-יטנאו םיישפוח םילקידאר
תושדח - םיטנדיסקוא
Free Radicals and
Antioxidants - News
הנמשהו םיטנדיסקוא-יטנא
תופידע תולוחכ תוינמכוא
ןושיעו םידקש
םיטנדיסקוא-יטנא ןומזית
החוטב םינומיר תיצמת
רדה ירפב םינונובלפ
תולוגנרתל םיבנע ינצרח
הקיטויבורפ םע הקיטויברפ
היצנמידו םיטנדיסקוא-יטנא
תירלוקאמ.תהו .יסקוא-יטנא
םיחופת לע םיפידע םינומיר
םיבנעב םיטנדיסקוא-יטנא
םיטנדיסקוא-יטנא יפסות
םירפשמ תוריפ יצימ
ןורכיז ןדבואו םינימטיו
ןירמזורב םיטנדיסקוא-יטנא
הקילבמאב םיטנדיסקוא-יטנא
ואקקב םיטנדיסקוא-יטנא
םישבוימ םיפיזשב .סקוא-יטנא
ןושיע יקזנ דגנ הקילבמא
תירלוקאמ תונוונתהו .סקוא-יטנא
םייניע תלחמל ןוכיסו שמש רוא
סרטס יקזנו תורוחש תוינמכוא
תופידע תולוחכ תוינמכוא
קיזהל םילולע םיפסות
ןטרסו םיטנדיסקוא-יטנא
ןוירהו םיטנדיסקוא-יטנא
בל תלחמו םיטנדיסקוא-יטנא
םיטמק םיענומ תוקריו תוריפ
םישישקל םיטנדיסקוא-יטנא
םימ לע ףידע קורי הת
?סותימ - םיטנדיסקוא-יטנא
םיטנדיסקוא-יטנאו תיז ןמש
בל תלחמן םינימטיו
םיטנדיסקוא-יטנאו ןיטורק הטב
םיטנדיסקוא-יטנאו שבד
רתי תתומתו םיטנדיסקוא-יטנא
הינבגעב םיטנדיסקוא-יטנאו םי-ימ
הדש-תות לייטקוק
היפרתומיכו םיטנדיסקוא-יטנא
בל-תלחמל ןוכיסו םינבדבוד
ידוקפית ןוזמ - וגנמ תפילק
ינווינ ןורגישו םיטנדיסקוא-יטנא
יבבל ןוכיסב םישנו םינימטיו
םישלחנ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
ןיבוסב םיטנדיסקוא-יטנא
לשב ירפב םיטנדיסקוא-יטנא
רדה ירפ םע קורי הת


...םיישפוח םילקידאר ואר
...םיטנדיסקוא-יטנא ואר

2002 ילוי
קיזהל םילולע םילרנימו םינימטיו יפסות
Agency...-ה


2005 רבמטפס
ןטרסב לופיטל םיעירפמ םיטנדיסקוא-יטנא
(Cytotoxic Therapy) יסקוטוטיצ לופיט םירבוע רשא ןטרס ילוח
.לופיטה לע הערל ךכב עיפשהל םילולע םיטנדיסקוא-יטנא םילטונו

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ירקוח ירבדל
םיפסות םילטונ ןטרס דגנ םילפוטמהמ 50%-כ ב"הרא קרוי-וינ
וא היפרתומיכב םילפוטמה ולאל קיזהל לולע הז רבדו םייתנוזת
ןיב ןיחבהל םילגוסמ םניא םיטנדיסקוא-יטנאש ןוויכ ,הנרקהב
.םיליעי תוחפ ויהי ולא םילופיט ןכלו ןטרס יאתל םיליגר םיאת

Cancer Journal for Clinicians


2006 לירפא
םיקיזמ ןוירה ןמזב םיטנדיסקוא-יטנא
ןושארה ןוירהה ןמזב םילטינה םייטנדיסקוא-יטנא םינימטיו יפסות
.םירחא םיכוביסו ןוירה תלער תוחתפתה םיענומ םניא

הילרטסוא דיילדא Women's and Children's Hospital ירקוח
םילטינ רשא E ןימטיוו C ןימטיו יפסות לש םתעפשה תא וקדב
.ןושארה ןוירהה ךלהמב
C ןימטיו ג"מ 100 יארקאב ולבקש םישנ 1,877 ופתתשה רקחמב
ולא םיפסות לוטיל ולחה ןה .(המד) ובצלפ וא E ןימטיו 'חי 400-ו
.הדילל דע ,22-ל 14-ה עובשה ןיב

ןיבל תאז הצובק תונב ןיב םייתועמשמ םילדבה וליג אל םירקוחה
םיכוביס ,תוומ ,ןוירה תלערל ןוכיסב רבודמ רשאכ ,ובצלפה תצובק
.ןטק קונית תדיל וא קוניתה יבגל

