ןוצמיחו םיישפוח םילאקידאר-תונקדזהה תיירואת
,האופרה םלועב רתויב תורקחנהו תודמלנהמ איה תונקדזהה תיירואת
םיימיכויב םייונישל םימרוג םיישפוח םילאקידאר יכ הדבועה רואל
.םיאתב םיטלוב
םורק ךרד םירדוח םהש ןוויכ רתויב יתייעב ןצמחמל םיבשחנ ןצמח ימ
קזנ .אתה תומ האצותה היהת ינוציק הרקמב .והנבמב םיעגופו אתה
וב םורגי ,הנוכנה הרוצב אל ךא ,ןקותש וא אתל ויד ינלטק היה אלש
םורגי הז קזנ .ףוגה לכבו וב (Vulnerability) תועיגפ רתילו ידימת קזנ איה ךכל המגוד .םיאבה תורודל רבעויש (תידוסי הנוכת) ינגטומ יונישל
.תיטנגמורטקלא הנירקמ ומכ םיילילש םינוי ידי-לע DNA-ל םרגנש קזנ
םורגי אוה ,את תחימצב דיקפת שי ול ,יטירק ןגב עריא קזנה םא
.ריאממ לודיגל ףא ףוסבלו תרקובמ יתלב החימצל
רשא ,םימיזנא תרוצב ,םייעבט םיטנדיסקוא-יטנא רפסמ םנשי ףוגב
ןיטקהלו םיישפוח םילקידאר לש תונכוסמ תויורבטצה ןסרל םתלוכיב
.םיאתה תתומת רועיש תא יתועמשמ ןפואב ךכ
 
תונקדזהה ינמיס
...םה ךכל םיינוציח םינמיס .ודלוויה עגרמ ןקדזמ םדאה
.םירירש תשלוח.הבוג ןדבוא.לקשמ תפסות

...ןיחבהל ןתינ אל םהב םיפסונ םינמיס
.רועהו םדה-ילכ לש םתושימג ןדבוא
.תילנומרוה תוליעפבהטאה

...לכמ בושחהו
.םיישפוח םילקידאר לש תדמתמ תוליעפ בקע םיאתל קזנ

הנקיזב המחלמה
...םיבר תורוקממ םינלער ינוילמל םוי ידמ ףשחנ םדאה ףוג
.םייתיישעת םילקימיכ
.תופורת יעקשמ
.םירחא םימרוג
.םיקיזמ יריבדמ
.םינוש ןוזמ יפסות
.םימב תודבכ תוכתמ
.ענמיהל ןתינ אל םהמו ףוגב םירצונה םינלער

תוינווינ תולחמב לודיג ,הריהמ תונקדזהל םיארחא ולא םינוש םינלער
.ןוסיחה תכרעמ תסירקלו

םיישפנ םיבצמ .הבוט תואירבל סיסבכ תבשחנ לוכיעה תכרעמ
הקחרהו םינוכנ הנוזת ירמוח תריחבב :הביטב םייולת םיינפוגו
.לערו תלוספ ירמוחמ תוענמהו

...ב תואטבתמ לוכיעה תכרעמב תויעב
.תישפנ תוביצי יא.רתי תנמשה
.תוריצע
.םיזג
.תוליחב

דבכהו ףוגה לש התואנ תורהטיה תלוכי-יא לע םיעיבצמ ולא םינמיס
ןוניסה תכרעמ אוה דבכה .םהינימל םינלער לש ידימת רוהיטב קוסעש
םיקדייחו הלחמ ימרוג ,םינלער םדהמ קלסמ אוה .ףוגה לש תישארה
.םיקיזמ

ךשמב םילער רוגאל םילגוסמש ,ןמושב םיסיסמ םימורקמ יושע דבכה
.ץמאמב ןותנ ףוגהשכ ,רתוי רחואמ םררחשלו תוכשוממ תופוקת
.תושישת אוה הריבצ רחאל ,םילערה לכ רורחש לש ירקיעה ןימסתה
 

