דרת
Spinach
(Spinacia oleracea)

.יתנש-דח חמצ דרתה
היסא זכרמב ורוקמ
םירוזיאב ותוא םילדגמו
.םיגזוממ
וא תוקרי טלסב ,םייח :םיהכה םיקוריה דרתה ילע תא םילכוא
.הלפוסבו תודיטשפ ,םילישבתב םישמשמ םה .םילשובמ וא

יפל םתוא םיגווסמ .םיירקיע 3 םהב ,םינז ןווגמ דרתל
.םיטמוקמ וא םיקלח םילע לעב דרת :םילעה

ןנערו ןידע אוה ביבאב .ויתסבו ביבאב הנתשמ םילעה םעט
,דחוימב קותמ ומעטשכ ,ויתסב .טלסל דחוימב בוט אוה זאו 
.דחוימב םיניזמ םילעה 
ףיסוהל ךרוצ ןיאש ,ךכ ידכ דע םימב םירישע דרתה ילע
.םייודיא ןמזב םימ םהל 
.ךשוממ ןמז הרימשל םינתינ םניא ופטקנ רשא םילע

איפקהל ןתינ דרתה ילע תא
.םירק םימל וריבעהו םימב תוקד 2 םילעה תא וחיתרה
.ריינ תבגמ תועצמאב םילעהמ םימה יפדוע תא וגפס
.איפקמב וחינוו ןוליינ תויקשל םילעה תא וסינכה


לודיג יאנת
הליכמה ,תררואמ ,תילוח עקרקב דחוימב גשגשי דרתה
.(Silica) ןרוצה תצומחת-וד טעמ 
.תומכהו הלידגה בצק תא רפשי ןושיד .טסופמוק ופיסוה
.ריג ינבא ופיסוה ןכל .תיצמוח עקרקל דחוימב שיגר דרתה
.יפוסה ודעיב ותוא וערז .הקתעהל םישיגר דרתה ישרוש
.תועיבקב םיטוש םיבשע ושכנ
אטבתיש רבד ,עקרקב ןקנחב רוסחמל דאמ שיגר דרתה
.ותוחתפתה בוכיעו הבוהצ הוולעב 
.תומוד תועפותל םורגי ןורוב-ב רוסחמ 
םילעבו דחוימב םיהכ םיקורי םילעב אטבתי ןקנח רתי 
.םתרוצ תא רהמ ודבאיש ,םיימימ 
.םדאל ליער תויהל לולע םילעב ןקנח רתי :בל ומיש 
.עפשב וקשה
.ויתסב וא ביבאב םדקומ ,םיערזמ יובירה
.תוחפל םירירק תועובש 6-ל קוקז דרתה
.םירק תוליל םיבושח דחוימב 
.ותעירזמ 45-ה דע 37-ה םויה ןיב לישבי דרתה
אל םינשי םיערז .הנש התוא ינב םיערזב שמתשהל שי
.ללכ-ךרדב ,וטבני 
תלבקל ,םייעובש ידמ עורזל ץלמומ םירירק םירוזיאב
.טעמכ הנשה לכ ךשמ לובי 

תיפותיש הייחמצ
...תיפותיש הייחמצ ואר .בורכ לודיגל ליעות דרתה תברק


תיאופר תוליעפ
.ןיאטולו ןיטורק אטב ומכ ,םידיאונטורקב םירישע דרתה ילע
.יטנדיסקוא-יטנא לקימיכוטיפ - (Quercetin) ןיטצרווק םהב שי
ףוגב םידיאונטורקה תגיפס לע לקמ דרתה ילע לושיב

C ןימטיו ,A ןימטיו ,תילופ הצמוח ,לזרבב םירישע דרתה ילע
ןגנמו םויזנגמ ,םיביס םג ומכ K ןימטיוו

רחא קרי לכבמ ןובלח רתוי שי דרתב

הווהמה ,K ןימטיוב דרתה לש ההובגה ותלוכת בקע
לפוטמה םדאש ץלמומ ,םדה תשירק ךילהתב םרוג
(Coumadin) ןידאמוק וא ןיריפסא ומכ ,םד ללדמב
תלועפ לרטנל הלולע רשא ,דרת תכירצב םיזגי אל
ולא תופורת


...ב עייסל היושע דרת תכירצ
תיזכרמה םיבצעה תכרעמב ,ליגב םירושקה םיקזנ בוכיע
רמייהצלא תלחמו ןוסניקרפ תלחמ ומכ ,תילכש תורדרדיהו 
דרתב תילופה הצמוחה תלוכת .בל תלחמל ןוכיס תנטקה
םדה-ילכב ןיאטסיצומוה תורבטצה הניטקמ 

...ב לופיטל שמשל יושע דרתה

לזרבב רוסחמ בקע (1)
לשלשמכ ותלועפ / םייתנוזתה םיביסל תודוה (2)

ליכא רמוח 'ג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע


תורהזא
,(Oxalic acid) תילסקוא הצמוח לש הלודג תומכ דרתב
ןכל .ןדיס דחוימב ,ףוגב םילרנימ רפסמ תגיפס תבכעמה 
ותכירצב םיזגהל ןיא 
תילסקוא הצמוח לש תתחפומ תומכ םהב םינז םנשי 
תילסקואה הצמוחה תלוכת תא ןיטקמ םילעה לושיב 
:תואבה תולחמה ינימסת תא רימחהל הלולע דרת תכירצ
הביקב תויצמוח רתיו הילכ ינבא ,םיקרפמ תקלד

...'דח - דרת ואר

.