ןמד-ץחלב היילעו ולא םיטנדיסקוא-יטנא תליטנ ןיב רשק םג אצמנ
.ןוירהב םישנה לש

New England Journal of Medicine


2006 לירפא
בל תלחמ ינפמ םיניגמ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
-יטנאה יכ וליג ב"הרא קרוי-וינ University of Buffalo ירקוח
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ ינפמ ןגמ וניא םוינלס טנדיסקוא

ךות ,דבלב םוינלס ףסות תליטנב תלעותה תא וקדב םירקוחה
ךשמנש ,רקחמב .הנש 13 ךשמנש רקובמ יארקא רקחמ חותינ
שיא 1,004 ופתתשה ,1996 דע 1983-מ

University of Buffalo - News Center


2006 לירפא
םיטמק םיענומ תוקריו תוריפ
רחואמ םיטמק תעפוה ענמית תוקריו תוריפ לש םתליכא תרבגה
.םייחב רתוי

םמדבש ולא יכ וליג הינמרג ןילרב Charite hospital-מ םירקוח
ואריו םיטמק תוחפ ילעב ויהי םיטנדיסקוא-יטנא לש תוהובג תומר
הובג המר הנשי םינוחמיצ לש םמדב יכ םג וליג םה .רתוי םיריעצ
.םירחאמ םיטמק תוחפ ילעב םהו םיטנדיסקוא-יטנא לש רתוי

אלא ,םיטנדיסקוא-יטנא יפסות לוטיל שיש הניא רקחמה תועמשמ
-יטנא לש רתי תליטנש ןוויכ ,תוקריו תוריפ תכירצב קובדל
.םיישפוחה םילקידארה לש םתלועפ תא הציאמ םיטנדיסקוא

The Dermatologist


2006 טסוגוא
האירב תונקדזהל םיטנדיסקוא-יטנא
רפשל היושע םיטנדיסקוא-יטנאב םירישע תוריפ לש עבק תכירצ
.םייחה תא ךיראהלו ינוסיחה דוקפיתה תא

רקחמב וליג דרפס דירדמ Complutense University ירקוח
ולבקו םנמז םרט ונקדזה רשא םירבכע יכ ,תועובש 15 ךשמנש
ףסונב תאז ,םיטנדיסקוא-יטנאב םירשעומ םיטיוקסיבב לוכאל
.םהלש ןוסיחה תכרעמ תא ךכב וקזיח ,ליגרה םטירפת לע

,C ןימטיו ויה םירבכעה ולבק התוא תיטנדיסקוא-יטנאה תפסותב
.םוינלסו ץבא ,ןיטורק הטב ,E ןימטיו

Nutrition


2006 טסוגוא
םימ לע ףידע קורי הת
...תודוה


2006 טסוגוא
?סותימ קר םה םיטנדיסקוא-יטנא םאה
םידיאונטורק ךרד ,םינימטיומ םיטנדיסקוא-יטנא יפסותב תלעותה
.דבלב סותימ םה םילונפילופ דעו

רמאנ הינטירב Novartis Foundation ןוגריא איצוהש רמאמ יפל
ןוכיס ןיטקהל ידכ תוקריו תוריפ לש םתכירצ תלדגה לע תובר
הלכו תוירלוקסו-וידרק תולחמל רובע ,ןטרסמ לחה ,תולחמ ןווגמל
םתוא יוצימ יכ וליג םייארקא םיינילק םירקחמ ךא ,תרכוסב
התוא דימת הב ןיא םייתנוזת םיפסותל םתכיפהו םיטנדיסקוא-יטנא
.קיזהל וליפא םילולע םהו תלעות

לידגהל לולע ,םינשעמ ידי-לע לטינה ,ןיטורק הטב ףסות רמאמה יפל
רתי תליטנו (Lung Cancer) תואיר ןטרס תוחתפתהל ןוכיס םהב
.תונוש תוביסמ תוומל רושק אצמנ E ןימטיו ףסות לש

תויצמתמ םינימטיו ךורצל ןיאש איה ,הז לכ ךותמ רמאמה תנקסמ
.תוקריבו תוריפב רישע טירפת ךותמ אלא ,םיפסותב

New Scientist


2006 טסוגוא
םיטנדיסקוא-יטנאה תלועפ תא קזחמ תיז ןמש
עפשב יוצמה ילונפ טנדיסקוא-יטנא ,(Tyrosol) לוסוריט תבוכרת
לש תיטנדיסקוא-יטנאה הנגהה תא םיצעהל היושע ,תיז ןמשב
.תיסחי שלחה יטנדיסקוא-יטנאה החוכ ףא לע ,םיאת