םינלערל ףוגה תופשחיה בקע וטעמתיש םיטנדיסקוא-יטנאה ןיב
ירביא לכב הלודג תומכב היוצמה ונימא תצמוח ,ןויתטולגהאצמנ
.דבכב םינלער קוליסל תעייסמו ףוגה
,ןויתטולגל תרבוג השירד תררועתמ םינלערל ףשחנ ףוגה רשאכ
.וירגאמ ךותמ

...ןה לוכיעה תכרעמ תואירבו רוהיטה תלוכי תרימשל תוטיש
.תויחמצ תופורת.טירפתב םייוניש.םוצ
 
ריהמ רוהיט
.דבלב םיצימ וא םימ תייתש בגא ,םוצ ימי רפסמ

תויהל חוקיפה לע ךורא םוצהש לככ .אפורב ץעוויהל שי םוצ ינפל
.דחא לכל תישיא םיאתהל הכירצ םוצה תטיש .רתוי קודה
.(Fat) ןמושומכ ,םיינויח יתלב םירגאמ ףוגה ךרוצ םוצה ןמזב
.תרכוס ילוחל המיאתמ הניא וז הטיש

ומכ) דבלב ןוזמ לש דחא גוס םיכרוצ הב דיחאה ןוזמה תטיש
.םימי רפסמ ךשמב (ץע-יחופת

.ימצעה ורוהיטב דקמתי ףוגהש ידכ רתויב םיבושח החונמו העיגר
םידרוי ןכ .תדרוי ףוגה תרוטרפמטו םירמוחה ףוליח טאומ החונמ תעב
.המישנה בצקו בלה קפוד ,םדה ץחל

שדחמ ןעטיהלו םינלערמ רטפיהל הריהמ הטישל בשחנ םוצה
.םיימצע יופיר תוחוכב
דדומתהל ףוגה לש ורשוכ תא ןיטקמ ךשוממ םוצש םינעוטה שי
,רצוויש םיינויח הנוזת ירמוחב רוסחמהש ןוויכ םינלער םע דיתעב
.ותועיגפ תאו ףוגה תושיגר תא לידגהל לולע
קחרתההל שי םהמ ןוזמ ירצומ
ןוזמה תא ריכהל בושח ףוגב םייוצמה םינלערב תוליעיב םחליהל ידכ
תעדל יאדכ רתוי ךא ,ףוגל םיבושחה םיניזמה םירמוחה תא ליכמה
...קחרתהל יאדכ םהמ ןוזמה יגוס וליאמ
.םיקרח יריבדמב שומיש ךות ,םילדגמ ותוא ןוזמ יגוס
.סנארט ינמוש
.םירחא םיררועמ םירמוחו לוהוכלא,הפק
.'רשעומ' ןבל חמק ירצומ
.רכוס
םיינויח תונוזמ
...םיללוכ םינלערב המחלמלו ףוגל םיינויח תונוזמ
.םרתי תא ךורצל ןוצר רסוח םג ונשי הכומנ ףוגב ולא תונוזמ תמרשכ
תדימב ,לוטיל שי םיינויח תונוזמ לש תילמיטפוא הכירצ חיטבהל ידכ
.םייתנוזת םיפסות ,ךרוצה
,הדמתה ךכב היהית םא היהת ,םינלער תקחרה רחאל הבוט תואירב
.תידימת הניה םינלערל הפישחההש ןוויכ
אפרמ-יחמצ
 
תונקדזהה תטאה ימרוג םוכיס
...לש (רידס) בוליש ךות תלבקתמ רתויב הקזחה הבטהה

...הנקז/ליג ימתכ ואר
...ךרבבו ךריב םירבש ואר
...הזואפונמ/רבעמה ליג תועפות ואר

 
םירקחמ ואר
...1 'דח תונקדזה
...2 'דח תונקדזה
...3 'דח תונקדזה
...4 'דח תונקדזה
...5 'דח תונקדזה
...6 'דח תונקדזה