בלח ירצומו בלח
Milk & Dairy
לכ קפס לטוה אל הנורחאל דעו םדק ימימ בלח ךרוצ םדאה
תונורסח רפסמ יוליג םע ררועתהל לחה קפסה .ותואירבב
ללכ םדאהש םינעוטה םג םנשי .םייתנוזתה ויתונורתיל עגונב
.ול קיזהל וליפא לולעה בלחל קוקז וניא
בלחה דעב
.תומצעה תואירבל בושחה ןדיסב םירישע וירצומו בלח

(Lactose) זוטקל רכוסו D ןימטיו לש םאצמיהל תודוה 
.לוכיעה תכרעמב תולקב גפסנ ןדיסה ,בלחב 
בוט רוקמ םיווהמו לורטסלוכוןמוש ילד וירצומו הזר בלח
.ןובלחל 
D ןימטיו ,A ןימטיו ,םויזנגמ ,ןחרזל בוט רוקמ וניה בלח
.B2 ןימטיוו 

בלחה דגנ
תא לידגהל לולעש יוור ןמושב םירישע וירצומו אלמ בלח
.םדב לורטסלוכה תומר 
.(זוטקל) בלחה ןובלחל תוליבס-יאל רוקמ אוה בלחה
שורדה םיזנאה תא םירסח ,םירגובמ דחוימבו םיבר 
.בלחה רכוס אוה ,זוטקלה קוריפל 
התוא הקיטויביטנא ליכהל םילולע (רשב םגו) בלח
םיקדייחה תודימע תא הלידגמה ,רקבה ןוזמל םיפיסומ 
.הילא ,םדאל םינכוסמה  

הנעט התלעוה ב"הרא Johns Hopkins תטיסרבינואב
בלח תכירצו ןילוסניאב היולתה תרכוס ןיב רשק םייק יכ
תכרעמב םד ןדבואמ ךכ בקע לובסל םילולע תוקוניתו
םעה אוה ךכל החכוה .םפוגמ לזרב לוליד ךות ,םייעמה
וב םילבוסה רועישו תולודג בלח תויומכ ךרוצה יניפה
.םלועב םיהובגהמ אוה תרכוסמ
תויגרלאל ץופנ רוקמ אוה בלחהש ףיסומ םירקוחה דחא
ינקירפאו יתאיסא אצוממ םישנאב דחוימב ,לוכיע תויעבו
,בלחה רכוס לוכיעל שורדה םיזנאב רוסחממ םילבוסה
.זוטקלה אוה


בלחה דגנ תופסונ תונעט
.םיביס ליכמ וניא בלחה .1 
ררבתמ .(Casein) ןיאזק ןובלחל זכורמ רוקמ אוה בלחה .2 
בלח-ירצומ ומכ ,הז ןובלח ליכמה ןוזמ לש תמזגומ הכירצש  
ןדיס ןדבואלו סיזורופואטסואל תמרות ,(םיציבו רשב ןכו)  
,יארחא הז ןובלח .תוילכה תועצמאב (םילרנימה ראש ןיב)  
לש ןתמצוע הפירחמה החיל תורצוויהל ,םיבר םישנאב  
םרוג הז ןובלח .סיטיסוניסו טיכנורב ,המתסא ומכ תולחמ  
םילבוסה ולא יבגל הרומח הדבוע ,ןוסיחה תכרעמ ייוריגל  
,תוינורכ תויגרלאב אטבתמ הז רבד .הלש רתי תבוגתמ  
.תינורגיש םיקרפמ תקלדו (Lupus) תבאזה תלחמ  
,םדה-ילכו בלה תואירב תא ןכסמ בלחב יוצמה ןמושה .3 
תונפד לע םיעקשמו לורטסלוכ רוציי דדועמ אוהש ךכב  
תומכב ןובלח ליכמ הרפ בלח ,םא בלחל תיסחי .םד-ילכ  
.םא בלח תמועל ןמוש רתוי 50%-ו השולש יפ הלודגה  

תודוה ליפכמ רשא לגעה רובע דעונ הרפה בלח
עיגמ ולקשמ הנש ךותו םוי 47 ךות ולקשמ תא ול
.ג"ק 150-ל

ותוקני רחאל בלח ךרוצ רשא דיחיה רוציה אוה םדאה .4 
.רחא רוצי לש אוה בלחה ךכל ףסונבו  
תויגרלאל םימרוג וירצומו בלחש אצמנ תובורק םיתיעל .5 
בלחה תכירצ תא םיקיספמ ךכמ םילבוסהש רחאלו תונוש  
.תפלוח הייעבה המ ןמזל  
תויעב ,םיינזוא תוקלד ,,תונרגימל םג םורגל לולע בלחה  
.המתסאו תפטפטמ תלזנ ,םייעמה יכרדב  
םימיוסמ םירקוח םיעיצמ בלחה ןדיסל יפולח רוקמכ  
.תוינטקו םיזוגא ,םיקורי תוקרי ,םישק םימ  

אלמ הרפ בלח םרג 100-ב יתנוזת ךרע
(1) %ג"קמג"מ'חיםרגביכרמה
66תוירולק
144.8 
3.9 
2.4 

3.2 
87.8 

תומימחפ
ןמוש
...יוור ןמוש 
...לורטסלוכ
ןובלח
םימ


12 
18 
28 
40 
180 
0.44 
A ןימטיו
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
B12 ןימטיו
20 

11 

143 
113 
10 
40D ןימטיו
ןגלשא
ןדיס
םויזנגמ

.תצלמומה תימויה הכירצהמ % (1)
 
דוריו בלח תכירצ
.דוריו בלח תכירצ ןיב ירשפא רשק לע תועיבצמ תונוש תויודע
,בלחב (Galactose) זוטקלגה ביכרמ אוה וז הייעבל םרוגה
תומרש ,בלחב (Galactose) זוטקלגה ביכרמ אוה וז הייעבל
.דוריל תורושק םדב ונממ תוהובג

 
תולחשה ןטרסו בלח
.(Ovarian Cancer) תולחשה ןטרסו זוטקלג ןיב רשק אצמנ
רישע עקר שי תולחשה ןטרסמ תולבוסה םישנל יכ ררבתמ
.טרוגוי דחוימבו בלח-ירצומ תכירצב

וטנבה טבש ישנ ןה בלח תכירצ אלל הבוט תואירבל המגוד
םה ןהלש ןדיסה תורוקמו בלח ללכ תוכרוצ ןניאש הקירפאב
שי ןהמ תוברלש ףא לע ,תואירב ולא םישנ .חמוצה םלועמ
.םישדוח 10-כ ךשמב תוקינמ ןה םתוא םידלי 10

...ואר
...1 תושדח - וירצומו בלח
...2 תושדח - וירצומו בלח
...3 תושדח - וירצומו בלח
...הסוס בלח
...טרוגוי
...ריפק