םינקבאו סילופורפ ,שבד
Honey, Propolis & Polens

שבד
,(Fructose) זוטקורפ/תוריפ רכוסמ רקיעב בכרומ שבדה
,םירחא םירכוס וב שי ףסונב .םימו (Glucose) זוקולג
.תומימחפו םילרנימ ,םינימטיו םינובלח ,ונימא תוצמוח


םיחרפה ףוצ רוקמב םייולת ומעטו שבדה לש ועבצ
.םירובדה ופסא ותוא (חרפה גוס)
ןידע ומעט ריהב שבדה עבצש לככ
.רתוי

,(Monosaccharides) םירכוס-דח םה זוקולגו זוטקורפ
.םיטושפ םירכוס םה םהלש ימיכה הנבמה תניחבמ רמולכ
רכוס-וד והז ,זוטקורפו זוקולגמ בכרומ (Sucrose) זורכוס
תלוכתמ 1%-מ רתוי טעמ הווהמ אוהו (Disaccharide)
.שבדה

7% דוע דחי םיביכרמה םיפסונ םירכוס-וד שי שבדב
.(Maltose) תתל םהב ,ותלוכתמ

שבדה בכרה
(%) הלוכתהמימחפה גוס
44 דע 31
41 דע 23
84 דע 61
7.5 דע 0.25
הזוטקורפ
הזוקולג
הזורכוס
םירחא םירכוס


שבדה לע תודבוע רפסמ
(וב רתויב קותמה ביכרמה) שבדב זוטקורפה תומכ
.תיללכה ותוקיתמ תא תעבוקה איה 
.רכוסמ 1.5 יפ עצוממב קותמ שבדה
.רכוס לש וזל ההז ילזונ שבד לש ותוקיתמ
עבוק שבדב זוקולגהו זוטקורפה ירכוס ןיב סחיה
.שבגתהל ותייטנ תא 
.תוחפ שבגתי ךומנ םימל זוקולגה סחי וב שבד
3 םיווהמ (Oligosaccharides) םידירכסוגילואה
תעב םירצונ םה .שבדה תלוכתמ םיזוחא 4 דע 
.שבדל םיחרפה ףוצ תכיפה 
םרג 17-כ םכותמ ,םרג 21-כ שבד תיפכ לקשמ
.תומימחפ ןה 
,תוסיסת ןה שבדב תומימחפה תלוכתמ 95%-כ
(שבד-ימ) שבד ןייו שבד תריב רוצייב הבושח הנוכת 
.הייפא יכרוצל וב שומישבו 
םהל ,םימיזנא לש הנטק תומכ םג ליכמ שבדה
שבדב םתומכ .שבדל ףוצה תכיפהב בושח דיקפת 
.םוחל ותפישח תדימלו ותוירטל דדמ תשמשמ 
התיחפמ םוחל שבדה תפישח יכ םיסרוגה שי 
.תיתואירבה ותוליעימ 
,תואיצמה תא ףקשלמ קוחר הז דדמ יכ ןייצל שי 
שבדה יושע םתוא םימיזנאה לש לודגה חווטה בקע 
.ליכהל 

הצלמה
תלחמ םרוגה םונילטובה ןלער לש םיגבנ ליכמ שבד
ותיתל אל ץלמומ ןכלו תוקוניתב השק םיבצע תכרעמ
תוקוניתב התפצנ הלחמה .הנשמ תוחפ ינב תוקוניתל
.דבלב םישדוח 11 ליגל תחתמ

םייאופר םישומיש
הייטר תרזעב הרובח וא ךתח ,היווכ ,עצפ שובחל ןתינ
.תשובחתב לכה ףוטעלו שבדב הגופס

לועיש דגנ שבד
דחוימבו (Cough) לועיש יוכידל ליעי יעצמא וניה שבדה
.ןורג יבאכ דגנו (Nighttime Coughing) יליל לועיש
.(Lemon) ןומיל םע התב ובלשל ןתינ


שבדה תלועפ ןפוא
עצפה לע ןגמ רשא ץיח רצונ ותוגימצל תודוה
םימוהיז ךכב תענומו תמהזמה הביבסה ינפמ 
הביבס .הדיחא תרצונ עוגפה רוזיאב .תוקלדו 
יוניש רצווי אל רועבש ךכ לע תרמוש רשא החל 
.הדיחא היהית הדלגההשו (Scar) תקלצ ומכ 

זרזמו םישדח םד-ימינ תחימצ דדועמ שבדה
.המלחהו םישדח םיאת לש םתוחתפתה ךכ 
,םיעצפ יבגל םשייל ןתינ וז הנוכת 
תמקר םהילע ליתשהל היה ךירצ ןכ אלמלאש 
.רוע 

