנומסתו (Myofascial Pain Syndrome)
.(Temporomandibular Joint Syndrome)

תופייעו ידימת באכ תושוחתב הוולמ הלחמה
םיענמנ הנממ םילבוסהש ,ךכ ידכ דע ,הקזח הכ  
.הטימהמ רקובב םוקלמ םיתיעל  
שאר יבאכ ,הניש ידודנמ םילבוס םה ,םיינורכ םירירש יבאכל טרפ
.ןואכידו  

...בקע רימחהל םילולע םימוטפמיסה

.ישדוח רוזחמ
.יהשלכ הגירח תוליעפ
.ישפנ חתמ/סרטס
.הנישב רוסחמ

...םיללוכ םיפסונ םינימסת
.המ ןמז ךשמ העובק החונת רחאל ,םירביא תוחישק
.ךכ וניא רבדה לעופבש יפ-לע-ףא ,תוחפנתה תשוחת
.ףוגה לכב באכל תושיגרב לודיג
.חתממ האצותכ ,םיבר שאר יבאכו הנרגימ יפקתה
.זיגרה יעמה תנומסת לש ולאל םימודה םינימסת
.ףוגב םינוש תומוקמב םיגודגדו השוחת רסוח
.תונואכיד לש ההובג תוחיכש
  םימרוג
...הלחמל םרוגל רשאב תורעשה רפסמ תומייק
היגלאימורביפל םרות םרוג הווהמ ןוזמל (ההוזמ יתלב) היגרלא
,(לילכ התוא עונמל ףא םיתיעלו) הלחמה לע לקהל ןתינ ןכלו  
.םרוגה יוהיזל דע ,םינוש םילכאממ תוענמיה ידי-לע  
.תינירקודנאה תכרעמב וא ןוסיחה תכרעמב הייעב
.באכ תרבעהב דחוימב ,םיבצעה תכרעמב תוימיכויב תוערפה
.סוריו
.ןואכיד
.הניש תערפה
.רבעב תישגר העיגפ
  לופיט
.םינימסתה לע הלקהל תופורת ןתמב םצמטצמ לבוקמה יאופרה לופיטה
,ינפוג לוגרית אוה הלחמב רתויב ליעיה ימצעה לופיטה
ףוסבלו הלק הציר רתוי םדקתמ בלשבו הכילה ומכ
.םיינפוא לע הביכר ףא
ןותמ לוגריתב ליחתהל שי ,םיבאכה תאתא רימחהל לולע ץמאמש ןוויכ
.הדמתה אוה הלקהלו החלצהל חתפמה .הגרדהב םוי ידמ ולידגהלו

...םה םמצע תא וחיכוהש םירחא םילופיט

.הזונפיהב לופיט
.היגרנא תענומ הטאיד
.קבדיפויב
.יוסיעב לופיט
.הרוטקנופוקא-ורטקלא
.םייתפואמוה םילופיט
.(Guided Imagery) ךרדומ ןוימדו היצטידמ

...םה החלצהל וכזש םידדוב םייתנוזת םיפסות
.םיגד ןמש
םלוכמ בושחהשכ םינימטיו וא םיחופת תצמוחו םויזנגמ לש בוליש
.B12 ןימטיו אוה  

...תועצמאב ישפנ חתמ/סרטס תתחפהו

.ינפוג לוגרית
.ןוידו הכימת תצובק
.תויתקלד-יטנאו ןואכיד דגנ תופורת בוליש
.ץועי
.הזוננפיה
.קבדיפויב

...תושדח - היגלאימורביפו תינורכה תופייעה תנומסת ואר