Risk Assess. & National Centre for Food Quality ירקוח
יכ הדבועה תא הריבסמ רבד הז יכ םירמוא תאז וליגש הילטיא
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ תעינמל ליעי תיז ןמש

ורגדוהש םיאתל ותפסוה ןמזב התלגתה לוסוריטה לש וז הנוכת
.ןוצמיח יאנתב LDL לורטסלוכ תפסותב

Cardiovascular Diseases & Nutrition, Metabolism


2006 רבוטקוא
בל תלחמל םיליעומ םניא םינימטיו
תא הטיאמ הניא םירחא םינימטיו וא םיטנדיסקוא-יטנא תליטנ
,םיקרועה תא םימסוחה (םידבר) םיקאלפ לש םתיינבו םתורבטצה
בל ףקתה/בל תלחמל םורגל םילולעו םיקרוע תשרטל םימרוג
.ץבשל וא
םתוא םיינילק םייוסינ 16 לש םחותינמ םילוע ולא םיאצממ
Johns Hopkins School of Public Health ירקוח ועצב
.ב"הרא רומיטלוב

םילטונ םה ןתוא ,תולולג לע םיכמוס רשא םישנא םירקוחה ירבדל
הרקמב םפסכ תא םיזבזבמ ,תירלוקסו-וידרק הלחמ עונמל ידכ
.םתואירבב םיעגופ םה עורגה הרקמבו בוטה

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראוני
םיטנדיסקוא-יטנאו םדב ןיטורק הטב
...ירבדל


2007 ראורבפ
שבד לש יטנדיסקוא-יטנאה וחוכ
ותמצועש הליג םינוש החירפ תורוקממ שבד יגוס 36 קדבש רקחמ
שבד-לטמ ונוזינ רשא םירובדמ שבד לש תיטנדיסקוא-יטנאה
.םיחרפ ףוצמ שבד תמועל םיילפכ קזח (Honeydew)

Inst. Madrileno de Investigacion y Desarrollo Rural ירקוח
תוליעפה לע םירובדה לש הנוזתה יסופד תעפשה תא וקדב דרפס
.תורציימ ןה ותוא שבדה לש תיטנדיסקוא-יטנאה

לזונ :שבד-לטמ שבדו םיחרפ רטקנמ שבד :שבד תוצובק 2 וקדבנ
.םתוא ורקיב םיקרחש רחאל ללכ-ךרדב ,םיחמצ םישירפמ ותוא

תדדמנה) תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ האצמנ םירטקנמ רצויש שבדב
.66.8% התייה איה שבד-לטמ רצויש שבדבו 28.7% תב (DPPH-ב
רטקנ שבדמ רתוי ההובג תויצמוחב ןייפאתממ שבד-לטמ רצויש שבד
.רתוי ההכ ועבצו

Journal of the Science of Food and Agriculture


2007 ראורבפ
רתי תתומתו םיטנדיסקוא-יטנא יפסות
םיטנדיסקוא-יטנא יפסות תעפשה יבגל םייארקא םירקחמ 68 חותינ
לידגהל םילולע ןיטורק הטבו E ןימטיו ,A ןימטיו יפסות יכ הליג
לרנימהו התומתה לע העפשה ןיא C ןימטיול .16%-ב התומתל ןוכיס
ןיטורק הטב יפסות תליטנ .9%-ב התומת תדיריב רושק םוינלס
.4%-ב E ןימטיוו 7%-ב הז ןוכיס הלידגמ

םירקחמה תיברמב יכ םינעוט ולא םיאצממ תונמיהמ לע םיקלוחה
קלחבו ןזואמ טירפתב םייוצמה ולאמ םיהובג םינונימב שומיש השענ
.תוצלמומה ולאמ הברהב תולודגה תויומכב שומיש היה םירקמהמ

Journal of the American Medical Association


2007 סרמ
הינבגעה לש יטנדיסקוא-יטנאה החוכ תא םירפשמ םי-ימ
םכרע תא תיתועמשמ לידגמ םיללודמ םי-ימב תוינבגע לש םלודיג
.E ןימטיוו C ןימטיו לש יטנדיסקוא-יטנאה יתנוזתה

השענש ןויסנב וז הנוכת וליג הילטיא Universita di Pisa ירקוח
10%-ב םילוהמ אלא ,ןיטולחל םיקותמ םניאש םימב תוינבגע לדגל
היתש-ימב ךלוהו רבוגה רוסחמל ןורתפ אוצמל ןויסינ ךות ,םי-ימ
.תולשבו תומודא ןה וב בלשב ףוטקל שי היינבגעה תא .םיקותמ

תינוצמיח הקע ירפב םרוג טעמ םיחולמ םימב תוינבגעה לש ןלודיג
תוינבגעה לש ןתושיגר .םיטנדיסקוא-יטנא לש רוציי רתיל תמרוגה
.ןזל םאתהב הנוש האצמנ םיחולמה םימל