הקותינל הנכס ןיאו המקרל דמצנ וניא שבדה
לופיטה םוקממ 
.התפלחה םשל השיבחה תרסה ןמזב 

הפמילה ילזונ תא םיחפוס שבדב םירכוסה
.ותוא םיקנמ השעמל ךכו עצפהמ 

םידיאונובלפ יגוס 30-מ הלעמל ליכמ שבדה
.םיטנדיסקוא-יטנאו םיקדייח ילטוק םיווהמ רשא 
םילזונ וילא חופסל שבדה תנוכת םע םבוליש 
.יופירה תא זרזמו תקלד תוחתפתה תענומ 
רמאנה לכ .םוי ידמ ףילחהל שי וז השיבח 
.דבלב תולק תועיגפל סחייתמ ליעל 

בל ומיש
םישמשמ םתא הב ףכה תא ןמשב וליבטה
ףכה יוקינ לע לקי רבדה .שבדה תרבעהל
.הב שומישה רחאל


...לצבו שבד בוליש ואר
סילופורפ
ףרש ייומד םירמוח תבורעת אוה (Propolis) סילופורפה
תורוקממו םיצע ינצינמ שבדה ירובד םיפסוא םיפסוא םתוא
ינפמ תרווכה םוטיאל רמוחכ ןתוא תשמשמ רשא ,םירחא
.םינוש םיקיזמ

סילופורפה תונוכת
.ילאריו-יטנא
.יתיירטפ-יטנא
.ילאירטקביטנא
.אטחמ/יטפסיטנא


סילופורפה בכרה
(%) הלוכתםיביכרמה
55
30
10
5
ףרש תויומד תובוכרת
םירובד גנוד
םייטמורא םינמש
תצקמו םינקבא
,ונימא תוצמוח
,B הצובקמ םינימטיו
םידיאונבלפ
םייטויביטנא םירמוחו


...ב לופיטל שמשמ סילופורפה
.ילאריו-יטנאו יטויביטנא רמוח
.ןטרס תולחמ ינפב קוזיח
.תוקלד
.הביק יביכ
.(Anxiety) תודרח

...אוה סילופורפה
(Staphylococcus) סוקוקוליפטס קדייחה תא לטוק
.(Penicillin) ןיליצינפ הקיטויביטנאה ינפב דימעה 

םיטיצוגפה תלועפ קוזיח ךות ןוסיחה תכרעמל עייסמ
םידימשמו םיפקות רשא םינבל םד-יאת :(Phagocytes
לש םירייש םיקלסמו םירז םיפוגו םימזינגרוא-ורקימ 
.םיסורה םיאת 

םינידנלגטסורפ םירצויה םימיזנא לש םתוליעפ תא ענומ
המיסח ,םוחו םיבאכמ םילבוסל עייסמה רבד ,םימיוסמ 
.ןורגלו הפל םג הליעומה 

םרוגה ,(Gum Recession) םייכינח תגיסנ ןיטקהל יושע
.םייניש ןדבואל ירקיעה 

תונפד תא םיקזחמה םימיזנא לש םתוליעפ תא דדועמ
.םייכינחב םד-ילכ 
םינקבא
ופסאנש םיחרפ ינקבא םניה (Bee Polen) םירובד ינקבא
םיירכזה ןימה יאת ולא .שבד רוציי םשל םירובד ידי-לע
>.םיחמצה יחרפ לש
(B ןימטיו סקלפוק דחוימב) םינימטיוב םירישע הלא םינקבא
,טרוק תודוסי ,םירכומה םילרנימה לכ טעמכ םהב םנשיו
תומימחפ ,םינובלח לע ףסונב ,ונימא תוצמוחו םימיזנא
.םירובדה לש לוכיעה ימיזנאב םיבברועמ םלוכו

...שמשמה יתנוזת ףסות םניה םירובד ינקבא
.ףוגל היגרנא רוקמ.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל
.םיטנדיסקוא-יטנאל ןייוצמ רוקמ
 

...לש תוילילש תועפשה ןיטקהל םייושע םירובד ינקבא
.םינלער.הנירק


...לש םירקמב תלעות םהל םיסחיימ
.הניש תוערפה
.ןתשה תכרעמב תויעב
.(Nausea) תוליחב
תעבטה יפב תויעב 
.(Rectal Disorders) 


...ב לופיטל םישמשמ םה ןכו
.(Brain Fatigue) תיחומ תושישת
.(Improve Alertness) תוכירד רופיש
.םדה-ץחל תדרוה
.ינימה דוקפיתה רופיש


...2 ...1 'דחשבד ואר

.