םיזוגא
Nuts
לש םינוש םיבכרה לש םתואצמיה אוה םינושה םיזוגאה לכל ףתושמה
ברו םיוור יתלב דח ,םייוור יתלב םינמוש רקיעב) םהב ןמוש תוצמוח
.םד ילכו בל תולחמ ינפמ םיניגמ רשא (םיוור יתלב

,ץבא ומכ ,םילרנימ ,םינמוש ,ןובלח ,םייתנוזת םיביס שי םיזוגאה לכב
B2 ןימטיו ומכ ,םינימטיוו םוינלסו םויזנגמ ,תשוחנ ,ןחרז ,לזרב ,ןגלשא
המלשהו יקלח ףילחת םיווהמ םיזוגאה .H ןימטיוו E ןימטיו B3 ןימטיו
.םינוחמצ לש םנוזמב רסחה ,ןובלחל הבושח


...תושדח - םיזוגא ואר