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 לירפא
הדש-תות לייטקוק לש וחוכ
...םבוליש


2007 לירפא
היפרתומיכ ילפוטמל םיטנדיסקוא-יטנא
תא ,תודרשיהה רועיש לידגהל םייושע םיטנדיסקוא-יטנא יפסות
.היפרתומיכב דומעל לפוטמה לש ותלוכי תאו לודיגה תבוגת
םיפסותל יכ אצמש םדוק רקחמ לש ולאל םידגונמ ולא םיאצממ
.הקיזמ העפשה תויהל הלולע ולא
Inst. for Integrative Cancer Research & Education ירקוח
לע ונעש םילפוטמ 1,554 ופתתשה םהב םירקחמ 19 ורתיא ב"הרא
.םדי-לע םישקובמה םינוירטירקה לכ

יפרתומיכ לופיט ןתינ םהב םירקמה לכבש הלוע ולא םירקחממ
תודרשיהה ירועיש ורפתשה םייטנדיסקוא-יטנא םיפסות םע דחי
.ןתינ אל הז ףסות םהב םירקמ תמועל

םייטנדיסקוא-יטנא םיפסות ולביקש םילפוטמה לכ ךכל ףסונב
.לופיטה לש יאוול תועפותמ תוחפ ולבס

Cancer Treatment Reviews


2007 לירפא
בל-תלחמל ןוכיס םיניטקמ םינבדבוד
...תכירצ


2007 ילוי
ידוקפית ןוזמכ וגנמ תפילק
הניה ,ירפה דוביע יכילהת לש יאוול רצומ ,וגנמה תפילק תיצמת
.ידוקפיתה ןוזמה תיישעתב םיטנדיסקוא-יטנאל לוזו רישע רוקמ

ודוה Central Food Technological Research Institute ירקוח
תפילקמ םיטנדיסקוא-יטנאה תא ןה תוצמל ידכ ןוטצאב ושמתשה
,םינינאיצותנאב הרישע וז הפילק ,רסוב ירפמו לשבה ירפה
.םילונפילופו םידיאונטורק

לש רתוי הלודג תומכ הליכמ לשבה וגנמה ירפ תפילק םהירבדל
םידיאונטורקו (םרג 100-ל ג"מ 565 דע 360 ןיב) םינינאיצותנא
,רסוב ירפ תפילקל האוושהב (הפילק םרג 1-ל ג"קמ 136-ל 74 ןיב)
ג"מ 110-ל 90 ןיב) לונפילופ רתוי הליכמ רסובה ירפ תפילק ךא
.(הפילק םרג 1-ל

Food Chemistry


2007 ילוי
ינווינ ןורגישב םצעה תואירב רופישל םיטנדיסקוא-יטנא
ומכ ,תיטנדיסקוא-יטנאה םתלוכת לע תוריפ לש םתכירצ תרבגה
ןוכיס ןיטקהלו םצעה תואירב תא רפשל םייושע E ןימטיוו C ןימטיו
.תינווינ םיקרפ תקלדל

293 וסייג הילרטסוא הירוטקיו Monash University ירקוח
תועיגפ וא םייכרב יבאכ אלל ,58 עצוממ ליג ינב םיאירב םירגובמ
תכירצ תא וכירעה םה ויפל ,ןולאש אלמל םהמ ושקיבו ןהשלכ
.םדי לע םיטנדיסקוא-יטנאה

ינפ חטש ,סוחסה חפנ תא םירקוחה וקדב רתוי רחואמ םינש 10
שומיש ךות ,םישנא םתואב םצע חומ יקזנו סוחס ימגפ ,םצעה
.MRI קרוסב

יקזנל ןוכיס תנטקהו C ןימטיו לש תרבגומ הכירצ ןיב רשק אצמנ
התיה תוריפ תכירצ .50%-ב םצעה ינפ חטש טועימו םצע חומ
יקזנל ןוכיס תנטקהלו קושה םצע ינפ לש רתוי ןטק חטשל הרושק
.28%-ב םצע חומ
.סוחסה תודימל C ןימטיו וא תוריפ תכירצ ןיב רשק אצמנ אל

הרושק התיה ןיתנסקאיזו ןיאטול םידיאונטורקה לש תרבגומ הכירצ
.29%ב סוחסב םימגפל ןוכיס תנטקהל

Therapy & Arthritis Research


2007 טסוגוא
יבבל ןוכיסב םישנל םינימטיו תוליעי יבגל קפס
םינימטיו תליטנמ תלעות וקיפי אל בל תלחמל ןוכיס רתיב םישנ
םתליטנ ךא ,ןיטורק הטבו E ןימטיו ,C ןימטיו :םייטנדיסקוא-יטנא
.קזנ ןהל םורגת אל

ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמה
םשוה .רתויו 40 תונב םישנ 8,171 וב ופתתשהו םינש 9.4 ךשמנ
רשא ,ולא םינימטיו ןיב תוידדה תועפשהל תורשפא לע שגד וב
הלחמ בקע תוומ וא ץבש ,בלה רירש םטואל םורגל תולולע
.תירלוקסו-וידרק

ןיב ,םייטנדיסקוא-יטנא םינימטיו תליטנב תלעות האצמנ אל
.יבבל ןוכיס יבגל ,בלושמב וא םידיחיכ םא

Annals of Internal Medicine


2007 רבוטקוא
ןמזה םע םישלחנ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
ךשמב תחופ וניא םיירט תוקריו תוריפ לש יטנדיסקוא-יטנאה םחוכ
.הלדג ףא םהב םילונפילופה תלוכתו םנוסחיא

תוריפ ןוסחיא היגלב University of Liege-ב רקחמ יאצממ יפל
ןדבואל םרוג וניא רוריקב וא רדחה תרוטרפמטב םירחבנ תוקריו
ינוציחה םארמ .םהב םילונובלפ וא C ןימטיו ,תוילונפ תובוכרת
.םיטנדיסקוא-יטנאה םתלוכתב העיגפ ינפל הברה לקלקתמ

תוריפב תוילונפ תובוכרת לש רתויב תוהובגה תומרהש ררבתמ
,םיקורי םיבנע ,תוננבב תוכלוהו תונטק ןהו םירוחש םיבנעב םייוצמ
םילפליפב רקיעב םייוצמ ןה תוקריבו םיפיזשו הדש-תות ,ןומיל
.םושו ילוקורב ,דרתב םג (ןטקו ךלוהה) ךשמהבו םימודאו םיבוהצ

הלדגו תכלוה (תידיאונובלפ דחוימבו) תילונפה הלוכתה יכ ררבתה
.ןמזה םע

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 רבמבונ
הנירק ינפמ םיניגמ ןיבוסב םיטנדיסקוא-יטנא
DNA יקזנ ינפמ ןגהל םייושע ןיבוסב םייוצמה םיטנדיסקוא-יטנא
וא הליכאב םא ןיב ,הנרקהב םילופיטמו שמשל הפישחמ האצותכ
.ימוקמ םושייב
 

ןיבוס
םינגד יניערג לש (Hull/Husk) השקה הפילקה איה (Bran) ןיבוס
ןבל (ותניחט) חמק תנכה ךילהתב הדרפוהש ,(Kernel/Grain)
רתונ וב ךילהת ,יופינ תועצמאב (םיאלמ םינגדמ חמקל דוגינב)
הייוצמה םיביסה תלוכת תיברמ תא ליכמה ,(Germ) טבנה קר
אלמה חמקהמ 14.5%-כ הווהמ ןיבוס .םינגדב

תלוכת תלבק םשל רקיעב תישענ הפאמ ירצומל ןיבוס תפסוה
.וב םייוצמה הנוזתה ירמוחו םייתנוזתה םיביסה

,תומימחפ ,ןדיס ,םיביסב רישע (רבודמ וב ןגדל םאתהב) ןיבוס
תויוור יתלב דח ןמוש תוצמוח ,ץבא ,ןרתנ ,םוינלס ,ןגנמ ,םויזנגמ
.דועו B הצובקמ םינימטיו לש הנטק תומכ ,תויוורו

תולוקלומ ב"הרא University of Maryland ירקוח לש םהירבדל
(Inositol Hexaphosphate - IP6) טאפסופ 6 לוטיסוניאו לוטיסוניא
לוגס-הרטלוא תנירקמ (יתשרותה רמוחה) DNA-ה לע ןגהל םייושע
בקע הנירק ינפמ וליפאו הנרקהב םילפוטמה ןטרס ילוח לע ,(UVB)
.תיניערג הצצפ תנירקמ וא יניערג ןוסא
הליג ,רוע ןטרסב תוקלל תיטנג וסדנוהש םירבכעב ךרענש ,רקחמה
רועה לע תוניגמ ,תוינטקבו ןיבוסב תויוצמה ,ולא תולוקלומ יתש יכ
.UVB תנירק ינפמ רועה

םילודיג וחתפ IP6 לש 2% תב הסימתב ולפוטש םירבכעהמ 23%
תקידבב .הז לופיט ולבק אלש םירבכעה תצובקמ 51% תמועל
IP6 לש 6% זוכירב ימוקמ םושייב םרקב לופיט לש ותעפשה
עצוב םושיהה .תרוקיבה תצובקב 76% תמועל םירבכעהמ 62%
.הנרקהה ינפל תחא העש

American Association for Cancer Research's conference
'From Technology to Treatment' Singapore


2007 רבמבונ
ירפה תלשבה םע םיחתפתמ םיטנדיסקוא-יטנא
םיחופתב יוסינב ,הירטסוא University of Innsbruck ירקוח
רשא תובוכרתב ,םיטנדיסקוא-יטנאה תומר יכ ואצמ ,םיסגאבו
.תולדג ,םיביקרמו הדימה לע רתי םילשב תוריפב תוחתפתמ

Angewandte Chemie International Edition 2007


2007 רבמבונ
יטנדיסקוא-יטנא חוכ ריבגמ רדה ירפ םע קורי הת
...רקחמ


2007 רבמבונ
ןמוש יאת תווהתה םירצוע םיטנדיסקוא-יטנא
תוצמוחו םידיאונובלפ ומכ תויעבט תויטנדיסקוא-יטנא תובוכרת
.ןמוש יאתמ ןמוש תווהתה עונמל תויושע תוילונפ

תא וקדב ןאווייט National Chung Hsing University ירקוח
תיברת לע םידיאונובלפ 6-ו תוילונפ תוצמוח 15 לש םתעפשה
.םירבכעמ ולטנש ןמוש יאת

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 רבמבונ
לכמ קזחה יטנדיסקוא-יטנא רוקמ ןה תולוחכ תוינמכוא
...ירקוח


2007 רבמבונ
םינשעמב תיטנדיסקוא-יטנא הנגה םיקזחמ םידקש
-יטנאה הנגהה תא לידגהל היושע םוי ידמ םידקש םרג 84 תכירצ
.35%-ב םינשעמה םישנאב תיטנדיסקוא
Chinese Center for Disease Control & Prevention-ב רקחמב
םיאירב (םויב תוירגיס םירשעו 5 ןיב) םינשעמ 60 ופתתשה ב"הרא
,ריזח רשב םרג 120 הלבק תרוקיבה תצובקו םידקש םרג 84 ולבקש
.תועובש 4 ךשמב

תכירצל תודוה ודריש םיטנדיסקוא-יטנאה ימיזנא לש םידדמל טרפ
.םיקדבנה לש םמדב E ןימטיו תמר התלע ,םידקשה

Journal of Nutrition


2007 רבמצד
םיטנדיסקוא-יטנאה ןומזיתבש תובישחה
תא התיחפמ תוחורא ןמזב םיטנדיסקוא-יטנאב רישע ןוזמ תכירצ
.לכואה ןמזב תמרגנה תינוצמיחה הקעה

תב הרדסב ,ב"הרא US Department of Agriculture ירקוח
-יטנאב םירישע םילכאמ לש םתכירצ יכ וליג ,םיינילק םייוסינ 5
הרישע החורא רחאל תינוצמיחה הקעה תא התהקה םיטנדיסקוא
.ןמושו ןובלח ,תומימחפב

הלידגה יוויקו םיברועמ םיבנע ,תולוחכ תוינמכוא לש םתכירצ
תכירצל .החוראה רחאל םדב םיטנדיסקוא-יטנאה תמר תא
.העפשה לכ התייה אל םהמ ץימ וא םישבוימ םיפיזש

Journal of the American College of Nutrition


2007 רבמצד
םדא-ינבל החוטב םינומיר תיצמת
...שומישה


2008 ראוני
תיטנמיד םיבצע תלחמ דגנ רדה ירפב םינונובלפ
...םינונובלפה


2008 ראוני
תולוגנרתב טנדיסקוא-יטנאכ םיבנע ינצרח
שמשל היושע ,םילונפילופב הרישע רשא ,םיבנע ינצרח תיצמת
ותעפשה תא תיחפהלו תלוגנרת רשבב יעבט טנדיסקוא-יטנא
.חלמה לש תיטנדיסקואה

תיצמת תפסוה יכ תעדל וחכונ ב"הרא Ohio University ירקוח
לש ןוצמיחה ךילהת תא תמצמצמ תלוגנרת רשבל 0.1% זוכירב
תווהל היושע תיצמתה .וחיר תא תיחפהל היושעו דבועמה רשבה
(Butylhydroxyanisole) ומכ ,םייתוכאלמ םיפסותל יעבט ףילחת
.(Utylhydroxytoluene) BHT-ו BHA

Journal of Food Science


2008 ראוני
יטנדיסקוא-יטנא סוטטס םירפשמ הקיטויבורפו הקיטויברפ
לש בוליש יכ וליג הינטירב University of Reading ירקוח
םינמס לש תומר ןיטקהל יושע הקיטויברפו הקיטויבורפ ףסות
.תינוצמיח הקעל םירושקה םייגולויב

זוטקורפוגילוא גוסמ תקיטויברפ הליכמה הלומרופה
סוליצבוטקל תקיטויבורפו (Oligofructose Prebiotics)
(Bifidobacterium) םוירטקבודיפיבו (Lactobacillus)
.LDL-ה ןוצמיח תא הדירומ האצמנ

Proceedings of the Nutrition Society


2008 ראורבפ
היצנמיד לע םיטנדיסקוא-יטנא תעפשהל עגונב קפס
...ןוכיס


2008 ראורבפ
תירלוקאמ תונוונתה דגנ םידיאונטורקו םיטנדיסקוא-יטנא
...יפסות


2008 ראורבפ
םיחופתב רשאמ םיטנדיסקוא יטנא רתוי םינומירב
...ץימ


2008 לירפא
םימודא םיבנע לש יטנדיסקוא-יטנאה םחוכ
לש ותוליעפ תא םולבל יושע םימודא םיבנע ץיממ יתנוזת ףסות
תיתועמשמ לידגמ רשא ,תירלוקסו-וידרק הלחמל רושקה םיזנא
.תינוצמיח הקע

רקחמל וסייג דרפס Madrid's Hospital Ramon y Cajal ירקוח
םיבנע ץימ וא E ןימטיו יפסות ולבקש הזילאידב םילפוטמ 32 הז
.םייעובש ךשמב (המד) ובצלפ וא םימודא
ןיטורפופילופאו לורטסלוכה תמר הדרי םיבנע ץימ ולבקש ולאב
LDL לורטסלוכה תעסהל יארחאה (Apolipoprotein B - apoB)
.הלדג HDL לורטסלוכה תמר וליאו תומקרל

American Journal of Clinical Nutrition


2008 לירפא
םיטנדיסקוא-יטנא יפסותל עגונב ףסונ קפס
ןחבש קרמנד Copenhagen University Hospital-ב רקחמ
יפסות וקפוס םהב םייארקא םירקחמ 67 לש םהיאצממ תא
ןיטורק הטבו E ןימטיו ,A ןימטיוש חוודמ םיטנדיסקוא-יטנא
.16%-ב התומתל ןוכיס ריבגהל םילולע

לרנימהו התומת לע העפשה התייה אל C ןימטיול תאז תמועל
.9%-ב התומת תנטקהל רושק אצמנ םוינלס

750-כ ךותמש ךכ-לע םיעיבצמ ולא םיאצממ לע םיקלוחה ולא
.דבלב םירקחמ 67-ב זכרתהל םירקוחה ורחב םירקחמ

JAMA


2008 יאמ
יטנדיסקוא-יטנא חוכ םיריבגמ תוריפ יצימ
םיצימ דחוימבו םילוגס םיבנעו ץע-יחופת לש חווט תכורא הכירצ
לש התורצוויהו םיקרועה לש םתושקתה תא עונמל היושע םהמ
.םיקרוע תשרט

םיאצממל ועיגה University of Montpellier-מ םייתפרצ םירקוח
רשא תוהובג לורטסלוכ תומר ילעב םירגואב רקחמ תובקעב ולא
.םהמ םיצימבו תוריפב וטעלוה

Food Research & Molecular Nutrition


2008 ינוי
תרכוס ילוחב ןורכיז ןדבוא דגנ םינימטיו
...ילוח


2008 ינוי
ןירמזור תיצמתב םיטנדיסקוא-יטנא
תיאפוריאה תושרה European Food Safety Authority - EFSA
-יטנאכ שומישל החוטב ןירמזור תיצמת יכ הזירכה ןוזמ תוחיטבל
.ןוזמב טנדיסקוא

European Food Safety Authority - EFSA


2008 ילוי
הקילבמאב םיטנדיסקוא-יטנא
וליג ,תודלוחב רקחמב ,ב"הרא יזר'ג וינ Natreon תרבח ירקוח
תעינמב עייסמ רשא טנדיסקוא-יטנא הליכמ הקילבמאה יכ
.רועה תא קזחמ אוה יכו רועה ינובלחב היילב ,תינוצמיח הקע

הל (Gallic Acid) תילאג הצמוחב רבודמ םירקוחה ירבדל
איה ףוגב ךא ,תוכשמתמ תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת םיסחיימ
.(Cytotoxicity) םיאת תוליערל םרוגה ןצמחמ רמוחל תכפוה
.רתויב הנטק םייעמב התגיפס ךכ לע ףסונב

ידי-לע תילאגה הצמוחה לש הקיזמה התעפשה תא םצמצל ןתינ
(Gallo-Tannoids) םידיאונט-ולג ומכ םירחא םירמוחל התכיפה
.(Alkyl Esters) ליקלא ירתסא וא

Natreon


2008 רבמטפס
ואקקב םיטנדיסקוא-יטנא
לש רתויב תוהובג תומר םיקפסמ היפאל דלוקושו ואקק תקבא
.(Resveratrol) לורטרבזר טנדיסקוא-יטנאה

ב"הרא Hershey's Center for Health and Nutrition ירקוח
דלוקוש ,קתוממ יתלב היפאל דלוקוש לש םהיתונוכת תא וקדב
.דלוקוש פוריסו בלח דלוקוש ,(ההכ) רירמ

הירחאו ואקק תקבאב האצמנ רתויה ההובגה לורטרבזרה תמר
דלוקוש יצופצפ ,קתוממ יתלב היפאל דלוקוש דרוי רדסב
.דלוקוש פוריסו בלח דלוקוש ,רירמ דלוקוש ,תיקלח םיקתוממ

םיליכמה םירצומ ,תכרצנה תומכל תיסחי יכ םיפיסומ םירקוחה
.םיבנע ץימו םודא ןיי רשאמ לורטרבזר תוחפ םיקפסמ ואקק

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבמטפס
םישבוימ םיפיזשב םיטנדיסקוא-יטנא
,םישבוימ םיפיזש תיחמ ב"הרא M&Texas A-מ םירקוח ירבדל
יעבט ףילחת שמשל יושע ,םיטנדיסקוא-יטנאב רישע רשא
לוקליק תעינמל ,(BHT-ו BHA) םייטטניס םיטנדיסקוא-יטנאל
.תומצע אלל רקב ילצ לש ינוצמיח

לש םיזיכרתב שומיש ידי-לע ולבקתה רתויב תובוטה תואצותה
.ירט םיפיזש ץימ לשו 2.5% זוכירב םישבוימ םיפיזש ץימ

Meat Science


2008 רבמטפס
ןושיע יקזנ דגנ תלעופ הקילבמא
,תוינקבל תודלוחב רקחמב ,ודוה התוכלכ Natreon תרבח ירקוח
יושע (Indian Gooseberry) הקילבמא חמצהמ תיצמת יכ וליג
בקע ןה תמרגנה םיישפוח םילקידאר לש םתוליעפב היילע םולבל
.יביספ ןושיעו ןושיע

המודה העפשה הנשי הקילבמאב (Tannoids) םידיאונטל םהירבדל
םיקזחמ םה .םינצמחמל ףוגב םיכפוה םניא םהו C ןימטיו לש וזל
דיסקוארפוס :ףוגה לש תיטנדיסקוא-יטנאה הנגהה ימיזנא תא
ןויתטולגו (Catalase) זלטק ,(Superoxide Dismutase) זאטומסיד
.(Glutathione Peroxidase) זיידיסורפ

Pharmacology online


2008 רבוטקוא
תירלוקאמ תונוונתה םיענומ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
,הילרטסוא הירוטקיו University of Melbourne-מ םירקוח
יפסות יכ ואצמ ,םימדוק םירקחמ ינותנ קדב רשא רקחמב
תירלוקאמ תונוונתה תעינמב םיליעומ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
.תמדקומ ,ליגב היולתה

1,878 הלחמב וקל ולא םירקחמב ופתתשהש םישנא 249,903 ןיבמ
,E ןימטיו ,C ןימטיו ,A ןימטיו יפסות לש םהיתועפשה וקדבנ .שיא
הטב ,ןיטורק הטב ,ןיטורק הפלא ,ןיתנסקאיזו ןיאטול ,ץבא
התיה םלוכל - ןפוקילו (Beta Cryptoxanthin) ןיתנסקוטפירק
תונוונתה לש תמדקומ תוחתפתה לע אל ללכב וא המועז העפשה
.תירלוקאמ

British Medical Journal


2008 רבוטקוא
םייניע תלחמל ןוכיס לידגמ שמש רוא
םיטנדיסקוא-יטנא לש הכומנ המרו שמשה רואל הפישח לש ףוריצ
.םישישקב תירלוקאמ תונוונתה תוחתפתהל ןוכיס רתי תמרוג םדב

Tropical Medicine & London School of Hygiene ירקוח
תונוונתהב וקלש שיא 101 םהב ,שיא 4,400 ינותנ וקדב הינטירב
2,117-ו הלחמה לש םימדקומ םיבלשב שיא 2,182 ,תירלוקאמ
.םיאירב
תוחתפתהל הרושק הניא שמשהמ לוחכ רואל הפישח יכ הלגתה
דאמ הכומנ המר האצמנ םמדבש ולאב ךא ,תירלוקאמ תונוונתה
הלחמהו לוחכ רואל הפישח ןיב רשק אצמנ ,םיטנדיסקוא-יטנא לש
.םימדקתמה היבלשב

Archives of Ophthalmology


2008 רבוטקוא
סרטס יקזנ לע תוליקמ תורוחש תוינמכוא
...רקחמ


2008 רבוטקוא
םיטנדיסקוא-יטנאה שארב תודמוע תולוחכ תוינמכוא
...תוינמכואב